Het wezen der dingen is mystieke weemoed HONDERD JAAR TONY VAN OS Terugdenkend aan Tony Van Os De Voorpost - 20.6.1986 - 13 e grote Constant Permeke raakte in zijn werk de ontstuimige diepte van de Ziel van Vlaanderen; Jacob Smits schilderde de geest van de Kempen en Tony Van Os gaf pikturaal gestalte aan de wezenlijke religiositeit van de dingen. De Schelde naast God. Het sompig Scheldelandschap was voor hem doordrenkt van mystiek, melancho lie en weemoedige schoonheid. Innig, rustig en doorvoeld kristaliseerde zijn visie zich in nevelige tonaliteiten, mistig grijs- en gedempte okers. Weinige kunstenaars hebben zoals hij de liefde voor het landschap de stroom en de mensen op doek geborsteld. In dit kader plaatste hij ook de talrijke religieuse themata, die in hun eenvoud getuigenis afleggen van zijn diepe gelovigheid en grote liefde voor de schoonheid van dit land aan de Schelde. Temse gezien vanuit Weert Honderd jaar geleden, op 21 juni 1986, werd Tony Van Os in Antwerpen ge boren. Hij was één van de acht kinderen uit het huwe lijk van J.B. Napolitaan Van Os en Maria-Theresia De Wolf, de dochter van een rijke bankier uit Antwerpen. Enig artistiek talent was de familie niet vreemd. Zo was grootvader De Wolf erg be gaan met taal- en letter kunde en vader Napolitaan van Os, journalist en druk ker, uitgever, stichtte in 1891 de Gazet van Antwer pen! Als verstandige jongeman voorbestemd om carrière maken op de uitgeverij van zijn vader, begon Tony Van Os aan de Oude Hu maniora in het Sint-Jan Berchmanscollege. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan en na een eerste konfrontatie met de wereld van kunst en kunst geschiedenis via Jozef Ra- tinckx, een graveerder in dienst van zijn vader, stap te hij als zestienjarige naar de Academie voor Schone Kunsten in de Schelde- stad. Daar volgde hij de lessen van o.a. Juliaan De Vriendt, Frans Van Leem putten en Frans Lauwers. In 1903 werd de Dender- doening aan zijn vitaal en onrustig talent; en eigen zinnig ging de jonge kun stenaar op zoek naar zijn eigen weg. In 1910 trekt hij met de acht jaar oudere schilder dichter Herman Broeckaert naar Doel waar hij samen met deze vrolijke jongen enkele dofle jaren door brengt. Zijn stijl wordt so berder en de doeken krij gen een mystieke sfeer, die nog versterkt wordt door zijn verhuis naar Tem se. De drukke Metropool maakt plaats voor het rus tige Scheldestadje, waar hij de wijdse verten in de nevelgrijze bochten van de Schelde, en de grijsgroene licht bouwt hij met gesti leerde vlakken zijn land schappen op Eugéne Laer- mans achterna... Jordaan Tentoonstellingen in de ja ren rond 1910 in Brussel, Antwerpen, Gent en Am sterdam kregen een gun stige kritiek. Hoe langer hoe meer bracht Tony Van Os zijn tijd door te Temse en in de omgeving van Weert om er de stroom, de vissers en eenvoudige mensen te portretteren en de typische vergezichten op doek te zetten. Soms ook beide in een indringende komposi tie verenigd en met een sterke karakterisering en een zekere schroom ge schilderd. Op 21 augustus 1921 huw de Tony Van Os met Elisa Van Hoeymissen uit het Sas van Weert. Daar zou de kunstenaar ook de heerlijkste jaren van zijn leven doorbrengen. Hij huurde er van de familie de Marnix «De Jordaan», een boerenstulpje met een strooien dak aan de arm van de Oude Schelde om er zijn atelier in te richten. Dit hoevetje werd de ont moetingsplaats voor Vlaanderens «Groten». Hij Hoekje aan de Oude Schelde-Tony Van Os mondse schilder Baron opleiding aan het Hoger In- dijken met wazige bomen- Frans Courtens als leraar stituut zou beëindigen, rijen ontdekt. Zij voeden benoemd aan het Hoger voelde zich evenals zijn zijn aanleg tot mystieke Instituut. Deze grootmees- leermeester aangetrokken vroomheid en melancholie, ter van het Vlaams plein- door het Scheldeland- die de grondtoon en de airisme oefende een grote schap en trok de vrije na- steeds weerkerende waar invloed uit op zijn toenma- tuur in om te schilderen. de vormen in het oeuvre lige studenten. Ook Tony De degelijke akdemische van Tony Van Os. Van Os, die in 1905 zijn opleiding schonk geen vol- Badend in een onwezenlijk ontving er Stijn Streuvels, Felix Timmermans en de leden van de groep «De Pelgrim», waarvan hij" on dertussen ook deel was gaan uitmaken. In 1919 ging hij met zijn gezin opnieuw naar Temse wonen maar behield «De Jordaan» als atelier. In de woelige oorlogsdagen van mei 1940 werd het door een brand met de grond gelijk gemaakt. Hammenecker Naast de vele gezichten op de Scheldeboorden en de talrijke sterke portretten van treurende figuren, bracht de diepgelovige kunstenaar ook godsdien stige taferelen op doek. Doch steeds kaderden ze binnen een typisch Schel delandschap. Zoals voor priester-dichter Jan Hammenecker de Schelde de alomtegen woordige inspiratiebron was, bestendig aanwezig in het hele denken en zijn, zo is de stroom ook voor Tony Van Os de onmisbare faktor in de pikturale ver beelding van zijn religieuse werken. De taferelen van het passieverhaal brengt hij in verband met het een voudige geloof van de vis sers en boeren uit het «Jezus predikt tot de vissers» Hulde Tony Van Os, die zich voorgoed in Temse had te ruggetrokken, werd in de bevrijdingsdagen van 1945 uit zijn geliefd «Jordaantje» gesleurd en overgebracht naar het kamp van Loke ren. Daar deed hij in de volle kracht van zijn krea- tief talent een ziekte op aan de ruggegraat omdat hij er op de grond moest slapen. Als slachtoffer van een niets ontziende repressie stierf Tony Van Os op 5 september 1945. Zijn Vlaamsgezindheid, waar aan hij ook tijdens de oor log trouw was gebleven, werd hem fataal. Met hem stierf «een diep gelovig en beginselvast ar tiest die in volle overgave en moedige offervaardig heid de laatste dagen van zijn leven heeft ten einde is gestrompeld», aldus zijn vriend Richard Dewachter in een In Memoriam. Met een omvangrijk oeuvre ging Van Os de kunstge schiedenis in als schilder van de Schelde, zonder uit bundigheid of stralende kleuren maar met een ei gen stijl en koloriet, waar mee hij er in slaagde een eigen piktuale wereld te scheppen die doordrongen was van een mystieke vroomheid en weemoed, het land dat hij bewoonde eigen. Op 6 juni 1971 richt te de Lions Club Klein-Bra- «De kruisdood van Jezus», de Xllde statie van de kruisweg te Westrode-Wolvertem Nog gaat gij in de glans der dijken het licht der Schelde tegemoet... Nog staat hij stil met ons te kijken naar 't gouden trillen van de vloed. Want geen als gij bleef gaaf verweven met 't grijze wassen van de stroom, de ziel getild tot zuiver zweven, nog enkel meeuw en diepste droom! Geen avonddoom kon ooit vervagen het parelgrijs van uw palet... Gij die de WEEMOED wist te dragen en nooit de GIERTIJ hebt belet! Bert Peleman, Herfst 1965. Scheldeland. Het best komt dit tot uiting in zijn Scheidekruisweg die in het kerkje van Westrode-Wol vertem hangt en in op dracht en vooral met de begeestering van Jan Hammenecker werd ge schilderd. Van de vele kruiswegen die Van Os schilderde (kerk van Halen bij Diest, Koewacht-Neder land, Ndekesa-Zaïre, Mon- tana-Zwitserland, Bree, Borgerhout en Buggenhout - Opstal) is deze van-1927 in Westrode wellicht de mooiste en meest door voelde. Het aandeel van zijn vriend priester-dichter zal hieraan zeker niet vreemd zijn. Denken we maar aan diens «Van Christus' Apostelen»... Ook zijn andere taferelen uit het leven van Christus, zoals «Jezus predikt tot de vissers, «Zalig zijn de ar men» enz... vormen een rake uitbeelding van Ham- meneckers' visoen. bant ter zijner ere een mo nument op aan het Sas van Weert, een werk van beeldhouwer Henri Lannoye. Nu, om de honderdste ver jaardag van zijn geboorte te gedenken, wordt in het Museum van Schone Kun sten te Antwerpen een grootse retrospektieve ge houden van zijn oeuvre met een selektie van veer tig schilderijen. Een natio nale hulde die in het najaar zal plaats hebben. Later zal deze hulde ook uitdeien en aanleiding zijn tot twee regionale tentoonstellin gen, één te Temse en één te Bornem, waarop de niet- geselekteerde werken voor de tentoonstelling te Ant werpen ook aan bod zullen komen. Dit alles op initiatief van de Streek-V.V.V. Klein-Bra- bant-Scheldeland die sa men met het gemeentebe stuur van Temse en dat van Bornem het stadsbe stuur van Antwerpen in het organisatiekomitee zetelt. De tentoonstelling te Ant werpen loopt van 6 sep tember tot 19 oktober 1986. Het grote onrecht hem tij dens zijn leven aangedaan heeft plaats gemaakt voor dankbare bewondering... Met recht en reden. Tjen Hammenecker De Schelde te Sint-Amands

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1986 | | pagina 13