Sipaï en lagniapr Van Beroemde Bekeerlingen. Napoleons Veldtocht Geschiedkundige Kronijk KRTH0LIEK NIEÜWS-- EN MNK0NDIGINGSBLHD Öp den Balkan Zondag 3 December 1916 5 centiemen het nummer 71 s,e Jaar N° 4733 W eek-Kalender. Kinder-Gedichten Vlaamschen Haard jinen vraagt uitverkoopers. IXapoleons Veldtocht in Rusland DE DENDERBODE Abonnementsprijs: 3 irank 'sjaars. Men schrijft in te Aalst 31, KORTE ZOUTSTRAAT, 31 DRUKKERUITGEVER Van de Putte-Goossens Aalst, den 2 December 1916. DECEMBER. Evangelie v^n den Zondag Teekens aan Zon en Maan. Luc. XIII. 3 Zondag, l.v. d. Advent H. Franciscus- Xaverius bel. 4 Maandag, H. Barbara, maagd. 5 Dinsdag, H. Sabbas, abt. 6 Woensdag, H Nikolaas, biss. 7 Donderdag, H. Ambrosius. b. en bel. 8 Vrijdag, O. L. Vr. Onbevlekt Ontvangenis. 9 Zaterdag, II. Leocadia, maagd en mart. II. Moederke alleen. Wie zal er ons kindeke douwen En doet hot zijn moederke niet? Wie zal er zijn dekentjes vouwen Dat 't schaarsch door een holleke ziet? Refr. Kleine kleine, Moederke alleen, Douw-douw-douwderideine Kleine, kleine, Moederke alleen Kan van uw wiegske niet scheèn Wie zal naar ons kindeko kijken, Dien bleuzenden, stouten kapoen Wie zal er zijn hemdekes strijken, Zijn haarken in krullekes doen Wie zou voor ons kindeke derven Heur laatste kruimelke brood Wie zou er, wie zou er voor sterven En lachen op kind en op dood René De Clercq. Johannes Jörgensen. (10e Vervolg). Jörgensen was dus op reis gegaan, en met het voorjaar keerde hij terug naar Kopenhagen. Daar werd hij op een avond, in Maart, uitgenoodigd op een partijtje bij een jongen schrijver, waar ook zijn vriend, de vooruitstrevende vrijdenker Koch-Jensen aanwezig was. jörgensen had getracht niet in aanra king met hem te komen, maar bij het uitgaan riep Koch-Jensen hem en stelde voor samen huiswaarts te keeren. De twee vroegere vrienden gingen over de Vensterbrogade en sloegen den weg in naar de zee, waar het donker en stil was. Tijdens deze wandeling pakte de woe lige vrijgeest weerom uit met eenen hee- len boel uitzinnige en ideaal-doodende beschouwingen over het levensvraag- 47 Mengelwerk. Nadruk verboden. in Rusland, in 1812. Groot Historisch Verhaal. (Getrokken uit het vermaard boek van Graaf Philiep de Ségur, Generaal, die den veldtocht meegemaakt heeft). Gedurende den nacht hieven de russen soms heel geweldige en verras sende kreten aan, hetgeen hunne tegenwoordigheid verried. Des ander daags, in den morgen, verwekten zij tot zelf in de tent van den keizer eene kleine paniek. De oude garde was genoodzaakt de wapens op te nemen en hen te verjagen, hetgeen haar een aftront toescheen. Tot den middag bleef alles stil in ons leger dat nog slechts eene voorhoede scheen uit te maken, want al de andere troepen waren over het slagveld verspreid waar zij de gekwetsten wegruimden. Daar waren er twintig duizend. Men droeg hen twee mijlen achter het front in het reuzig klooster van Kolotskoï. De hoofdheelmeester, Larrey, had uit al de regimenten helpers doen komen. De ambulancieën hadden ons ook vervoegd, doch het was alles veel te weinig. Larrey heeft naderhand bij stuk. Wij wenschen er hier nog een woord over te reppen omdat zij zoo diep het spoor dragen van hunne afkomst en hun midden, en den invloed verraden die er van hooger zijuen bederf-zwangeren adem liet overgaan. De reeds vermelde hoogleeraar Georg Brandes, die met dreunenden hamerslag sloeg en mokerde op het aanbeeld der vrij makende ge dachten, waar hij zijn nieuwe leer smeedde, die roode gloeivonken van haat uitschoot tegen de kerk, had een gansch geslacht van jonge godsloochenaars grootgekweekt, en onder dezen stond Koch-Jensen aan de spits. Ook de wijs geer Nietzsche de vergoder van de mecht, die alle gedachte van liefdadig heid en maatschappelijke verbroedering aan zijn voeten neersmakkend, de trot- sche gestalte van den Übermensch uitda gend zet tegen den horizont der nieuwe tijden, gedrapeerd in den stijven mantel van ikzuchtigen grootheidsdroom, had de studenten bekoord en beroesd en de begeerte paar bandelooze vrijheid in hun ne harten gestort. En die vrijheid, welke zich feitelijk uitvierde in eene onbeperkte en onbeschaamde zinnelijkheid, ging te vens gepaard met eenen wrangen spot voor al de fijnere en teedere gevoelens in den mensch. Het zingenot verhardt en versteent het gemoed van den mensch. Het steekt z(jn hart als in een stalen pantser, waar ten slotte alle modelijden en fijngevoeligheid op afschampt. Het snijdt de vleugels af aan alle hooge ge- dachtenvluchten, en het aarzelt zelfs niet met de bemodderde hand te grijpen naar de verhevensto en reinste zaken. Dit schoon en goddelijk woord Ide aal, waaraan de Grieksche wijsgeer Plato wieken gafwerd nimmer misbruikt en door het slijk gesleurd ge lijk in onze moderne tijden. De zonde wordt geïdealiseerd en op den troon gezet.In ons vorig artikel heb ben wij Oscar Wilde daarover den lof trompet hooren steken, en gezien hoe hij zelfs zoo ver ging le verklaren dat het protest onzer persoonlijkheid tegen de in omloop zijnde zedelijke begrippon haar verbindt met de hoogere ethiek Iemand die afbreekt met al de heerschon- de moreele wetten en, prat op het recht zijner persoonlijkheid, zijn eigen wegen gaat, 't is te zeggen, al de lagere mach ten en driften welke in den mensch die nen gebreideld te liggen, los laat gelijk steigerende veulens in de vlakte, is dus volgens de bepaling van Wilde, een be zitter van hooge zedelijkheid Dan zijn ook Bonnot, Garnier, en heel de bent van misdadigers en anarchisten, die de leus vivre sa vie -zijn leven levens, in praktijk stelden en dit ideaal in al hunne wandaden nastreefden, dragers geweest van hooger menschelijkheid! Dan mocht ook Octave Mirbeau in zijn blij spel Les affaires sont les affaires aan eenen vader die de schandige uit spattingen van zijn leven wil rechtvaar digen, deze woorden ingeven *Et puis, AANKONDIGINGEN Kleine één maal 0,75 fr twee maal 1,35 fr. Gewone annoncen o,i5 de regel. Vonnissen, sterfgevallen, enz. 0.50 de regel. Dikwijls te herhalen volgens akkoord. il faut de Vidéalnom d'un chien En dan, men moet toch een ideral hebben, verduiveld En de zoon die trouw in het voetspoor van zijn vader stapt, antwoordt bevestigend - Een ideaal, verduiveld Voorwaar, men zal zelden eene uitdrukking aantref fen welke zoo brutaal spottend is als deze. Dat moedwillig verguizen en schoffue- ren van het Ideaal (dit woord hier geno men in zijn verheveusten zin), is ten an der het kenmerk onzer eeuw, en daarom worden telkens weer zooveel gebalde vuisten opgestoken naar het Christen dom, dit onsterfelijk Ideaal dat, spijts alles, over raillioenen zielen blijft regec- ren. Het Christendom beteugelt den mensch in zijn driften-leven, in de stei geringen van zijn hoogmoed en zijn eigenwaan, en dit is hard voor velen. En daarom juichen dio wanneer zij door de vlagen van zingenot welke zij over de wereld ontketenden, de lichtvlam van het geloof in de zielen aan 't tanen bren gen. God is dood roept Nietzsche in triomf uit. O. dat vervloekte, dat ergerlijke Christendom zoo tiert Willem Kloos. Wij meenden er nu eindelijk van ver lost te zijn, van zijn ijdelo onwezen- lijkheid, van zijn ware onmenschelijk- heid, van zijn dwaze dogmatiek. Weg waren zijn God en zijn Duivel en zijn Onsterfelijkheid, en rustig waren wij bezig'hel 'leven te doorproeven(wij cursiveeren) en te groeien tot levenden, tot waarachtig levenden, enz. (*"')en hij jammert er over omdat dit gehate Christendom met zijn leer over de dood, over de naastenliefde, over de nederig heid en het lyden, hen storen komt in hun trotsche machts- en genotsdroomen. En wat Koch-Jensen tijdens deze avondwandeling aan zijn vriend mede deelt over zijn levensplannen en «levens idealen is geheel in denzelfden toon. Alleen klinkt het nog cynischer als 't zijn kan. ('t Vervolgt). middel der pers zijne klachten bekend gemaakt over het feit dat hij geene enkele soldatenafdeeling ter zijner be schikking had om de meest dringende hulpmiddelen in de omliggende dor pen te gaan halen. Napoleon bezocht toen het slag veld nooit deed de oorlog zich onder zulk een afschuwelijken aanblik voor. Alles droeg er toe bij een sombere hemel, een killige regen, een snerpen de wind, overal puinen en vernieling; aan den gezichteinder donkerde het mistroostig loover der boomen van het noorden een zwerm van soldaten zwierf tusschen de lijken, op zoek naar eten dat zij zelfs uit de ransels hunner gesneuvelde makkers roofden de dooden lagen daar met schrikke lijke wonden, want de russische ko gels zijn dikker dan de onze rond de bivakken heerschte alom eene droe vige en doodsche stilte. Rond de arenden zag men de over blijvende officieren en onderofficieren met eenige soldaten geschaard staan juist genoeg om het vaandel te bewa ren. Hunne kleederen waren verhak keld, zwart van het buskruit, bevlekt met bloed en toch, te midden van zooveel ellenden en rampspoed, be hielden zij eene uitdagende cn fiere houding, en toen de keizer voorbij reed weerklonken er zelfs triomfkre- «Leopardi, Schopenhauer, Nietzsche, deze drie ironische figuren verschijnen in den loop der XIX4 eeuw als drie sombere geleiders, in wier spoor de druischende optocht der wanho- >ende, oproerige en ontgoochelde zielen voor- ïijtrekt. (H. Fiirens-Grvaert La Tristesse Contem poraine). Ethiek, komt van het grieksch woord aitMcai, en beteekent leer, kennis der zede lijkheid. Th. Henussb S. J.L'Ideal dans la ie Willem Kloos Veertien jaar lite ratuur-geschiedenis ac deel blz. 265. LANDBOUW. De bemestingen irt December. Met de maand December treden wij voor goed het doode jaargetijde in, zoo dat de werkzaamheden te velde voor het algemeen stop gezet zijn. Nochtans, wan ten, maar deze waren zeldzaam en gedwongen, want onze soldaten die zoo ontvankelijk zijn voor geestdrift, kunnen ook hunnen toestand scherp en bezadigd ontleden, en zij laten zich niet om den tuin leiden. Het verwonderde hen zooveel ge- doode en gewonde vijanden te zien, en zoo bitter weinig gevangenen. Daar vielen er geen acht honderd in onze handen. Nu, het is in verhouding van het aantal gemaakte gevangenen dat men het belang der zegepraal schat. En hier moest Napoleon zijne over winning volgens het aantal dooden berekenen. De veroverde verschan singen waren dermate bedekt met lijken der onzen, dat er meer gesneu velde dan levende overwinnaars ble ken te zijn. In die menigte van roerlooze licha men waarover het gevolg van den keizer heenstapte, raakte de poot van een paard eenen gekwetste aan, en ontrukte hem een schreeuw. De kei zer die tot nog toe in een somber stil zwijgen verzonken was gelijk het slagveld rondom hem, luchtte thans zijn fel geschokt gemoed in woorden van wee en verontwaardiging, en op staanden voet deed hij den ongeluk- kigen gewonde de beste zorgen toe dienen. Toen iemand, om hem in zijn smart te bedaren, deed opmerken dat neer de grond noch bevrozen noch met sneeuw bodekt is, kan men in drogen grond de omploegingen voor hakvruch- ten voortzetten, en het stalmest onder werken. Ook de kaïniet en de slakken kunnen thans met voordeel uitgestrooid worden, zoo op de bouwgronden als op de droge weiden. Ontvingen de klavers en de luzernen de vorige maand geene minerale bemes ting, men past hun thans ongeveer 800 kgr. kaïniet en evenveel slak toe. Even zoo, werden de hooimeerschen en wei landen in November niet bemest, men geeft in drogen grond ongeveer 700 kgr. kaïniet en evenveel slak, en in natten grond, waar er geen gevaar bestaat dat de meststoffen met het vloeiwaler weg gedreven zouden worden, ongeveer 1000 kgr. kaïniet en evenveel slak. Voor boomgaarden in volle, dracht geeft men tot 1200 kgr. van elke vruchtbaarma- kende stof. Ook den moestuin kan men bij goed weder omspitten en in winterbedden op zetten en met kaïniet en slak bemesten. Afzonderlijke boomen in den hof en op den boomgaard ontvangen van 0,5 kgr. tot 1 kgr. kaïniet en evenveel slak voor hun eigen, volgens hunne verwor vene ontwikkeling, en men vergete niet den voet der versch geplante boomen met stalmest te bedekken. In December beschikt de landbouwer over veel vrijen tijd. Derhalve brengt hij nuttig zijne Zondagen en de lange win teravonden door met de kwestie dor veevoeders en meststoffen nader te bestu- deeren, nu vooral zij schaarsch en duur zijn, in voordrachten, gesprekken, vlug schriften, enz. Praktijker. Is pas verschenen VOOR DEN voor het jaar O. H. 1917. 2d* JAARGANG. Prijs 25 centiemen. UIT DEN INHOUD Verdeeling van 't jaar. Eklipsen. Kalender 1917. Proloog. Kerke lijke Overheden. Dagklapper. Hoe Uilenspiegel een ezel leerde lezen.Van twee Vlaamsche dichters uit het volk Oorlogswee, (fragment uit een lyrisch bedrijf van Jef Griek). Kerstnacht Over de liefde. Gedichten. Prijs raadsels, enz. Verzuimt onzen Raadselprijs kamp niet. Meer dan 100 schoone prijzen, bestaande uit leerrijke boeken, zijn te winnen. het een rus was, antwoordde hij leven dig na den strijd bestaan er geene vijanden meer Vervolgens zond hij de officieren die hem volgden naar rechts en links uit, om hulp te bieden aan dezen die men aan alle kanten hoorde kermen en kreunen. Daar lagen er vooral veel in de diepte der ravijnen, waarin het groot ste gedeelte onzer soldaten terugge- stooten werd, en waarheen zich ook veele gekwetsten hadden gesleurd om daar beschutting te zoeken tegen de woedende worsteling en het vuur van den vijand. De eenen mompelden zuchtend den naam van hun vader land of van hunne moeder dat waren de jongsten. De ouderen wachtten ge laten en sprakeloos de dood af, zon der te willen klagen of iets te vragen anderen smeekten om aanstonds afge maakt te worden, doch men ging haastig voorbij die ongelukkigen zon der naar hun akelig gesmeek te dur ven luisteren. Een hunner, die het ergst van allen toegetakeld was (hij bezat nog slechts den romp cn eenen arm), scheen zoo vol leven en hoop, ja zelfs vroolijkheid te zijn, dat men het beproeven wilde hem te redden. Toen men hem ver voerde. bemerkte men dat hij kloeg over pijn in de ledematen die hij ver loren had, hetgeen gewoonlijk gebeurt Een bladzijde uit den Besloten Tijd en den Boerenkrijg. (Uit een handschrift, opgesteld door Karei Jozef Verhulst, schoolmeester en organist te Berlaer, bij Lier). 1799. Zij hebben zyne H. den Paus Pius VI gevangen en getransporteerd naer Vrankrijk, alwaer zijne Heyligheyd is gestorven, 2 augusty, tot Valentie. Op 9 november hebben die agenten de stukken van de klokken van Gestel en Berlaor naer Lier doen voeren met vier peerden. Nu is hot sacristy een gevan gen kot geworden, alwaer door de colom men is uylgebroken (met hulpe) zekeren Andries van Rooy, gelijk als het tot hedeu nog te zien isdaer is een colomme ingezet, en nog eene, dewelkegeboogt is. De beroemde Generael Bonaparte, dewelke in Italiën, zelf in Egypten heeft gevochten, is gekomen in Parijs en heeft den Directorium gecasseerd, en zijn zeiven meester gemaekt. Don 2 December zijn hier dragonders gekomen om te doen leveren terwe, koren, haver, hoey. (Slot volgt). Men leze den FEUILLETON Nu komen we stilaan aan de roerend- ste en vrecselijkste bladzijden van het werk. Weldra zullen wij de franschen in Moscou zien', dan de schrikkelijke brand dier prachtstad, dan de aftocht van Napoleon -met zijn leger door de be sneeuwde russische pleinen 1 Dit alles op de boeiendste en nauwkeurigste wijze beschreven door den ooggetuigene Gene raal de Ségur, wiens vermaard boek wij naar ons beste vermogen vertalen voor het genot on het nut onzer lezers. De toestand in Griekenland. Uit Athene wordt gemeld Na de her stelling der spoorwegverbinding tus schen Monastir en Salonika, heeft Sar- rail den eisch aan de Grieksche regee ring gericht, hem nogmaals 50 waggons tc leveren voor het vervoer van levens middelen en ammunitie. Londen, 28 November. Nopens de maatregelen, die genomen werden door de koningstrouwe officieren, om de re servisten te organiseeren en zich gewa penderhand te verzetten tegen de poging van het Vierverbond om zich het oor logsmateriaal van Griekenland toe te eigenen, wordt uit Athene aan den «Daily Telegraphn gemeld De huizen der Venezelisten zijn met met alle verminkten, en hetgeen nog eens te meer pleit ten voordeele van de onschendbaarheid der ziel, die alleen en geheel gevoel is, terwijl het lichaam noch gevoel, noch gepeins verwekken kan. Men zag de russen zich voortslepen tot aan de plaatsen waar de opeen- hooping der lijken hun een afgrijselijk schuiloord verstrekte. Men zag er die hun gebroken been stijf zetten bij middel van eenen tak dien zij er rond prangden, en dan, gesteund op eenen anderen tak, strompelden zij tot aan het naburige dorp zonder een klacht over hun lippen te laten gaan. Mis- i schien rekenden zij hier in ons mid den minder op de liefdadigheid. Al thans het is zeker dat zij meer gestaald schenen tegen de pijn dan de fran schen niet omdat zij moediger leden, maar omdat hunne zenuwen, min fijn en gevoelig, ook min onderhevig wa ren aan het lijden. Gedurende deze vreeselijke revue van het slagveld, trachtte de keizer zich te vergeels te begoochelen met opnieuw de gevangenen te doen tellen, en eenige kanonnen die van hun affuit ontdaan waren, te verzamelen ze ven tot acht honderd gevangenen en een twintigtal gebruiklooze kanon nen, ziedaar alles wat deze onvolledige zegepraal ons achterliet ('t Vervolgt.)

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1916 | | pagina 1