Van Beroemde Napoleons Veldtocht Geschiedkundige Kronijk KATHOLIEK NIEUWS» EN AANKONDIGINGSBLAD Zondag 24 September 1916 5 centiemen het nummer 71'" Jaar IV" 4725 VAN DE PUTTE-GOOSSENS W eek-Kalender. MOEDER-GEDICHTEN, in Rusland, in 1812. LANDBOUW Uit Gent. DE DENDERBODE Abonnementsprijs 3 trank 's jaars Men schrijft in te Aalst 31, KORTE ZOUTSTRAAT, 31 DRUKKERUITGEVER AANKONDIGINGEN Kleine één maal 0,75 fr.twee maal 1,25 Ir. Gewone annoncen 0,15 fr. de regel. Vonnissen, sterfgevallen, enz. 0,50 fr. de regel. Dikwijls te herhalen volgens akkoord. Aalstden 23 September 1916. SEPTEMBER. Evangelie van den Zondag Jesus verwekt een jongeling te Naïm. Luc. VII. 24 Zondag, 15. na Sinxen. O- L. V. v. de Verlossing der slaven. 25 Maandag, H. Gerulphus. 26 Dinsdag, HH.Cyprianus en Justina, mart. 27 Woensdag, HH. Cosmas en Damianus, mart. 28 Donderdag, H. Wenceslaus, mart. 29 Vrijdag, Kerkwijding van d. H. Michaël. 30 Zaterdag, H. Hieronymus, kerkleeraar. XII Zooals ik u toen op dien morgen zag, o neen Zoo mocht ik nimmer nog, mijn moeder, 11 aan- f schouwen. 't Was huiten lenteweer. Hoe 't lichtgroen der [landouwen, In jongen zonnegloed, met goud doortinteld scheen! 't Was binnen somber droef. Daar laagt Gij. [stil, alleen, In blanke doodswil, met de banden saamgeyouwen En uw gelaat, waarop het blosje ging verflauwen, Zacht blinkend in den glans der kaarsen om u heen. En zie, opeens, daar wierp het gouden morgenlicht Een handel stralen langs uw lieflijk aangezicht En 0111 uw grijzend hoofd een aureool van glansen. Gelijk de zaalgen God in 't hemelrijk omkransen De dood stortte over u een nieuwen levensgeest En ik begreep, dat Gij een heiige waart geweest. A. BINNEWIËRTZ. 1 Johannes Jörgensen. (2e Vervolg) Daar lag dus Jörgensen in den afgrond, in de donkere diepten der ontucht waar de zielen kwijnen en doodgaan. En de menschisniet gemaakt voor het slijk. Hij kan daar wel eenige oogenblikken van schijn-geluk en bedwelming vinden, zoolang de schreeuw der zinnen de stem der ziel verdooft, maar dan tenzij hij alle menschenwaardigheid hebbe afge schud komt het heimwee naar een zonniger, reiner leven weerom in hem 37 Mengelwerk. Nadruk verboden. Groot Historisch Verhaal. (Getrokken uit het vermaard boek van Graaf Philiep de Ségur, Generaal, die den veldtocht meegemaakt heeft). Napoleon verscheen alsdan op eene hoogte van waar hij gansch de streek kon overschouwen met dien scherpen blik van den veroveraar die alles terzelvertijd en zonder verwarring omvat, de hinderpalen doorboort, de bijboorigheden weet te verwijderen, en zijn oog slechts op het hoofdpunt houdt gevestigd gelijk een roerloos- toekijkenden arend, gereed om met volle kracht op zijne prooi neder te storten. Hij weet dat op één mijl van hem, te Borodino, het modderaehtig water der Kologha, waarvan hij reeds ge durende eenige wersten den loop heeft gevolgd, eensklaps naar links afdraait en in de Moskowa uitvloeit. Hij begrijpt dat alleen een forsige keten van heuvel-kammen er kan in gelukt zijn aldus schielijk den loop van dit water te veranderen. Het vijandelijk leger is ongetwijfeld in het bezit dier hoogten en aan die zijde kan het moeilijk aangevallen worden. Doch de Kologha die met hare wate ren het centrum en den rechterkant dezer positie dekt, laat den linker vleugel er van blootgesteld staan. De landkaarten zijn ontoereikend nochthans uit het feit, dat de grond noodzakelijkerwijze af helt naar den bijzondersten waterloop, die zijne boven. De mensch die geschapen werd om hiernamaals eeuwiglijk God te aan schouwen is bestemd voor het geluk, hij heeft honger en dorst naar geluk, doch dit geluk waarheen hij zich met al de zwaartekracht zijner onsterfelijke ziel voelt gedreven, is eene bloem die niet bloeit op de droeve wegen der zinne lijkheid en der zonde. En daaruit volgt de nare droefheid en de mistroostigheid onzer eeuw die, beroofd van alle gods dienstige idealen, ploetert en wentelt in de modder der stoffelijke genietingen. Fierens-Gevaert in zijn boek La Tristesse Contemporainebekroond door de Academie van moreelo en poli tieke wetenschappen, heeft daarover krachtige bladzijden geschreven. Daar zij zoo innig verwant zijn met het onder werp dat wij hier thans behandelen, kunnen wij aan den lust niet weerstaan er een paar van te vertalen Geleerdeningenieurs, indusiri- eelen, werktuigkundigen van alle slag hebben 'een wigden horizont voor het aardsch vreugde-leven ge- opend. Doch al die uitvindingen hebben niets anders uitgewerkt aan de ménschheid nog feller op te zwee- pen in hare koorts naar genotzucht Welke rnoreele wet is voortaan nog j> bij machte den springvloed onzer driften in te dammen De gods- dienst kon dit vroeger. Door zijne bescherming van de familie en zijne wijding van de liefdedie de opperste drijfveer van ons beslaan uitmaakt, stuurde hij ons de eeuwi- ge wegen der natuur in, en weerde y van ons de sombere ontmoediging - welke over de verlatene zielen neer- zinkt. Thans is er eene reactie legen - den godsdienst en tegen de natuur gekomen. De drie zwaarmoedige zangers onzer moderne wijsbe- geer te, Leopard i, Schopenhauer en - Nietzsche, hebben door hunne god- delooze blasphemieën en hunne scheidschriften over de vrouw, de twee groote ilfusieën vernietigd, welke eertijds het menschdom ge- leidden het geloo f en de lie fde. En terwijl de wetenschap aldoor meer wonderen doel, en ons leventje steeds behaaglijker en gerieflijker wordt ingericht, zien wij den gees- telijken horizont ver van ons vlie- den, waar wij, gedurende zoovele eeuwen, de oogen hadden laten rus- - ten in eénen engelachtig en droom, en wij voelen den brozen tempel bedding het diepst heelt gegraven, leidt hij af dat de ravijnen die er heen- vloeien langhaam moeten dalen en zich effenen naarmate zij zich van de Kologha verwijderen. En de handelwijze van den vijand strookt gansch met deze opvatting van Napoleon. Immers, op het een trum en hunnen rechterkant hebben de russen schier geene voorzorgen genomen, maar op hunnen linkervleu gel hebben zij eene massa troepen opgesteld, en alles toont aan dat zij ons daar de minste verhevenheid van het terrein met verwoedheid zullen betwisten, zij hebben daar ten andere ook eene ontzaglijke verschansing opgeworpen aan dien kant moeten zij dus het zwakst zijn vermits zij zich daar het meest versterken. Het was daarbij nevens de groote baan en het leger dat deze wijkschans oprees derhalve moest zij ten allen prijze be machtigd worden om te kunnen voor uitrukken. De keizer gaf het bevel tot den aan val. Aanstonds bestormde men de dorpen en de wouden links en op het centrum waren het het leger van Italië, de divisie Compans en Murat die in het vuur gingenrechts Poniatowsky. De bestorming was algemeen, want het leger van Italië en het Poolsche leger rukten gezamentlijk vooruit aan de beide vleugels der groote keizer lijke kolom. Deze drijvoudige aan- valsmassa's wierpen de russische achterhoeden terug op Borodino, en dit werd hier het brandpunt van gansch de worsteling. Eenmaal dat het eerste terrein schoon gevaagd was, ontdekte men de eerste russische wijkschans. De vijand echter had deze te ver van den verbrokkelen die oihie heiligste ge- voelens beschutte, i Het mystiek ideaal is uitgestor- ven. Daar blijft ons nog alleen eene vage vrees over voor. het onbekende, want de gedachte aan God kan nooit geheel uitgevaagd worden. De drif- ten steigeren geweldig, hel even- wicht ligt ten allen stonde verbro- ken, en indien de maatschappelijke rampen niet meer uitbarsten met dezelfde heftigheid als voorheen, dan is dit enkel te wijten aan het feit dat de wetenschap en het gelei- delijk teloorgaan van gansch ons geloofsleven, ons onizenuwd en ver- kracht hebben. Eene,vileeds zwartere droefheid omhult de wereld de mensch, in zijne dwaling, meent dat de vrijheid van den ikzucht hem geluk baren zal. En midden dit orkaan van hoogmoed en oproer, staat hij zwakker dan ooit tegen- over hel leven. (Bik. 7-3). I ('t Vervolgl). Het snijgraan. Het eerste groen voeder, waaraan de landbouwer in de lente komt, is do sny- roggo, een gezond en voedzaam voeder, dat oenen voordeeligen invloed heeft op de melkgaaf, en verschilige hoofdvruch ten voordeelig voorafgaat Het snijgraan mag op eene duchtige versche stalmestbcmesting gezaaid wor den, doch het blijkt steeds noodig met eene goede hulpbemesting handelsvetten te vol ledigen. Tijdons de omploeging van den grond, werkt men 600 tot 800 kgr. kaïniet en 500 tot 600 kgr. slak per hectare onder onmiddellijk vóór de zaaiïng egt men eene greep zwavelzuren ammoniak in, of bij gebrek daaraan, beert men eens duchtig eenige dagen voordat het zaad uitgewor pen wordt. Men kan ook eene mengeling maken van 600 tot 800 kgr. kaïniet of 150 tot 200 kgr. chloorpotasch, 500 kgr. superfosfaat, en desgevallend een hon derdtal kilogrammen zwavelzuren am moniak, die men een paar dagen vóór do zaaiïng oppervlakkig onderploogt of duchtigt inegt. Na snijgraan wordt nog al veel tabak geplant of beetwortelen gezaaid, twee potaschplanten bij uitmuntendheid. Wij weten dat de aaneigenbaarheid der mine rale meststoffen, kaïniet en slak, begun- linkerkant zijner positie moeten op bouwen om er veel voordeel uit te trekken de oneffenheid van het ter- réin had hem daartoe gedwongen. Compans wist daar behendig ge bruik van te maken die hoogten dienden tot plat- form aan zijne kanons waarmede hij de verschansing bom bardeerde, en tevens vond het voet volk daar eene schutplaats om zich in aanvalskolom op te stellen. Het 6ie marcheerde het eerst, en de wijk schans werd in éénen stormsprong met de bajonnet bemachtigd doch Bagration stuurde versterkingen die haar terug bemeesterden. Drie keeren ging zij over in de han den der franschen en der russen, maar eindelijk bleef zij toch in het bezit van het 6le regiment dat gansch verhakkeld was en tot op den helft verminderd. Toen de keizer des anderdaags de revue van dit regiment deed, vroeg hij waar het derde bataljon verbleeL en de kolonel antwoordde hem zij is in de verschansing. Doch het bleef daar niet bij. In een naburig bosch krioelde het nog van vijandelijke scherpschutters, en elk oogenblik kwamen zij uit hunnen schuilhoek te voorschijn om opnieuw aan te vallen, en die aanval werd gesteund door drie divisie's. Eindelijk" werden zij de worsteling moede, en de ruiterij van Murat vaagde het plein schoon. Het was vooral de hardnekkigheid van een spaansch regiment dat de russen ontmoedigde, en ten slotte bleef deze wijkschans, die hunnen voorpost uit maakte, in onze handen. De keizer duidde terzelvertijd aan ieder korps zijne plaats aan het overige van het leger trad meteen in stigd wordt met deze meststoffen gerui- men tijd vóór dat do planteu ze moeten benuttigen toe te dienen, zonder dat zij aan verlies blootstellen. Op die gronden waar men bijgevolg na snijgraan tabak of beetwortelen voornemens is te verbou wen, raden wij aan 800 tot 1000 kgr. kaïniet, voor tabak 600 tot 700 kgr. slak en voor beetwortelen 800 tot 1000 kgr. slak per hectare toe te dienen. Beschikt men niet over zwavelzuren ammoniak, men beert desgovallend eene tweede maal 3-4 weken na de zaaiïng. Praktijker. Een bladzijde uit den Besloten Tijd en den Boerenkrijg. iUit een handschrift, opgesteld door Karei Jozef Verhulst, schoolmeester en organist te Berlaer, bij Lier) 1796. In dees maend (February) kwam er eene requisitie van 30 peerden, alsook eeno executie voor de geldcontri- butie. Op 29 dito plaetslen se tot Berlaer den boom van vrijheid. Zij deden luyden met de groote klók, enz. Op 29 Meert, ouden stiel (tijdrekening) 10 germinal, nieuwen stiel, wird geordonneert do klok te luyden, de agenten wirden geinstalleert en kregen ider eenen sluyer van 3 cou- leuren. 1796. Daer kwam eene wet, de- welcke verbiedt dat de priesters met overrok ofte enz. zouden buytcn do kerk gaen voor alle publieke bedieningen, zelf geen doode te begraven. Daer wird woer gevraegd zekere con tributie genaemt emprunt forcé. Op 14 Juni wirden geroepen alle pu blieke amptenaren van het canton, allen dc schoolmeesters en notarissen den eed te. doen der fransche maer hij wierd zeer deftig gewoygert de commissair deed alleen zijnen eed, on schreef tot last van ons oen proces-verbael naer Ant werpen 1796. Op 7 July wierd afgoleezen van geen waepens meer te laten, 't zij op kasteelen, kerken, ofte enz. Een ander besluyt dat er geene Thien- dens meer en mogten yerpagt wordon ófte opgehaelt. Eenen areté dat de municipaliteyt Megedeeld door den E. HP. F. Gebruers, in zijn groot geschiedkundig werk Eenige aantecKcningcn over den Besloten Tijd en den Boerenkrijg in de Kempen. de vuurlijn, en een algemeen geweer- geknetter, onderbroken door eenige kanonschoten, ving het spel aan. Dit duurde totdat elkeen zich zijn strijd gebied afgebakend had, en de nacht net geweervuur kwam onderbreken. Een regiment van Davoust trachtte toen in de eerste linie rang te vatten. Misleid door de duisternis, schreed het te ver, en kwam te recht in het midden der russische kurassiers. Dezen bestormden het, wierpen het dooreen, en maakten drie kanons buit. Bovendien verloor het drie honderd man aan dooden of gevangenen. De overigen vormden aanstonds een pe loton, aan alle kanten bezet met ba- jonnetten en geweren, waar de vijand niet langer binnendringen kon, en op die wijze konden zij het hun aange wezen gevechtsterrein nog bereiken. Napoleon kampeerde achter het leger van Italië, links van de groote baan de oude garde schaarde zich in een vierkant omheen zijne tenten. Van zoohaast het geknetter der geweren ophield, werden de nachtvuren overal aangestoken. De vuren der russen vlamden schoon en helder op in eenen ruimen halfcirkel aan onzen kant flakkerden zij slechts bleek en wan ordelijk, daar onze troepen laattijdig en inderhaast aankwamen, op een onbekend terrein, waar er niets bereid was, en waar het hout ontbrak, vooral op het centrum en aan den linker vleugel. De keizer rustte weinig. De gene raal Caulaincourt keerde terug uit de veroverde wijkschans Hij deelde aan Napoleon mede dat er geen enkele gevangene in onze handen was geval len. Dit verwonderde hem grootelijks en hij vermenigvuldigde zijne vragen moest de registers hebben zoo van 't doo- pen als trouwen en begraeven. 't Wird in de kerken ook toegelaeten, maer op zegels te annotteeren, intusschentijd kwam de outfanger van Lier inspectie nemen enz. November. De commissarissen die vallen overal in de cloostors en de abdyen, jaegen met geweld de roligieusen en priesters uyt hunne cloosters, en mis handelen se in zommige cloosters leelijk, enz. ('t Vervolgt). Het zestigjarig priesterjubel van Z. D. H. Mgr. Stillemans, den volksgeliefden Bisschop van Gent, is Woensdag plechtig bedacht geworden door een groot deel der bevolking van de stad Gent. Lang voor het gestelde uur was reeds oene groote menigte volk onder de ge welven der machtige kathedraal van St- Baafs vergaderd en om half twaalf waren de raiddenbeuk, kruisbeuken en koor letterlijk stampvol. In het koor werd van weerkanten het gestoelte ingenomen door de Z. E. HH. Kanunikken van het kapittel, met Z. E. H. groot vicaris De Baets, voorzitter van het groot seminarie. Vooraan zetelde Mgr Hebbolynck, oud-rector der hooge- school van Leuven, en langs de linker zijde op een bijzonderen bidstoel Z. II. Mgr Christiaens, van de orde der Minder broeders. In het middenkoor zelf, links de eerw. hoeren pastoors en onderpastoors van de stad en omliggende, benevens vertegen woordigers der verschillende mannen kloosters van de stad. Rechts eene dichte menigte leoken. De plechtige dankmis werd opgedragen door Z. D. H. Mgr van Rechera, titeivoe- rend bisschop van Garpasia, wijbisschop van Z. D. H. Mgr Stillemans priester assistent Z. E. H. De Bock, groot-vica ris diakeu: Z.E. H. Kanunik Standaert; sub-diaken Z. E. H. Kanunik Lejour. De kapel voerde uitmuntend eene plechtige mis van Perosi uit, met de hoe ren Ferdinande en Verniers als solisten. Na de bisschoppelijke benedictie, welke het Heilig Misoffer besloot, werd het Te Deum in gregoriaanschen zang uitge voerd, wat wol de indrukwekkendste zang is dien men hooren kan. - Heelt onze ruiterij dan niet tege- paster tijde gèchargeerd ?Zijn de rus sen dan besloten te overwinnen of te sterven De generaal gaf hem ten antwoord dat de russen gefanatiseerd door hunne kopstukken en gewend van te oorlogen tegen de Turken die hunne gevangenen afmaakten, zich liever tot den laatsten man lieten doo den dan zich over te geven. De keizer verzonk dan in diepzinnige gepeinzen, hij was van oordeel dat de artillerie hier het beste werk zou kunnen ver richten, en drong er op aan om zon der talmen al de batterijen te doen aankomen welke nog achtergebleven waren. Dienzelfden nacht begon er een fijne, killige regen te vallen, en dé herfst deed zijne intrede met eenen guren wind. Dit was eenen vijand te meer waarmede er af te rekenen viel, vooral omdat dit nieuw jaarge tijde zooveel invloed had op de ge steltenis van den keizer. Wat al beroeringen bracht deze nacht niet voor ons mede Bij de sol daten en de officieren was het de bezorgdheid om hunne wapens gereed te maken, hunne kleederen te herstel len en de koude en den honger te bekampen want hun leven was een aanhoudende strijd. Bij de generalen en zelfs bij den keizer was het de vre.es dat de vijand, na onzen bijval van den voorgaanden dag, weerom de plaat zou gepoetst hebben,begunstigd door de duisternis. Murat vooral zat vol schrik verscheidene malen dacht hij de vuren van den vijand te zien verbleeken of het gerucht van hun vertrek te vernemen. Doch het was slechts de dageraad die de russische bivakken doofde. ('t Vervolgt).

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1916 | | pagina 1