Senator Maurice De Kerpel wordt burgemeester van Aalst Invasie van bloemen en authentieke Geisha's En plots werd het stil Weekbli 'Sf Voor wie iets beter zoekt WD LimB£RQ£n Nog gitaar aktiviteiten in Aalst Vijfde bloemenétalagewedstrijd te Aalst Het zal wel 1 april wezen jgfclP OS 4 De Voorpost VRIJDAG 3 APRIL 1987 AT JAARGANG NR. IA - 38 F Hoogstraat 28 Aalst Tal. 053/21.23.22 Huwelijkslijston Porselein ft geschenken Meubelen en decoratie Na besprekingen die reeds startten verleden zaterdag avond, die zondag zowat de hele dag voortduurden en maandag kulmineerden in een vergadering van het CVP- partijbestuur in het Groen Kruis werd uiteindelijk de kandidaat-opvolger van burgemeester Raymond Uytter- sprot vastgesteld. Het werd senator Maurice De Kerpel, de 59-jarige CVP-voorzitter van de afdeling Groot-Aalst, gehuwd met Malvina De Neve, vader van een zoon en wonende Ploegstraat 14 te Aalst. in een reële aanwezigheid, via het kiezen van een bur gemeester uit de NCMV- rangen. Beide Aalsterse CVP-parlmentairen had den zich dus kandidaat ge steld, elk met hun respek- tieve achterban, om even tueel afstand te doen van meenteraadsfraktie en na overleg met de koalitie- partner kan de gemeen teraad in zitting van dins dag 14 april - nadat eerst De Kerpel de eed als ge meenteraadslid heeft afge legd - zijn kandidatuur bij de Vlaamse Deelregering Kumul? Of kumuleren van een bur gemeestersambt en een parlementair mandaat haalbaar is, blijft voorlopig een open vraag. De CVP stelt zich in haar eigen sta tuten wel daartegen op maar afwijkingen in hoofd toestand zouden altijd mo gelijk zijn. Maar De Kerpel wil, als hij vroegtijdig op rust zou gaan - hij is ambte naar-generaal en heeft met zijn pensioen niet de min ste moeite - de periode er van vaststellen. Zijn ont slag in de senaat - hij is provinciaal senator - brengt heel wat implicaties mede zowel in de provincieraad als in de senaat zelf en in de verschillende kommissies waarin hij zetelt. Een uitdaging Voor Maurice De Kerpel is het burgemeestersambt een uitdaging. Lokale politiek is hem echter veel minder vreemd dan men zou kun nen vermoeden. Hij is in derdaad reeds jaren voor zitter van CVP-Aalst die nauw samenwerkt met het college en ook op Binnen landse Zaken is hij in de kommissie van «de kom- munalisten» met gemeen telijke materies belast. Herman Goossens stelde dat, moest Ghisleen Wil- lems kandidaat willen zijn, op de tweede plaats bij de volgende verkiezingen zulks naar zijn mening geen enkel probleem zou schep pen. Maar dat punt was verleden maandag alleszins (nog) niet aan de orde. Vervolg op blz. 4 Z( CENTX Kcrtte»tro Aalst was en is nog aan een derde gitaarhapj toe in het belfort. Opvallend daarbij het groot si dat dit evenement vooral bij de jongeren heeft. Organisatoren zijn vzw Gitaar, de muziekakademie, het Dirk Martenskomitee en serviceklub Kiwanis. Een veelheid en diversiteit aan konoerten, kursus- sen, workshop, lezingen en tentoonstellingen. Kui tuurschepen Chris Borms had tal van'lovende woor den voor de jonge dynamische ploeg die voor deze grootse manifestatie instaat en duidelijk impakt heeft op de jongeren. Gitaar is inderdaad nog steeds een instrument a la mode. Voorzitter Freddy Duffe leer stelde dat gestreefd wordt naar aktuali sering en vernieuwing Zo o.m. met Michel Sadanowski die de eerste avond virtuoos en doorvoeld musiceerde maar die tevens een gloednieuwe techniek, de «Carlevaro- techniek» wil propageren. Hij is een «beeldstormer» in de gitaarwereld doch wist zich uit ruim 100 deelnemers uit een 30-tal landen als eerste te doen uitverkiezen wegens zijn aangeboren talent en in trinsieke kwaliteiten. Wat nog? Als U deze regels onder ogen krijgt is natuurlijk reeds een groot deel van het programma van de tiendaagse afgewerkt. U hebt toch nog de kans op drie uitschieters. Vandaag vrijdag 3 april te 20.30 u. «Tango al Sur» met dans. Authentieke Argentijnse tango's be zwaarlijk te vergelijken met wat hier «tango» wordt geheten. Morgen zaterdag kan U vanaf 17 u. de finale meebeleven van de nationale gitaarwedstrijd voor de jeugd waaraan Kiwanis zijn Prijs koppelt. Op zondag 5 is er dan te 19 u. het slotkoncert door de kursisten van Sadanovski en klap op de vuurpijl wordt het «Flamencokoncert» door Marquito Velea die reeds bij een vorige editie ruim sukses oogstte te Aalst. Maar U kan ook nog terecht in de kursus flamenco gitaar door Marquito Velzes op 3, 4 en 5 april telkens van 9.30 tot 19.30 u. Inschrijfgeld aktief 700 fr. en passief 300 fr. per dag. En tenslotte is er ook nog een lezing door Michel Sadanovski morgen zaterdag 4 april te 15 uur over «Carlevaro-techniek» en de expo «Romantische gitaar». LH Aalst. De nieuwe burgemeester van Aalst, senator Maurice De Kerpel die in 1988 ook de CVP lijst zal aanvoeren (a) bloemen. Maurice De Kerpel werd aangeduid om enerzijds de ambtstermijn van burge meester Uyttersprot verder te zetten tot bij de gemeen teraadsverkiezingen vol gend jaar en dan te funge ren als lijsttrekker voor de volgende bestuursperiode. De andere kandidaat, volksvertegenwoordiger Ghisleen Willems, kandi daat van het NCMV en de Middengroepen kon zich akkoord verklaren met het burgemeesterschap van se nator De Kerpel tot zowat het midden van de komen de bestuursperiode. Dan zou volgens Ghisleen een burgemeesterswissel moe ten plaatshebben. Zo ver is het echter niet gekomen... ACW en NCMV, geen vijandelijke broeders Na de zitting van het partij bestuur dat men bijna 100 leden quasi voltallig pre sent was, deelde Herman Goossens die als CVP-frak- tieleider voorzitter Maurice De Kerpel voor de zitting verving vermits de senator belanghebbende partij was, het verloop van de bespre kingen mede. Nadat schepen Chris Borms van haar kandida tuur had afgezien bleven nog enkel de twee Aalster- se CVP-parlementairen in de running. Ghisleen Wil lems, volksvertegenwoor diger, voorgedragen door het NCMV en Maurice De Kerpel, senator, voorge steld door het ACW. Beide kandidaten kregen gele genheid zich voor te stellen en hun kandidatuur te mo tiveren. Het ACW is van oordeel dat, volgens vroegere af spraken, de opvolger van burgemeester Uyttersprot moet komen uit de ACW- rangen. Uit de eigen groep. Maar het NCMV is van mening dat de al te kleine aanwezigheid - de afwezig heid zelfs - van de NCMV- strekking in het college moet worden omgebogen hun parlementair mandaat en zich beschikbaar gesteld voor het plaatselijk be stuur. Na woord en weder woord, schorsingen en be raadslagingen in kleinere kring bleek dat geen enkele van beide kandidaten zich wilde terugtrekken, hoe veel pogingen daartoe ook werden ondernomen. En vermits tot geen consensus kon worden gekomen wat de ideale manier zou ge weest zijn, werd tot stem ming overgegaan teneinde uit het slop te geraken. Een aantal bestuursleden had het gezien dat de klok reeds lang middernacht was voorbijgehold, voor beke ken gehouden. Nog 78 le den waren aanwezig. Eén ervan stemde blanco, 61 hielden het bij Maurice De Kerpel en 16 gaven aan Ghisleen Willems de voor keur. Senator De Kerpel haalde het dan ook met 78% der stemmen. Dit advies zal doorgespeeld worden naar de CVP-ge- en verder naar Binnenland se Zaken en Paleis voor dragen. Schepen van financiën Vanzelfsprekend stelt de gezondheidstoestand van schepen Robert De Pauw voor het stadsbestuur een probleem. Leden van het college krijgen erdoor in derdaad supplementaire lasten te torsen. Ze moeten inderdaad voor bepaalde taken inspringen. Waarne mend burgemeester Anny De Maght voor het finan cieel beleid en schepen Re- mi Van Vaerenbergh voor de dagelijkse opvolging van de financiële aktiviteiten. Maar schepen Robert De Pauw, getroffen door een trombose en momenteel herstellend in het revalida tiecentrum van het Akade- misch Ziekenhuis Gent is aan de beterhand en hoopt «er in mei terug bij te zijn». De CVP geeft hem dan ook graag het nodige respijt. De «Bond Grossiers Snijbloemen» die één derde groepeert van de in België 120 opererende handelaars is aan een dubbel jubileum toe. De vereniging die rekruteert zowel uit Wallonië als uit Vlaanderen is tien jaar jong en op zondag 12 april aan haar ^e°1"V'er?.®r" vfjfde étalagewedstrijd toe. Dit jaar in het teken van Japan. Een nooit geziene lust voor het Bep?anting bloemenpracht waartussen in elke stand één autentieke geisha in levende lijve. Dametjes te realiseren door Gandaplant. die hier uiteraard niet zo gemakkelijk te vinden zijn en dit zelfs niet door bemiddeling Verleden jaar kwamen er ruim van de Japanse Ambassade die stelde andere katten te geselen te hebben. Toch maakt 3000 bezoekers maar het voorzitter Armand Bauwens uit Smetlede zich sterk tien geisha's te vinden. «Al moest ik streefcijfer voor de lustrumedi- ze persoonlijk uit Tokyo halen» voegt hij eraan toe. Het worden dus bloemen tussen l'e ''gt n°g hoger. Interessant dat de 300 bloem stukken met elk een waarde Bloemenveiling Flora, de ste- schommelend tussen 1000 en delijke Akademie Schone 6000 fr., na 17 u. worden ver- Kunsten, met departementvan loot op basis van de nummers landbouw, de distributieorga- van de ingangstickets van 120 nisatie, de plantenveiling en de fr. kunstwereld. In Bloemenveiling Flora, Al- Wintertuin btechtlaan 78, gemet u een Half mifjoen De tien deelnemende institu ten krijgen elk voor 50.000 fr. bloemen en siermateriaal. namiddag van een heuse bloe- afgevaar- en Gun- Muisstil was het zaterdagochtend in Aalst waar de regen fel bijdroeg tot de rouwstemming die over de stad heerste. Burgemeester Raymond Uyttersprot werd ten grave gedragen. Een beeld dat voor zichzelf spreekt. De lijkkist gedragen door agenten, omringd door vele vooraanstaanden onder wie ook nationaal CVP voorzitter Frank Swaelen, wordt uit het stadhuis naar de kerk gedragen (foto da) Dat de voorzitter zo katego- riek durft uithalen, stoelt on der meer op het feit dat hij beschikt over een ploeg vala bele bestuursleden die van wanten weten en de handen uit Daarmede moeten ze de meest de mouwen steken. Zo onder- at,raktieve étalage ter plekke voorzitter Erik Everaert, (Gij- maken met «JaPan» als tema e zegem), André Uyttersprot en de Japanse bloemsierkunst Gloednieuw is de realisatie van menpracht en met enig geluk (Affligem), Gerard Van Den «'kebama». De jury voorgeze- een wintertuin over een opper- gaat u huiswaarts met Hauwe (Hofstade), Frans Van ten door schepen Juliaan vlakte van liefst 800 m2, 40 m. mooi bloemstuk. Der Biest (Moorsel), Guy Vinck bestaat uit afgevaardig- bij 20 met heuveltjes en dalen, D'Haese (Wetteren) en Nor- den van de Floristenbond, slingerende paadjes, waterpar- bert De Coninck (Serskamp). Etalagewedstrijd In een periode dat niet in elk gezin de financies weelderig binnenstromen kunnen bloe menverkopers, dan toch weel- de-artikelen, wel een steuntje gebruiken. De Grossiersbond organiseert daartoe een étala gewedstrijd. Kwestie dat de winkeliers een attractieve uit straling kunnen realiseren die de klanten lokt. Alle 80 tuinbouwscholen en Vormingscentra die ons land telt, werden uitgenodigd en uiteraard drong een selektie zich op. Volgende instituten dingen dan ook mee op zondag 12 april naar de wisselbeker en allen ontvangen ze een herin neringsplaket. Deelnemers Gespreid over het hele land zijn er deelnemers uit vele pro vincies, ook uit Wallonië. Ecole Techn. Profess. dlHortic., Avenue Reine Astrid 50, Mons Verantw,: Mr. Priem Techn. Instituut Scheppers, Schepperstfaat 9, Herentals. Verantw.: Mr. De Ridder. Provinc. Instit. Tuin- Landb.. Wijnperstraat 6, Leuven. Verantw.: Mr. Wijnants Stedelijke Techn. Tuin- bouwsch., Condédreef 10, Kontich. Verantw.: Mr. Naessens Instituut vr. Land- en Tuin bouw, Bruggestraat 190 Oedelem Verantw.: Mr. St. De Roo Centre Liegois Format Perma nent, Rue du ChAteau Massart 70, Luik Verantw.: Mr. Wilkin. Format des Classes Moyennes, Chée de Lodelinsart 417, Gilly Verantw.: Juff. Van Weyen- bergh Vormingscentrum Zelfstandi gen, Gouvem. Verwilghensin- gel 40, Hasselt Verantw.: Mevr. Beckers Provinc. Instituut Landbouw, Antwerpsesteenweg 145, Mechelen Verantw.: Mevr. Van Praet. Onze eigen provincie wordt vertegenwoordigd door het Hoger Provinciaal Tuinbouw- instituut van Melle. Een drukte van jewelste tijdens de nacht van 31 maart op 1 april op de Grote Markt te Aalst waar Lotjonslos heel even de geschiedenis van de verkeerde karnavalop- telsom in de verf zette. Slachtoffer was de zwarte manvan Aalst, meester- drukker Dirk Marlens dus, die door de mannen van Lol werd bedacht met een reusachtig telraam en de boodschap Dankjewelver den tel». Een goeie verstaander heeft niet meer nodig, (foto A.)

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1987 | | pagina 1