ff Brabants geslacht Linthout drie eeuwen te Aalst A Culturele Centrale met driedaagse info-beurs in De Werf Handel en sport troef bil heropening Moorselbaan De stam van Gerardus Linthout Aa 3.9.1989 - De Voorpost Zowat 200 genodigden, leden van de familie Linthout, worden op zaterdag 14 oktober te 19 u. in Kasteel De Rozerie, Brusselsesteenweg 75 te Aalst gekonfronteerd, met hun stamboom van liefst 7,5 bij 3,5 meter. Samen met het volumineuse boek van 258 pagina's kwartoformaat en in offset gepresenteerd is dit gigantisch werkstuk het resultaat van acht jaar opzoekingswerk door Roger Van Langenhove en echtgenote Angèle Linthout. Ze zijn daarmee allerminst aan hun proefstuk. Roger Van Langenhove liet eerder reeds 'Frans Linthout, Grenadier van Napoleon' en 'De Familie Van Langenhove, deel II' verschijnen. Door te beginnen met deel II dat de Van Langenhoves van de Aalsterse stam behandelt en het deel II te heten heeft hij zich moreel verplicht deel I dat over de Aalsterse familie handelt op het getouw te zetten. Die opzoekingen verlopen uiteraard alle zowat gelijktijdig. Dokumenten van de burgerlijke stand, doopregisters, staten van goed en archiefstuk ken allerhande zijn dan ook zjjn geliefkoosde bronnen. Wie geïnteresseerd is in het boek neemt liefst kontakt op met de auteur, Zavelstraat 47, 9560 Sint-Lievens Esse - Herzele, tel. 054/50.12.84. De prijs bedraagt 750 fr. doch de verzendkosten moeten nog bepaald worden. 'Genealogie is niet alleen leerrijk maar ook vaak een spoorslag om het dagdage lijks gebeuren te realitive- ren'. Aldus kuituursche pen Gracienne Van Nieu- wenborgh in haar voor woord. Doorheen het Lindebos ('Linthout' betekent 'lin debos') en via de paden van de heraldiek belanden we in het Essene van de 17de eeuw. De Linthouten waren er hereboeren op majestatische Brabantse boerderijen met uitge strekte landerijen. Tot Gerardus, stamvader van de Aalsterse tak, ein de 17de eeuw naar Aalst verhuist. Hij en zijn naza ten vestigen zich op de 'praterij' Mijlbeke, een plaats waar de modder ge lijkt op urine'. Ze pachten er een lapje grond en kwe ken hop als hardwerken de, zuinige lieden. Maar met de industrialisatie wordt de boerenstiel veria- Aalst. Het wapen dat afgebeeld staat op het diploma van ten en trekken ook de Lin- Johan Linthout. thouten naar de fabrieken. wieg van de Linthouten stond duieelijk in het cen trum van ons land. De voorouders van Gerar dus Linthout De naam Linthout komt voor het eerst in Aalsterse parochieregisters voor in 1692 toen Gerardus huw de. Adriana Scheers was een bloedverwante en ze dienden wegens een vor melijk gebrek in verband met dispensatie 10 jaar la ter het huwelijk nog eens over te doen. Volgt dan in het boek een vermelding van tientallen Linthouten te Essene van af 1560 met heel wat détails. Het waren hereboeren op het Hof te Brempt in de nabijheid van de Bellemo len. De overgrootvader van Gerardus betrok reeds deze hoeve die momenteel echter te koop staat. Aan deze hoeve waren destijds uitgestrekte landerijen en weiden aan de Bellebeek verbonden. Te Essene behoort de fa milie Linthout tot het ver leden. De laatste telg, overleed er als gemeen teraadslid in 1914. Momenteel wonen wel en kele ingeweken Linthou ten te Essene. O.m. Imel- da Linthout, een nazaat van het oude geslacht die onbewust naar haar stam- Aslt. Wapen van Gillis van Linthout, proost van Sint- Jacob op de Coudenberg, dat gevoerd werd in de 17e gemeente terugkeerde. Wel dan met een ommetje langs Aalst dat drie eeu wen duurde. Haar echtge noot, Alex Cornand werd te Affligem ei zo na burge meester. Alleszins toch schepen. Meiseniers Te Essene waren de Lint houten 'meiseniers', be middelde boeren met veel eigendommen, houders van een 'mansio' of 'een hof. Dat in tegenstelling met een 'kossaat'een be woner van een 'cas', een hit. 'Meisenier' werd in Brabant de naam voor be voorrechte landlieden te vergelijken met midde leeuwse 'poorters'. De meiseniersbrief bevestigde hun waardigheid. Linthouten te Aalst in 17de en 18de eeuw. Veldslagen, verwoesting, verarming waren tekenen voor de rampspoedige pe riode. Het Aalst van Ge rardus Linthout was ver van die trotse stad met zes monumentale poortgebou wen en anderhalve meter dikke ringmuur met 25 stoere torens. Stadswallen waren ver woest, huizen leegstaand en de bevolking verpau perd. Vanzelfsprekend on derging ook de familie Linthout dit lot dat s cherp kontrasteerde met het meisenierschap eerder te Essene. Als bewoners van Mijlbeek, 'praterij extra- muros,', waren ze 'buiten poorters'. Hun woning werd als roerend goed aangezien want van klei gemaakt, vaak ook cijns- of zelfs op pachtgrond op getrokken en dan ook af breekbaar. De Linthouten behoorden tot de bewoners die niets te kort maar evenmin iets te veel hadden. Spilfiguur destijds was wel Petrus Linthout die bereikte dat zijn zonen zich als land bouwer konden vestigen. Stamvader Gerardus Lint hout woonde in de Koei- straat uitgevend op gemdreef). Linthouten in 19de 20ste eeuw Industriealisatie, sto< machine nieuwe technt giën, metaal- en tekstielij dustrie stelden ekonot sche en sociale moeilijl den. Thuisarbeid(st) werden weggekonkt reerd. Vrouw en kinder moesten worden inges keld om rond te komt Grond- en pachtprijs gingen de hoogte in. het bestaansminimum men dalen om afzetmt lijkheden op te lossen, bevolking verarmde een dieptepunt in li Tot overmaat van ran mislukte de oogst. Tijde de Hollanse periode Aalst 30% behoeftij Vooral in kleding, b( en schoenmakerij. De was rijp voor het Dar sisme. Als boeren, daglone^ spuiters ontsnapten j Linthouten niet aan da trend. Heel wat beroepen wj daarenboven nog zond ook. Vanaf 1880 kwam er een lichte tendens meer welvaart toe. ergst leed was echter j rug. 1| rijk Socialistische vormingsorganisaties in de kijker Sommigen worden door het ongunstig sociaal kli maat tot de bedelstaf ver wezen. Anderen offeren hun leven voor het vader land. Maar niet weinigen klimmen de sociale ladder op. Sociale bewogendheid loopt als een sierende rode draad doorheen de fami liehistoriek. Wapens Geïllustreerd met een veelheid van foto's, doku menten, oude teksten, kaarten e.d.m. bevat het boek drie grote onderde len: algemeenheden, de voorouders van Gerardus Linthout te Essene en de familie Linthout te Aalst. Over drie jaar zal het juist drie eeuwen geleden zijn dat Gerardus Linthout uit Essene Adriana Scheers huwde en overstapte naar Mijlbeek Aalst. Hij laat er talrijke nakomelingen ach ter die duidelijk blijken van honkvastheid betoon den. 'Linthout' is een toponiem die her en der wordt terug gevonden, zelfs reeds in 1145. Ondermeer te Schaarbeek en Brus- segem. De Linthouten hadden fa miliewapens. Het oudste (1370) is dat van Jonk vrouw Christina Van Lind- hout (de schrijfwijze van de naam kende in de loop der tijden heel wat varian ten o.m. metid' of 't' en 'ou' of 'au'). Het bevatte twee bomen van twee ver diepingen in zilver op een heuveltje van sinopel' (groen). Gillis van Lint hout, gemijterde proost van Sint-Jakob op de Cou denberg Brussel voerde een gevierendeeld wapen met kruisgewijs geplaatste ruiten van keel in een drie voudig vertakte boom in zilver op een grond van sinopel. Een Linthout-wa pen werd zelfs in Neder land weergevonden. Voorname Linthouten Hendrik van Lindhoud was arts, wiskundige en astroloog. Hij droeg en de Hamburg gepubliceerd werk op aan de koningin van Engeland. Adriaen Linthout huurde in 1727 het 'Hof ter Woestine', la ter 'Ho te Putte' te Mel- dert van de abdij Affli gem. Frans Linhtout: in 1909 in gelijfd in het 100ste linie regiment van Napleon. Hij maakte de veldtocht in Spanje mee en overleed er. Benedictus Linthout: was eveneens soldaat onder .Napleon vanaf zijn 19 de jaar. Hij overleed te Se dan in het hospitaal. Willy Linthout, draagt mo menteel de naam met ere als striptekenaar rond de figuur van Urbanus. Patrick Linthout, die sa men met Warner Rogghé een opmerkelijk rallyteam vomt met Ford Sierra Cos- worth. Meest Linthouten vindt men in het Brusselse on middellijk gevólgd door de regio Aalst. Ook in tal van Waalse gemeenten. De ref op wa «D the doi I spe liel i len no] stri Vit Co i hel Vandaag vrijdag 29 september start in kultureel cen trum De Werf een info-beurs «Kijk op Vorming». Een nieuw initiatief waarbij de Bond Moyson een centrale funktie vervult en een hele reeks socialistiscyhe orga nisaties hun deel bijbrengen. Een driedaags gebeuren dat zich richt naar kinderen, jongeren en volwassenen. De Info-beurs staat open voor iedereen, ook voor mens en die niet tot een of andere geleding van de organisatie behoren. Ideeën van anderen kunnen bevruchtend werken. Om te komen tot een werkelijk demokratisch ingestelde maatschappij is vorming een absolute must. Vrijheid, gelijkheid, zinvolle kreatieve arbeid en aktieve deelname aan het beleid op politiek eko- nomisch, sociaal en kultu reel vlak zijn daartoe noodzakelijk. Socialistische vorming is erop gericht een kritisch bewustzijn te ontwikkelen om te komen tot het besef dat de eigen leefsituatie Na zes maand gedeeltelijk te zijn afgesloten heeft de Moorselbaan van aan 't Slot tot aan de verkeers lichten aan de ring een valabele vemieuwbeurt ondergaan. Een paar ne gatieve punten niet te na gesproken heeft men er dan ook redenen te over om te feesten. En dat doet men nu a.s. zondag 1 oktober. Geop teerd werd voor de organi satie van een Handels- en sportpromotie dag met een veelheid en verschei denheid en diversiteit van aktiviteiten. Dat van 14 tot 19 u. Het A.H.M., Aal- sters Handelscentrum Moorselbaan strekt zich uit van aan 't Slot tot aan de Schendelbeekhofstraat. Maar 'over de lichten' doet minder mee De Par king van het oud-slacht huis is reeds van zaterdag avond dicht en de Molen straat is zondag vanaf 10 u. gesloten voor het verkeer. Winkels en klubs kunnen van dan af hun materialen aanvoeren en/of tentoon stellen. Te 14 u. precies wordt de straat officieel geopend door burgemeester De Maght en starten alle de monstraties. Te 19 u. wor den de deelnemende klubs verwacht in de bar van het A.H.M. waar hen naast de geldelijke steun een herin nering zal worden aange boden. En in de tent is er gelegen heid, de ganse dag, tot deelname aan een bar becue. Uitgebreid deelnemersveld Met enig goed weer wordt het zondag in de Moorsel baan een heuse topdag. 167 jeugdverenigingen werden aangeschreven voor deelname en heel wat onder hen gingen daar po sitief op in. Het ligt dan ook in de bedoeling van voorzitter Frans Verhulst en zijn vele medewerkers dit feest te laten evolueren tot een jaarlijkse traditie. Wellicht dan wat vroeger op het jaar. Uitgekeken wordt reeds naar een ge schikte datum. Voor elk wat wils Slechts een greep uit de vele geprogrammeerde ak tiviteiten. Min of meer in volgorde van de huisnummers be ginnend aan 't Slot. De hele organisatie steunt op 444 medewerkers waar van er 378 aktief met spor- taktiviteiten optreden. Vele tientallen aktiviteiten U beleeft er zweefvlieg tuigjes in aktie, de uur- werkmakersschool van Antwerpen met demon stratie, cross-moto's, bas ketbal op de parking van 't Slachthuis, voetbal op de voorkant ervan, vissen, bowling, tafeltennis, scha kers, ruiters, wandelaars, rodeo-, rally- en speedwa- gens, een heuse Ferrari formule 2, toneelgilde Ho ger Op, Vlaamse wijnma kers, gevechtssporten in een tent van 25 bij 8 m op de speelplaats van het S.M.I., volksspelen, pé- tanqueclub, het Marlboro- team, de scouts Sint-Aloy- sius, vliegtuigbouwers en in 't Apostelken van 14 tot 19 u. zijn karnaval en dis co troef. Op de S.M.I.-speelplaats de A.H.M.bar en aan nr. 106 staat het Vlaams Kruis voor verzorging paraat. Zeer tevreden, maar... De Moorselbaan werd ver nieuwd in fasen tot ge noegdoening van de bewo ners. Onheilprofeten kre gen ongelijk. Toch een paar negatievbe punten. Voetpaden zijn soms langs de ene kant zeer breed en langs de an dere te eng. Men kan er geen signalisatie aanbren gen. Aan de school staan nog steeds geen knipper lichten omdat ze er niet kunnen opgesteld worden. Ze zullen er zondag wel liggen samen met de ver keersborden. 'Let op, school', die nu nog in het S.M.I. op plaatsing wachten. En één bewoonster stelde dat 'in plaats van de fees ten men liever schadever goeding zou uitbetalen voor vollopende kelders en scheuren.' Lichtpunten Een paar minder fraaie plaatsen zouden kunnen weggewerkt worden. De vestging Stock Américain loopt qua huurceel ten ein de. Het 19 a groot terrein zou kunnen plaats bieden voor parking maar wellicht komt er een apparte mentsgebouw. En het eigendom van de Zusters Augustinessen rechtover de Schendel beekhofstraat is ook aan nakende verandering toe. LH kadert in een verhouding eigen aan de maatschap pelijke struktuur, de klas severhouding. Dit leidt tot het doorbreken van de bestaande, ongewenste struktuur. Heel wat socialistische or ganisaties zetten zich ak tief in om deze doelstel ling te realiseren. Ver trekkend vanuit het ver werven van inzicht dat be wustzijnsverruimend werkt en de zelfstandig heid bevordert, beseffen wij dat dit een langzaam proces is. Vorming is im mers nooit af. De socio-culturele die nsten van Bond Moyson beseffen dan ook het be lang om al deze vormings organisaties extra in de kijker te zetten. Tijdens de perskonferen- tie stelden algemeen se- kretaris Bond Moyson Pierre Jansens, federatie voorzitter Christiane Hooghuys - Roelandt en verantwoordelijke voor socialistische - kulturele vorming de deelnenvsnde geledingen en het pro gramma voor. Deelnemers aan de beurs Kunstgroepen, het Hoger Instituut voor Sociaal en Kultureel Werk-Arbei- dershogeschool (H.I.S.K. W.A.), A.T.B. De Natuurvrienden Aalst, de Nationale Jeugddienst voor Volks dans (N.J.V.), de Sociali stische Filmaktie (S.F.A.), Videokontakt, Garamonditeater, het Ministerie van Cultuur en Codep.. Programma Vandaag vrijdag 29 door lopend geopend van 10 tot 20 u. Te 14- u. de musical «Tom Sawyer» door thea ter Neon met internatio nale renommée. Inkom musical en programma: 100 fr. Reserveren nood zakelijk 091/61.99.11. Morgen zaterdag 30 even eens open van 10 tot 20 u. en te 20 u. theatervoor stelling «De week van de kapiteins» door het Gara- mondi Teater, 150 fr. Se nioren, gehandikapten: 100 fr. Er wordt gratis bus vervoer ingelegd. Info: 091/61.99.12. En op zondag 1 oktober eveneens ganse dag open en te 11.30 u. aperitiefcon cert door het Blokfluiten- kwartet «Vier op een rij», 80 fr. Te 14.30 u. volgt dan het Federaal S.V.V.-Con- gres. Bijkomende aktiviteiten zijn: Initiaties: werken meti deo Videokontaki - creatieve techniek» (FJAK); volksdanst (M.J.V.) 'j J Dia-voorstellingen mj begeleiding door: - A.T.B. de natuurvriej j den - Socialistische Solidai teit rond 'Vrouwen I ontwikkelingssamenweH king' - De Coöperatie» Vrouwenbeweging roi 'Jongeren en muziekindj strie' I i - HISKWA: opleidij tot maatschappelijk asj 1 stenten en sociaal aitf i zijn de diensten Aalst. Braderie in de Molenstraat waar men onder meer een rijke keuze kon makent v 'sócfo-kultureie Plan,en en bloemen a Bond Moyson (S.V.V., V.G., V.F.G., M.J.l/A), de dienst ge zondheidsvoorlichting en opvoeding (G.V.O.), van het N.V.S.M., de vzw Eerste Lijn, de Socialisti sche Vrouwen, Febecoop, de Coöperatieve Vrou wenbeweging, Socialisti sche Solidariteit, de Cul turele Centrale, Vorm ingswerk C.S.C., Project '84, het Socialistisch Insti tuut voor Radio en Tele visie (S.I.R.T.), Het Vormingscentrum Her man Vos, Het August Vermeulenfonds, de So cialistische Club voor Vrijetijdsbesteding Aalst, het Archief en Museum voor de Socialistische Ar beidersbeweging (A.M.S.A.B.), S.J. De Valken, de Federatie voor Jeugdateliers en Aalst. Braderie in de Molenstraat Veel wandelaars kwamen langs om een kijk]' nemen en te kopen (a)

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1989 | | pagina 2