PAS BINNEN GROOT LOT SPEELGOED TUSSENKOMST VAN J. HENDRICKX VINDT WEINIG GEHOOR BIJ DEPUTATIE VAN OOST-VLAANDEREN HOEVEEL GEEFT MELDERT «LACHEND»? S «OLYMPISCHE KAMPIOENEN» TE HERDERSEM POSITIEVE START TE HERDERSEM WORDT HERDERSEMS DENDERLAND GESCHONDEN? ER HANGT ELECTRICITEIT IN DE LUCHT! STOCK AMERICAIN «'t AMERIKAANTJE» BELSELE (WAAS) SURPLUS STOCK AMERICAIN AALST SURPLUS STOCK AMERICAIN (Sauvegarde) RUISBROEK SURPLUS STOCK AMERICAIN «IN DEN DOORN» NIN0VE Ringlaan 13 10 - 10-11-1977 - Oe Voorpost KASTEEL VAN MESEN LEDE De laatse weken is er terug heel wat de doen om het probleem van het Koninklijk Gesticht van Mesen te Lede. Wij makten hier reeds gewag van een schrijven van de werkgroep Leefmi lieu Lede naar ministers, parlementsleden en provincieraads leden. Dit schrijven had wel een zeker sukses want vorige week kon u in onze editie een parlementaire vraag lezen van volksvertegenwoordiger Jan Caudron aan Minister Van den Boeynants. Tijdens de zitting van de provincieraad van Oost-Vlaanderen van dinsdag 25 oktober II. hield provincie- raadslid Jules Henderickx eveneens een tussenkomst over het probleem Mesen. Toestand Bij zijn tussenkomst rekende raadslid Henderickx op het feit dat de leden van de provincie raad en beslist ook de leden van de deputatie sterk begaan zijn met de toekomst van het Oostvlaams kunst- en kuituur patrimonium. Hij venwees te vens naar de bovengenoemde brief van de werkgroep Leefmi lieu Lede aan alle leden van parlement en provincie van het arrondissement Aalst, met de dringende oproep iets te on dernemen voor het domein en kasteel van Mesen. Na een korte historische schets en de problemen in verbond met de vroeger voorgenomen verkaveling gegeven te heb ben, verwees raadslid Hender ickx naar het koninklijk Besluit welke minister De Backer in 1975 uitvaardigde en welke het klasseringsbesluit inhoudt van de tuinen als landschap en de gebouwen als monument. Ver der verwees hij naar de evolutie van verval tijdens de laatste 5 jaar en de snel stijgende kosten voor herstellingen. EINDBESTEMMINGEN Provincieraadslid Jules Hen derickx ging aldus verder: «Dit uniek domein, ongeveer 9 ha. groot met kasteel, park en vij vers moet zo vlug mogelijk her steld worden en een eindbe stemming krijgen. Mogelijke bestemmingen zijn er bij de vleet: ik denk aan een wandel en of rekreatiepark (ontbreekt in de streek van Aalst), er kan een volkshogeschool in onder gebracht worden, een museum voor de bloeiende vereniging het Land van Aalst. In een krant las ik vorige week: Het Geer aard Duivelsteen te Gent, waar een deel van de archieven van Oost-Vlaanderen bewaard worden is te klein geworden voor de bijna jaarlijkse stroom dokumenten die binnenkomen. Reeds eerder werd noodge dwongen gedecentraliseerd naar Ronse en Beveren. Maar de zaak blijkt niet houdbaar. Ook daar wordt het vroeg of laat uitkijken naar nieuwbouw. Te Lede ligt een Kans.» Raadslid Henderickx had het verder ook nog over het gebrek aan openbare ruimten in de gemeente Lede. Installatie van Kommissie Ten slotte wees raadslid Hen- dericks erop dat het wenselijk, zoniet noodzakelijk is dat zo vlug mogelijk wordt overge gaan tot de installatie van een provinciale Kommissie die een inventaris zou moeten opstel len van de haalbare mogelijk heden met het oog op het ge ven van een eindbestemming en met het oog op de redding. Deze kommissie zou moeten onderzoeken of er voor het provinciaal bestuur mogelijk heden bestaan om dit unieke domein aan te kopen of ten minste toch te redden. Geen geld meer voor Lede? De deputatie haalde in haar antwoord het argument aan dat er zoveel zaken in Oost- Vlaanderen zouden moeten opgelost worden en dat dit alles zeer veel geld kost. Hierop replikeerde raadslid Henderickx dat vele miljoenen gaan naar Gent en het Noorden van onze Provincie, zoals Wachtebeke en het Leen te Eeklo. Dat het arrondissement Aalst eerder miniem bedeeld wordt, er is immers geen enkel domein, dat Lede met zijn 17.000 inwoners geen industrie heeft en indien het domein,van Mesen een bestemming zou krijgen dit een belangrijke aan trekkingspool zou betekenen voor onze landelijke gemeente, mogelijk op toeristisch gebied. Verder wees raadslid Hender ickx ook nog op de gunstige lig ging van het domein, in het cen trum van de gemeente, op 100 meter van het station en mid den in de dichtbevolkte drie hoek Wetteren, Aalst. Den- de rmonde. Ten slotte verwees hij ook nog naar het jaar van het Dorp, waarvoor nu zoveel bedragen worden uitgetrokken, waarom dit niet als voorbeeld stelle voor Ocrst-Vlaanderen? De deputatie antwoordde d de toekomst van het Kaste van Mesen veilig is gezien klasseringsbesluit en maal er zich ten slotte op een goedkope manier vanaf door: zeggen dat zij een schrijven richten aan de gouverneur aan de Federatie voor Moni mentenzorg van Oo: Vlaanderen, om iets te ondej nemen. We kunnen dus wel stellen d< de deputatie weinig geïnteres seerd was aan het probleeifel. Mesen. Raadslid Hendericf wist ons nog te melden dat h< bij deze tussenkomst en bij vraag van volksvertegenwooi diger Jan Caudron niet zal blf ven, maar dat de VI mandatarissen zeker verdei akties zullen ondernemen. MON D.i Jaar van het Dorp Ook Meldert, Baardegem en Herdersem doen morgen vrijdag 11 november mee aan de aktie, gestimuleerd door Bob Van den Berghe, voor de realisatie van drie gezinsvervangende tehuizen voor 90 verstandelijkgehandikapten uit eigen streek. Bouwen kost geld en subsidies volstaan uiteraard niet. «La chend Geven» wil daarom bij springen om de rest bij te bren gen en te komen tot verwezen lijking van deze zo noodzake lijke instellingen. Verleden jaar mocht de aktie niet minder dan 1.612.000 fr overschrijven op de postreke ning van dit karitatief werk en dit jaar hoopt men, ook met uw hulp, de twee miljoen te berei ken. Verleden week-end sprak ex- prins Bob te Meldert in de kerk als gangmaking voor deze lief dadige werking. Morgen vrijdag komen vrijwilli gers aan uw deur om U ge nummerde steunkaart'en van 50,100 of 500 fr aan te bieden. Gehoopt wordt uiteraard dat U ze een goede ontvangst voor bereidt. Medewerkers zijn nu reeds (misschien komen er nog bij): Do ment: Abdijstraat: Jos Hofman-Floru, Jeanne De Ridder-Floru en Lea Linthout. Domentstraat: Jeanne De Co- ninck. Grotedries: Erik Van Langenhove. Kleindries: Jos Maesschalck en Luc D'Hooghe Dorp: Alfons De Smedt, Ernest Jacobs, Frans Rubbrecht, Lu- Te Marcinelle gingen de «Majoretten-Olympiades» door voor alle kategorieën. Zo waren er de reeksen gemengd in twirling, solo met miniemen, juniores, seniores en tamboer-majoors, duo, trio en groepen met tien. Niet alleen uit ons land en uiteraard uit onze buurlanden waren de deelnemers, in totaal 365 meisjes en twee jongens, opgekomen maar ook uit Zwitserland, Italië en de Verenigde Staten. cien Vermoesen en J. Muylaert Eeckhoutstraat: Paul Beek Hoogstraat: Roger Plets, Mat- thieu Saeys en Arnold Van de Perre Huizekensstraat: Louis Buyl en Edward Van den Broeck Klaarhaag: Fons De Koninck. Piet Ber.naert, Pierre Opdorp, Jos Mannaert, Guy Moens, De Crons Moeyersoons. Kokerij: Jos Van den Steen, Louis Beeckman, Dr P. Cas teels, Jozef Mergan, Sylveer Van Rossem. Nievel: Hubert Baert, André Beke, Benoit De Coster, Piet Heymans. Putstraat: Frans Lievens en Lambert Van de Sijpe. Bij eventuele afwezigheid kun nen ook, tegen ontvangst van genummerde steunkaarten, giften worden afgegeven aan Pastoor Standaert of aan J Muylaert. L.H. In de reeks kontaktavonden ingericht door het stadsbestuur, en meer bepaald door schepen De Maght, kwam verleden vrijdag Herdersem aan de beurt. Er was ruime belangstelling met ongeveer 25 vertegenwoordigers van allerlei Herdersemse vereni gingen, o.a. de KAJ. de Liberale Jeugdwerken, voetbalklubs Patro en SK, wielertoeristenklub «Trekvogels», zangvereniging «Hotse-Botse vzw». Parochiaal zangkoor. Harmonie, toneelgroep «Vriendenkring», Boekerij en Pa tronaat, Davids- en Willems fonds, de gemeentelijke school, het «werk der volkstuinen», de «landelijke gilde», en waarschijn lijk nog andere. In aanwezigheid van pastoor Mus- sche die er zijn kollega van Mel dert kon bekijken werd de dia reeks met mooie monumenten en hoekjes uit Groot-Aalst vertoond met als slogans «Van stad naar dorp». Het dorp moet weer zijn eigen rol spelen», «Een dorp met eigen karakter en mogelijkheden» en «Een levend en leefbaar dorp- Naar blijkt uit de uiteenzetting van mevrouw de schepen mag de aktie zich niet bepalen tot 1978 maar moet er een blijvende uitstraling uit ressorteren. Qua subsidiëring kon de schepen niets bepaalds beloven. Daartoe dient de begroting eerst volledig in orde te zijn. Wel is er een som voorzien bij de provincie en bij de stad en de schepen, die van verras» singen houdt, hoopt ermee eerst daags voor de dag te kunnen ko men. «Hopelijk wordt het dan een aangename verrassing», hoort men in het zaaltje. Als koördinator van de plaatse- lijke werkzaamheden en kontakt- ïnstantie met het stadsbestuur stelt Hubert De Neef, de man van de Katakomben en lid van het Ste delijk Feestkomitee, voor de hier toe volgens hem geknipte en pari tair opgerichte Dorpsraad aan te stellen doch dit schijnt niet in goede aarde te vallen. Waar deze «dorpsraad» werd gesuggereerd als een overkoepelend organisme blijkt hij ook maar te worden aan gezien als één van de vele Herder semse verenigingen. Op voorstel van de voorzitter van deze dorpsraad, ex-burgemeester Antoine Muylaert, wordt dan bij handgeklap gewezen gemeentese- kretaris Karei Van Mulders als kontaktman en koördinator aange steld wat hij ook aanvaardt. We gens zijn dagelijkze kontakten met de stadsadministratie lijkt hij er inderdaad de aangewezen persoon voor. Het Davidsfonds wil de St.- Antoniuskcrmis niet alleen onder houden maar ook stimuleren en er een dimensie aan toevoegen dol van 21 tot 23 januari een tento< stelling in te richten, hierbij kerk met haar kunstschatten 1 trekkend. Aan de koördinator zal eerstda; dokumentatiemateriaal wordj overhandigd en voor de reeds g markeerde en ten dode opgeschi ven bomen in het Denderland v de schepen de nodige stappt doen, op vraag van raadslid Pal Stockman. Hubert De Neef drinf aan op een subsidiëring van t St.-Antoniuskermis doch er kuj nen geen konkrete beloften den gedaan. Een hinderend en zeer ontsiereij| pas geplaatst aanplakbord aan d geklasseerde kapel «Ten BeeldiJ ken» zal, op vraag van Jozef Vel moesen, worden verwijderd en a bomen zullen worden gcsnocll waar nodig en de bladeren ruimd. L.t De jury was dan ook internatio naal met De Brouwer (Belg), Mallinger en Laurent (Frangai- ses) en als waarnemers De- waele en Dubois, voorzitters van de Federaties FNMB en FBMC. Voor elke kategorie waren drie medailles voorzien, goud, zil ver en brons. De Koninklijke Harmonie «Concordia et Docili- tas» stuurde er heen Karine Arts, nationaal kampioene der seniores en Miss Majoret 77- 78, Hilde Van der Steen, pro- cenciaal kampioene en vice- laureaat miniemen 77/78 en In- grid Van den Bossche, vice- provinciaal kampioene der tamboermajoors 77/78. Tijdens de schiftingen op za terdag 29 en zondag 30 okto ber stonden zowel Karine als Hilde met minstens 30 punten voorsprong op kop in hun reeks. Ingrid werd echter met 20 punten voorbijgestoken door een Luikse Majorette en gevolgd met nauwelijks een half punt verschil door de der- In de finale op maandag 31 ok tober was echter alles te her doen maar dan slechts met de zes beste uit elke kategorie. Karine Arts werd kampioene met 358,5 punten op 400 in de kategorie juniores met twintig deelneemsters. Hildeken Van den Steen werd eveneens kampioen met 325,5 op 400 bij de miniemen met ne gentien deelneemsters. Verrassend werd ook Ingrid Van den Bossche kampioene bij de Tamboer-majoors met 306 punten op 400 De eerstvolgende achter Ka rine had 33 punten minder, die achter Hilde 30,5 punten min der en die achter Ingrid twee punten. Op de ganse Olympiade ver wierf Karine het hoogst aantal punten en Hilde het tweede hoogste aantal. Herdersem is terug DRIE TI TELS RIJKER. L.H. Zicht op het bedreigde Denderland. jm De kanalizering van de Dender dateert van de periode van Maril' Theresia waarbij dan de meanders werden gedicht, zo b.v.b. I Erembodegem en Hofstade. Te Herdersem bleven ze echter ongj schonden open en vormen samen met de errond liggende percelaj een inderdaad waardevol en quasi uniek natuurgebied. Niet uit Dendermonde maar wel uit de kerncentrale uit Doel, klaart ons het verbolgen raadslid, vertrekt een hoogspanningslj|| die het landschappelijk interessante, volgens het gewestplan i tuurgebied, zou doorsnijden met drie tot vier mastodontpalen waaj voor telkens een oppervlakte van 12 m bij 12 m dient onteigend Ruim een tweehonderdtal bomen en struiken, waaronder een pracll tige rij kanada's aan De Witte, zouden moeten verdwijnen en zot den reeds in rode markeringen ten dode zijn opgeschreven. Dradtjj overspannen dan wellicht een groot deel van deze waardevolle zoni met daarbij een paal, uitgerekend aan het kapelletje waar normal de zondagsrekreant even verpoost, op de plaats waar de leidiif bovengronds komt. In Aalst zorgde het vorig bestuur met schepen De Neve er inderdai zeer gepast, voor dat de leiding ondergronds zou lopen over hai grondgebied en, waar door het vroegere Herdersemse gemeentebi stuur geen enkele overeenkomst, zelfs geen principiële, met de ele triciteitsmaatschappij tot stand kwam vraagt men zich af waaroj wat wél op het gebied van Klein-Aalst kan, niet meer zou kunnen d Herdersems gebied. Waarom kan de leiding in de vroegere stJ ondergronds worden aangelegd en waaroom niet te Herderseii waar de leiding in staatsgrond langsheen de Dender zou kunnJ worden gelegd, uiteraard met afkoeling in olie wat wel meer kostJ zou meebrengen. Paul Stockman vraagt zich af waarom wat in Aalst stad kan, nil zou kunnen in een deelgemeente die men toch evenwaardig /.of moeten behandelen. Het «Denderland» is een bijna ongeschonden gebleven natuurgi bied, op uitzondering dan van een woonhuis en een door het vroeg! bestuur steeds geweigerde maar nu toegelaten «paardenfokkerij waarvan de bedoeling het raadslid niet ontgaat. Als men een eigenaar van gronden op de Ketshoek, wonende I Moerzeke, mag geloven zouden reeds uitbetalingen zijn gebeurd fl zouden bomen reeds zijn vergoed vóórdat er vergunning tot vella zou zijn bekomen. Deze vergoedingen zouden wel aanlokkelijk gé noeg zijn om de mensen zand in de ogen te gooien: 2.000 fr. boom, ongeacht grootte of ouderdom, plus daarbij nog het recht d bewuste boom zelf te verkopen. Aan schepen De Neve, die reeds beloofde stappen te doen opdat o in Herdersem de leiding ondergronds zou komen, en aan schepen E Maght van leefmilieu, wordt nu gelegenheid geboden om woorden ij daden om te zetten en de enorme ontgoocheling die Herdersem n kenmerkt weg te nemen door een kordate stap. L.tif Lokersebaan 36 (Duizend Appels) Open alle werkdagen van 9 tot 18 uur Ook zondagvoormiddag open. Ingang vrij, ruime par king. Moorselbaan 80 Open alle werkdagen van 9 tot 18.30 uur Ook zondagvoormiddag open. Ingang vrij, ruime par king. Maandagvoormiddag gesloten tot 13 uur Dendermondsestèenweg 102 100 meters van de Temse-baan Open alle dagen van 9 tof 18 30 uur Ook zondagvoormiddag open. Maandagvoormiddag gesloten tot 13 uur. Ingang vrij, ruime parking. Open van 9 tot 19 uur. Ook zondagvoormiddag open. Maandagvoormiddag gesloten. Ingang vrij. Ruime parking 2245KB

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1977 | | pagina 10