Textielveredelingskomité vergaderde in Sint-Niklaas Nieuwe voorzitter en nieuw partijbestuur bij CVP-Aalst «Eerlang relance in de bouw. Investeerders gevraagd!» J. Jongbloet«Wij zijn veredelaars in de letterlijke betekenis van het woord» vzw Durme Lokeren tegen meer kerncentrales 6 - 29.4.1983 - De Voorpost buurlan aanvragen k g procenti jgra 1 "ï™"1 oor exposal otors, rijwit toebehoren rs en fieti Vrijdag 22 april jl. zyn vertegenwoordigers van het Belgisch Centraal Textielveredelingskomitee, een belan- genorganizatie die negentig procent van de Belgische textielveredelingsondernemingen groepeert, in Sint-Nik laas bijeengekomen voor hun jaarlijkse buitengewone algemene vergadering. Men had het over het textielplan dat na een oiifantsdracht van 26 maanden nu toch al een half jaar en met goed gevolg in uitvoering is, over de resultaten van enkele studies, over de waterzuiveringsope raties die nu gauw tachtig miljoen of twee procent meer dan vorig jaar gaan kosten... Textiel veredelen houdt nog wat méér in dan bleken, ver ven, drukken, appreteren, mechanisch en chemisch nabe- handelen; het heeft ook wat te zien met inventief techno-eko- nomische know-how, met een Fingerspitzengefühl voor kleu ren. trends, variaties. Textiel veredelen betekent problemen aanpakken. Er is bijvoorbeeld de zeer snelle modewisseling van tegenwoordig. Tien jaar Het Textielveredelingskomitee vergaderde in Sint-Niklaas. Voorzitter Jongbloet: maken het textiel bruikbaar voor de konsument(carine) geleden stelde men het met twee modeseizoenen per jaar, nu zijn er dat vier tot zes. De produktieruns zijn daarom korter, de series bescheidener van omvang. De ver doorge dreven specializatie vereist erg hoge investeringskosten en dat terwijl ekonomische distorties. tarifaire manipulaties, de toe treding van nieuwe landen tot de EEG en de voor de textiel- sektor vaak nadelige bilaterale handelsakkoorden elke inves teringsplanning op middellan ge en lange termijn onmogelijk maken of in het beste geval danig bemoeilijken. Textielve- redelingsbedrijven zijn verder grote energieverbruikers De stijgende energiekostprijs, de verhoogde sociale en loonkos ten ook. zetten de rendabiliteit van de ondernemingen voort durend onder druk. De leden van het komitee vermelden nog de strengere bepalingen m.b.t. de lucht- en waterver vuiling. Meer bedrijfssluitin gen zouden volgen, mocht de overheid zich terzake niet soe pel opstellen, vindt men. Een stelling chantage is dit bijna die te denken geeft. Maar goed. er zijn ook plus punten. lichtpuntjes aan de textielhorizon. Wat de recessie betreft, lijkt het ergste wel achter de rug te zijn. Niet eens heeft de textielveredelingssek- tor de interne verscheiden- hied is daaraan niet vreemd erg te lijden gekregen. En, ik citeer voorzitter Jongbloet: «de publieke opnie lijkt te heb ben begrepen, dal het heil moet komen van een gunstig onder- nemingsklimaat. Regering en vakbonden kunnen de proble men niet alleen aan». De sektor in cijfers Sint-Niklaas, Dender- monde en Aalst op kop België telt 149 textielverede- lingsondernemingen. Tachtig daarvan zijn ondernemingen die textiel veredelen in op dracht van derden, 69 verede len er eigen produkten. De Voonbedrijven' werken samen voor zo'n 1800 klanten in bin nen- en buitenland, stellen 4250 mensen tewerk en staan in voor een jaarlijkse produk- tie van 108000 ton texticlwa- ren. De geïntegreerde bedrij ven voorzien in tweederde (218.000 ton) van het totale produktiegewicht en redden het verhoudingsgewijs met minder (25.000) arbeidskrach ten. Zij produceren vooral breigoederen, terwijl de (dik wijls ook kleinere) loononder- nemingen gespecializeerd zijn in de produktie van meer be- handelingsintensieve artike len: vandaar. De investeringen voor de loonondernemingen bedroegen' in 1980 meer dan 576 miljoen, een bedrag dat voor 78 procent met eigen mid delen werd gefinancierd. Het Nationale Instituut voor Statis tiek schat het gezamelijke in vesteringstotaal op een flink miljard. Na het gewest Kortrijk nemen de arrondissementen Sint-Nik laas, Dendermonde en Aalst de tweede plaats in op het belangrijkheidslijstje van de Belgische textielsektor In 1981 stelde Sint-Niklaas 5920. Dendermonde 4877 en Aalst 4105 mensen tewerk. 24 pro cent van het nationale textiel- tewerkstellingscijfer en 55 pro cent van het Vlaamse textieltc- werkstellingscijfer is dit. En Het Textielveredelingskomitee in Sint-Niklaas. U herkent o.m. Febeltexvoorzitiu fa Parmentier, direkteur-generaal Pierre Janssens van Febeltex en voorzitter Pien Verbeeck van het Sint-Niklase Patroonsverbond (carine). Leo DE Textielveredelaars in Sint-Niklaas. Veel politieke belangstelling, van o.m. volksvert woordiger Georges Anthuenis, volksvertegenwoordiger Miet Smet, senator De B burgemeester De Vidts, schepen Van Daele en raadslid Lucien Bats (carine) alhoewel Sint-Niklaas vooral Schoeters. de Wase Ververij, nog un vin d'honneur. (ja vermaard is voor breigoederen Filteint. nv Waasland en Duy- soi... en de fabrikatie van tapijten en ver Industries) in het gewest meubelstofweefsels, toch zijn gevestigd. 19 veredelingsbedrijven (waar- En ook voor de compatriotes onder o.m. de twijnderij francophones was er op 't laatst Verleden zondagvoormiddag had de gebruikelijke verkie zing van een nieuwe voorzitter, sektievoorzitters en partij bestuur plaats in alle Aalsterse deelgemeenten. Maurice De Kerpel voorzitter Voor het voorzitterschap van de afdeling Aalst meldden zich nadat de vroegere voorzitter Frans De Haeck zich niet meer kandidaat stelde Maurice De Kerpel en Anne Bauwens. Erpenaar De Kerpel (1927) wonende Ploegstraat 14 te Aalst studeerde na de huma niora aan het St.-Maartenkol lege administratieve weten schappen aan het Prov. Han dels- en Taaiinstituut te Gent. In 1946 trad hij in dienst bij Financiën waarna hij overscha kelde naar de Regie T.T. met als laatste graad die van direk- teur van administratie. Vanaf 1969 was hij gedetacheerd bij de Christelijke Vakbond Com municatie en Verkeer (CVCC) waarvan hij algemeen voorzit ter werd. Lid van het CVP- partij bestuur Aalst vanaf 1970 werd hij eerste ondervoorzitter in 1979. Maurice De Kerpel is sinds de laatste parlementaire verkiezingen senator en zetelt er o.m. in kommissies die zich bezighouden met gemeentelij ke materies. Anne Bauwens, achterklein dochter van dr Isidoor Bau wens. schepen te Aalst («Bau- wensplein»), is licentiaat rech ten met aggregaatsdiploma, li centiaat eveneens in adminis tratief recht, bezit het diploma publiek recht en behaalde uni versitaire titels aan Belgische universiteiten en in de City of London. Moeder van twee kinderen is echtgenote Reg De Gols Ad- vokaten en part-time assistente St.-Aloysius te Brussel. Als jobstudente werkte ze bij het Aalsters stadsbestuur mede aan allerlei publikaties en haar engagement bij de CVP blijkt uit haar lidmaatschap en haar deelname aan partijbestuur en -bureau. Ook op arrondisse menteel vlak is ze aktief en nationaal is ze geëngageerd in de vrouwenwerking en in Ipovo. Socio-kultureel is ze monitrice van het Nationaal Werk voor Hulp aan de Jeugd, drietalig gids Oost-Vlaanderen en Aalst, lesgeefster sociale pro motie en aktief in bejaarden hulp. Van de 924 stemmen kreeg Anne Bauwens er voor haar eerste kandidatuur 429, doch werd Maurice De Kerpel tot voorzitter verkozen met 483 stemmen. Partijbestuur Het partijbestuur ziet er mo menteel als volgt uit: Aalst-Linkeroever: Marcel Crombeen. Herman De Vos, Emiel en Oktaaf Hoebeeck, Simonna Lievens, Stefaan Van de Winkel, Jozef Van Lan- duyt, Paul Van Lysebeth en Albert Van Vaerenbergh. Aalst-Rechteroever: Nes tor De Cock. Annie De Ro, Maurice Heirman. Albert Keymeulen. Gerrit Raes. Ed- gard Saeys, Frans Van Geert en André Verleysen. Erembodegem: Anna Bourlon, Eddy De Backer. Philemon Eeckhaut. Patrick Henninck. Greta Vanhee. Mo nique Janssens, Rita Van Mal- deren en Hubert Verfaillie. Herdcrsem: Antoine Muv- laert. Jozef Vermoesen en Hu- go Cooman. Baardegem: Marcel Van den Broeck en Jozef De Loose. Hofstade-Gijzcgcm; Dési- ré De Saedeleer. Moorsel: Antoine Heire- mans, Valerie Moens. Willy Perdaens. Christiane Uyttcr- sprot. Reddy Van der Borght. Guido Vinck en Paul Baetcn. Meldert: Jos Muylaert en Daniël Crabbe. Nieuwerkerkcn: Maria Van Vaerenbergh en Leona Vonck. Een aantal verkozen kandida ten dienden hun plaats af te staan aan dames. Top 5 Hoogste scores bij het verkie zen van het partijbestuur wer den behaald door: Antoine Muylaert. Herdersem 691 Guido Vinck, Moorsel 689 Jos Muylaert, Meldert 684 Christ. Uyttersprot, Moorsel 668 Paul Baeten. Moorsel 657 Ook de 40 kongresafgevaar- digden werden verkozen waar bij de hoogste ogen werden gegooid door: Fred Van Biesen. Moorsel. 722 Paul Stockman. Herdersem, 718 Willy Bostecls, Moorsel. 689 Vera V.d. Borght, Moorsel 672 Isidora Carlé. Moorsel. 676 LH Op 14 mei e.k. organiseren de V.A.K.S. (Verenigde Ak- tiegroepen voor KemStop) een nationale betoging onder de slogan «Nog meer kerncen trales? Da's geen werk!». Van uit een veelzijdige milieube kommernis heeft de vzw Dur me samen met 150 andere na tionale en plaatselijke organi saties de platformtekst van de ze manifestatie ondertekend. Achter de bovenstaande slo gan gaat een ruime waaier van opties schuil die belangrijk zijn op ekologisch en sociaal-eko- nomisch vlak. De vzw Durme doet dan ook een oproep om dit platform daadwerkelijk te steunen. Enkele belangrijke punten hieruit: Geen nieuwe kerncentrales, nog in Doel, noch in Chooz Gezien de uitzonderlijke hoge reservatiekapaciteit van de elektriciteitssektor, de wanke le wetenschappelijke basis voor het beoordelen van dc nuklcairc risiko's, het onopge loste afvalprobleem, de diskus- sie over de gevaren van de r dioaktieve straling, de reële kansen op grote ongelukken, etc zijn nog meer kerncentra les onaanvaardbaar. De elek triciteitspanne van 4 augustus 1982 heeft bovendien de kwetsbaarheid van een groot schalig hoogtechnologisch sys teem voldoende in het daglicht gesteld. Voor een rationeel energie verbruik. Vermindering van het energieverbruik, volgens het beginsel: meer doen met minder energie! Momenteel wordt slechts de helft van de opgewekte energie nuttig ge bruikt. Bijvoorbeeld: elektrici teitscentrales hebben slechts een rendement van 40%. 60% van de opgewekte energie gaat verloren tijdens de produktie. Kerncentrales hebben slechts een rendement van 30%. De bouw van nieuwe kerncentra les is echter juist bedoeld om op termijn een massale om schakeling op het gebruik van elektriciteit door te drukken. Dit is dus ekologisch niet ver antwoord. Heroriëntering van de kre dieten voor hei energieonder zoek, ontwikkeling van her nieuwbare energiebronnen (zoals biogas, zonne- en winde nergie), gebruik van schone steenkooltechnieken. Tot nu toe ging het leeuwenaandeel van de onderzoekingskredie ten naar kernenergie en werd onderzoek op zonneënergie e.a, stiefmoederlijk behan deld Een verhoging van de kredieten in deze sektor zou de onderzoekers toelaten sneller tot algemeen bruikbare oplos singen te komen. Energiek de krisis te lijf. Een bron van energie voor werk zoekenden Energiebesparing is de grootste en goedkoopste energiebron waarover ons land beschikt. Het is de beste ma nier om de invoer van dure buitenlandse olie terug te drin gen. Het rationeel gebruik van energie laat tevens toe om vele tienduizenden werkzoekenden opnieuw zinvol werk te bezor gen. Het arbeidsvolume nodig om een bepaalde hoeveelheid energie te besparen is immers groter dan om diezelfde hoe veelheid energie te produceren (en de investeringskost kleiner). Een energiebeleid naar de beurs van de konsument. Men stelt dat kernenergie dc goed koopste elektriciteit levert, maar men vertelt er niet bij dat grote kosten (zoals onder zoekskosten. kosten voor af valbeheer. e.a.) aan de belas tingbetaler worden doorgere kend i.p.v. in de elektriciteit sprijs. Wij durven stellen dat de alternatieven een globaal maatschappelijk voordeel komen nieuwe woningen investeerder krijgt een santé rente. De gekke jaren komen echter niet meer terug... Minister Jacky Buchmann te Aalst: Ook te Aalst staat de stagnatie in de bouwnijverheid centraal. Voor de «Syndikale Kamers van Aannemers in het Bouwbedrijf» sprak eind vorige maand voorzitter van de Vlaamse Exekutieve Gaston Geens, bij de opening van Infobo in de gebouwen van het VTI stuurde gemeenschapsminister Jacky Buchmann een afgevaardigde en verleden dinsdag kwam hij in persoon naar de jaarlijkse algemene statutaire vergadering van de Handelskamer van Aalst en Gewest in Ter Mael. Nu wel meer speciaal over privé- woningbouw. Gemeenschapsminister Jacky kon die probleemloos afbeta- dan ook voor zelfstandigen. len. Wie nu 1.460.000 fr. in- Vooraleer effektieve resulta- Buchmann (1933), Antwer penaar van Elzasser-afkomst. industrieel en zaakvoerder, is niet meer. komsten heeft kan zulks echter ten te i worden blijft het weliswaar met een korte on derbreking volksvertegen woordiger sinds 1974. gewezen duceren van de BTW van 17% nog wel even wachten want De kostprijs werd reeds aan- tussen de periode dat merkelijk gedrukt door het re- sluit te bouwen en de wcrkelij- Aalst. Senator De Kerpel werd verkozen als nieuwe CVP- voorzitter (per) sekretaris-generaal van de naar 6 PVV raadslid lc Kallen, lid N van de kommissie Ekonomi- F sche Zaken, is momenteel ge- Midden 1983 komt er een mcu- meenschapsminister belast met we impuls en zal dc^bouwakti de huisvesting en het buiten- lands beleid. vitéit hernemen Rentetoela gen waren door de bevolking weinig gekend. Bouwpremics Waardoor komt de krisis in de des te beter. Derhalve werd dc bouwpremie opgetrokken v bouw? Wegens de 12% overproduktie af 1 april tot 250.000 fr. plus in de jaren 70-80 is er een te 20% per persoon ten laste ke realisatie ligt alicht een tijd spanne van 9 maanden. Als men zelf reeds over een bouw grond beschikt. Anders duurt het nog wat langer. Privé-investeringen Op privé-bouwwerken, 50% van de totaliteit, heeft dc mi nister uiteraard weinig vat. Getracht moet worden investe ren in woningbouw aantrekke lijker te maken. Hier is wel een lichte herneming mogelijk groot aanbod dat eerst dient inkomens onder de 500.000 fr. weggewerkt te worden. Verder Deze bouwpremie wordt klei- wegens het dalen van de rente- is er de stijging met 400% ner naargelang het inkomen voet t.o.v. 1970 van de grondkosten groter wordt. Uiteindelijk kan en met 285% van de bouwkos- 90% er toch van genieten. Wel ten. Een woning die in 1970 1 leefde nog de ongerustheid het kunnen afbetalen Eén huis op 5 is een sociale woning. In deze sektor liepen de schulden zodanig hoog op dat de toestand totaal onhoud- de annuïteiten doch ook baar werd. Met de hele begro- ian wprH r»n nnlnccino op. ting kwam men nauwelijks toe om de schulden af te betalen. Een ander, aangepast financie ringssysteem dringt zich dan ook op. De minister doet dan Wie in 1970 400.000 fr. ver- fen wordt door ovrijwillige ook een warme oproep te be diende, gesteld dat 1/3 van het werkloosheid of door een lang- leggen in sociale woningbouw, inkomen naar de woning gaat, durige ziekte. Dit laatste geldt Zulks met dubbel effekt: er miljoen kost wordt nu 3,4 mil joen betaald. En dat bij een inkomen dat op verre na niet hieraan werd een oplossing ge- dezelfde groei vertoonde. Bo- geven via een verzekering ge- vendien was een rente van 7% durende vijf jaar. De moei- in 1970 normaal en is een rente lijkst te doorworstelen perio- van 13% nu niet abnormaal, de. Zulks dan voor wie getrof- Hopelijk komt men in tot zowat 34.000 ningen per jaar 100.000 bouwvakkers wc de slag kunnen. Zulks impliceert dan dat de bouwkosten drukt. In onze bouwt men inderdaad duur dan bij ons. Nog te wcn'huizen moeten betaall zijn! Een conditio sine 1 "S® non. f'er( J Dat kandidaat-bouwers tegenwoordig moeili ben ook met het de administratieve en het bekomen van vergunning zou o.m. uit het feit dat men op bouw minder en dus meer tijd tot waaruit dan weer meer weigeringen dan vroeger. Nogal kras zins. Het 62' autosalon dat tot 23 januari 1984 te wordt gehouden, wordt een het grootste uit dc sche geschiedenis. Het staat open voor van auto's, motors onderdelen en auto's, motors e koetswerkbouwers voor nenwagens. banken en ciële instellingen, overheid ganen betrokken bij dc het verkeer, de de pers en schappijen. hebben. Een energiebeleid in dienst van vrede, ontwapening en ont wikkeling. De verspreiding van kerntechnologie en grondstof fen geschikt voor de aanmaak van kernwapens moet efficiënt worden tegengegaan. Geen atoomstaat, een de- mokratie op mensenmaat Wie achter deze opties staat, laat ook zijn stem horen en stapt mee op in de betoging van 14 mei in Antwerpen. Aanvang om 14u30 op de Groenplaats. Indien er voldoende interesse is, zal er een bus ingelegd wor den in samenwerking met We reldwinkel Lokeren. Inschrij ven: Wereldwinkel, Kapelle- straat 5 te Lokeren. Aktiek- rantjes met meer over deze problematiek ook daar te bekomen prijs van 10 fr. Sint-Gillis-Waas. De KLJ vierde het zestigjarig bestaan en daar hoorde een ontvangst ten gemeentehuize bij. (lv)

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1983 | | pagina 6