V.R. Rode Lantaarn Erpe Kampioen Superbrokante en antieke speelgoed show in Aalst Werken aan Pontstraat en Kerkstraat te Aalst Aalsters gemeenteraadslid Alois Adriaenssens plotseling overleden Aalsterse Prentkaartenclub in vergadering bijeen Kandidaten voor mandaat provinciaal CVP-senator gekend De Voorpost - 10.5.1991 - 11 Voor de derde keer al wordt in de Keizershallen te Aalst op 18 en 19 mei een superbrokante en oud speelgoedshow georganizeerd. Men kan er terecht van 10.00 tot 18.00 uur en de toegang bedraagt 100 fr. Zestig plussers betalen 80 fr toegang en kinderen jonger dan twaalf jaar kunnen gratis binnen. Een honderdtal professionale han delaars presenteren er hun kwali teitsmateriaal. Naast fantasiejuwe len, horloges, retro-affiches, etsen, porselein en aardewerk, ziet men er ook meubelen en schilderijen, post kaarten en de laatste vondsten van de expozanten in de meest uiteenlo pende donjeinen. Er is een hele afdeling speciaal ge wijd aan de feeërieke verzameling van spelletjes, speelgoed en pop pen. Een twintigtal specialisten to nen aan dat het tentoon gestelde speelgoed door zijn fijnheid en charme degelijk en wel een plaats verdient in de wereld van de kunst. Het aantal verzamelaars van speel goed en poppen neemt degelijks toe, maar de zeldzaamheid van de te koop aangeboden stukken ver oorzaakt een onvermijdelijke infla tie van de prijzen van alle stukken van goede kwaliteit. De uitstraling en de fascinering die uitgaan van oud speelgoed (1860- 1960) zowel bij volwassenen als bij kinderen, heeft geleid door de op richting van speelgoedmusea over de hele wereld. Op de Superbro kante zal men de rijkheid van de kollektie van het Speelgoedmuse um van Mechelen kunnen bewon deren. Moest F.C. Mere de titel aan zijn neus laten voorbijgaan dan was het voor V.K. Rode Lantaarn uit Erpe gunstiger gesteld want zij konden de titel veroveren, maar dan in het liefhebbersverbond wel te verstaan. Probleem loos is dit nu ook weer niet gegaan want er waren nog een drietal kandidaten die op de titel aasden. Een groter sukses had de pas opgerichte ploeg zich echter moeilijk kunnen dromen. De voetbalploeg V.K. De Rode Lantaarn hoort thuis in de levendi ge Honegemwijk waar gebuurtele ven nog altijd een begrip vormt en waar nog naar oude gewoonte lui sterrijk kermis gevierd wordt maar dan toch met een paar nieuwighe den aangevuld of lichtjes genuan ceerd. De kermisfeesten vormen er een hoogtepunt maar ook daar naast bruist het er van verenigings leven. Café De Rode Lantaarn vormt er wel het centraal punt van praktisch alle bedrijvigheden zowel op cultureel als op ontspannings- vlak. Hier vindt men trouwens nog een minimum aan akkommodatie die in de buurt anders ver te zoeken is. Alhoewel het wijkkomitee van de Honegem nog niet zo heel lang als georganiseerde vereniging tot stand kwam, is er toch al heel wat werk gepresteerd door voorzitter J. Pare- wijck, samen met zijn ruim bestuur dat op alle gebieden iets tracht in te richten wat aan de buurtbewoners ten goede komt. De meest uitgebreide bedrijvigheid is op het ogenblik de voetbalsport die beoefend wordt op het gemeen telijk terrein in het domein Steen berg. Om kontakt te houden met de supporters heeft men niet lang ge wacht om een clubblad op te richten aangezien de noodzaak die het be stuur op dat vlak aangevoeld heeft. Vooral omdat mededelingen wel in het lokaal aangebracht worden maar wie niet langs komt blijft ge speend van elke informatie. Om de efficiëntie van de onderlinge com municatie te bewerkstelligen is men begonnen met een tijdschriftje uit te geven en zo werd «'t Babbeleirken» het manndelijks clubblad van V.K. Rode Lantaarn». De vorm in het midden gelaten, is er enorm veel informatie uit te puren maar vooral de uitslagen en de data van de wedstrijden krijgen voor rang. Na enkele wedstrijden had den de spelers van V.K. Rode Lan taarn al een sterk opgebouwde re putatie en elke club kwam niet zon der vrees naar Steenberg waar hen meestal een nederlaag te wachten stond. Tijdens het afgelopen sei zoen zijn de ploegen van Bouw en Honda altijd de rivalen geweest voor de kampioentitel maar uitein delijk heeft de Rode Lantaarn het in de laatste paar matchen beslecht door te gaan winnen tegen de Rode Duivels en SAF. Daarna moesten ook andere ploegen er aan geloven. Het was slechts in de kwartfinale van de beker van het MTSA dat ze nipt door FC Excelsior uitgescha keld werden maar men mag niet alles vereisen. Met de titel op zak kan V.K. Rode Lantaarn volgend seizoen bewijzen dat ook een café-ploeg nog de nodi ge discipline kan opbrengen om te sporten. Liefhebbersvoetbal is trouwens dikwijls aangenamer om volgen dan het overdreven getrek en geduw van ligaspelers. In tegenstrijd met hun benaming is de Honegemse voetbalploeg nooit «rode lantaarn» geweest in de stand en laat het hopen dat dit evenmin het geval zal zijn voor het seizoen 1991-92 en dat ze opnieuw uitmun tende resultaten zullen boeken. JV Van 9 tot 12 mei heeft tn Flanders Expo de beurs 'Fishing Hunting'plaats. Ze wordt voor het eerst georganizeerd en men kan ze dagelijks bezoeken. Toegangskaarten kos ten 200fr. Aalst. In de Fontstraat statiën op 15 mei opnieuw werken aan het wegdek. De lijdensweg van de weggebruikers is nog niet ten einde (a) Op 15 mei '91 starten de werken aan de Pontstraat en de Kerkstraat te Aalst. De werken zullen in 3 fasen uitgevoerd worden: 1. Vanaf de Houtmarkt tot voorbij het kruispunt met de Bertha De Dekenstraat. 2. Vanaf de Bertha De Dekenstraat (kruispunt niet inbegrepen) tot aan het Priester Daensplein. 3. Vanaf het Priester Daensplein tot aan de Grote Markt. In een omleiding zal voorzien worden langsheen de Burchtstraat. Hiervoor zal de nodige signalisatie aangebracht worden. Zaterdagmorgen heerste er grote verslagenheid onder de Aalsterse bestuursleden en de vele sympatisanten van de organisatie van de Aalsterse topdag. Er werd vernomen dat raadslid Alois Adriaenssens, die vrijdagavond nog aanwezig geweest was op de plechtige opening van de Topdag, in de nacht van zondag plotseling was overleden aan een hartaanval. De Aalsterse 59-jarige PW-fraktieleider Alois Adriaenssens woont aan de Oude Gentbaan 63 te Aalst. Hij is makelaar van beroep en zetelde sinds 1983 in de Aalsterse gemeenteraad. In de verkeerskom- missie is hij steeds bijzonder aktief geweest. Zijn mandaat als gemeen teraadslid vervulde hij steeds met grote ijver, want hij behaalde steeds de hoogste score in de aanwezigheidscijfers in kommissiezittingen en gemeenteraad. Alois Adriaenssens was tevens voorzitter van de PW-afdeling Aalst en OCMW-raadslid. Voor wat zijn opvolging in de gemeenteraad betreft, zijn er wel problemen daar de eerste opvolger deze taak door beroepsomstan digheden niet op zich kan nemen. Aalst. De verkeersellende is nog niet voorbij op de Aalsterse Wallenring. Wil u hier aan ontsnappen, volg dan stipt de wegomleidingen en de aanwijzingen van de politie (a) Onlangs kondigde CVP-senator Clement Prieels, zijn ontslag aan als provinciaal senator. De geplande verkiezing van de opvolger op maandag 6 mei werd verschoven naar 15 mei, de vooravond van de bijeenkomst van het nationaal partijbestuur, dat de door het arrondissementeel CVP-be- stuur gekozen kandidaat moet bekrachtigen. De Aalstenaar Maurice De Kerpel, fraktieleider van de CVP in de Aal sterse gemeenteraad, ex-burge meester ('87-'88) en ex-senator ('81-'87) diende samen met de Ge- raardsbergse schepen Leonard Quintelier zijn kandidatuur in bij het arrondissementeel CVP-be- stuur voor de opvolging van provin ciaal senator Clement Prieels. De Kerpel is de eerste opvolger op de senaatslijst en Quintelier is de eer ste opvolger op de Kamerlijst. De kandidatuur van De Kerpel wordt door het Aalsterse CVP-be- stuur unaniem gesteund. Met even veel eensgezindheid wordt de kan didatuur van Quintelier gesteund, door de leden van het Geraards- bergse CVP-bestuur. Uit de prefiguratie van de lijstvor- ming voor de komende parlements verkiezingen en de afspraken die voor de samenstelling van de se naatslijst steeds met het arrondisse ment Oudenaarde moeten gemaakt worden maken uiteraard de keuze tussen De Kerpel en Quintelier bij zonder moeilijk. zijn zeldzamer dan die van grote steden. Een derde kenmerk is de kwaliteit van de fotografie en van de prentkaart. Er is ook de ouderdom waarbij de stelregel ishoe ouder de kaart, hoe duurder. Hier kan men meer dan eens rekening houden met de poststempel. En dan is er nog de staat van bewaring. Op de veiling van 12 mei staan 62 stukken. Waaronder enkele prent kaarten over Aalst en de deelge meenten. Naast de prentkaarten worden er ook doodsprentjes aan geboden. Onder meer 10 doods prentjes van soldaten uit Wieze en lot 62 is het boek Iwein van Aalst van dr Is Bauwens uit 1886. Op zondag 12 mei om 9.00 uur komt de Prentkaartenclub van groot- Aalst opnieuw in vergadering bij- een. Zoals steeds heeft deze bijeen komst plaats in het lokaal van zaal Aalst. Aalst steunt de kandidatuur van CVP fraktieleider Maurice De Kerpel Filatelie aan de Kattestraat 33 te Aalst. In het jongste ledenblad van de club vinden we ook meer gegevens over de kostprijs van een prentkaart. En wat blijktmen houdt rekening met twee belangrijke gegevens de sub- jektieve of persoonlijke waarde en de objektieve waarde. Met subjek- tieve waarde bedoelt men dat een Aalstenaar meer waarde zal hech ten aan een prentkaart uit zijn eigen stad dan bievoorbeeld aan een prentkaart van verder afgelegen steden; of de waarde die men hecht aan een prentkaart die verstuurd werd door een goede kennis, een familielid. Of nog wanneer de prentkaart een bepaalde beeltenis zoals het ouderlijk huis bevat en wanneer men net die ene kaart nog nodig heeft om een kollektie te ver volledigen. Wat de objektieve waarde betreft, ligt het wel even anders. Daar han teert men een aantal kenmerken zoals het onderwerp (typische zich ten zoals wind- en watermolens, stoomtreinen, markten, kermissen, beroepen, melkerijen). Een tweede punt waar men moet op letten is de oplage, al valt dit moeilijk te bepa len. Wel kan men via archieven van uitgevers de oplage terugvinden. Maar dat is niet altijd het geval. Stelregel is dat in dorpen waar een internaat of bedevaartsoord was men meestal een grote oplage heeft. Prentkaarten van de kleine dorpen

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1991 | | pagina 11