NIEUWJAAR Napoleons Veldtocht Van Beroemde Bekeerlingen. KATHOLIEK NIEUWS* EN AANK0NDIGINGSBLAO Zondag 31 December]!916 centiemjpn hel nummer 71!tc Jaar N° 4737 Week-Kalender. Kinder-Gedichten Almanakken en Dag klappert "VIRaEDTElL DE DENDERBODE Abonnementsprijs 3 Irank 's jaars. Men schrijft in te Aalst 31, KORTE ZOUTSTRAAT, 31 DRUKKERUITGEVER Van de Puttë-Goossens AANKONDIGINGEN Kleine één maal 0,75 fr J twee maal 1,35 Ir. Gewone annoncen o,i5 de regel. Vonnissen, sterfgevallen, enz. 0,50 de regel. Dikwijls te herhalen volgens akkoord. Aalst, den 30 December 1916. DECEMBER. 31 Zondag, H. Silvester. I9X7- - JANUARI 1 Maandag, Besnijdenis O. H. J. C. 2 Dinsdag, H. Naam Jesus. 3 Woensdag, Octaaf van den H. Joannes. 4 Donderdag, H. Pharaïldis. 5 Vrijdag, H. Telesphorus, paus. 6 Zaterdag, HH. 3 Koningen. VI. Jesus spreekt Och laat ze tot mij komen, dio me vouwen Biddende handjes die nooit euvel deden Wier reine lipjes nimmer kwaad beleden Ja, laat ze tot mij komen, die me aanschouwen Met oogen, blauw zoo diepe hemels blauwen Wier hartjes, vogelschuw, bij 't nadertreden, Jagen zoo bang van teere schuchterheden, Kloppen zoo rustig-blijde in zoet betrouwen Want nil de vreugd te hebben weergevonden Verloren schaap, dat doolde in nacht daarbuiten, Kende Ik, die God ben, in mijn aardsche dagen Inniger troost noch zonnelichter stonden, Dan toen ik een kleen kindoken kon sluiten Zacht in mijn armen en aan 't Harte dragen P. Hilar ion Thans. Zaterdag3o December igió. Nog één dag, en 1916 zwaar bela den met wee en lijden, glijdt voor goed de helling af naar den afgrond van 't verleden En in de verte komt het nieuwe jaar ons tegemoet, jeugdig en frisch... Eilaas, van af de eerste stappen die •het doet, moet het ook in menschen- bloed terden... Wat zal igiy ons brengen Niemand die het weet, maar al de volkeren schouwen verwachtend en hoopvol uit naar het Oosten waar het nieuwe jaar aan 't krieken gaat. Pax Vrede Liefde Zoo klinken er alom stemmen. Zoo zucht alom iedere klop der harten. En uit het verre Rome, uit het Vatikaan, waar wij in verbeelding Paus Bene- dictus XV plechtig zien rijzen in zijn wit gewaad, en de hand zegenend heffen boven de lijdende menschheid, komt dezelfde kreet tot ons Pax Vrede Liefde 5l Mengelwerk. Nadruk verboden. in Rusland, in 1812. Groot Historisch Verhaal. (Getrokken uit het vermaard boek van Graaf Philiep de Ségur, Generaal, die den veldtocht meegemaakt heeft). Te Moscou echter hechtte men niet lang geloof aan de valsche zegepraal welke Kutusof deed uitbazuinen Het was er weldra geweten dat hij den helft van zijn leger in den slag verlo ren had. Nochtans het woord der hoofdmannen bleef stout en fier alsof zij geene de minste nederlaag hadden geleden, en zij gelukten er in een groot fetal inwoners te paaien en hen te oen blijven, maar dezen voelden niettemin dag aan dag hunne onge rustheid groeien, en zij waren ten prooi aan allerlei ontroeringen. Terwijl zij aldus aan hunne altaren of vóór de beelden hunner heiligen lagen neergeknield om den hemel te aanrpepen van wien zij nog alleen redding verhoopten, stegen er opeens luide vreugde kreten op iedereen snelt naar buiten om te vernemen wat er gaande is. Het volk stond er in dichte drommen opeengepakt, het was er een juichrumoer, en al die menschen hielden hunne blikken ge vestigd op het kruis der hoofdkerk. Een gier was er in de kettingen ge vlogen die het kruis ondersteuden, en bleef er vastgeklampt in hangen. Dit Met dien vrede-wensch treden wij dus het nieuwe jaar in, en uit den grond des harten sturen wij hem tot al onze getrouwe lezers en lezeressen. Wij wenschen alleen Vrede In dit woord ligt thans al de hoop en het heil van het menschdom be sloten. Als PLAKALMANAK hebben wij ditmaal iets kunstigs ver vaardigden betrekking met de droeve tijden welke wij beleven, en waarop de grootsche verwachting die de vol keren op heden bezielt, treffend en welsprekend in beeld staat weerge geven. A lleen de abonnenten van ons blad kunnen dien plakalmanak verkrijgen want hij wordt niet te koop gesteld. Sprekende van abonnenten, bedan ken wij hier meteen al dezen, alsmede allen die tot de lezing en verspreiding van ons blad medegewerkt hebben. Wij doorworstelen moeilijke tijden, maar zullen niettemin steeds al doen wat we kunnen om mooie en degelijke lectuur aan onze lezers te verschaffen. De Denderbode. Johannes Jörgensen. (13e Vervolg). O Heer laat mij" niel vergaan in een dwarreling van stuifzand en als een droppel in een bodemlooze zee Neem mij in uw hand,o Heer, en voeg mij als een kleinen steen op een onaanzienlijke plaats in de groote kathedraal des levens Ver smaad mij niet, laat mij een van uw daglooners worden I Toon mij in dezen lossen en verdwaalden tijd den weg om te leven gelijk die meesters welke in de geloofsceu- wen de wereld met schoonheid vulden, en om te werken als zij, niet uit zelfzucht en ijdelheid,maar alleen onder den aandrang uw hei ligen naam verheerlijkt te zien zoo op aarde als in den hemel 1 («De Weg naar het Lichtblz 47) Dit was het schoone gebed dat Jörgen sen, in dit tijdstip van zijn leven, uit het diepste van zijn gemoed voelde opwellen. Hij had nu van alles goproefd, en hij was een trouwe dischgenout geweest aan hei roezige vreugden-banket zijner vrijzin nige en ongeloovige makkers, maar hij was telkens van daar teruggekeerd moe- was een gunstig voorteeken voor deze menschen, wier natuurlijke bijgeloo- vigheid nog door eene gioote ver wachting aangegroeid was aldus ging hun God Napoleon gevangen nemen en in hunne handen overleve ren. De gouverneur Rostopschine wist uit al deze gemoedsbewegingen van het volk behendig profijt te trek ken, en hij hitste die op of onder drukte ze, al naargelang dat zij hem voor- of nadeelig waren. Uit onze gevangene soldalen deed hij de zwak ste en ziekelijkste te voorschijn halen en aan de menigte toonen, die op het zicht hunner zwakheid stoutmoedig werd. En nochtans intusschen deed hij al de eetwaren uit Moscou ver wijderen, om de overwonnenen te voeden en de overwinnaars uit te hon geren. En deze maatregel kon hij ge makkelijk doen ten uitvoer uitbren gen, ingezien Moscou zich slechts in de lente bevoorraadde bij middel der scheepvaart, en in den winter bij middel der sleden. Hij was er tot nog toe in gelukt de orde te vrijwaren, welke vooral in deze omstandigheden broodnoodig was, toen de verslagen troepen van Borodino aankwamen. Dit lang kon vooi van gewonden, die zuchtten en kermden en vlekken zwart-geronnen bloed op hunne kleederen droegen, was een gansch nieuw en verschrik kelijk schouwspel voor eene stad welke zoo lang ver van al de oorlogs gruwelen geleefd had. De politie ver dubbelde haren ijver, maar den schrik welke zij teweeg bracht, deed de alge- deloozor en treuriger dan voorhoen. Groote zielen kunnen iwel een lijd door de zinnelijke genoogen's aan band gelegd worden, maar dan voelen zij weer een niet te temmen verlangen naar de hoog ten en de vrijheid van een geestelijk leven, en zij worstelen en kampen hard nekkig om hun bandefi stuk te slaan. Zij zijn immers gelijk dè arend gemaakt voor de zon, voor het licht,voor de vrije, wijde ruimten. Jörgensen ook, als' edel-denkend en diep voelend inensch, (hij was een kun stenaar) had zich te midden dier luid ruchtige en zielsdoodende vermaken, welke voorbijgaan als een warreling van stofzand, naamloos eenzaam, troosteloos en beklemd gevoeld,en zijn ziel verzucht te naar iets anders zooals een arend ver zuchten moet die in een kooi gevangen zit. HeL was eerst meer het schoonheids gevoel dan een positief godsdienstgevoel dat in hem sprak. Als kunstenaar, als droomeren dichter die zijn fijn-besnaard gemoed gretig openzette voor al de har monieën van licht en kleur welke Gods schepping vervullen, was hij in sommige oogenblikken meor dan een ander ter neer gedrukt en ontgoocheld door het wanklankig slempersleven dat hij met de hoogstudenten van Kopenhagen leidde. Alsdan walgde hij het diepst van allen, omdat hij ook het diepst van allen het schoone beminnen en er naar verlangen kon. Alle echte kunst, welke volgens een heerlijke bepaling van de Musset er naar streeft een droom van één oogenblik in eeuwigheid om te zetten wil steeds de vleugelen uitslaan naar de sfeer van het oneindige en werelden van schoonheid veroveren om te genieën zonder maat en zonder einde. De kunstenaar ziet scherper dan een ander de broosheid van hot leven, en schrikt er voor en jammert er om, de wijl er in liera zulke hevige en onver- zaadbare begeerten naar onsterfelijke schoonheid en onsterfelijk geluk bran den. I11 zijne liefde zal hij zingen 'k Eisch de eeuwigheid van alle lief dewoord Vóór de zee of vóór een star renhemel gaan er afgronden van verlan gen in hem open. Aan al zyne vreugden legt hij voortdurend den maatstaf van zijn oneindigheidsbegeeren aan, en ter wijl anderen zich vermeien kunnen bij eene bloem blikt hij begeorig op naar de starren. Jörgensen hoorde dan ook uit de geheime diepten van zijn ziel een bit tere kreet van onvoldaanheid en leegheid opgaan, toen hij «aan de bankettafels zijner vrienden aanzat. Hij wilde meer duurzame schoonheid, meer volheid, meene ontsteltenis nog stijgen. Alsdan richt Rostopschine zich nog maals tot het volk hij verklaart - Dat hij Moscou gaat verdedigen tot den laatsten druppel van zijn bloed, dat men in de straten zal vechten reeds zijn de tribunalen gesloten, maar dat geeft niets wij hebben geene tribunalen van noode om den booswicht te veroordeelen. En op dien toon gaat het voort Binnen twee dagen zal het sein geveven worden. Het wordt aanbe volen zich wel met bijlen te wapen en vooral met drietanden, want de franschman weegt niet zwaarder dan eene graanschoof. Voor de gewonden heb ik missen bevolen en het water doen wijden voor hunne spoedige ge nezing. En des anderdaags Wij gaan ons bij Kutusof aansluiten om de laatste schikkingen te nemen tot het uitroeien van den vijand. Inderdaad Kutusof wanhoopte nog geenszins van het lot van zijn vader land. Nadat hij de lotelingen tijdens den slag van Borodino gebezigd had om de munitie aan te brengen en de ge wonden op te nemen, kwam hij er de derde gevechtslijn van zijn leger uit te vormen. Hare manhaftige houding te Mojaïsk had hem in staat gesteld den altocht op ordentelijke wijze te doen geschieden en eene zifting te maken onder de gewonden waarvan de ergste ten onzen laste achtergela ten werden. Verder, te Zelkowo, werd de onstuimige Muratdoor eenen tegenslag opgehouden. Eindelijk, den meer adel iri zijn leven brengen. Zulk een verlangen zette hem onbewust op do baan wolke leidde naar Hem, die de eeuwige woorden sprak Ego Sum Vila Ik ben het Leven. Dien morgen, na zijn moedige aan spraak op het jaarfeest van den hoog studentenbond, toen hij in het kerkje verdoolde waar hij de wit-gekuifde non nen roerloos in een gebed verzonken zag, had hij dien zucht op de lippen Ach, zijn dag te beginnen als die menschen in schoonheid en reinheid Thans keerde hij terug van zijne reis in Zuid-Duitschland. Week na week, maand na maand had hij daar geloefd in een bescheiden hotel, waarvan de ven sters uitzicht hadden op een diep en boch tig stroomdal, waar watermolens ruisch- ten in de stilte van de najaarsdagen, en de Angelusklokken eiken avond luidden, wanneer de zon achter de bergon zonk. Geen trein zwoegde geruchtmakend door dit vredig dal, maar in den nachl, als de watermolens zwegen, hoorde hij den stroom zijn stem verheffen in de diepe stilte om hem in slaap lezingen. In die heerlijke natuur, welke zoo vredig en betooverend inwerkte op zijn dichterlijk gomoed, zou de stem van den Heer tot zijn bedroefde ziel spreken. ('t Vervolgt). 't Zijn de laatste Die zich eens gezond bloed wil lachen en eenige aangename Winteravonden wil doorbrengen, verschaffe zich zonder dralen een exemplaar.De prijs is en blijft slechts 25 centiemen voor 132 bladzijden boeiende lectuur. Ook onze Raadselprijskamp mag men niet vergeten. Meer dan 100 prijzen beslaande uit leerzame boeken zijn te te winnen. Dus opgepast en gezorgd dat men niet te laat komt. De vredesnota. Het antwoord der Entente. Volgens een telegram uit Parijs aan de Stampa van Thuryn is de antwoord nota van liet Vierverhond op het vredes voorstel der cenlraalmogendheden, voor wat aangaat den inhoud, bij al de bond gonooten bekend. De Teraps beweert dat de inhoud overeenstemt met do rede voeringen van Briand, Lloyd George en Sonnino. Nota van Duitschland aan Amerika. BERLIJN, 26 December.'Officiéél De Staatssekretaris van het ministerie van buitenlandsche zaken, heeft heden aan den gezant der Vereenigde Staten van Amerika, in antwoord op het schrij ven van 21 dezer, de volgende nota overhandigd De keizerlijke regeering heeft de groot- j moedige voorhandnemiug van den heer voorzitter der Vereenigde Staten van Amerika, om grondslagen te vinden voor de herstelling van oenen duurzamen j vrede, opgenomen en overwogen iu den j vriendschappelijkston geest, die in do mededeeliug van den heer voorzitter tot uitdrukking komt. De heer voorzitter toont het doel, dat hem aan het hart ligt en laat de keus der middelen open. Aan do Keizorlijke Regeering schijnt de onmiddelyke gedachtenwisseling als de geschikste weg om tot den gewensch- ten uitslag te geraken. Zij hoeft dus de eer, in den zin van hare verklaring van 12 dezer, welke de hand bood tot vredesonderhandelingen het spoedig bijeenkomen van afgevaar digden der oorlogsvoerende Staten in eouen onzijdigen Staat voor te stellen. Ook is do Keizerlijke Regeering van moening, dat met het groote werk tot voorkoming van toekomstige oorlogen enkel na het eindigen van den huidigen volkenstrijd kan aangovangen worden. Zij zal, als dat tijdstip gekomen is mot vreugde bereid-zijn, samen mot de Ver eenigde Staten van Amerika aan deze grootsche opgaaf mede te werken. Nieuw Amerikaansch Voorstel. NEW-YORK,24 December. Evening World meldt, dat het Staatsdepartement zich voorbereidt om, in zooverre het onderhandelingsvoorstel van Wilson door de oorlogvoerenne mogendheden niet ongunstig opgenomen wordt, een voorstel tot wapenstilstand aan do oor logvoerenden tor overweging te geven. GENEVE, 24 December. De Agence Foumier geeft eene melding der Asso ciated Press weer, volgens welke Wil son met Kerstdag eene beteekenisvolle rede over de buitenlandsche politiek der Vereenigdo Staten zou uitspreken. Van andere onzijdige landen. ZURICH, 24 December. In een lang artikel over do vredeskwostie, kondigt de Imparcial van Madrid, eenen bemid- delingsstap van den Koning van Spanje bij de mogendheden als dadelijk aan staande aan. i3e September, sloegen de russen hunne tenten op vóór Moscou, en zag deze hoofdstad de vuren hunner bi vakken. Iedereen verkeerde toen in de mee ning dat de vijand ten allen prijze zijne hoofdstad ging redden, of met haar omkomen. En nochtans, de oude Kutusof was geenszins voornemens ons hier tegen stand te bieden. Hij lag in eene gun stige positie en héél het vaderland stond achter hem, maar, hetzij ge dreven door politieke beweegredenen of door voorzichtigheid, hij" liet ten slotte alle verantwoordelijkheid rus ten op de schouders van één enkelen man de gouverneur van Moscou. Op dit oogenblik, in zijne stelling te Fili, vóór Moscou, telde het rus- sische leger een en negentig duizend man. Het fransch leger dat, vóór den slag der Moscowa, honderd dertig duizend man sterk was, behield er nu nog ongeveer negentig duizend. An dere regimenten waren op weg om het te vervoegen zoodat het terug tot honderd duizend manschappen zou aangroeien. Het was in zijnen op- marsch belemmerd door het vervoer van zes honderd en zeven kanons, twee duizend vijf honderd artillerie wagens en vijf duizen bagagevoituren; het bezat nog een munitievoorraad voor één dag vechtens. Intusschen ging Kutusof voort met den gouverneur tot het laatste toe om den tuin te leiden. Hij zwoer hem bij zijne grijze haren dat hij bereid was met hem vóór de muren van Moscou te sneuvelen toen Rostop- schin in den nacht opeens vernam dat de raad van het russisch leger in zijn kamp het besluit kwam te nemen de stad te verlaten. Bij dit nieuws verbleekt de gouver neur van woede, maar hij weet wat er hem te doen staat en bereidt vast beraden de uitvoering van zijn plan. Het werd dringend tijd de handen aan het werk tc slaan. Hij dacht er thans niet meer aan het akelig lot te verbergen dat hij aan Moscou voor bereid had, des te meer dat er bijna geene inwoners meer achtergebleven waren. Des nachts doet hij dus aan de deuren aankloppen en den brand der stad aankondigen. In al de gun stige openingen laat men vuurpijlen glijden, vooral in de open winkels met ijzeren daken in het kwartier der kooplieden. De bluschpompen wor den weggenomen. Dit doet onder de achtergeblevene inwoners den angst tot zijn toppunt stijgen, en in groep jes staan zij op de plaatsen bijeen en maken allerlei misbaar over de schrikkelijke gebeurtenissen welke in aantocht zijn. Velen onder hen zwer ven doelloos gelijk dwazen rond anderen verzinken in eene volslagene ontmoediging en wanhoop, en schij nen al hun tegenwoordigheid van geest verloren te zijn. En intusschen beginnen de russen hunnen aftocht, en in het doorkruisen der stad sleu ren zij deze ongclukkigen mede. ('t Vervolgt.)

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Denderbode | 1916 | | pagina 1