Oud-burgemeester Louis D'haeseleer is niet meer De Voorpost - 19.8.1988 - 3 Aalst. Toespraken tijdens officiële plechtigheden maakten ook deel uit van de drukke bezigheden van burgemeester D'Haeseleer. (arch.) Aalst. Hier overhandigt burgemeester D'Haeseleer een herinneringsgeschenk aan een eminent spreker, (arch.) Aalst. Heel wat vrienden en kennissen van de overledene woonden de uitvaartplechtig heid bij, ofschoon er geen enkele ruchtbaarheid aan gegeven was (a) Aalst. Toen de Ridders van Malta» op het stadhuis werden ontvangen had de burgemeester zich omhangen met alle versierselen van zijn waardigheid, (arch.) Aalst. Velen bleven na de uitvaartdienst nog even nakaarten over de vele verdiensten van de aflijvige (a) Aalst. Ook tijdens het na-Tour kriterium was hij als burgemeester present al denkt hij er hier het zijne over en laat hij Lucien Van Impe rustig kommentaar geven, (arch.) den partijgenoten, sympa- tisanten en mensen die de aflijvige een laatste eerbe toon wilden bewijzen, op gekomen, alhoewel geen enkel overlijdensbericht was verstuurd. Er was geen begroeting vooraf en het dode li chaam werd in een git zwarte lijkkist pas te 10.30 u. aangebracht. Onder de aanwezigen, burgemeester De Kerpel, de schepenen De Maght, Bourlon, Doorns, Borms en Vinck, waarnemend stadssekreta- ris Schampheleer, stads ontvanger Wailly, ge meenschapsminister Louis Waltniel, volksvertegen woordigers Van Renter- ghem en Caudron. oud burgemeester Marcel De Bisschop, oud-schepenen Gaston Van den Eede en Bert Van Hoorick, en vele anderen. In zijn homilie beklem toonde de priester het ge reputeerd dienstbetoon van wijlen Louis D'haese leer als de inzet van «Mijn heer Louis» voor zijn me deburgers. Een eenvoudige eucharis tieviering, noch muziek, noch praal. Het verliep al lemaal uiterst eenvoudig. Eenvoudig zoals de man in se eigenlijk ook was. Ver telde hij me niet bij het zien van een boksmatch op het TV-scherm, dat hij zelf in Madison Square Gar den, waar de match plaats had, als jonge knaap nog «gazetten had verkocht». Het ultiem rendez-vous met de partij zelf, had plaats 's namiddags op het kerkhof te 14.30 u. Hon derden bloemkransen wer den er aangebracht en een nooit geziene menigte was op het kerkhof present. Afgevaardigden van alle PVV-instanties en sociale organisaties. Frans Barrez van het LSW bracht in een toespraak het uiteindelijk afscheid van deze grote li berale voorman. LH Aalst. Ook met karnaval was hij van de partij. Hier omringen de kantinnières hem. (arch.) ciale Werken, het LSW dat zijn burelen heeft in de Korte Zoutstraat en waar de oud-burgemeester na zijn burgemeesterschap nog dagelijks present was als gewaardeerd leider. Vooraf was hij gestart als sekretaris van de liberale ziekenbond «Edouard Pé- cher». Na de oorlog werd hij aangezocht sekretaris te worden van de «Alge mene Centrale der Libera le Vakbonden van Bel gië». Zo kwam hij quasi vanzelfsprekend in de po litiek terecht. Politiek die hij zou bedrijven op alle niveaus en steeds met sukses. Zijn dienstbetoon was in derdaad spreekwoorde lijk. In het parlement za gen we hem vanuit de pu blieke tribune, terwijl an deren even gingen een slokje nemen, hun krant demonstratief lazen of ge woon wachtten, steeds be zig met dossier en met het schrijven van brieven naar alle mogelijke instanties. O.m. pensioenen waren zijn stokpaardje en velen hebben het tijdig bekomen van hun pensioen dan ook aan hem te danken. Velen die zich geen echte libera len (of P.V.V.-ers) willen noemen, doch die eigen lijk uit dankbaarheid «D'haeseleers» waren. Tijdens verkiezingskam- pagnes zagen we er dan ook velen die op de kraag niet 'PVV', doch 'Louis D'haeseleer' droegen. De uitbouw van de Libera le Sociale Werken in het gewest Aalst-Zottegem, was zijn levenswerk. Door plaatselijke kontakten kwam en bleef bij perma nent in kontakt met de brede basis en kreeg een gelegenheid als niet een. Wie met een of ander pro bleem worstelde en er geen uitkomst meer voor zag. trok er dan maar mee bij «Mijnheer Louis». Politieke mandaten Hij debuteerde als provin cieraadslid en bleef dat tot 26 juni 1949. In de volgen de verkiezingen haalde hij steeds zeer veel stemmen op de lijst voor de provin cie, doch stond toen steeds zijn plaats af aan een op volger omdat hij sinds 26 Aalst, ten van de hoogtepunten uit zijn loopbaan als burgemeester hij mocht luni 1949 liberaal volks- het koningspaar begroeten voor het gouden karnavaljubileum. (arch.) Aalst. Meer dan eens mocht burgemeester D'Haeseleer Aalst. Tijdens een van de karnavals kreeg liij een borstel de openingstoespraak houden van een of andere mani- om 't kabinet op te kuisen. De burgemeester kon er best festatie. (arch.) om lachen, (arch.) Tijdens de drukke voorbereiding van een groots seniorenfeest in Ter Mael, georganiseerd door de Liberale Sociale Hulp en op het moment dat zijn burgemeestersportret in de Belfortkrypte samen met vroegere kollega's en dat van Raymond Uyttersprot in het brandpunt van de belangstelling werd gesteld, is Louis D'haeseleer ons als een staande boom ontvallen. Sinds hij de politieke arena had verlaten zagen we hem minder, doch als dat dan wél het geval was, leek hy in optima forma, flink en gezond en blijkbaar ontlast van de dagelijkse zorgen die een aktief politicus het leven zwaar maken. In de nacht van donderdag 4 op vrijdag 5 augustus werd hij echter vermoedelijk door een hartaanval getroffen in zijn villa te Nieuwerkerken op Laar. Hij werd nog naar de O.L.V.-Kliniek overgebracht doch overleed er verleden maandag in de leeftijd van 76 jaar. Deze jongeman die te Haaltert geboren werd op 20 oktober 1911 uit een landbouwersgezin vertrok er met zijn familie naar de States na Wereldoorlog I. Hij kreeg er zijn opleiding in de Eastern Highschool te Detroit, de Fordstad, waar tal van Vlamingen wonen en zelfs nog een Vlaamse krant verschijnt. Hij werkte er na zijn mid delbare studies in een bankinstelling, doch keer de op 20-jarige leeftijd naar België terug. Hier vervolmaakte hij zich met allerlei lessen o.m. in het Gent Provinciaal Handels- en Taleninstituut. Zo haal de hij bv. zelfs het diploma van politie-officier. Liberale Sociale Werken De naam van wie later «Mijnheer Louis» zou worden, is nauw verbon- den met de Aalsterse So- AaLst- "et stoffelijk overschot wordt de kerk van Nieuwerkerken binnengedragen, (a) vertegenwoordiger werd, wat hij bleef tot 31 decem ber 1986. Bij de fusie werd hij de eerste burgemeester van Groot-Aalst waarbij hij zich optimaal inzette door hoorzittingen in alle deelgemeenten om de be volking met de situatie vertrouwd te maken. Hij was toen al gemeen teraadslid vanaf 29 januari 1947 en bleef dat tot 7 januari 1971. Als schepen van onderwijs en schone kunsten, maakte hij zich onder meer zeer verdien stelijk met zijn inspannin gen voor het gemeentelijk onderwijs en voor de aka- demies. Bekroning van zijn politie ke carrière, werd zijn aan stelling tot staatssecretaris voor het openbaar ambt dat hij bekleedde van 25 april 1974 tot november 1976. Louis D'haeseleer was een fel gedekoreerd man. Hij was ridder, offi cier en kommandeur in de Leopoldsorde, ridder in de Orde van Malta, Groot kruis in de Orde van Leo pold II en erekadet van de arbeid. Binnen de liberale partij en later de PW, was hij uiterst aktief op alle fronten, hij was natio naal lid van tal van kom missies en voorzitter van de Sociale Verzekerings kas «Maas en Schelde». Begraven Naar zijn wens ging de begrafenis en de uitvaart door in de intimiteit. Ver leden woensdag te Nieu werkerken liep de kerk echter meer dan eivol, al hoewel het de bedoeling was de uitvaart in alle inti miteit te laten verlopen. Schril afstekend tegen het stralend zonneweer en de drukte van de wekelijkse markt te Nieuwerkerken, waren toch vele honder-

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1988 | | pagina 3