KATHOLIEK NIEUWS- EN MNK0NDIGINGSBLAD Van Beroemde Bekeerlingen. Napoleons Veldtocht Geschiedkundige Kronijk Op den Balkan Zondag 8 October 1916 5 centiemen het nummer 71slc Jaar IV0 4725 VAN DE PUTTE-GOOSSENS Week-Ka lender. Bekendmaking. MOEDER-GEDICHTEN, in Rusland, in 1812. LANDBOUW. DE DENDERBODE Abonnementsprijs 3 trank 's jaars. Men schrijft in te Aalst 31, KORTE ZOUTSTRAAT, 31 DRUKKERUITGEVER Aalst, den 7 October 1916. OCTOBER. Evangelie van den Zondag Gebod van God te beminnen. Matth. XXII 8 Zondag, 17. na Sinxen. H. Brigitta, wed. 9 Maandag, HH. Dionysius en gezellen. 10 Dinsdag, H. Franciscus van Borgia. 11 Woensdag, H. Gommarus, bel. 12 Donderdag, H. Wilfried, bisschop. 13 Vrijdag, H. Eduardus, b. 14 Zaterdag, H. Calixtus, paus en mart. Aan de gemeente Laarne, op welker grondgebied in den nacht van 4 tot 5 September van dit jaar de telefoongelei ding tusschen Wetteren en Laarne moed willig word vernield terwijl van elke geleiding 40 meters draad werden ont vreemd, zonder dat de gemeente aandui dingen kon verstrekken nopens de daders, werd bij besluit van het opperkommando van het 4C leger eene dwangboete opge legd ter hoogte van tion duizend mark. Dit brengt ter openbare kennis. De Etappen-inspekteur, YON UNGER, generaal der kavallerie. XIV En, sinds dien morgen van uw doodenrust, Zijt Gij voor mij een Heilige gebleven, En blinkt uw heilgenlicht van verre kust, In donkren nacht, me op d'occaan van 't leven. En hoog en wild zijn golven opgedreven, Door 't stormgeweld van hartstocht en van lust; Maar als een engel bleeft gij om mij zweven, En hebt mijn trillend hart weer stil gesust. En al, wat in mij leeft en zingt in zangen, Heb ik van U van U alleen ontvangen, Van U gehoord in droomen zoet en rijk Gij zijt voor mij, rondzwervend en doorstrijdend. Het ideaal, mij lichtend en geleidend Beatrix door de dood onsterfelijk. A. BINNEWIERTZ. 1 Johannes Jörgensen. (4e Vervolg) Jörgensen leidde dus met de andere jongelingen van zijnen sland, aan de hoogeschool van Kopenhagen, een zoo genaamd schitterend losbandig leven dat, volgens het krachtig woord van 39 Mengelwerk. Nadruk verboden. Groot Historisch Verhaal. (Getrokken uit het vermaard boek van Graai Philiep de Ségur. Generaal, die den veldtocht meegemaakt heeft). Hooldstuk XII De groote Veldslag der Moscowa. De keizer was terug in zijn kamp getreden, toen Murat, die zich reeds zoo dikwerf door de russen zag fop pen, hem kwam melden dat de vijand weerom aanstalten miek om de plaat te poetsen. Tevergeefs beweert Rapp, die uitgezonden was om de russen te bespieden, dat er geen spraak zijn kan van eenen vlucht, want zij hebben zich duchtig verschanst en hun getal groeit nog gedurig aan Murat blijft bij zijn gedacht, en de keizer, onrus tig geworden, keert terug naar de hoogten van Borodino. Van daar ziet hij lange en zwarte soldaten-kolommen de groote baan bedekken en uitstroomen in het plein; daarna een lang konvooi van voor- raad-wagens en munitie-caissons, eindelijk al de toebereidsels voor eenen grooten slag. Op dit oogenblik zelf, en alhoewel hij slechts van een klein gevolg vergezeld was om de aandacht van den vijand niet te wek- lord Chesterfield wel lijkt op het schit teren van rot hout in de duisternis. Doch die roes van zinnelijkheid ver mocht niet den kreet te dempen zijner ziel, die honger en dorst had naar Schoonheid en Ideaal. Wij zegden het reeds Jörgensen was een kunstenaar, een dichter. Dus een onder die menschen, die te midden van natuur en leven staan met die groote gevoeligheid, die de poorten van de ziel wijd openzei, zoodat leven en natuur er ongehinderd binnen en de ziel ook ongehinderd buiten zichzelf in leven en natuur stroomen kan gevoe- ligheid die het leven door het leven doet opvangen en met leven beant- woord worden, en die tusschen de gcheele omgevende wereld en de bin- nenwereld der ziel eene zoo innig-ééne beweging doet bestaan als ze bestaat tusschen de wateren die den oceaan vervullen daar stuwt de vloed de ebbe, de ebbe den vloed evenmachtig heen on terug, hier ook stroomen we- reld en ziel, ziel en wereld elkander in en uit, eeno der schoonste wissel be wo- gingen die men op aarde kan ontwa- - ren 't getij van mensch en wereld. Oorda. In - DelfLen Van Haute als Dichter. Tegenover de heerlijke pracht der schepping kan de kunstenaar niet onge voelig staan. Gelijk een lijdend kind dat loopt tot moeder, zoo gaat hij daar zijn zielewee paaien en sussen in den schoot der natuur de eenzaamheid, de vrede, de ruimten en diepten die er aan alle kan ten voor zijn oog opengaan, werken machtig op zijn gemoed in. Daar droomt en denkt hij, daar wordt zijn gepeins en zijn gevoel gekleurd en bestraald door al de schoonheid welke hem omringt, en de raadselen van liet leven rijzen er in al hunne grootschheid voor zijnen geest op. Is hij twijfelaar of ongeloovige, dan wordt hij in de natuur aanhoudend om zweefd door de idee aan eene godheid, en in zijne behoefte daaraan bewijst hij ten slotte een soort van eeredienst aan de natuur zelf hij wordt pantheïst. Doch als zijn hart goed gebleven is, en hij met een rechtzinnig verlangen naar het licht en de waarheid zoekt, dan keert hij eerlang langs dien weg lot het geloof terug, ofwel ziet hij voor het eerst den blijden dageraad er van aan de kim door breken. Ik was zoo verklaart Jörgensen ons zelf eerst een vrijdenker op de wjjze van een hartslochtelijken natuur- minnaar, van een die verslingerd was op de eenzaamheid der diepe bosschen, AANKONDIGINGEN Kleine één maal 0,75 fr.twee maal 1,25 fr. Gewone annoncen 0,15 fr. de regel. Vonnissen, sterfgevallen, enz. 0,50 fr. de regel. Dikwijls te herhalen volgens akkoord. Brieven van Lord Chesterfield aan zijn zoon. September-October 1748. Daarin schreef bij o. a. Schitteren gelijk de jongelingen dio een dierlijk leven leidon, lijkt wel opliet schitteren van rot hout in de duisternis. ken, werd hij door de russische bat terijen erkend, en een kanonschot kwam de stilte van den dag verscheu ren. Want, zooals het dikwerl gebeurt, was geen enkele dag zoo kalm als deze die den grooten veldslag vooraf ging. Ten andere iedereen had er thans behoefte aan zich gereed te maken, terwijl de generalen hunne wederzijdsehe aanvalspositie moesten regelen, en alles schikken voor de verdediging en den aftocht. Aldus, alvorens dien schrikkelijken strijd aan te vangen, monsterden die beide reuzen elkander, en maakten zich in stilte gereed voor eenen ont- zettenden schok. JDe keizer thans vast overtuigd van den strijd, keert terug in zijne tenten om het dagorde voor te schrijven. Daar denkt hij na over den ernst van zijne positie. Hij ziet de beide legers in gelijk getal. Van weerskanten staan er ongeveer honderd twintig duizend man en zes honderd kanonnen. Bij de russen is er het voordeel van het terrein, van een enkele taal, een enkel uniform, eene enkele natie strijdende voor eene zelfde zaak, maar daar zijn veel onre gelmatige troepen en nieuwelingen. Bij de franschen zijn er evenveel mannen, maar meer soldaten. Men komt de ware cijfers onzer getalsterk te aan den keizer voor te leggen, en daar er hier ditmaal geen spraak is van eene praalrevue maar van een gevecht dat schrikkelijk gaat zijn, van een nachtelijken droomcr die den dauw 011 het maamlicht dronk, van een dichter die met gansch zijn hart vast- hing aan de eeuwige starren on aan de wonderbare slervens-kalmte van den herfst. En een zijner biografen, de franscho publicist J. Montjovot, voegt or terecht aan toe Dit houdt niets verbazends in als wij - ons herinneren dat wij hier met eenen dichter te doen hebben Pater Mainago zegt het immers heel raalf- Op don weg die hen van het geloof verwijdert of er hen hcenbrengl, is het eigenaar dige hunner doening hierin gelegen, dat zij zich bijna altijd eerst ophouden in de nevelen van het pantheïsmus. ('t Vervolgt). Wekelijksche landbouw- vergadering te Aalst. Kool enmasser bij de graangewassen. Deze geduchte ziekten, waarvan de eerste zoo de tarwe als de haver en de garst, 011 dc tweede, voortl de tarwe aantast, zijn dit jaar zeer gemeen ge weest, inzonder de masser, doch kwa men in 1915 ook nogal voor. De rogge, minder onderhevig aan do masser dan dc tarwe, was dit jaar ook erg aangetast. Het is bijgevolg volstrekt noodzakelijk tegen den aanstaanden zaaitijd de noodi- ge voorzorgen te Demen, om de versprei ding dezer ziekten te keer te gaan, wil len wij met den volgenden pogst geene nieuwe gebeurlijke teleurstelling te gemoet gaan, welke ons onvermijdelijk schijnt, gezien het overheorschendo we der. Deze ziekten komen het meest voor in natte jaren, inzonder hij aanhoudenden regen tijdens den zaaitijd. De sporen der ziekte, die aan de kor rels kleven, groeien met en in de jonge graanplant op zoo lang het graan niet in de aren komt, valt de ziekte niet in het oog; 't is slechts wanneer hot aar uit de scheede komt (voor den kool-of stuif- brand), of het graan gevormd wordt (voor de masser of stinkbrand), dat de ziekte waargenomen wordt, dus, wan neer het te laat is. Wij laten allo theoretische beschou wingen ter zijde, om alleen met de prak tijk af te rekenen. Do eigenlijke bestrijding der ziekte is uiterst eenvoudig, en geschiedt bij de bereiding van het zaaigraan Men lost 1/2 kgr. blauwen aluin (zwa velzuurkoper) op in warm water, dat vervolgens met koud water tot 100 1. uitgeloogd wordt. De bokomene oplos sing wordt verdeeld in 2-3 kuipen, en men verdeelt in deze, onder langzaam inschudden en gestadig omroeren, 100 kgr. zaaigraan, zorg dragende dat het zaaigraan 10 -15 cm. onder de oplossing blijft. Alle vuil (kaf, loos graan, enz.) wordt afgeschept en verbrand. Na eene kleine rustpoos roert men opnieuw oin, het bovendrijvende vuil wordt nogmaals afgeschept, en zoo de behandeling eenige malen vervolgens uitgevoerd. Na 12 tot 16 uren wordt het zaaigraan uitgeschept, verleken, op eenen goeden vloer open- gespreid, en, onder gedurig omroeren, met gebluschte kalk bestrooid. Na eenige uren kan met de hand, na 24 uren met het machien uitgezaaid worden. Des avonds te weeken gezet, kan men 's anderendaags uitscheppen en reeds vóór den middag mot de hand, den vol gendeD dag met het machien uitzaaien. In plaats van het zaaigraan recht streeks in de kuip te schudden, kan men het in manden doen, die in de oplossing gedompeld worden. Verdor moet men omroeren en afscheppen zooals hooger gezegd is, en na de werking de manden op een paar latton, boven de kuipen ge legd, laten verleken. Belangrijke aanmerking. Bij de bewerkingen mogen geene 'metalen, al leen houten voorwerpen gebruikt wor den. 4 Wij roepon de aandacht der landelijke onderwijzers er op, zich welwillend ter beschikking der landbouwers te stellen, om tijdens de zaaiiug op het sulfateeren van het zaaigraan aan te dringen, en zelf do bewerkingen hij de bereidwillige landbouwers te doen. A. S. N. B.Er blijft blauwen aluin ter beschikking in 't Landhouwershuis te Aalst, aan den prijs van 2,75 fr. den kgr. heeft men er geenszins aan gedacht die cijfers leugenachtig te maken. Zij geven dus aan Napoleon eenen waren kijk op de sterkte van zijn leger, en hij bestatigt dat dit leger is vermin derd, maar in zijne handen blijft het toch altijd eene groote en zekere macht, gelijk een lenig entaai lichaam, gehard en gestaald door de ontberin gen. Nochthans sedert verscheidene dagen heerscht er in onze rangen eene diepe stilte, eene stilte die gewoonlijk een gespannen verwachting of verba zing te kennen geeft, en die, evenals in de natuur, de uitbarsting van een geweldige kracht voorafgaat. De keizer wordt gewaar dat zijne soldaten ten allen prijze rust noodig hebben, en die rust zullen zij slechts vinden in de zegepraal of in de dood, want hij heeft hen in zulk eene positie gebracht dat hier nog slechts ééne oplossing mogelijk is overwinnen of sterven. Hij weet ook echter dat hij rekenen mag op het weerstandsvermogen en de vastberadenheid zijner troepen, nu vooral dat zij in de nabijheid zijn van Moscou waar al hun lijden moet eindigen. Daar heerscht geen luid ruchtige geestdrilt in hunne rangen, maar iets meer dan dateen stellig en volledig vertrouwen in zijne geluk- star, in zijn genie, en in het bewust zijn hunner meerderheid als overwin naars tegenover een overwonnen vijand dien zij minachten. Vol van die gevoelens, dikteert hij Een bladzijde uit den Besloten Tijd en den Boerenkrijg. (Uit een handschrift, opgesteld door Karei Jozef Verhulst, schoolmeester en organist te Berlaer, bij Lier) 1797. Op 14 October is do laetste misse geweest tot Berlaer wezende alsdan Saturdag. Sondag 15 October leesden do men schen vroegmistijde den Roosenkrans de Hoogmisse gezongen op het oxsael zonder priester. Op don autaer stondon niets alsTeersen. Men zong 'l Introïtus en Gloria en Credo met d'orgel en lita nie, 't was zeer deerlijk om zien. Men zag liet volk de kerke uytkomen alle met traenen, veel die luydop ween den, enz. Op Alderheyligen stelden w(j eene proklamatieaanzijn leger, waar van de ernstige, eenvoudige en open hartige toon gansch strookte met de gewichtigheid van het oogenblik. De nageslachten zullen die proklamatie bewonderenzij was waardig van den grooten kapitein en van zijne dappere manschappen zij strekte beiden tot eer. Soldaten, zoo zegde hij, ziehier den veldslag dien gij zoo zeer hebt verlangd. Voortaan hangt de zege- praal van u af, wij hebben die noo- dig, zij zal ons allen overvloed, goede winterkwartieren en eenen spoedigen terugkeer naar het vader- - land bezorgen Gedraagt u zooals te Austerlitz, te Friedland, te Wi- tepsk en te Smolensk, opdat de verste nageslachten met lol zouden gewagen van uw gedrag in dezen strijd opdat men dan van u zoude mogen zeggen Hij nam ook deel aan dien grooten veldslag vóór de muren van Moscou Gedurende dezen dag bemerkte de keizer eene buitengewone beweging in het kamp van den vijand al de manschappen waren er te been en onder de wapens. Kutusof, omringd van eenen weidsch-ontplooiden mili tairen en godsdienstigen praal, schreed in hun midden vooruit. De geslepen rus heelt aan zijne popen bevo len hunne majestatische ceremonie- ook do Ba ere en zongen de vespers met de zielgetijden. De mysteriën en boeiden die moesten overal weggodaen worden, of de beeldstormers kwamen en smeten alles om stukken. 1797. Daer was onder 't canton van Duffel nog eenige dagen misse. Zoo heb ben wy hier 'nen overleden gaen begrae- ven naer Boorsel, waor allen de cecilia- non zijn bijgeweest. Daer werd op 21 November schroome- lijke tyrannie bogaen. De cardinaol tot Mechelen, met militaire magt van zijn bedde gehaelt 's nagts, en in 't seminarie alle baldadigheid begaen. Men sag 't Antworpen op O. L. V. thoren hot cruys afdoen, ook een beeld van O. L. V. 't welk stond in den govel van 't stadhuys, moest ook al van de beeldstormers weg. 1797. In November, tot December wird er alle dagen werkt gemaekt tot het vlugten van kerkemeubelen, als de schilderij uyt den grooten autaer (stuk van Gasper de Grayer, Brusselaer), de groote orgel, oen deel van 't positief. Den 22 December, omtrent 12 uren, kwam den commissair met oenen gen darm en huissier den koster de sleutels afhaelen, en die gingen de kerk sluyten 's nagts is do kerk weer opengebroken, en 't volk ging weèr den Roozenkrans leosen, en op Kerstdag weêr Vesperen gezongen op 't oxsael. Op 30 December is tot Liergepubliseert den 10den dag te vieren genaemt Decade. ('t Vervolgt). Koning Konstantijn. Eon korrespondent van den Petit Jour nal, te Athene, meldt dat Koning Kon stantijn aan eene verkoudheid lydt. Niet temin houdt de koning voortdurend besprekingen met de ministers en de aanwezige goneraal-stafofficieren De toestand in Griekenland. Daily Chronicle verneemt uit Athene, dat te Mitylène eene groote botooging plaats had ten gunste der aansluiting bij do revolutionnairen. In eene volksver gadering word besloten dc voorloopigo regeering te ondersteunen. Daarop begaf zich de menigte naar het Fransch kwartier, alwaar redevoeringen werden uitgesproken, en ten slotte naar hetEngelsch Konsulaat, alwaar de kon sul eene aanspraak hield, waarbij hij herinnerdo aan de oude vriendschap tusschen Engeland en Griekonland, en de hoop uitsprak, dat na het zegerijk einde van don oorlog de wenschon van Grie kenland zouden mogen vervuld worden. Benaming van de priesters der Grieksche Kerk. gewaden aan te trekken, en dezen gaan hem voorop, dragende de gewij de teekenen van hunnen godsdienst, en vooraan het heiligbeeld dat weleer Smolensk beschermde, en dat volgens hunne bewering, op eene mirakuleuze manier aan de heiligschennis - der franschen is ontsnapt. Als Kutusof dan zijne soldaten begeesterd en ont roerd ziet, verheft hij de stem, en houdt eene fanatieke aanspraak waar in hij den hemel aanroept om zijne krijgers te zegenen en te sterken in hnnne worsteling tegen Napoleon, den gevloekte, die hunne kerken on- teerde en hunne heiligbeelden ver brijzelde. Dan toont hij hen hunne verbrande steden en dorpen, hij herinnert hun aan hunne vrouwen en kinderen, hij rept nog eenige woorden over hunnen czaar, en eindigt met eenen oproep tot hunne godsdienstige en vader landslievende gevoelens. Deze plechtige vergadering, deze dweepende aanspraak, de aanmoedi ging van hunne officieren en de zegen hunner priesters alles werkte samen om de russische soldaten tot in het merg der beenen te fanatiseeren. Allen denken zich geroepen door den Heer zelf, om den godsdienst en den geheiligden vadergrond tegen ons te verdedigen ('t Vervolgt).

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1916 | | pagina 1