DE Geschiedkundige Kronijk Hapoleoas Veldtocht Zondag o November 1916 o cenliemen het nummer 71ste Jaar N° 4729 Van de Putte-Goossens VV eek-Kalender. Aan onze Lezers. -GEDICHTEN. Denderbode Katholiek Nieuws- en Aankondigingsblad. Abonnementsprijs 3 frank 's jaars. Men schrijft in te Aalst 31. KORTE ZOUTSTRAAT, 31 DRUKKER-UITGEVER AANKONDIGINGEN Kleine één maal 0,75 fr.twee maal 1,25 fr. Gewone annoncen o,i5 de regel. Vonnissen, sterfgevallen, enz. 0,50 de regel. Dikwijls te herhalen volgens akkoord. Aalst, den 4 November 1916. NOVEMBER. Evangelie van den Zondag De booze knecht. Matthias XVI11. 5 Zondag, 21 na Sinksen. HH. Zacharias en Elisabeth. 6 Maandag. H. Leonardus, kluizenaar. 7 Dinsdag, H. Willibrordus, bis. 8 Woensdag, HH. 4 Gekroonden. 9 Donderdag, H. Theodoor, martelaar. 10 Vrijdag, H. Andreas Avellinus. 11 Zaterdag, H. Martinus, beschermheilige van Aalst. Zooals de dagbladen zijn wij er nu eindelijk ook toe gedwongen het formaat van ons weekblad in te krimpen. Het aanhoudend stijgen, niet alleen van den papierprijs, maar ook der vele andere voortbrengsels, noodig in onze nijver heid, zijn er de oorzaak van. Het in krimpen van ons formaat zal den lezers niet schaden, wij zullen wekelijks, bene vens onze boeiende artikels en mengel werken,'t belangrijkste oorlogsnieuws en ander mededeelen. Ons plan was niet op zoo'n klein blad te verschijnen, integendeel, wij hadden iets grootscher in den zin. De tijdsom standigheden hebben ons echter niet toegelaten dit plan uit te werken. Doch zoodra de tijden beteren, zullen wij dit plan uitvoeren, tot algemeene tevreden heid onzer trouwe lezers. XVIII Zou ik u dan niet minnen die mijn leven Het eerst gevoeld hebt, en met vreugd verwacht Dat gij mij in den bangen barensnacht Van uwe liefde 't eerst bewijs zoudt geven. Die, vóór 'k u kende, of u danken kon, In schoon geduld uw lasten hebt geleden, En wakend met gedachten en gebeden, Mijn zorgloos leven met uw zorg omspon... Die, nu de wereld mij heeft opgedreven Tot waar uw simple ziel zich vreemde vindt. Door kracht van goedheid mij aan 't plekje bindt, Waar altoos kind ik ben gebleven..- Ik zong van minnevreugde en minnesmart, Maar nimmer, moeder, loofde ik uwe zorgen Want, als de rusteloos-bewogen zee, Die, golf bij golf, wielt lichte schelpen mee, Maar paarlen houdt in stillen schoot verborgen Zóó c 'k mijn dank voor u diep in mijn hart. Annie Salomons. Onvoorziene omstandigheden noodza ken ons het VERVOLG van den HOOFD ARTIKEL nog eene weekte verschuiven. Een bladzijde uit den Besloten Tijd en den Boerenkrijg. Uit een handschrift, opgesteld door Karei Jozef Verhulst, schoolmeester en organist te Berlaer, bij Lier) 1798. Op 2 October zijn tot Berlaer en Gestel de meubelen verkoght in de kerken, als autaeren, preek- en bichtstoelen, banken, d'orgel- kassc met eenige registers, dewelke er nog in waeren, welke meest gekogt wird van de fran- sche aanhangers. Den 12 October kwam er een trompetier tus- schen twee gendarmen, blaezen en afleezen dat vreeselijk stuk van de Requisitie der jonkheyd (1), d'eerste classe van 20 tot 25 jaren, wolk zeer (1) 't Is te zeggen dat de jongens opgeroepen werden voor het legei zooals men verder zien zal. 43 Mengelwerk. Nadruk verboden. blinde en gelaten dapperheid hunner vijanden bewonderen. Doch dit langdurig artilleriegevecht, dat onzen munitie-voorraad uitputte, zette het geduld onzer soldaten op een harde proef. Ney snelt dus vooruit en hij doet zijnen rech tervleugel uitbreiden die in haastigen op- marsch oprukt om nogmaals den linkerkant van het nieuw opgesteld vijandelijk front te omsingelen. Davoust en Murat steunen hem in dit manceuver, en Ney met de weinige divisies die hem nog gespaard waren, gelukt er in de overblijfsels van het legerkorps van Bagration geheel te vernietigen. Hiermede is de strijd in het plein uitge speeld, en deze ontbrandt thans met verdub belde heftigheid op het overige deel der hoog ten en rond de groote wijkschans, welke Barclay, met het centrum en den rechter vleugel, hardnekkig blijft betwisten aan prins Eugeen. Aldus, rond den middag, stonden Ney, Davoust en Murat, (die gansch denfranschen rechtervleugel uitmaakten) na Bagration en den helft van het russisch front verwonnen te hebben, tegenover den gapenden flank en het overige gedeelte van het vijandelijk leger, dat gansch bloot lag voor hun oog. Maar zich te zeer verzwakt voelende om het aan te durven dien gapenden flank binnen verderfelijk voor geheel het land is voortgegaen. De zoogenaemde Brigansalias 'patriotten of jongens staen op. Op 18 dito wird aengeplakt, dat die dewelke in de Requisitie vielen, seffens naer het leger moes ten als wanneer veele jongens van alteratie zijn ziek geworden en zommige gestorven. Op 19 dito hoorde men dat in Vlaenderen 'nen opstand is, en de jonkheyd bijeengerot. Zoodat zij tot Berlaer op 21 October ook be- gonsten te stormen de jongens braken over de vunte op't oksael en braken de kerkdeuren open; 't zeiven hoort men ook tot Putte en elders. Ten half negen kwamen er drij gendarmen dewelke tot Iteghem op de pastorij woonden. Als deezo gendarmen aan de pastorij kwamen aangereden, zagen zij dat het geheel kerkhof vol menschen stond zoo waeren er maer drij of vier met fusieken, en die schooten op de gendarmen, en de gendarmen keerden terug naer het Rameinhof (alwaer do commissaris van den Bosch woonde.) Vermits het zondag was, zoo liep al wie een geweer konden krijgen naer huys en kwaemen gewaepent en gingen samen naer 't Rameynhof. Zij haelden daer weg de kerste-boeken, dewelke daer op de greflie lagen, deze brochten zij in de kerk, en verscheurden de fransche vaendels, en begonsten seffens den Roosencrans te leezen. Op deesen zelfden, zijn do jongens van Duffel in Lier gekomen, en schooten er eenige omverre; en zij kapten den boom van vrijheid af, dewelke vóór 't stadhuys stond. Zij maekten nog eenen officier capot, dewelke op de vlucht was, buyten d'Antwerpsclie poort. De municipaliteyt was ook gaan vlugten. Lier bleef zonder fransche tot den 25 's morgens, zoo kwam 300 man van Antwerpen en schooten met een canon d'Antwerpsche poort op, en vermoor den 'nen portier mot éénen die stadswagten moest gaen, genaerat Schellekens, enz. De jongens van Berlaer benevens d'andere dor pen trokken op Lier, de poorten waren gesloten. De fransche schildwachten patrouilleerden op de vesten, die van Berlaer lagen in de velden buy ten de Lovensche poort, zij gaven eenige scheu ten op den schildwagt die van Duffel kwamen in Lier door de Mechelpoort en de fransche kwa- te rukken die nog door eene ontzagwekkende frontlijn was verdedigd, eischen zij met groot geroep de hulp der keizerlijke jonge garde. Zij hebben Belliard tot den keizer gestuurd. Deze generaal verklaart dat zij, van uit hunne positie, reeds de baan van Mojaïsk kunnen zien liggen achter het russisch leger dat men daar eene groote en verwarde menigte van vluchtelingen, gekwetsten en wagens in al- tocht ontwaart dat zij van den vijand nog gescheiden zijn door eenen waterstroom en een open heesterbosch, maar dat de vijan delijke generalen, in hunne neerslachtigheid, er geenszins aan gedacht hebben daar profijt uit te trekken kortom, dat er nog slechts ééne krachtige poging van noode is om de russen geheel te verpletteren en gedaan te maken met den oorlog Nochtans, de keizer aarzelt, twijfelt nog altijd, en hij zendt den generaal terug op eene stipte verkenning uit. Belliard, verwonderd, loopt heen en is wel dra terug met het nieuws «dat de vijand begint te verademen dat men reeds het heesterwoud met hunne schutters bezet ziet dat de gelegenheid ons gaat ontsnappen, en dat er geen oogenblik meer te verliezen valt, want anders zal men eenen tweeden veldslag moeten aanvangen om den eerste te beslis sen. ('t Vervolgt).

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1916 | | pagina 1