Gesprek met burgemeester Marcel Bisschop «Het huis mijns vaders» kort ONAFHANKELIJK REGIONAAL WEEKBLAD DE GAZET VAN AALST NEC SPE, NEC METU... e jaargang nr 31 zaterdag 5 augustus 1972 Redaktie en Beheer Schoolstraat 26 9300 AALST Tel. 241.14 8 fr het nummer Aan het einde van de vorige eeuw dat moet als ik me niet vergis 1897 geweest zijn, wordt het oud Huis Gebroeders Meert, Ijzerhandel overgenomen door De Bisschop. Het oude Huis Meert roept meteen de naam op van een toen bekende neef, de Vlaamse voorman Hyppolyte Meert. Vader Louis De Bisschop is het type van de liberale katolieke konservatief. Een lezer van La Libre Belgique, De Volkstem maar ook van De Werkman. Mijn moeder was een Goedertier, een vrome vrouw wier eindelijke toeverlaat was het traditionele geloof. Om de gevoelige herinnering aan zijn moeder niet verder te laten doorstromen Weet ge dat mijn grootmoeder langs moederszijde een dochter uit de toenmalige afspanning «In den Appel» was aan de Gentsesteenweg? Haar vader, de waard van «In den Appel» was meteen zowat een rentenier, eigenaar van een reeks huisjes en ook van een terrein waar later het «Ezelsplein» ofte Volksplein werd gerealizeerd Louis De Bisschop is een zakenman. Nu niet precies zo soepel. Maar zijn zaak weet hij stevig uit te bouwen. De Ijzerhandel De Bisschop is in het Aalsterse een begrip voor de ambachtslui. Een gezin met één dochter en vier zoons. Twee ervan zullen in de veertigerjaren overlijden. Alfons tijdens de oorlog, Lucien na de bevrijding, de repressie verhaast levenseinde. Marcel De Bisschop is de jongste. Heeft geen belangstelling voor het ouderlijk bedrijf. Hij wordt net als zijn broers naar het St. Maartenskollege gestuurd. In zijn klas zit ook Gaston Van den Eede, Lowieken Goedvriendt en Juul De Backer. Drie namen die de Aalsterse burgemeester zopas 65 geworden, spontaan noemt. Leraarsfiguren uit die kollegetijd 10-18 Van Wassenhove, Bral en de invloedrijke Poelaert. Een naam in de Vlaamse middens in de Denderstreek. Uiteindelijk stuurt Louis De Bisschop zijn zoon naar de Pontstraat. Op aanraden van een leraar van 't Klein Kollege. «Ze dachten wellicht dat ik voorbestemd was om missionnaris te worden». PRECIES TER HOOGTE VAN ZIJN WONING VERVULT DE AAL STERSE BURGEMEESTER TIJDENS DIE VAKANTIEDAG DE GE- LEGENHEIDSFUNKTIE VAN GIDS VOOR VERLOREN VREEMDE LINGEN. TOERISTEN TE AALST BOUDEWIJN DE BISSCHOP KNIPOOGT EN GEEFT INZAKE HET TOERISTISCH ONTHAAL EEN OPVATTING TEN BESTE DIE DE LOKALE V V V ZOU KUNNEN DIENSTIG ZIJN. HET WORDT EEN NAMIDDAG PRATEN MET DE MAN WIENS HART DIKWIJLS OP DE TONG LIGT, DIE DEZER DAGEN 65 WORDT - WAT NATUURLIJK GEEN VERDIENSTE IS. DIE ANDER- HALF JAAR GELEDEN EERDER ONVERWACHT BURGEMEESTER IS GEWORDEN VAN EEN STAD, DIE ALS REGIONAAL VER ZORGINGSCENTRUM HET DICHTST LIGT IN DE NABIJHEID VAN DE BELGISCHE EN EUROPESE HOOFDSTAD. WIJ RIJDEN DRA DOORHEEN EEN GELEIDELIJK GOLVEND LANDSCHAP. LANGSHEEN ANTIEKE BINNENWEGEN HET HINTERLAND VAN DE DENDERSTREEK IETWAT OP GOED-VALLE- H ET-U IT. ERGENS TREFFEN WIJ WEL EEN OASE VAN STILTE HET MAG VOOR ONS PART LIEFST EEN OUDE ESTAMINET ZIJN MET NOG EEN ECHTE «GOD ZIET ME. HIER VLOEKT MEN NIET» EN OUDERWETSE KITCH. WA^AR WE UITEINDELIJK HALT MAKEN IS DE OUDE ESTAMINET OPGERUIMD EN VERVANGEN DOOR EEN NIEUW MODERNER COMPLEX. MAAR HET INTERIEUR RUIKT NAAR ECHT EIKEN HOUT. NIET STIJLLOOS. EEN RUIME GELAGZAAL MET EEN UITBATER DIE HERINNERT AAN EEN KASTELEIN VAN WELEER. EEN TAFEL MET EEN HOEKBANK. EEN KIJKPOST OP EEN BOS WAARBOVEN LAAG DE WOLKEN DRIJVEN OP DIE GRIJZE JULIDAG. Vervolg op blz 2 HEIST-KNOKKE INVITEERT AALST Heden zaterdag zal Aalst via de komische groepen De Brikaljons De Samoerie Sergeanten. De Pikante Kastaars, De Suskewieten. De Kornissesluipers, de Poezeloerepoezewoefkes en met de rest van het Karnavaleske heir, inbegrepen leden van het stadsbestuur aanwezig zijn op het culinair rendez-vous; dit in het teken van de verbroede ring van Knokke-Heist en Aalst. Meteen propageren de vroede vaderen van de gefusioneerde bad plaatsen Vlaamse visschotels en andere geneugten van het Noord zeestrand. DE STEDELIJKE KINDERKRIBBE Medio september zal dan eindelijk de officiële eerste steen wor- den gelegd van de stedelijke kinderkrib aan de Rapenstraat. NIEUWE STADSINGENIEUR Tot nieuwe stadsingenieur, in vervanging van de h. Deprez, werd bouwkundig ingenieur P. Vermeren aangesteld. Hij was voordien reeds verbonden aan het studiekantoor grondmechanica van stads- genoot Prof. E. De Beer. Tot een van zijn eerste taken behoort een studie voor een nieuw noleringsnet in de stad. SCHOLA CANTORUM CANTATE DOMINO Nahet °pt;eden in Parijs' Lourdes Spanje o.m. in de beken- de abdij Montserrat en in de Katedraal van Barcelona geeft Cantate Domino op 23 augustus as. een koncert in de Aalsterse stadhuis- t^r ,P n .afc2S auous,us ,raad' l»« OP in de Sint-Antonlus- kerk te Gent. Dit telkens samen met een Pools koor dat tijdens deze periode alhier te gast Is. Voordien, op vrijdag 11 augustus is een orgelrecital voorzien met de Chinese orgamste Edith Ho, in de St.-Martinuskerk.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Gazet van Aalst | 1972 | | pagina 1