JAMES LLOYD: <lk heb het te Erembodegem naar mijn zin» 12 12 De Voorpost - 10-1-75-23 «De mensen te Erembodegem zijn erg lief en behulpzaam» vertelt ons James Lloyd, een showvedette met internationaal allure, die na een jarenlang globetrottersbestaan nu woont in de Oostvlaamse ge meente Erembodegem, vlakbij Aalst. Met een stralende glimlach verwelkomde Joan, James vrouw, ons in de witte bungalow even buiten de dorpskom van Erembodegem. Het niet goedkope en smaakvolle interieur is al een duidelijk bewijs dat hier iemand woont die op professioneel gebied geslaagd is in het leven. James Lloyd is inderdaad nog steeds een klinkende naam in de Europese showbiss. Het scheelde nochtans niet zoveel of James was ingenieur geworden in plaats van zanger. MOORS an SO e een Jit de »NY Ba 'innen, jen bilj een NY B0\ u met ïpoor B, terne >egewez ïTAMPB 74 die oijfers. ïglemen Er sti men overhei aar de n dit nde spe gesteld dat K, maal 3 opgesh eer tec^1 eizoen het ein; clubled kampis was ve qué we ampioeij CB omi warenl om de samen; specij n de e i om >eren. t in de; li de heeft'1 (ks A I uitslag: nberg Etie Jules 1 Kan t/an Lae 5TAMPE geven, i de ra 3-3. B Ie overt u 1 pi* an JOH :gen. m STAMPE laar req fd word len bew ie ploëty :n niet V keken N n een j komst t /ermljdet ig 4-1-75 >g A A B 12 I 12 12 12 12 12 12 1 12 J ■dag 11-1 tschiog mpers A, i in Ham jivers A jzegem Schel d B ken A irinters 4 ieeft z rijd SQ )YS A DUITSLAND Lloyd Haslop, zo luidt de echte naam van James Lloyd, had inmiddels een eigen showge zelschap opgericht, dat in Lon den vooral in de klubs aktief was. Het sukses dat James aan de boorden van de Theems oogstte was echter lang niet denderend. Op een dag werd James in een night club aangesproken door een Duitser die hem aanbood een toernee te maken in de Bonds republiek. Het Duitse volk rea geerde heel wat positiever op de show van het Lloyd- gezelschap, zodat James be sloot zich te vestigen in de buurt van Hannover. Hij was inmiddels gehuwd met Joan, een mooie donkerhuidige dan seres en zangeres uit Trinidad, die ook deel uitmaakte van de groep. Plaatopnamen waren er in die tijd voor James nog niet bij. «Ik was echt ook niet zo wild entoesiast om platen te maken. Mijn eerste doel is altijd ge weest: de mensen amuseren in de zaal. Ik was eigenlijk meer entertainer dan zanger. Mijn groot voorbeeld in die tijd was Sammy Davis Junior. Ik wou net hetzelfde doen als hij. Eer lijk denk ik er nu helemaal an ders over. GEEN PLATEN Vijf jaar lang trok James met zijn showgezelschap Duitsland rond en het sukses was er. Van plaatopnamen was er evenwel nog bitter weinig sprake. Ja mes was er eigenlijk zelf niet erg in geïnteresseerd. «Optre dens waren voor mij het be langrijkste. Ik wou kontakt met het publiek. Hoe groter de za len en hoe meer publiek des te liever stond ik op de planken. Ik vergeet nooit één van mijn op tredens in de Westfalenhalle. Er waren meer dan tienduizend entoesiaste toeschouwers. Onvergetelijk! Uiteraard waren er wel enkele firma's die brood zagen in het sukses van de donkere zanger en zij brachten toch een singel op de markt. Het was een aan gepaste versie van het overbe kende «Baccarole»-tema. De plaat werd echter een formida bel sukses, vooral in Duitsland. «Een zanger die suksesplaten gemaakt heeft krijgt uiteraard ook enorm veel bijval in de zaal. Toen echter inde Westfa- James en zijn echtgenote voor hun zaak te Aalst. je eigenlijk afhankelijk van een boel faktoren. Maar ik heb het hier best naar mijn zin en ben niet van plan weer spoedig te verhuizen. Enkele maanden geleden heb ik een boetiek ge opend in het Aalsterse stads centrum en zoiets doe je na tuurlijk niet als je slechts enkele maanden hier zou blijven. NIEUWE HITS De verandering van lucht schijnt James Lloyd immers toch wel goed gedaan te heb ben. Hier bij ons had hij na «Keep on smiling» immers geen echte hits meer gehad. Daar is nu wel verandering in gekomen. «Je t'aime, je t' aime chérie» was een prettig walsje dat ettelijke maanden in onze hitlijsten stond en de opvolger het uitbundige «Lolita Lolo» deed het al even goed. Met zijn nieuwste singel geloven we echter dat James weer alle re- kords gaat breken. Het is een nieuwe bewerking van het oude liedje «Santo Domingo». De opname is uitstekend ver zorgd zodat we voor de einde jaarsfeesten wellicht een nieuwe boem van de nieuw bakken Erembodegemnaar mogen verwachten. James Loyd, die overal in de wereld op de planken stond, is ook heel erkentelijk tegenover het yiaamse publiek. Buiten landse vedetten hoor je wel eens zeggen dat het pubiiek hier ondankbaar is. Dat is de reinste onzin. Hier in Vlaande ren is Will Tura nummer één en dat al sinds meer dan tien jaar. Will verdient dat, want hij geeft zich volledig aan zijn publiek, dat hem daarvoor dankbaar is. Er zijn niet zoveel landen op de wereld waar zoiets mogelijk is. Grote buitenlandse reizen zijn er voorlopig voor James niet meer bij. «Ik heb eigenlijk alles meege maakt. Er is niet zoveel meer, waarvan ik zeg kijk dat zou ik ook nog wel eens willen bele ven. Ik ben best tevreden met wat Vlaanderen mij biedt. Ik heb hier veel werk en ik hou van de mensen hier. België is een erg rijk land. Hier worden in ieder dorp soms ettelijke malen showavonden georganizeerd. Dat is in het buitenland on denkbaar. Neen ik zie werkelijk niet in, waarom ik hier zou ver huizen. Ook zijn vrouwtje Joan en zijn lieve dochtertje Jennifer voelen zich hier al volledig thuis. Een gelukkig gezin, dachten wij toen wij de gezel lige bungalow verlieten. foto's: miel vermeir tekst: mark heymans JAMAICAAN James Lloyd werd 32 jaar ge leden geboren op Jamaica. James was amper 14 jaar toen hij zijn romantisch antillenei- land verliet om naar het mistige Londen te komen. «Mijn ou ders wilden mijn toekomst ver zekeren en daarom stuurden zij mij naar een school in Enge land. Zij wilden me graag inge nieur zien worden en ik zelf voelde ook nogal wat voor een dergelijke opleiding. Ik kon echter moeilijk aarden in die Engelse technische school en daarom hield ik het er ook slechts twee en een half jaar uit. Ik had in Londen ondertussen wel enkele vrienden gemaakt die zich met muziek bezig hiel den. Ik zong ook al eens een liedje en dat bleek in de smaak te vallen. Zelf kreeg ik er ook zin in en meteen was mijn be sluit getroffen: Ik zou geen in genieur worden maar show man». Zoals de meeste van zijn kolle ga's, ondervond ook James spoedig dat de weg naar de top in de showwereld absoluut niet met de spreekwoordelijke ro zen bezaaid is. lenhalle, toen ik optrad voor een grote massa volk, was er van mij nog geen enkele plaat op de markt. De mensen ken den mij eigenlijk niet en toch was het sukses onvergetelijk. Het komt mij voor dat er aan een dergelijke prestatie veel grotere verdiensten zijn dan aan een applaus dat een be kend zanger krijgt voor het zin gen van zijn suksesnummer,» zegt James. KEEP ON SMILING Het grote platensukses bleef echter ook voor James niet uit. Duitsland-geraakte immers uit gekeken op de show en James kreeg een interessante aan bieding om op de solotoer te gaan. Die uitnodiging aan vaardde hij en meteen was het de start van een nieuw hoofd stuk in zijn showloopbaan. In 1970 kwam «Keep on smiling» op de markt. Op slag veroverde de vriendelijke James het pla tenkopend publiek van de halve wereld. De plaat, die in tussen zoiets als een ever green geworden is, ging im mers niet alleen in Europa pijlsnel naar de top, maar ook in Australië, Zuid-Afrika en Canada werden rekords ge klopt. «Keep on smiling» was voor mij uiteraard een erg grote zaak, maar achteraf be schouwd zitten er toch ook een boel triestige ervaringen aan die song. Vooral dan op kom- mercieel vlak. Ik was zowel komponist als tekstschrijver van het nummer, dat betekent dat die plaat mij eigenlijk wat geld moest opbrengen. Wel nu dat is niet gebeurd. Op het za kelijke vlak heeft men mij ge rold. Van de royalties die ik in feite moest krijgen heb ik slechts een miniem deel ge zien». Dat was trouwens één van de redenen waarom het na die ene suksesplaat enige tijd stil werd rondom James Lloyd. Ik was eigenlijk een beetje ver bitterd, hoewel ik nu ook al weet dat wat met mij gebeurd is, dagelijks gebeurt met kolle ga's van mij. Het gekke van zulk een zaak is dat er heel wat koopjes gesloten worden ach ter de rug van een zanger, die over heel wat kombines ge woon onwetend blijft. Wanneer er echter iets misloopt in een dergelijke kombine is de zan ger precies altijd het kind van de rekenina. NAAR BELGIË Toch kwamen er na «Keep on smiling» nog ettelijke andere singles op de markt. Het waren echter hoofdzakelijk vertalin gen. De kommeröële moeilijk heden van James met zijn pro ducer waren daar zeker niet vreemd aan. Vier jaar lang woonde James in Duitsland. «Ik mag eigenlijk niet zeggen dat ik er mij volledig thuis voel de, maar voor mij lag het kom- merciële zwaartepunt daar en dat is de reden waarom ik er bleef. Vorig jaar dan meende James het ogenblik gekomen om even van lucht te veranderen. In de cember 1973 kwam James Lloyd naar België. «Ik was toen net overgestapt naar een an der platenmerk. Daar kreeg ik als producer een oude vriend van mij, namelijk Romain Desmet, die een Aalstenaar is, uit te kijken naar een woning voor mij. Dat deed Romain en hij bracht James uiteindelijk naar het vriendelijke Erembo degem. Of James het volledig naar zijn zin heeft in de Oostvlaamse gemeente? «Ach ja, de men sen zijn hier erg vriendelijk en behulpzaam. Veel kontakt met de buren heb ik natuurlijk niet. Ik heb. er de tijd niet voor». Of James nou definitief in België blijft is echter nog lang niet ze ker. «In de showbusiness ben

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1975 | | pagina 23