Van Beroemde Bekeerlingen. Napoleons Veldtocht Geschiedkundige Kronijk Op den Balkan KHTH0LIEK NIEUWS- EN HRNK0NOIGINGSBLAO Zondag 22 October 1916 5 centiemen het nummer 71ste Jaar IV0 4727 VAN DE PUTTE-GOOSSENS W eek-Kalender. MOEDER-GEDICHTEN. in Rusland, in 1812. Agendas 1917 Zak-Agendas 1917. Scheurkalenders LANDBOUW. Brievenbus. DE DENDERBODE Abonnementsprijs 3 irank 's jaars. Men schrijft in te Aalst 31, KORTE ZOUTSTRAAT, 31 DRUKKER- UITGEVER AANKONDIGINGEN Kleine één maal 0,75 fr.twee maal 1,25 fr. Gewone annoncen 0,15 fr. de regel. Vonnissen, sterfgevallen, enz. 0,50 fr. de regel. Dikwijls te herhalen volgens akkoord. Aalst, den 21 October 1916. OCTOBER. Evangelie van den Zondag De gast zonder bruiloftskleed. Matth. XXII. 22 Zondag, 19 na Sinxen. H. Cordula mart. 23 Maandag, H. Joannes Capistranus, b. 24 Dinsdag, H. Raphaël, aartsengel. 25 Woensdag,HH.Crispinus en Crispinianus, mart. 26 Donderdag, H. Evaristus, paus en mart. 27 Vrijdag, H. Florentius, mart. 28 Zaterdag, HH. Simon en Judas, apostels. XVI Deregen weent zijn langweerhouden tranen, Die dringen droef in 't hart van de aarde door. 'k Wil tot uw graf me een weg van tranen banen, 't Is me, eiken dag, of ik u weer verloor. Ik snel tot u, door welke herrefstlanen, 'k Leg aan nw groeve een angstvol luistrend oor. 0 trouwe stem, die placht tot hoop te manen, 'k Meen dat ik u, in 't donker, schreien hoor. 0 laat mijn tranen zalven zacht uw wonde Ik hoor uw weenen en ik weet waarom Ik stond niet weenende aan uw stervenssponde, Ik vond verlaten weer uw heiligdom. Vergeef uw kind die onvrij willge zonde, Laat me in uw kamer, heet mij wellekom. HELENA SWARTH. 1 Johannes Jörgensen. (6e Vervolg) Jörgensen, de fijn-voelende dweeper en droomer, de idealist spijts alles, had dus ook op zeker oogenblik geschrikt voor de rampzalige leegheid en zwaar moedigheid die het losbandig leven, dat hij met zijne gezellen aan de hoogeschool van Denemarken leidde, in zijn ziel ach terliet. Hij kon het niet langor verkroppen. Hij wilde het ontzenuwend juk van het zinnelijk genot afwerpen van zijn jonge schouders, ten einde die weer vrij en licht op te steken, op zoek naar daden die zijn ziel waardig waren. En op een avond, op het groote jaar feest van den Kopenhaagschen Studen- tenbond daar zag men een jongen 41 Mengelwerk. Nadruk verboden. Groot Historisch Verhaal. (Getrokken uit het vermaard boek van Graaf Philiep de Ségur, Generaal, die den veldtocht meegemaakt heeft). De aandacht van den keizer was op dit oogenblik gevestigd op den rech terkant van zijn leger, toen almeteens, rond zeven uren, de strijd links ont brandde. Weldra verneemt hij de oorzaak hiervan een regiment van prins Eugeen, het io6c kwam zich meester te maken van het dorp van Borodina en van de brug, doch in plaats van deze te vernielen, had het zich door de victorie laten meeslepen, en was ondanks de kreten van den aanvoerder, over die brug heenge- stormd om de hoogten van Gorcki aan te vallen. De russen hadden dan op hen aan alle kanten een verdelgend kanonvuur geopend. Men voegde er bij dat de komman dant dier brigade gesneuveld was, en dat het io6e geheel en al zou vernie tigd geweest zijn, indien het g2e regi ment niet te zijner hulp gesneld ware. Het was Napoleon zelf die het be vel had aan den linkervleugel om heftig aan te vallen. Misschien dacht hij slechts half gehoorzaamd te zijn, en wilde hij alleen langs dien kant de aandacht van den vijand in beslag nemen. Doch, wat er ook van zij, hij ver menigvuldigde zijne bevelen, hitste man opstaan om te spreken, hoog en bleek, lichtgebaard, blijkbaar vooraan in de twintig. Hij kreeg hot woord, en met een stem die aanvankelijk een wei nig beefde, maar gaandeweg vast en helder werd, zeido hij het volgende Studenten Feeslgenooten Nu is de nacht reeds ingevallen, en wij hebben veel bier en veel whisky gedronken. Wij hebben tamelijk veel whisky ge dronken krachtens het volle recht tot drinken dat elke mcnsch heeft, en nu is het laat geworden. Weldra is het feest voorbij, de zaal ledig, de lichten uitgedoofd en de ven sters opengemaakt voor frissche lucht. Alleen de lange tafels met hun natte kringen en walgelijke vlekken van gemorsten drank herinneren dan nog aan het feest. En niet lang zal het duren tot de grijze dag opgrauwt, en als wy morgen voormiddag elkaar hier terugvinden, krachteloos en katterig, blijft er nog enkel tabaklucht en bior- i stank over. En verdrietig liggen wij dan in de hoeken van de kanapees te knauwen aan de grauwe dagbladen of eten lusteloos een sterkgezouten haring om prikkelend sodawater te drinken. Studenten, waarom moet dit zoo zijn? Waarom moeten wij weldra weer gaan slenteren langs de straten, op jacht naar kommervolle levensvoor vallen en weemoedige, zinnelijke liefde Werden wij niet geboren tot grootere zakon dan tot onzinnig nacht- gepraat met nachHoopers en nacht malen op nachtcafés en nachtolijko slemperijen Ik kan het niet helpen, het schynt me zoo verwonderlijk en droef toe, dat wij allen die licht wildon brengen over het land, wij allen, minnaars van den dag en leerlingen van Lucifer, dat wij allen voor do menigte geworden zijn ziekelijke mannen van het duister en slappe nachtraven Het doet er niels toe dat ge mij uitfluit, want zeggen zal ik het De dag en het licht werden ons toegezegd, en we kregen niets dan duisternis en nacht y En ik ben moede van den nacht, ik ben wars van den nacht, ik ben ziek van den nacht 1 Want de nacht is alles wat tegen de natuur is, wat leugen is, alles wat ziekte en dood en bederf is En ik hen er afkeerig van te gaan aan de hand van weerwolven en spoken ik verlang er naar eens weder levende menschen te zien met warme harten, en geen ontgoochelde schimmen Mijn voet is moede van de paden van don nacht, die glad zijn als slangen en van langs hoe meer aan, en hij zette frontsgewijze het gevecht in dat hij in schuinsche lijn ontworpen had. Gedurende die handeling deed de keizer, die oordeelde dat Poniatows- ky handgemeen was geworden op de oude baan naar Moscou, vóór hem het sein tot den aanval geven. Eens klaps zag men van dit zwijgend plein en de stomme heuvelen draaikolken van vuur en rook opgaan, die aan stonds gevolgd waren door eene menigte van ontploffende en schuile- lende obussen welke de luoht in alle richtingen doorscheurden. In die hel rukte maarschalk Davoust vooruit met de divisie's Compans, Desaix en dertig kanonnen aan 't hoofd, ter ver overing van de eerste vijandelijke verschansing. Het geweervuur der russen baist losalleen onze kanonnen antwoor den. Ons voetvolk stormt zonder schieten vooruit, ten einde zoo spoe dig mogelijk de vijandelyke batterijen te bereiken en hen tot zwijgen te brengen, maar generaal Compans die de kolom aanvoerde, valt gekwetst neder evenals een groot getal der bes te soldaten de overigen, ontmoedigd, hielden stand onder eenen hagel van kogels en grepen naar hunne geweren om zich te verdedigen, toen Rapp kwam aansnellen om Compans te ver vangen. Deze generaal sleept de sol daten terug mede met gevelde bajo net, in stormloop tegen ae vijandelijke versterking. Rèeds, ae eerste, stond hij op het punt er voet te vatten, toen hij op zijne beurt gekwetst werd het was zijne twee en twintigste wonde. Een slakken als men er opgaat, en mijn oog begeert het licht en de zon en den dag Ziet, nu grauwt de morgen wel- haast, en de groote stad- ontwaakt tot haar slijkerig winterleven. Laten we - gaan, vor weg van haar laten we uittrekken naar beter avonturen laten we daden opzoeken die onze ziel waardig zijn Studenten Vrienden laten we uilgaan om het morgenrood - te begroeten en om den dag te vin- den (1). Deze moedige, pakkende rede, waarin eenerzijds een zoo groote levensmoeheid en levenswalg besloten ligt, en ander zijds het hartstochtelijk verlangen wordt uitgesproken van een ziel, die de vleuge len reppen wil naar het morgenrood van een nieuw en rein leven, gaat voor Jör gensen het begin zijn van een nieuwen weg de weg naar het Licht. ('t Vervolgt). (i) Uit het aangehaald boek van Jörgensen De Weg naar het Licht. blad. i, 2, 3 en 3 1/2 dagen per te bekomen ten bureele dezes. De Tarwe. De tarwe is het graangewas bij uit muntendheid der goede leemgronden, en tamolijk eischend. Versch stalmest past haar niet, doch zij vergt eenen teermest- rijken bodera. Depotasch speelt eene voorname rol in de teelt van dit graangewas zij ver zekert den goeden groei, en heeft evenals de stikstof oenen gevoeligen invloed op het gehalte zetmeel van liet graan en do bruto opbrengst. Evenals het fosfoorzuur en de kalk, en samen met deze bestand- doelen, geeft de potasch een straf stroo, dat goed tegen legeren zal bestand zijn, verzekert de hoedanigheid van het graan, en verhaast de rijpwording. Gebruikt men kaïniet en staalslakken, deze worden uitgestrooid voor de diepe omwerking van den grond, ten oinde zo goed onder te werken en ze innig met de bouwlaag te vermengen, en aldus hunne opneembaarheid te bespoedigen chloor- potasch en superfosfaat mogen bij de derde generaal die hem opvolgt, stort insgelijks neder Davoust zelf wordt getroffen. Men voert Rapp naar den keizer die hem zegt Weihoe Rapp, blijft dat spel daar duren Wat ge beurt er daar toch De adjudant antwoordde dat de garde zou moeten optreden om de zaak te beslissen. Neen, hernam Napoleon, ik zal mij wel wachten haar in het vuur te stu ren, ik ben niet voornemens haar te laten slachten wij zullen het zonder haar wel gedaan krijgen. Alsdan werpt Ney zich in het plein met zijne drie divisie's die reeds tot tienduizend man geslonken zijn. Hij ijlt ter hulp van Davoust de vijand onthaalt hem op kanonvuur Ney vliegt vooruit rap als de bliksem. Het 57e regiment van Compans vat op dit zicht nieuwen moed, en door eene laatste en geweldige krachtinspan ning stort het zich op de vijandelijke wijkschans de manschappen klau teren er over, vervoegen de russen, stooten er in met het blanke staal, drijven ze achteruit en dooden de hardnekkigsten. De anderen slaan op de vlucht, en het 57e blijlt meester van de versterking. Terzelvertijd gaat Ney zoo onstuimig te werk tegen de twee andere verschansingen van den vijand dat zij insgelijks in zijne han den vallen. Het was middag het russisch front was aan den linkerkant ingebeukt en het plein lag voor ons open. De keizer geeft orde aan Murat er zich met zijne ruiterij te vertoonen en de zege te voltooien. In een oogwenk tijds verschijnt deze prins op de hoogten, te midden van den vijand die er weer- oppervlakkige omwerkingen, die de zaaiïng voorafgaan, toegepast worden. Gezien het gebrek aan slikstofhou- dende meststoffen, raden wij aan slechts eene halve hulpstikstofbcmesting vóór den winter toe te dienen, 't zij 50 tot 75 kgr. zwavelzuren ammoniak per hectare on matig te boren, ten einde het goed uitstruiken vóór den winter to verzeke ren in het begin der opvolgende lente, kan men de stikstofbemesting volledigen. Benevens do voorgeschrevene stikstof bemesting, geeft men 200 tot 250 kgr. chloorpotasch of 800 kgr. kaïniet, en ongeveer 600 tot 800 kgr. slak of super fosfaat. Behoudt het jonge graangewas gedu rende den winter en de lente eene gele tint, en men is verzekerd dat het geen gebrek heeft aan opneembare stikstof, 't is dat de potasch onlbreekt.Men wacht er in dit geval niet op oppervlakkig eene goede greep chloorpotasch er op uit te strooien PRAKTIJKER. Een bladzijde uit den Besloten Tijd en den Boerenkrijg. Uit een handschrift, opgesteld door Karei Jozef Verhulst, schoolmeester en organist te Berlaer, bij Lier) 1798. Den 15 Mey zijn op 't canton tot Berlaer verhuert publiek al de pasto rijen, zommige zijn gehuert door pa- stoors-knegten of iemand... Op 10 Juny wirt er eenen arelé afgele zen, om de kerkdeuren toe to metsen, rnaer dit is niet volbragt. Op 14 Juny dierf men niet meer gaen een houle mis doen in de kerk. Op 17 dito weer roozenkrans gelee- sen maer omtrent half tien kwaemen 2 gondarinen het volk liep overhoop, veele schreeuwden luy op, enz. U'eerste week van Juny zijn tot Lier d'autaeren, orgel en biechtstoelen ver- kogt aan Sions, enz. 1798. In July zitten er tot Mechelen oenige gevangenen, die se betrapt hebben van don roosencrans te loezen en eenige costers dewelke bezig waeren met te zingen, enz. Den 10 Augusly, wnzende alsdan zon dag, zoo zijn omtrent half zeven drij gen darmen gekomen, terwijl het volk in do kerk bezig was met den roosencrans te leesen in plaets van vrocgmisse. Deese drij duivels zijn in de kerk gekomen met hunne sabels, zoo dat al het volk op om voet trachtte te vatten want de tweede russische lijn en de verster kingstroepen snelden ter hulp van de eerste. Allen stormden vooruit, zich steunende op Semenowska, om de verloren verschansingen terug te be zetten. De transchen verkeerden nog in den roes der victorie zij staan verrast en gaan aan 't wankelen. De Westfalieërs welke Napoleon ter hulp van Poniatowsky had uitge zonden, doorkruisten juist een woud dat dezen generaal van het overige van het leger afscheidde door het stof en den kruitdamp zagen zij onze troepen terugdeinzen. Zij dachten dat het wijkende russen waren, en schoten er in. Deze misgreep, die zij niet aan stonds begrepen, deed de verwarring nog vermeerderen. De vijandelijke ruiters wisten van die kans gebruik te maken zij omsin gelden Murat, die in het heete van de worsteling van links naar rechts liep om de zijnen terug te verzame len reeds meenden zij de hand op hem te leggen, toen het hem gelukte in de veroverde wijkschans te sprin gen en hen aldus te ontsnappen. Doch hier vond hij slechts weifelende en ontstelde soldaten, die zich in vollen angst rond de borstwering verdron gen, op zoek naar eenen uitgang om te ontkomen. De tegenwoordigheid en het ge schreeuw van den maarschalk, ver dreef den eersten schrik. Dan grijpt hij zelf naar een wapen met de eene hand vecht hij, met de andere zwaait hij zijnen pluimhoed in de hoogte, en roept al de zijnen terug tot hunnen plicht. Op die wijze weet hij zijne malkanderen liep, zonder falliën, zonder kappe ofte schoenen zij kosten er niet uyt, vooraleer de kloyn deur openging on dnerdoor geraekto ook eenen gen darm uyt, daer het volk ook agter zat, mot do lijkkandolaers die schelm en moordenaar had zijn leven moeien laten, die van buyten deden niet als rond jae- gen en schieten, zekere Jan Stuyck had veole wonden van den sabel op zijn hoofd, eene vrouw was 's middags al dood, en veel waren overhoop geloopen en gekwetst. 'S anderdaags kwamen er veel gendar men ('t Vervolgt). Onder deze rubriek zullen wij hier toekomende week een beoor- deelend woord reppen over de ons ingezonden rijmstukjes. De Redactie. In Griekenland Een telegram uit Athene aan de Petit Parisien bevestigt het nieuws door ver scheidene Italiaansche dagbladen ver spreid, volgens hetwolk het kabinet Latnbros door do Entente erkend gewor den is Deze erkenning zou het gevolg zijn der tusschenkomst van den Eugol- schen gezant Elliot. Do Corriere de la Sera verneemt uit Athene dat de Entente waarschijnlijk de ontruiming zal ver langen van Peloponnes door de Griek- sclie troepen. Verder verneemt hetzelfde blad uit Athene dat men zich in de Griek - sche hoofdstad op eene nieuwe nota ver wacht over het Grieksche leger. Nog wordt verder telegraphisch gemeld uit Athene De professor voor strafrecht, gehecht aan de universiteit van Timoleon, heer Fliopulos, neemt het ambt over van een ministerie van justicie. (B. K. 536). Van de Italiaansche grenzen, 16 Oct. Het bewaken der Grieksche wegen is volledig ingericht door het Vierverbond. Volgens de berichten in de Italiaansche bladen bevinden zich aan iedere statie van Epirus tot bij Larissa twee bewakings officieren. Troepen verzendingen, vervoer van oorlogsmateriaal en levensmiddelen zijn verboden tusschen Athene en La rissa. Het havenverkecr in Epirus wordt bewaakt door Engelsche en Fransche marine-officieren en soldaten. mannen weerom te sterken en te be - zielen door de kracht van het voor beeld. Intusschen heeft ook Ney zijne divisie's hervormt. Zijn vuur houdt de vijandelijke kurassiers tegen, en breekt hunnen stormloop zij moeten op hunne beurt achteruit deinzen, en daarmede is Murat eindelijk ontzet en zijn de hoogten van her in onze macht. Murat is nauwelijks aan dit gevaar ontsnapt, of hij snelt er een ander tegemoethij werpt zich op den vij and met de ruiterij van Bruyère en Nansouty, en door herhaalde en ra zende chargen smijt hij de russische lijnen omver, beukt ze in, doet ze op hun centrum terug plooien, en in min dan één uur tijds, heeft hij gansch hunnen linkervleugel verslagen. Doch de hoogten van het verwoest dorp Semenowska, waar de linker kant van het russisch centrum aan vang nam, stonden daar nog onaan geroerd de versterkingen welke Kutusof onverpoosd uit den rechter vleugel deed oprukken, steunden zich op die hoogten. Hun onverheerschend geschutvuur plofte neer op Ney en Murat, en hield hunne overwinning tegen ten allen prijze moesten wij die positie vermeesteren. Eerst drukt Maubourg met zijn paardenvolk de frontlijn er van in Friand, generaal van Davoust, volgt daarop met het voetvolk. De soldaten van het i5e, onder het kommando van Dufour, bestormen het eerst die hoogten. De vijand wordt uit het verbrand dorp teruggesmeten, en Friand, alhoewel gekwetst, steunt den aanval en ver zekert er het wellukken van. (Verv.)

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1916 | | pagina 1