De Tijlvrienden worden Dendermondse Gilles De Regentboys: toch in het teken van minivoetbal VI Karnaval In Dendarmonde Karnaval in Dendermonde Derde leeftijd Lede vierde uitbundig karnaval in Villa Letha. schreven in de bevi 26 -18.2.1983 - De Voorpost Sinds hun ontstaan in 1979, zijn de Tijlvrienden steeds een opmerkelijke groep geweest in het Dendermondse karnaval. Met als lokaal Café Tijl, in het hartje van de stad, zijn deze kerels en meiden nauw verbonden met wat er in de binnenstad leeft. Omdat de groep steeds zeer verzorgd de stoet instapt, meenden wij dat hjj zeker een plaatsje mocht hebben in de galerij der Dendermondse karnavalverenigingen. De reuzen Gaby en Willy werden donderdagavond inge- Is het niet logisch, zegt voorzitter Paul Van Dam me, dat wij een boon heb ben voor karnaval? Onze lokaalbaas is immers prins geweest en heeft zich jaren lang voor de soms kreupele kamavalwagen gespannen. Toen karnaval in 1979 afge lopen was, leek de tijd rijp om ook hier een D.K.V. te stichten. Met ondervoorzit ter Kris Bonkoffsky, sekre- taris Patrick Vercauteren, Marc Van Herreweghe, Muriel Van Exterghem en Franky Van Damme vorm den we een bestuur. On middellijk werden vergade ringen belegd om te be spreken wat we dan wel in 1980 zouden presenteren. Het eerste onderwerp werd «Tijl en Nele», aangepast dus aan onze herkomst. In die tijd hebben onze vrou welijke leden zich de vin gers blauwgenaaid. De kle dij was immers volledig zelf vervaardigd. De mannen timmerden aan'een wagen waarop Lamme Goedzak figureerde, zittend op een enorm biervat. Natuurlijk waren er ook de beelden van Tijl en Nele. De pop pen waren gemaakt van ij zer- en smeedwerk en daar voor konden we terecht in de smidse van Edgard Kor te. Het vie-1 allemaal best mee en we haalden zelfs een tweede prijs. Toch niet mis als je de eerste keer meedoet. De tweede keer liep het wel mis. In 1981 gingen we op de Mexicaanse toer, huurden de kostuums (waarvoor we zelf iedere maand uitlegden) en bouw den een grote wagen, waar van de delen zowat overal in mekaar waren gestoken. Dat vehikel viel toch niet in panne zeker, net toen we moesten vertrekken. We hebben er toen veel ambras mee gehad en er op de laatste momenten flink moeten aan werken. Het resultaat was er naar: een dertiende plaats. Dat viel natuurlijk tegen. Na al die inspanningen hadden we écht gehoopt een eerste prijs weg te kapen. Tegen de techniek is echter niets te beginnen. In 1982 heb ben we het dan wat kalmer aan gedaan. We hadden toen al grote vooruitzichten voor 1983 en we hoopten zo wat geld te kunnen spa ren. Dat bleek een goede redenering. In dat jaar gin gen we nu eens echt heke len. We wilden de versnip pering van het Dender mondse karnaval aan de kaak stellen en rieden de mensen aan om allemaal een stoetje aan te vragen. Daarbij kwam nog dat het oude karnavalkomitee ver dwenen was en dat de kan didaat van de Tijlvrienden, Marc Van Damme, geen prins was geworden. Rede nen genoeg dus om een lijkkist mee te dragen in de stoet. We kregen de elfde De eerste groep van de Tijlvrienden in 1980. Een ganse schare Tijlvrienden was verzameld in de ijzige kou van de stadsmagazijnen (c) prijs. We verdienden ei genlijk beter, maar een niet-Dendermondse jury is niet op de hoogte van de «petite histoire» in dit stadje». De Dendermondse Gilles Voor 1983 willen de Tijl vrienden iets heel speciaals brengen. Men vond er dat Dendermonde ook best een groep Gilles kon ge bruiken en die idee werd verder uitgewerkt. «In september reeds be gonnen de vrouwelijke le den van onze groep de kos tuums te maken. We moes ten er immers 27 stuks van hebben. Zo'n Gillespak is geen klusje. Daarin krui pen heel wat uren werk. Om in Dendermondse stijl te blijven hebben we de pluimenbos vervangen door een 'paardekop' met één kleurrijke pluim erbo ven op. Op de kostuums zelf, die in een neutrale kleur zijn, werden dan overal paardjes genaaid. De mannen waren on dertussen ook al op gang gekomen en bouwden twee reuzen die ook als Gilles gekleed zijn. Het zijn de reuzen Willy en Gaby en die hebben een échte ge boorte-akte. Daarvoor werden we trouwens don derdag op het stadhuis ont vangen. Deze reuzen zullen dansen zoals de drie folklo ristische reuzen van de stad. Zij meten ongeveer 5,20 meter en zijn dus zeer hoog. Om zeker te zijn dat ze overal kunnen passeren zijn we de knelpunten van de stad gaan opmeten. Dat komt dus wel in orde. Om dat deze reuzen zomaar ze ventig kilo wegen, zijn we blij dat er echte «rezen- droegers» zullen onderzit ten. Het wordt dus dansen op de markt als apoteose. De Gilles hebben ook die typische Gillespas en gooien volop appelsienen. We zijn van oordeel dat we een dergelijke groep steeds verder kunnen uit bouwen en zo een vaste waarde worden in het Den dermondse karnaval. Met die groep kunnen we ook in andere gemeenten terecht om op die manier Dender monde zoveel mogelijk be kendheid te geven. De tors van die reuzen werd gemaakt van ijzer- en kippendraad, behangen met lakens en jute dat na dien werd geverfd. Het probleem was nog de hoofden maken en erop monteren. Daarvoor moes ten we een hoge ruimte hebben. Die vonden we in de stadsmagazijnen van de Vismijn, daarvoor moesten we het schepenkollege er kentelijk zijn. Michel Pele- man moeten we ook ver melden. Die heeft ons ge holpen om de vormen van de paardekoppen in plaas ter te maken. Die werden dan nadien bestreken met polyester.» Je ziet het zo. De Tijl vrienden hebben er inder daad werk van gemaakt. Dat schuwen zij zeker niet. In de loop van het jaar nemen zij nog allerlei ini tiatieven. Af en toe speel den ze voetbal en minivoet bal, gingen op reis naar de Efteling, Walibi, het Bou- dewijnpark en de kust, be zochten Eddy Wally en be keken Gent vanuit een boot. Elk jaar is er ook de Tijlfuif in het lokaal en er was ook nog een barbecue in 't Klokske. Dat is alle maal nodig om de eindjes aan mekaar te knopen. Terwijl voorzitter Paul Van Damme dit allemaal vertelt schuift hij zachtjes enkele tombolalotjes op de tafel. Kan men dan nog an ders?... In de eerder kille ruimte van het stadsmagazijn vin den we om 10 uur 's avonds nog een tiental stoere wer kers. Zij leggen de laatste hand aan de inderdaad im posante reuzen Willy en Gaby, zo genaamd naar de Van Dammekes uit het lo kaal Tijl. «Willy en Gaby doen zeer veel voor ons» zegt Paul stilletjes en wrijft met zijn duim over zijn wijsvinger. In de stoet zelf zullen di Tijlvrienden begeleid wor den door het muziekski van Dzjing Boem dat stil aan een heel muziek aai het worden is. De reuze moeten - immers kunne dansen. Dendermonde is nu weo twee reuzen rijker. Don derdagavond werden ze of ficieel ingeschreven in df registers van de burgerlijfa stand.%De Tijlvrienden kre gen de geboorteakte met naar huis. In deze laatste afleveriq voor Dendermonde-Kama val past het ons te veront schuldigen voor de groepet die we niet hebben kunnec voorstellen. Er zijn er iro mers nog een gans pak. We denken losjesweg aan twa oude bekenden: de Cornel lekens en Zotterkantnie a dan natuurlijk nog de gr< Oudegemse en Baasroodst verenigingen. Dat word'li voor hen dus een jaartjfe-* wachten. Het zou andeil van het goede teveel zijn. W De fn de rij der Dendermondse karnavalgroepen nemen de *egentboys wel een bijzondere plaats in. Zij zijn immers liet alleen in de karnavaltijd aktief, integendeel. De *egentboys waren en zijn nog steeds minivoetballers die, ladat zij eerst enkele vriendschappelijke matchkes aftap en, aansloten bij de Dendermondse Minivoetbalkompeti- ie die hoofdzakelijk in de Appelse sporthal haar beloop ient. Zij trekken er goed hun plan, al hebben ze dan eens noeilijkheden om aan genoeg spelers te geraken. Voorzitter Rudy Mertens wordt in de dagelijkse be slommeringen voor zijn mi nivoetballers bijgestaan door penningmeester Jean- Pierre Gerregat, sekretaris Patrick De Beule en de bestuursleden Frans De Backer en Willy De Schut ter. Een drietal jaren gele den werd gestart met het voetballen. In het klublo- kaal, café Regent aan het Dendermondse station, weten ze echter ook wat kamavalvieren betekent en zo kwam er uiteindelijk ;zelfs een kandidaatprins uit de bus. Staaf Brusselmans zou die zware taak op zich nemen. In die tijd moesten er nog kaarten aan de man gebracht worden, waarvan dan de stemstroken dien den om de prins aan te duiden. Voor de nog jonge Regent boys was dit een enige gele genheid om zich ook aan iets anders te wijden en Rudy Mertens met zijn troep schuimde de ganse stad af in de hoop hier en daar steun te kunnen vin den. Het was toen nog maar een klein klubje. Nu telt de vereniging veertien voetballende en achten twintig karnavalvierende leden. Staaf werd echter geen kar- navalprins, maar dat lieten de Regentboys niet aan hun hart komen. Integen deel, ze hadden nu de mi- krobe te pakken en dach ten erover na ook aan de stoet mee te doen. Dat ge beurde, al was de inschrij ving ook toen te laat inge diend. Dit jaar natuurlijk alweer te laat, maar alles kon nog geregeld worden. Tenslotte wil men zoveel mogelijk Dendermondse groepen op de straat krijgen. Zonder enig vehikel in de stoet gaan, vonden de Re gentboys toch maar niks. Er restte echter niet veel tijd meer en daarom werd geopteerd voor het maken van een enorme minivoet bal. Omdat voetbal ons aan Zuid-Amerika doet denken vond meji dat er best een soort Mexikaanse kostuum bijkon en werd de naam nog veranderd in «Los Re gentos». Cesar, bekend in vele krin gen, zette zich met naald en draad in afzondering, ge raakte met veel steun van de firma Lumatex aan stof fen en wrocht 28 kostuums in mekaar, «'t Zal wel een beetje gelijk in 't leger zijn, vertelt hij monkelend, maar 't is dan ook maar voor één dag». De Regentboys komen dus met een enorme Mexikaan se minivoetbal, maar weten nog niet welk stukje ze gaan opvoeren als ze op de apotheoze zijn. «We vin den nog wel wat, zegt Ru dy. Misschien kunnen we die bal aan de burgemees ter ter plaatse al cadeau doen of hem gewoon het podium ingooien. Nadien kunnen wij er toch niets mee beginnen...» Om de kosten van de kostuums en de bal te kunnen dekken, gaven de Regentboys een kamavalfuif in hun lokaal en daar konden we vaststel len dat de andere groepen hen blijkbaar in het hart dragen. Tijdens de lange nacht paradeerden er ook nog de Chikkebollen, de Schensjmoelen, de Orde van de Varkensboer, Zot terkantnie, de Comellekes en 't Stad voorbij. Mis schien vergeten we er nog een paar. Achteraf zoeken de Regentboys dan de an dere fuiven, zodat iedereen wat zaad in het bakje krijgt. We zagen hen ook als meest opvallende groep op het bal der prinsverkie zing, waar zij gedurende een hele tijd voor vele leute en jolijt zorgden. Dat doen ze trouwens ook buiten de kamavalperiode. Af en toe houden ze al eens een barbecue of geven een koud buffet, zomaar om de vriendschap (en de kas) te bevorderen. Al is die kas Rudy Meerts belangrijkste probleem niet. Hij vindt niet dat de groepen vooraf, dus voor men iets heeft getoond, moeten een startpremie be dingen. «Het zou beter zijn, zegt hij, aan iedereen eenzelfde startgeld te ge ven en nadien met grotere prijzen diegenen te belo nen die echt hun best heb ben gedaan. Dat zou de kwaliteit van de groepen ten goede komen. Wij doen het dit jaar maar een beetje onnozcltjes aan. Het is tenslotte maar om mee te doen. Volgend jaar zullen we dan wel zien. We hebben nu al geleerd hoe je moet werken met al dat ijzer, papier en houtlijm, daarvoor zijn we ook eens gaan kijken bij de Schensj moelen». Anderzijds heeft Rudy het nog eens over die prinsen verkiezing. «Misschien kan het ook zonder, meent hij. Dat bal kan niet veel opge bracht hebben en dan kan er energie aan plezantere dingen gespendeerd wor den. Laat de mensen maar doen, laat ze zelf karnaval maken. (mdb) deze grandioze show voor derde leeftijd. Nog bekende aanwezigen ren de voorzitter van O.C.M.W.: Van der Gucht Naar aanleiding van dit jaarlijks festijn organiseerde de eveneens vertegenwoordigd orde van den Leed se Hovaardige Boer, bijgestaan door A ~J Miss Bette en haar hofdames, een formidabele show ten gunste van de derde leeftijd. Vooraleer de show van start ging, kreeg elke bejaarde een vriendelijk bloemetje aange boden. Er werd niet enkel aandacht geschonken aan de gezonde derde leeftijd maar de Orde van den Leedse Hovaardige Boer bracht eveneens een be zoekje aan de ziekenbedden van heel wat andere bejaar- Dendermonde. De Regentboys maken een enorme minivoetbal, hoe absurd dat ook lijkt. Zij willen dus aantonen dat ze in feite een sportvereniging vormen (c) Erpe-Mere. Karnaval van de Derde Leeftijd in Villa Letha te Lede (pel) den, die op dit festijn niet konden aanwezig zijn. Ook de burgemeester was van de partij en schepen Gavez, die dit spektakel voor geen goud wou missen. De presentatie van de show werd verzorgd door Mare Cor- thals, voorzitter van de Orde van den Leedse Hovaardigen Boer, die trouwens zijn beste beentje voorzette. Verder was er nog Philip, die met heel veel klasse zijn mu ziektalent op het orgel weegaf. Het gevolg hiervan was dat de sfeer in het rusthuis zeer aan genaam was toen men naar de prachtige melodieën luisterde. Er waren nog heel wat andere bekende personen aanwezig op deze fabuleuze show waar onder o.a. Keizer karnaval, die met een reeks van geweldi ge schlagers op de pinnen kwam; ook Prins karnaval Gust I deed zijn best om er een suspensrijke namiddag van te maken en eveneens de schitte rende Miss Bette: Nadine Raes, die enige moeite had met haar speech maar het toch tot een goed einde bracht, en haar twee verrukkelijke Hof dames: Rita Roeland en Hen- ny De Cuyper. Verder kon men er nog de voorzitter van het Hof der Prinsen, Van Ho ve Albert, op de kop tikken, en Vik I, die zich kandidaat had gesteld voor de Prinsver kiezingen, doch spijtig genoeg het podium moest vrijmaken voor Gust I, was die namiddag enkele leden van O.C.M.W. zoals Coppens ger, Eric Smekens en Burn Susanne. Deze geslaagde namiddaj liep uitstekend onder waakzame oog van de Pril van de derde leeftijd: Frai Eman en de prinses van derde leeftijd, Klinckspooit Sylvie, die trots lieten zien d zij er ook nog mochten zijl ondanks hun ouderdom. Samen met al deze hierbove vermelde artiesten maakl men van deze show een onve getelijke namiddag, vele aanwezige bejaarden in heimwee aan zullen terugdei ken. Ze hadden zich allen ka telijk geamuseerd. Maar kc op! mensen van de derde lee tijd. Volgend jaar zijn we weer, zelfde dag zelfde uur. En wie weet., wordt het dl nog geweldiger! Schoolreizen naar Rotterdal Den Haag, Amsterdam, Beel se Bergen en Evoluon of zeik met de klas op het IJsselmeei al deze mogelijkheden en M vele anderen zijn terug te vil den in de nieuwe schoolreizd 9 brochure van de Nederland »erd Dienst voor Toerisme. Dei be; brochure is gratis verkrijgba »aai op het adres RavensteinstW gen 68 te 1000 Brussel (0 staar 512.44.09). na v den reklc te I Han delw ook deld

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1983 | | pagina 26