JULES HENDERICKXDE PARTIJ BESLIST, IK NIET MAURITS DE SMET TEN GRAVE GEDRAGEN GIJZEGEM KIEST TWEE VERDIENSTELIJKE LAUREATEN LEEDSE KARNAVALGROEPEN EISENDE PARTIJ - 21-1-77 - De Voorpost Om dan een absoluut einde te maken aan de berichten over de vorming van een meerderheid, het burgemeesterschap, de samenstelling van het schepencollege, enz...hebben wij ten-slotte ook nog de heer Jules Henderickx aan het woord gelaten, zoals wij vorige week aangekondigd hebben. Dit dus in een streven naar een volledige oblektiviteit Dit artikel sluit dus gans de reeks, en wij menen de pretentie te mogen opbrengen om te zeggen aat wij in ae voorgaande weken beeld hebben opgehangen, op enkele details na misschien, van de politieke stormen die Lede na 10 oktober 1976 hebben aangedaan, of soms zelfs geteisterd. LID van een partij Vorige week schreven wij dus dat de heer Jules Henderickx aan de heer De Cuyper beloofd zou hebben om met de CVP- fraktie mee te stemmen voor de verkiezing van het sche penkollege, wat hij dus uiteide- lijk niet heeft gedaan en waar over de heer De Cuyper wel wat teleurgesteld was. De heer Jules Henderickx zegt hierover het volgende: «De donderdag (30 december KLAARHAAG BIJ HENK De «Claerhaegse Comedie» die bij haar verschillende opvoer ingen veel sukses mocht boeken treedt eerstdaags op in het televisieprogramma «Hallo, met Henk»meer speciaal dan in het onderdeel «Het blijft in de kring». Marie-Jeanne Moeyersoons, Christiane De Croes, .Mare De Wever, Staf Fiers en Fons De Koninck zullen reeds in de namiddag de repetities en opnamen bijwonen op 19 januari. De reeds volledig bezette bus vertrekt aan 't Parochiecentrum te 18 u stipt en verder wordt uiteraard gezorgd voor spandoeken en trompetgeschal. Onder het motto «deelnemen is belangrijker dan winnen» neemt deze hardwerkende vereniging, die ook de enkele honderden franken niet versmaadt, enthousiast deel aan dit populair pro gramma. Over de plannen voor deze zomer volgen later nadere détails Het wordt waarschijnlijk weer iets van de bovenste plank. L.H. GRAVEZ BURGEMEESTER VAN LEDE Na zeer lang wachten en heel veel moeilijkheden is dan uiteinde- lijk toch de eerste burgemeester van Groot-Lede gekend. Het is' dus de heer Jozef Gravez uit Lede. Hij was reeds 2 jaar burge meester van Lede in opvolging van de overleden burgemeester HippolietRaes. Volgens de aantegane bestuursovereenkomst zal de heer Gravez deze funktie gedurende 2 jaar uitoefenen, daarna zal hij ontslag nemen en zal de heer Fons Grepdon uit Wanzele voorgedragen worden voor het burgemeestersambt. Reeds vrij dag voor veertien dagen (7 januari) had de heer Gravez bericht gekregen dat zijn benoeming overgemaakt was aan de Koning om getekend te worden. Nu vorige vrijdag (14 januari) heeft Minister Michel van Binnenlandse Zaken de heer Gravez ervan op de hoogte gesteld dat zijn benoeming volledig in orde was en dat hij eerstdaags zijn eed zou moeten afleggen. Deze eedafleg ging is dan gebeurd deze week maandag (17 jan.) in de namid dag rond 17 uur. Diezelfde dag 's avonds kon de nieuwe burge meester reeds de tweede gemeenteraadszitting van Groot-Lede leiden. Zodoende is het schepenkollege nu volledig gevormd en kunnen de zware problemen onder ogen genomen worden. Al hoewel moet gezegd dat dit kollege reeds minimum één maal in de week vergadert om het nieuwe Groot-Lede zo vlug mogelijk maximaal operationeel te krijgen. MON D.G. 1976) vóór nieuwjaarsdag, de dag van de installatievergade ring, is de heer De Cuyper bij mij thuis geweest. Dit is dan ook de enige keer dat hij bij mij thuis is gekomen. Wel heeft hij meerdere malen getelefo neerd. Hij zegde dat hij niet kwam praten over het burge meesterschap, want die zaak was in kannen en kruiken. Hij zou burgemeester worden, zelfs in de minderheid, want hij had dat bericht ontvangen van Minister Michel en hij wist te vens te zeggen dat een spe ciale koerier met zijn benoe ming op weg was naar Spanje om deze te laten tekenen door de Koning. Maar hij voegde er aan toe dat het voor hem per soonlijk een zeer vervelende situatie was om burgemeester te worden met een schepenkol lege van de andere kant. Daarom vroeg hij me om mee te stemmen met de CVP- fraktie bij de stemming der schepenen en bood mij de tweede schepenzetel aan. Ik heb hem toen gezegd dat ik lid ben van een gestrukfcireerde partij (de Volksunie) en dat ik <^us niet alleen de beslissing kon nemen om het bestuurs akkoord te verbreken met de groep Gravez, Grepdon, BSP, en dat hij moest gaan praten met de leden van het politiek lollege van de Volksunie van Lede. Want het is dat kollege dat de uiteindelijke beslissin gen neemt. Het is ook dat kol lege dat besloten heeft tot de lijstvorming met de PW en de groep Gravez, en dat achteraf het bestuursakkoord aange gaan heeft. Ik ben enkel ge mandateerde van de partij en kan dus geen autonome be slissingen nemen voor het aangaan of verbreken van een bestuursakkoord, of akkoor- deninhetalgemeen.Ditkonde heer De Cuyper blijkbaar moei lijk begrijpen, en ik versta dat, want hij is in feite nooit lid ge weest van een gestruktureerde partij, en ik denk zelfs dat hij nu nog geen lid is van de CVP. De heer De Cuyper heeft dan kon- takt opgenomen met het ar- rondissementsbestuur van Aalst, en ook met personen van de partij in Brussel. Deze mensen hebben mij laten we ten dat ik volledig carte blanche De karnavalkoorts komt steeds maar meer en meer opzetten, ook in Lede. Er werd reeds ijverig gewerkt overal om alles tegen de bewuste datum klaar te krijgen. En zo'n karnaval- groep in elkaar steken kost veel geld zoiets behoeft geen betoog meer. En het is nu juist om dat geld dat er één en ander te doen in bij de Leedse karnavalgroepen. Kontaktvergadering Zo hebben dan een paar Leedse groepen enkele weken gelden het initiatief genomen om alle karnavalgroepen eens bij mekaar te roepen om één en ander te bespreken Dit was geen vergade ring onder auspiciën van «Orde van de Leedse Hovaardige Boer» maar gewoon tussen alle kamavalverenigingen op gelijke basis. Op het progamma van die avond stonden er diverse punten. Allereerst werden er enkele zaken besproken omtrent het karnavalgebeuren in Lede en over wat er met de groepen omtrent deze gebeurtenis zoal gepland is. Er werden eveneens ideeën, data en informatie allerhande tussen de groepen uitgewisseld, wat dus wel wijst op een goede samenwer king. Er werd eveneens aangekondigd dat via de Federatie der Europese Narren, op nationaal vlak, een niet te evenaren prijs bedongen is geworden voor de aankoop van konfetti. Dus alles laat voorzien dat Lede gedurende de karnavaldagen onder bergen konfetti zal worden bedolven. Maar het belangrijkste gesprekspunt van die avond was wel het feit dat in het kader van de viering van 25 jaar karnaval-Lede het gemeentebestuur wellicht een speciale, eenmalige subsidie zou toekennen voor de karnavalstoet. Wegens het feit dat dit de «kas» van allen zeer nauw aanbelangd is het te verstaan dat hierover een duchtig woordje werd gewisseld. Drie eisen als resultaat. Er werd tot een gemeenschappelijk standpunt gekomen en volgende brief werd dan overgemaakt aan het Gemeentelijk Feest- en Sportkomitee (of Feestkomitee alleen?) Op deze vergadering werden gemeenschappelijke standpunten ingenomen betreffende een drietal essentiële punten. Volgende eisen werden naar voor gebracht: Bij een eventuele toekenning van een speciale, éénmalige subsidie ter gelgenheid van 25 jaar karnaval, door het gemeentebestuur, zou deze subsidie in haar geheel moeten ten goede komen aan Leedse gestruktureerde karnavalgroepen. Dit begrip werd nader omschreven in volgend punt. Onder gestruktureerde karnavalgroepen wordt verstaan, die groeperingen die zich uitsluitend met karnaval inlaten.Zodoende kunnen dus jeugdbewegingen, jeugdhuis enz. niet als kamaval- groep beschouwd worden.In dit verband eisen de groepen ook, dat de speciale prijskamp tussen de Leedse karnavalgroepen, slechts tussen die gestruktureerde groepen kan gehouden worden. Jeugdhuis, jeugdbewegingen zijn van harte welkom in de stoet, maar zouden a.h.w moeten beschouwd worden als vreemde groepen d.w.z. dat ze enkel recht hebben op een op voorhand vastgesteld bedrag. Alle groepen staan erop, dat er tijdens de komende karnavalstoet nadarafsluitingen geplaatst worden rond gans het dorpspleindus vanin de Rammelstraat tot aan de ingang van de Nieuwstraat, en uiteraard langs de tribune en gemeentehuis, te beginnen vanaan de Kasteeldreef. De wagens worden werkelijk leeggeplunderd op dit korte trajekt en het gevaar op ernstige ongevallen wordt daar werkelijk getart. De groepen wensen deze verantwoordelijkheid niet meer te dragen. Onderstaande voorzitters vragen dan ook een onderhoud met het Feestkomitee over deze, voor hen belangrijke eisen. Broeckaert Norbert, Langenakker 15 (Grimsby); De Kuyper Arnold, K. Albertlaan 35 (Rembrandt- kluddens): Verhaegen Willy, Gr Kapellestraat 38 (Sleuren); Van Der Steen Willv, Lanqenakker 1 (Brassers);Schollaert Georges;Reymeerstraat 39 (Jabbereirs); Dennis De Backer, Bremenhulweg 61 (Leedse Kalveren); Mare Corthals. Hoogstraat 33 (Omuëgvallers) en Renaat Roef, Kasteeldreet 47 (Orde van de Leedse Hovaardige Boer). Deze kontakten zijn er reeds geweest en er is eveneens beloofd geworden. Afwachten nu of deze beloften ook zullen ingelost worden. MON D.G. kreeg, dus dat het hen niet kon schelen met wie ik scheep ging, met De Cuyper of Gra vez, maar ik moest wel het poli tiek kollege van Lede raadple gen, het zijn tenandere deze mensen die achter mij staan en die ik nodig heb. Doch de heer De Cuyper heeft altijd gewei gerd met deze mensen van het politiek kollege contakt op te nemen. Zij hebben wel verga derd over het probleem en zijn tot het besluit gekomen dat het aangegane bestuursakkoord niet mocht worden verbroken.» Onjuiste berichten De heer Henderickx zegt ver der «Er is dan kontakt opge nomen met mensen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken om een bevestiging te krijgen over het feit of de heer De Cuyper benoemd was ge worden door de heer Michel, Minister van Binnenlandse Za ken. Zeer laat de vrijdagavond (31 december 1976) hebben wij dan bericht gekregen dat dit niet het geval was. Het dossier was nog niet doorgegeven van de administratie naar het Kabi net van Binnenlandse Zaken. Dat moest normaal gebeuren de eerste maandag na nieuw jaarsdag, dus na de installatie vergadering, met toevoeging van het telegram met de sa menstelling van het schepen kollege. De heer De Cuyper heeft ons dat dus toch wel ver keerd ingelicht. Ik wens niet te zeggen dat hij ons belogen en bedrogen heeft, maar hij heeft ons in ieder geval in doekjes gedaan, en dat vind ik niet eer lijk van hem. Hij heeft dat niet enkel met mij gedaan, maar ook met de mensen van het bestuur van Aalst en deze wa ren over een dergelijke hou ding van de heer De Cuyper niet te spreken. Wat ik verder ook nogal kom- promiterend vond, is dat de heer De Cuyper achter mijn rug en zonder iets te zeggen, ook nog met andere mensen van de meerderheidsgroep onder handeld heeft om het bestuurs akkoord te verbreken, met namen met de heer Minnebo en met mevrouw Van Keymeu- len - Siau. Verder moet ik er nog aan toevoegen dat het niet enkel de heer De Cuyper was die me gepoogd heeft te over halen, ook andere mensen van de CVP zijn met mij komen pra ten. Ik heb hen dan telkens ook de vraag gesteld of ze dus wensten dat ik hetzelfde zou doen als wat de heer Grepdon gedaan had. Dus van mij zou den ze op dat ogenblik een f.eld gemaakt hebben en de heer Fons Grepdon hebben Zaterdagmorgen, in een druilende regen, stroomde een talrijke massa tesamen om aan Maurits De Smet, oud-burgemeester van Hofstade, de laatste eer te bewijzen. Na de plechtige uitvaartdienst die om 10 u doorging in de Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartkerk van Hofstade, begaven de familieleden en vrienden zich naar het kerkhof waar door oud-schepen Lorie, huidig gemeenteraadslid van Groot-Aalst, een korte lijkrede werd uitgesproken. De spreker belichtte de onverdroten ijver en wilskracht waarmee de afgestorvene zijn gemeente en zijn bevolking had gediend, eveneens herinnerde hij er de toehoorders aan dat zij voortaan zijn wekelijkse bezoeken aan hospitalen en klinieken, waar de meest ongelukkigen van de bevolking verbleven, zullen moeten missen. Er is weemoed onder de bevolking, vervolgde de oud-schepen, omdat deze haar geliefde burgervader gaat missen. Het is helaas een afscheid voor altijd, we zullen op onze gemeente zijn beminnelijke verschijning niet meer zien. Hij zal niet langer de gemeenschap ten dienste staan, maar de gedachtenis aan zijn schoon en vruchtbaar leven van dienen en helpen zal nog lang blijven voortleven. Toen zijn gezondheid wankel werd bleef Maurits De Smet met taaie volharding zijn werkzaamheden voort zetten en zijn levensgaven aan de gemeenschap schenken. Het werd hem met de dag moeilijker. Hofstade dankt hem voor alles wat hij voor de gemeente en haar bevolking heeft gedaan. Ook de familie, die hem steeds trouw ter zijde heeft gestaan werd in deze laatste intieme hulde betrokken. Onder de talrijke aanwezigen die het graf kwamen groeten merken we een hele reeks vooraanstaande politici, o.a. de voltallige gemeenteraad van Hofstade, L. D'Haeseleer, burgemeester van Groot- Aalst, M. De Bisschop, oud-burgemeester van Aalst, de schepenen De Neve, De MaghtenBourlon, de burgemeesters van Herdersem en Gijzegem. Verder nog gemeenteraadsleden van Nieuwerker- ken, Moorsel en Gijzegem. S.J. diezelfde mensen, nadat hij gedaan had wat ik zou moeten doen hebben volgens hen, vergruisd en verweten van al les wat zeer lelijk is, en dat doen ze nu nog.Dus zij waren ergens niet consequent in hun gedachtengang. Het was van hen verkeerd te denken omdat ik de enige verkozene van de Volksunie ben dat ik alles kan doen wat ik wens, nee, ik ben gebonden aan mijn partij, zoals ik hiervoor reeds gezegd heb. Ten slotte moet ik nog één zaak toch wel in het reine trek ken en dat is het volgende:er wordt zeer veel over gepraat dat ik geld, zelfs zeer grote sommen, zou aangeboden ge kregen hebben van de heer De Cuyper. Dit alles is hoege naamd niet waar, de heer De Cuyper heeft met mij nooit over geld gepraat. Ik wens niet dat in dit opzicht zijn naam nog zou vernoemd worden. Maar ja, de mensen fantaseren zo veel. «Tot daar de heer Jules Henderickx. Wij moeten toch ook nog zeg gen dat de heer Jules Heneder- ickx steeds zeer hoffelijk ge praat heeft over de heer De Cuyper, hij heeft nooit verwij ten aan zijn adres geuit, even min heeft hij minachtend of be ledigend over hem gesproken tijdens ons gesprek. Want de heer Henderickx heeft er op een bepaald ogenblik nog aan toegevoegd dat hij het spijtig zou" vinden moest op die maj p nier een jarenlange vriendj schap teloor gaan. Want het üj dus wel een feit dat de familie In van de echtgenote van de hea ee Henderickx en de familie vaf Ai de heer De Cuyper nauwthc vriendschapsbanden hebber Hi en daar wordt het niet samen- c< gaan wel eens betreurd. In dé dy loop van ons gesprek heeft d|ec heer Henderickx ook nog gé |ei zegd dat hij het ergens wel spij- m, tig vindt dat de heer De Cuype ve geen burgemeester is, warf^ dat hij een bekwaam burga^ meester zou geweest zijn, om- dat hij er de tijd en ervaring, de ,c nodige relaties en de financiële middelen toe heeft. Mon D.G t€ Ja« dr. zij de Pr< i Dil Het Gijzegemse feestkomitee maakte in het Sport- en Rekreatiecentrum de uitslag bekend van de sport- en kultuurlaureaatverkiezing die de meest verdienstelijke Gijzegemnaars in het voorbije 1976 op passende wijze bekroonde. De proklamatie van de twee laureaten was voor niemand een verrassing zodat alle aanwezigen de twee uitverkorenen in een spontane hulde gelukwensten. De uitreiking van deze prijzen zal op een later nog te bepalen datum plaats vinden WELKOMSPEECH Het Gijzegems feestkomitee is momenteel samengesteld uit de heren De Wint, Huylebroeck, Van Caekenberghe, Sanders, De Ridder, Coen en Van Humbeeck. Deze mensen verkozen de aan vang van de zitting met 'n half uur te verlaten daar oud burgemeester Jozef Lejuste steil ig had beloofd aanwezig te zijn doch onze oud-burgervader stuurde zelfs zijn spreekwoordelijke kat niet, zodat noodgedwongen zon der hem werd begonnen. Alfons De Ridder wenste alle aanwezige «stadsgenoten» een zalig en ge lukkig nieuwjaar alvorens een round up voor te leggen over de centrale ontmoetingsplaats die men van het Sport- en Rekreatie centrum in korte tijd heeft ge maakt. Aan het hoofdgebouw worden de laatste werkjes opge knapt de installering van een hy permoderne keuken werd in aan besteding gegeven en het volledig vernieuwde sanitair is praktisch afgewerkt. Op het domein Van Royen dat onlangs werd aange kocht zijn de stallingen reeds af gebroken en de overige gebouwen worden momenteel klaargemaakt om als huisvesting van de biblio- teek te dienen, ook jeugdvereni gingen zullen er hun lokaal kun nen verwerven. Op het uitgestrekt weiland zal er een handbal en bas ketbalplein aangelegd worden terwijl er ook de openbare par king, ter ontlasting van de Kerk straat voorzien wordt. Ook de principiële beslissing van minister De Backer om een overdekt zwembad te betoelagen noemde hij een stap vooruit in de richting van een allround- sport en kui tuurcentrum waarin iedere Gijze- gemnaar zich tenvolle kan thuis- voelen en zich naar eigen wensen kan ontplooien Hij kondigde ook aan dat men binnenkort van start zal gaan met een inspraakorgaan waarin zowel de jeugd- als sportvereniging evenwaardig naast de kuituur- groepen zullen vertegenwoordigd zijn Na deze van «optimisme bruisende toespraak» stelde Mau rits Van Humbeeck de vijftien kandidaten voor, die onderver deeld waren in 10 mensen die zich op sportgebied verdienstelijk waanden en 5 die dongen naar de kultuurprijs Als sportkandidaten citeren wij 15 kandidaturen Pierre Van Geert algemeen kampioen van de duivenbond Eendracht. Heli De Grauwe reeds vijf maal kampioen bij de karabijn- schutters, twaalfde in het Oost vlaams kampioenschap en wegens ziekte diende hij op het nippertje aan de Belgische kampioenschap pen te verzaken. Johan Ledegen: atleet van Vlierzele Sportief en deelnemer aan de Belgische estafettenkam- pioenschappen. Gilbert Van Der Schueren zwemmende veteraan van Posei don, in de winter ook IJsbeer en houder van een reddersbrevet Dirk Melis junior BWB zijn beste ereplaats was een derde ac- cessit, is ook aktief op de piste werd zevende in de jongerenzes- daagse. KWB Gijzegem richtte een tum- en volleybalcursus in. Orga niseerde ook het kampioenschap van de Dendervallei voor KWB- afdelingen. KAV deze aktieve vrouwen vereniging hield zich in 1976 vooral bezig met een zwem- en turnkursus die voor velen druk bijgewoond werden Melisvrienden supporters- klub die dit jaar twee juniores- koersen waaronder één criterium aan het Gijzegemse publiek pre- zenteerden. De tennisklub «de Antilopen» die in korte tijdspanne vele nieuwe tennisadepten bijwonnen dankzij hun klubtomooi en hun tennislessen. Wiclerklub Uiltjesvrienden die in 1976 met een bcroepsren- nerskoersen tweejunioreskoersen voor het voetlicht traden. Als kui tuurkandidaten prezntccrden zich volgende vijf verenigingen. KVLV organiseert een kookkursus met meer dan 90 en thousiastelingen, ook het haak werk en de volkswerking we»Op zeer intensief beoefend. ]mi Roger Coen is vooral aktitjbo in 't invullen van pensioenaafko vragen voor de ouden vandagejmi van de Gijzegemse buurtschajjge ook met ander dientbetoon held To hij jaarlijks tientallen mensen. !he Koninklijke Fanfare VreugJjfQ en Vrede bestaat reeds 180 jaj en luistert steeds de gemeentel ijl* aktiviteiten muzikaal op zij ga ven in 1976 ook twee koncerten «we speelden voor de vijftigste nia< tijdens de Wapenstilstandvieriitg^ gen" wa Roger Hooghe is een hoog begaafd leerling van de Leedsf^"' muziekschool waar hij naast nc tenleerook zijn geliefd instrumei «de trompet» tot in de puntjes lee kennen. KAV is met haar 150 Icdef10! één van de aktiefste Gijzegems 'n verenigingen in 1976 wei aar vooral de nadruk gelegd op b wei bloemenschikken, koken naaien. dven dat in PROCLAMATIE Na een half uurtje tellen en W raadslagen kwamen twee laure ach ten uit de bus die we zelf als pc soonlijkc favorieten hadden vod opgesteld bij de sportmensen w dHeli De Grauwe heel verdier zen winnaar en bij de kultuurvercr gingen gingen de eerbewijzi naar de Koninklijke Fanfa Vreugde en Vrede. Alvast een gisch resultaat wat door de aa wezigen volledig werd bijgeu gro- den Dirk Daelema 1 op ,t0cl vaa

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1977 | | pagina 8