Opkomst van het Socialisme in het Arrondissement Dendermoi Fototentoonstelling Socialistisch Studie- en Informatiecentrum Dendermonde De Voorpost - 12.4.1985 - 13 Honderd jaar geleden no geschiedenis, schrijft SP-volksvertegenwoordiger Norbert De Batselier in iWoord vooraf» tot «De opkomst van het socialisme in het arrondissement jdermonde (tot 1919)», is er niet louter om een verjaardag meer luister bij jtten. Vanuit onze ideologie moeten wij toch beseffen dat de evolutie van de enleving, en elk deel daarvan, ons heel wat kan leren voor de toekomst. 'e) ugblikken in het verleden dus om uit de analyse van suksessen en fo lukkingen, juiste en foutieve besüssingen, het heden beter te begrijpen en houding voor de toekomst makkelijker, met meer kans op bijval rt-Jsndien, te kunnen bepalen. voor de socialistische beweging in ons land belangrijke datum is 5 april ,lvv* 5. Die dag immers wordt in «De Zwaan», een herberg langs de Brusselse k' te Markt, de Belgische Werkliedenpartij opgericht; partij die achteraf via l.S.P. (Belgische Socialistische Partij) tot de huidige Socialistische Partij zal evolueren. de socialistische beweging in het arrondissement Dendermonde de kop do ak en aanvankelijk - tot 1919 - evolueerde, kwamen we aan de weet via gesprek met Norbert De Batselier. ze samenwerkten met de so- rood en blauw zich bij de cialisten om koöperatieven gemeenteraadsverkiezm- in het leven te roepen. gen ook samen aan op één Nog een bewijs dat de BWP lijst, aanvankelijk meer aan sloeg in het gestruktureer- Ook bij de parlementsver- ;urs m er in het on(j dermondse meteen n0( ons op de oprichting obh deB.W.P.? n 2 !5 juni 1885 werd in de raat te Dendermonde de Wetteren, is de organisa- kiezingen van 1894 be- tussen tie aldaar, op 27 juni 1897, stond die samenwerking: meer sukses kenden dan in andere regio's. De mensen gaven vlotter, wellicht ook omdat ze het financieel be- eerste BW.P-meeting and ganiseerd. Een maand van de eerste arrondisse- de socialisten steunen toen m juni 1885, was menteie vergaderingen, de liberale üjst - over een reeds aan een tweede Aan de andere kant was het eigen lijst beschikten ze non mg toe. Dit keer langs dat m Dendermonde o.a. toen nog niet - en ter kom- m tfude Vest_ de stnjdpenningen - plaat- pensatie mochten zij ge- was echter Wetteren mededelingen waar- bruik maken van de liberale m veel sterker dan Den- van de opbrengst bestemd »nde, onmiddellijk m- was voor«de da_ We op het via de BWP i. lijk ruktureerde socialis- la re begrijpen overigens, oestand: Wetteren ligt uiuuat nc xi wat dichter by Gent. h^d n vfeentrum van het socia- nanoen... in Oost-Vlaanderen, atui nvloed van de Gente- Bestonden toen reeds ia s op het socialisme in afdelingen in de diverse 5 m eren is overduidelijk, gemeenten van het a uobeerden immers da- arrondissement? di k via strukturen - een Je had toen diverse groepe- aan agandaclub. een coope- ringen: propagandaclubs Volkshuis - bij - de voorboden van de hui- fcvolking aan invloed te dige partijafdelingen - to ko len. In Dendermonde neel- en trompettersvereni- entegen was vóór 1885 gingen (voorlopers van de s, het gevoelssocialis- fanfaren en harmonieën) en 'Oi ipgedoken In 1870 na- mutualiteiten en vakbon- Dendermondenaars den in een beginstadium, deel aan de Eerste In- itionale De socialisten In de laatste decennia van mdermonde stonden de vorige eeuw gingen so- duidelijk onder invloed cialisten en liberalen in het iet anarchistisch socia- arrondissement samenwer- n Ie. ken. Elektoraal weren de Dendermonde De stichters n an het zo steUen; Den- liberalen fel verzwakt uit de Hamme- (foto boek Opkomst londe speelt in die tijd verkiezingen van 1870 ge- nee maar dan wel ale komen. Delinkervleugel mfraatruktuur om te ver- K b"*rtJe van geheel van die parhj zocht toen gadenm Een goeie zaak .Vlaanderen. kontaklop met de eoclalis- de „cialMSn, vermits ia trouwens ook de re- ten. De hoop van be,de om de krant o.a. verha- waarom de Gentenaars de overheersing van de ka- H lermondewaarte be- toüeke pgrty te doorbre- ten ve^he^tet^lahs- L ien af te zakken. Zele ken. situeerde zich in de 1 op dat ogenblik be- invoering van het algemeen l als de streek waar de stemrecht. Het cijnskies- erm tste ellende van het stelsel moest van de kaart Belangrijk voor de bewe- le w heerste De miserie geveegd worden ging waren de verkiezin- n er zodanig groot dat gen van 1898. De BWP trad :htv koöperatieven ónt- toen in het arrondissement »üjk l, die niet uitsluitend Socialisten en liberalen Dendermonde voor het e Gl lancierd worden door vonden mekaar ook in de eerst met een lijst naar de ven listische gelden. Ook oprichting van diverse mid- bevolking toe. Hij werd weO lui waren zich zodanig delbare scholen en in heel aangevoerd door Karei n vo ie armoede bewust, dat wat gemeenten dienden Beerblock, een Gentenaar, die op dat ogenblik reeds een ferme reputatie genoot en naar Dendermonde ge stuurd werd om de socialis tische beweging hier te or ganiseren Meteen ook kwam een eind aan de sa menwerking tussen libera len en socialisten. Bij de verkiezingen van 1898 haalde de BWP 2.900 stemmen op een totaal van 36.000. Al bij al niet zo'n slecht resultaat, maar toch raakten de Gentenaars ont moedigd. Ze trokken zich toen zelfs terug uit het Den- dermondse. Enkel in Wette ren zagen ze voor de partij enige mogelijkheid op suk ses. De rest van het arron dissement, zegden ze, is anti-socialistisch. De ge schiedenis van de beweging 1894 en 1904 in het Dendermondse was er trou wens een van vallen en op staan. Zo gebeurde het wel dat ergens een staking ge wonnen werd, maar diep gaande gevolgen kende die overwinning niet. Ingevolge zijn sterk anti militaristische houding en zijn sympathieën voor de jonge Hendrik De Man in diens kritische houding tegenover de partijleiding, was Vandemeulebroucke in konflikt geraakt met vader Edward Anseele. Anseele wilde die man weg uit Gent en de afwezigheid van eni ge bepalende figuur in Den dermonde, kwam al bij al ideaal uit. In 1910 begint Vandemeulebroucke met de organisatie van de socialis- tiche beweging in het Den dermondse Van primair belang daarbij achtte hij de uitgave van een weekblad. Tevoren reeds hadden de fe deraties St.-Niklaas en Den dermonde gepoogd een weekblad uit te geven, wa ren daar trouwens ook in geslaagd, van 1900 tot 1904 verscheen immers «De Zon». Een eerste po ging van Vandemeule broucke een weekblad uit te geven, «Voorwaarts» zou het blad heten, mislukte. Gillis-Dendermonde en de grote tegenhanger van Paul Hendrickx, met wie hij op het kerkplein histori sche tegenspraken aan gaat. Vandemeulebroucke leidt de socialisten ook naar een historisch hoogtepunt tij dens de verkiezingen van 1919, de eerste verkiezin gen volgens het systeem van het algemeen stem recht. In het arrondisse ment haalt de partij niet minder dan 26% van de stemmen binnen, een resul taat dat enkel nog zal her haald worden in 1954. Wel eigenaardig dat de mensen die uit de oorlog komen zo in groten getale socialistisch gaan Dat is helemaal niet zo eigenaardig als het lijkt. Emile Van der Velde had in 1914 reeds gekozen voor een erg patriottische koers. De socialisten deden mee aan alles wat het algemeen Naar aanleiding van de viering van een eeuw socialistische partij, worden in het arrondissement Dendermonde, op diverse plaatsen tentoonstellingen georganiseerd. De fototentoonstelling «100 jaar Socialistische partij», waarbij geput werd uit het archief van AMSAB (Archief en Museum van de Socialistische Arbeidersbeweging) is te bekijken te Hamme (vanaf 12/4), Lebbeke (vanaf 19/4). Wetteren (vanaf 23/4), Buggenhout (vanaf 26/4), Dender monde (vanaf 1/5), Wichelen (vanaf 3/5) en Zele (vanaf 7/ 5). Inleider tot deze tentoonstelling is volksvertegenwoordi ger Norbert De Batselier. Hij stelt dan overigens ook de publikatie «De opkomst van het socialisme in het arrondis sement Dendermonde (tot 1919)» voor. (pvr) Pas in 1919 ontstond «De belang betrof. Voor die hou- Werker», die later zou op- ding kregen ze trouwens gevolgd worden door «Voor twee ministerposten in de m de socialistische partij van van het socialisme) Zie je bepaalde oorzaken voor het niet-doorbreken van het socialisme in het Dendermonde van toen? Beslist. Allereerst het feit dat de geestelijkheid zich in Dendermonde situeerde. Bovendien vormde ook het gerechtsapparaat een kon- se rvatief blok dat alles weerde wat socialistisch was. Je kan je trouwens de vraag stellen, waarom het gerecht in dat kleine Den dermonde geïnstalleerd werd. En bvb. niet in het grotere Aalst of St.-Ni- klaas Dat is gewoon ge beurd omdat de Franstalig heid hier nog sterk aanwe zig was en het Dender mondse beleid zich moeite loos aansloot bij alles wat op dat moment in Brussel leefde en opgelegd werd. Voeg daarbij het feit dat de socialisten die hier op het eind van de 19de eeuw ak- tief waren, niet voor struk turen gewonnen waren, maar de voorkeur gaven aan een anarchistische ma nier van werken. Manier van doen die duidelijk niet aansloeg bij de bevolking. In die gehele situatie kwam pas verandering in 1910, monde. In Berlare bestond er een hulp- en voedingskomitee. (foto boek Opkomst broucke^aar ^DencfeTmon- socialisme) de kwam Allen». Wat doet Vandemeule broucke nog verder? Hij verzamelt, op arrondisse menteel vlak. de diverse af delingen. Bij elk arbeids- konflikt gaat hij nu boven dien als partij deelnemen. Stakingen voor loonsverho ging koppelt hij aan de eis voor het algemeen stem recht. En aldus zit hij op het partijvlak. Je merkt dan ook dat mensen die de leiding namen bij stakin gen m de partij gedrai neerd worden. Jules De Brouwer uit Hamme bvb komt op de tweede plaats terecht voor de parlements verkiezingen van 1919. En wordt bovendien verkozen. Ook de ledencijfers van de diverse verenigingen wer den door de inspanningen van Vandemeulebroucke positief beïnvloed. Zo liep het aantal vakbondsleden in Hamme van 70 in 1914 op tot 1.050 in 1919 en telde de kooperatie in Den dermonde 800 leden, waar er in 1914 nog niet eens sprake van was Vandemeulebroucke was dus de bepalende figuur? Ongetwijfeld. Hij zou dat trouwens blijven tot 1936. Hij was toen nationaal voorzitter van de Socialisti sche Mutualiteiten, was één van de meest bekende socia listische parlementairen, was burgemeester van St.- regermg. Tijdens de oorlog worden overal voedings- en hygië- nekomitees in het leven ge roepen. In plaatselijke ko- mitee8 spelen de socialisten een belangrijke rol. Na de oorlog kreeg je automa tisch de refleks van de be volking naar de socialisten Zijn er in die eerste paar decennia van het socialisme in het arrondissement gemeenten die opvallen door de sterke aanwezigheid van de socialisten? En andersom? De socialisten waren in die periode het sterkst ver tegenwoordigd in gemeen ten als Hamme, Zele en Wetteren. Gemeenten, die industrieel het verst gevor derd waren. Naarmate zich in een ge meente grote bedrijven ves tigden kreeg ook het socia lisme er vaste voet aan de grond. Er bestond dus dui delijk een link tussen de industriële ontwikkeling en meteen ook de achteruit gang van de landbouw en de opkomst van de socialis tische beweging. Ook vandaag ervaren we dat nog voor een deel: in de minst economisch ontwik kelde gemeenten, heb je de minste aanwezigheid van socialisten. Pierre Van Rossem Dendermonde. Hippoliet Vandemeulebroucke begon in 1910 in Dendermonde met de organizatie van de partij. «De opkomst van het socialis me in het arrondissement Den dermonde (tot 1919)» is een eerste uitgave van de v.z.w. Socialistisch Studie- en Infor matiecentrum Dendermonde. Over het waarom van de v.z.w. en van de publicatie, Norbert De Batselier: Toen ik in 1979 de leiding van de federatie genomen heb, heb ik in een beleidsnota de grote krachtlijnen van de partijwer king voor de komende jaren vastgelegd. Eén element uit deze nota was de oprichting van een dokumentatiecentrum en het in het leven roepen van een vorm van studiedienst. Ik ben immers van oordeel dat je vandaag de dag niet langer aan politiek kan doen zonder je geruggesteund te voelen door een aantal mensen die gespecialiseerd zijn in bepaal de materies. Ikzelf heb me ge- - specialiseerd in de ekonomie en de staatshervorming. Maar als politicus word ik niet uit sluitend met deze problema tiek gekonfronteerd. Daarom dus dat Studie- en Informatie centrum. Aan de andere kant kwam ik tot de vaststeUing dat wij in het Dendermondse al geruime tijd flink wat jonge mensen aan trekken - wij zijn duidelijk ,^an vernieuwing toe - die de wens uitspreken te vernemen hoe het vroeger allemaal verlo pen is, hoe onze ideeënwereld geëvolueerd is, wat wij als so cialisten in het verleden juist en verkeerd gedaan hebben. Vandaar dus ook die publika tie. De viering van het hon derdjarig bestaan van de partij nationaal leek ons een gepaste gelegenheid om met deze pu blikatie naar het publiek toe te stappen. Hoewel de vzw pas zowat zes maanden bestaat, gaat aan het verschijnen van «De opkomst van het socialisme in het arron dissement Dendermonde» ruim een jaar werk vooraf. Voor het opzoekingswerk kon den Geert Van Goethem, Raf Vermeir, Greetje Van Onsem, Luc Van Gasse. Clement Vlas- senroot en Ivan Verleyen - Norbert De Batselier koördi- neerde - een beroep doen op het AMSAB (Archief en Mu seum van de Socialistische Ar beidersbeweging). Ook op partikulieren, o.a. familiele den van vroegere pioniers, die in het bezit waren van interes sant materieel (foto's, doku- menten) hebben we een be roep gedaan. Dat verliep niet altijd even makkelijk, omdat heel wat mensen slechts node afstand doen van bepaalde do- kumenten. De vzw, beklemtoont Norbert De Batselier, wil niet bij de pakken blijven zitten. De tweede publikatie zal handelen over de arbeidersstaking, die in 1907. de Wetterse fabriek Beernaerts lamlegde en die ge zien de solidariteit die toen in het gehele land ontstond, rui me weerklank vond. Achteraf volgen nog de delen 2 (tot 1945) en 3 (recente geschiede nis) van de geschiedenis van het socialisme in het arrondis sement Dendermonde. Over de eerste publikatie is de SP-volksvertegenwoordiger overigens erg tevreden. Zowel kwa inhoud - wetenschappe lijk verantwoord, geschreven in een klare taal - als kwa vorm. Ook de prijs, 100 F, is bijzonder aantrekkelijk. «De opkomst van het socialis me in het arrondissement Den dermonde» bevat^ia een korte schets van de ekonomische ontwikkeling in het arrondisse ment Dendermonde (1780- 1914), een bondig relaas van de sociale geschiedenis, - met aandacht voor de demagogie huwelijk, gezin, gezondheid beroepsbezigheden van de bc volking, arbeidersbudgetter volkshuisvesting, maatschaf pelijke zekerheid en ondc wijs - ook informatie omtrei het ontstaan van het socialisn in België en vanzelfsprekei de geschiedenis van het soci lisme in het arrondisseme Dendermonde van 1885 t 1919. De publikatie telt 107 blz., voorzien van bibliografisc referenties en kan in de divei partijafdelingen uit het arrc dissement bekomen word tegen de (weggeefprijs) v 100 F. Pierre Van Rosse de brochure «De opkomst van het socialisme in het mij ndissement Dendermonde (tot 1919)» puurden we de Mil Dgwekkcndste momenten uit deze geschiedenis van *n«tt n v'er decennia opkomend socialisme in het Dendcr- tdsc Still 185: Op 7 november van dit jaar wordt in de Dijkstraat t Dendermonde een eerste socialistische meeting geor- imscerd. Edmond Van Beveren licht er het socialisti- programma toe. 186: Een tweede meeting te Wetteren - op 21 maart - in het teken van de noodzaak het algemeen tmrecht in te voeren. Een 15-tal Gentse propagandis- 'n raken er echter slaags met een aantal mensen, door :n Wetterse brouwer opgeruid om de samenkomst te oren De vechtpartij die op deze konfrontatie volgt, ou bijna twaalf uur duren 891 Meetings tc Hamme en te Baasrode. 893: In Dendermonde wordt een Propagandaclub in het »en geroepen. Stuwende kracht is Gillis, een Dender- ondenaar De Propagandaclub bereidt het I mei-feest voor. •p het programma van het meifeest staat een betoging, 185 tvolgd door een meeting. De Dendermondse fabrikan- bnykotten echter de viering. In een Wetterse fabriek Urentegen krijgen de arbeiders één uur vrijaf en «vangen ze bovendien één frank drinkgeld. 897 In tegenstelling tot in Wetteren doet de socialisti- he beweging in Dendermonde het minder goed. Ook al «gadert de Propagandaclub regelmatig en bestaat er w werkersbond, toch moet een in het voorjaar opgerichte «trompettersclub» opgedoekt worden, om dat de fabrikanten diverse leden ervan met ontslag bedreigen. In Wetteren wordt op 27 juni het eerste arrondissemen teel kongres georganiseerd. Op 25 juli volgt reeds een tweede. Van Zwol uit Dendermonde is dan voorzitter, Beemacrt uit Wetteren sekretaris. Gediskussieerd wordt omtrent de organisatie van de propaganda voor de komende verkiezingen. Op een volgend arrondissementeel kongres (12 decem ber 1897) wordt Karei Beerblock socialistisch kandidaat voor de verkiezingen van 2 januari 1898. Tijdens de verkiezingsstrijd voert Anseele het woord in Grembergen. Op het Zand, in open lucht, want de zaal is geweigerd In Zele worden twee meetings georgani seerd, eveneens in open lucht. Beter is het onthaal in Hamme. waar de socialisten het woord kunnen voeren in het liberale lokaal «La Liberté». Ook in Baasrode geniet men liberale steun, want de bijeenkomst kan plaatsgrijpen in zaal «De Harmonie» In Buggenhout daarentegen worden de socialisten, o.a. Anseele, na een eerste entoesiaste begroeting, bij een tweede meeting onthaald op katoliek protest. «Vooruit» meldt in dat verband: «Al de jongens der patronage moesten aan de statie staan, gewapend met fluitje om de sprekers bij hunne aankomst uit te schuifelen» In Wieze vindt men evenmin een lokaal. In Massemen ook al niet. Daar moet de spreker ten lange leste in een boom kruipen. In Schellebclle wordt de vergadering, gepland in een privé-woning, door. de burgemeester verboden. 1898: De Dendermondse socialisten gaan 1 mei in Gent vieren: «Als we in eigen stad niet kunnen vieren, gaan we elders.» Op 28 oktober wordt in Zele de samenwerkende bakke rij «De Zon» opgericht. 1900: Algemene staking te Hamme, waarbij ruim 2.432 arbeiders betrokken zijn. Leider is Jules De Brouwer, die bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1899 575 stemmen in de wacht gesleept heeft en met enkele vrienden een vakbond »Hamme vooruit» in het leven riep. De staking kent aanvankelijk sukses, maar een repressief optreden van de Hamse patroons resulteert in het verdwijnen van de vakbond. 1907: Op 28 mei begint een algemene staking in de Wetterse tekstielfabrieken. Ze zal zeventien weken duren. 1910: Op 21 augustus wordt de socialistische arrondisse mentsfederatie definitief gesticht. Het arrondissement Dendermonde telt dan acht socialistische organisaties: vier in Wetteren, drie in Zele (Haarsnijders, Propagan- daklub en Wevers) en één in Dendermonde (Propagan- daklub). 1912: Op 25 januari wordt te Lebbeke een Propagandak- lub opgericht. Ze telt een vijftigtal leden. In Hamme gebeurt dat op 12 mei 1912. In St.-Gillis-Dendermonde doet zich precies hetzelfde voor. Daar breekt overigens in 1913 in de «Union» (toen nog Ramlot) een staking uit. Een aantal arbeiders had zich in het geheim ver enigd. 1915: In Lebbeke wordt de S.M. De Edelmoedige opgericht. Aanvankelijk beperkt haSr aktiviteit zich tot de verkoop van kruidenierswaren. Achteraf wordt een bakkerij opgericht, waar het meel dat door het Natio naal Hulp- en Voedingscomité bedeeld wordt, voor een geringe vergoeding - 10 centiemen per brood - wordt gebakken. 1917: Te Dendermonde wordt, langs de Kerkstraat, de koöperatieve bakkerij «De Vrede» geopend. 1918: Te Hamme wordt de SM. Hoop en Vrede opge richt. Ze bakt in 1919 al 5.000 Kg. brood per week. In Baasrode wordt de bakkerij van Jan Drossaert omgevormd tot koöperatieve maatschappij. 1919: In april verschijnt het eerste nummer van het strijdblad «De Werker». Op 7 juni wordt te Lebbeke een arrondissementeel kongres bijeengeroepen. Negen ver schillende gemeenten uit het arrondissement zijn hierop vertegenwoordigd. Socialistische groeperingen bestaan dan in Hamme, Wetteren. Dendermonde, Zele, Baasro de, Lebbeke (partij, vakbond en kooperatie:. Berlare, Sint-Gillis (partij en vakbond) en waarschijnlijk Masse men of Grembergen. Volkshuizen zijn er in Wetteren, Zele, Dendermonde, Hamme (ingehuldigd op 28 september 1919) en Lebbeke (ingehuldigd op 22 juni 1919). Op 16 november worden bij de eerste wetgevende verkiezingen volgens het Alge meen Enkelvoudig Stemrecht èn Hippoliet Vandemeule broucke èn Jules De Brouwer (Hamme) verkozen. Een onverhoopt sukses. De socialisten krijgen dan 32.382 (26,18%) stemmen achter hun naam. Pierre Van Rossem

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1985 | | pagina 13