wt t n Aalst heeft nood aan een monumentenzorg met toekomstvisie Katholieke Filmliga presenteert nieuwe programmatic Lede verliest oud-burgemeester Dominique Roelandt r Harva blijft aktief %L L r\ Q\ Centrum voor Levens- en Gezinsvragen start met nieuw aktiviteitenprogramma M-WWp 4 - 18.9.1992 - De Voorpost Zoals dat ook vroeger het geval was, pakt de Katholieke Filmliga (KFL) ook dit nieuwe seizoen uit met een heel degelijk programma. Niet min der dan acht films werden nog nooit in Aalst vertoond, niet-Amerikaan- se films krijgen de volle aandacht en aan vrouwelijke kineasten wordt ex tra aandacht besteed. Niet alleen brengen zij (met Urga, Mississippi Masala, Kafka, Cros sing Delancy, Tous les matins du monde, The Inner Circle, De Rode Lantaarns en Jesus de Montréal) niet minder dan acht films die niet eerder in Aalst zijn voorgesteld, maar daarnaast brengen wij het Aalsterse publiek eveneens een reeks films die doorheen de hele wereld op allerlei festivals be kroond werden. Dit jaar hebben KFL ook extra aan dacht willen geven aan niet-Ameri- kaanse films, zodat ook een film uit eigen land (Toto le héros) en films uit landen als Frankrijk, de Sovjet- Unie, China en Canada een kans krijgen. Het is zeker geen toeval dat Enkele uren voor de eerste gemeenteraadszitting na de vakantie overleed oud-burgemeester Dominique Roelandt op donderdag 10 september na een langdurige ziekte. Pas een paar maanden geleden had hij, volgens afspraak, zijn sjerp aan W. Ruyssinck overgedragen die het droevige nieuws tijdens de openbare zitting meedeelde en meteen de agendapunten verdaagde. Alleen de dringende punten van de geheime zitting werden afgehandeld. De ondernemer Dom. Roelandt werd in 1939 geboren en was sinds het voorjaar schepen van Openbare Werken na driejaar burgemees terschap. Pas acht jaar geleden stierf zijn vader, Frans Roelandt. die zelf ettelijke jaren in Lede de politiek hielp maken maar nooit de top bereikte. In 1988 stond Dom. Roelandt dan voorde eerste keer op verkiezings lijst en werd niet alleen verkozen maar kon een halve termijn het burgemeesterschap opeisen. Hij volgde zijn vader niet uitsluitend in de politiek want hij nam ook zijn taak over in het verenigingsleven waar hij altijd zeer bedrijvig is geweest. Hij leidde wel zijn onderne ming Robare Wegenbouw maar hij was zeer goed bekend bij dei duivenliefhebbers. Hij was zelfs voorzitter van de bond «Door Een dracht Sterk» en dezelfde funktie bekleedde hij bij de Club XX en bij de voetbalploeg in moeilijkheden Jong Lede. Op politiek vlak was hij als lijsttrekker van de Leedse Demokraten gekend als iemand die wel te vinden was voor kompromissen af te sluiten en als burgemeester leidde hij de raadszittingen in een gemoe delijke sfeer. Van hem kon men niet getuigen dat hij bitsig de debatten aanwakkerde maar wel steeds trachtte een serene sfeer te bewaren. Reeds geruime tijd ondermijnde de ziekte zijn gestel maar niemand had verwacht dat het zo vlug zou gaan wat zijn omgeving doet terugdenken aan zijn voorganger, Jules Hendrickx die eveneens op vrij jonge leeftijd overleed in 1987. s. in deze reeks verschillende films die een Oscar-nominatie voor beste niet-engelstalige film kregen, terug te vinden zijn. Dit jaar geven KFL ook extra aan dacht aan films van vrouwelijke ci neasten. Naast de jongste film van de Indische cineaste Mira Nair, na melijk Mississippi Masala vertonen zij ook Crossing Delancy, van de Amerikaanse Joan Micklin Silver en het regiedebuut van de beroem de actrice Jodie Foster, namelijk Little Man Tate. Alle films worden, zoals vorige ja ren, vertoond in de zaal Palace, Schoolstraat te Aalst. Elke verto ning start om 20.30 u. Iedereen is welkom. Leden van KFL genieten van een fikse korting op de inkomprijs. Ingangskaarten, abonnementen en lidkaarten zijn bij elke voorstelling aan de kassa in de hall van de zaal te verkrijgen. Het KFL-bestuur is er trots op zijn trouwe publiek, en uiteraard ook graag een groot deel nieuw publiek, met deze dertien uitstekende films te kunnen verwennen. 1/10/1992: Class Action - Michael Apted Interessante rechtbankfilm met een dubbele intrige. Een boeiende en uitstekende procesthriller met ijzersterke vertolkingen van o.a. Gene Hackman. 15/10/1992: Urga - Andrei Michalkov Venetië 1991: Gouden Leeuw en Prijs van het OCIC César-nominatie 1992 voor de Bes te Film. Prachtig kunstwerk dat zowel een poëtische beschrijving van het da gelijkse leven in het binnenland van Mongolië als een imponerend en magistraal werk over mens en na tuur is. 29/10/1992: Mississippi Masala - Mira Nair Een kleine, charmante en gemoe delijke film die een beeld geeft van het racisme dat nu eens niet op de verhouding blanken-negers is toe gespitst, maar wel op de rassenpro- blematiek tussen negers en Indiërs. Mississippi Masala is meteen ook een romantisch Romeo en Julia- verhaal dat op een herkenbare, menselijke schaal is uitgewerkt. 12/11/1992: Kafka - Steven Soderbergh De jongste film van Steven Soder- Aalst. Onder het tenia 'Smul u gezond' organizeerde Harva in de stadsschool van de Binnenstraat zijn jaarlijks eetfestijn a <- Vervolg van blz. 1 De eerste bekroning ging naar het huis De Pelikaan in de Kerkstraat. ÈrvolgdeiTeen hele reeks: Rozema rijnstraat 7, het wapenschild Het Land van Aalst in het Sint-Jozefs college, het Rochushuis aan het Priester Daensplein, het oud huis Van Ooteken, het oud huis De Vis aan het Stationsplein, de woning aan de Pontstraat 37, de Biekorf in de Kerkstraat, het Hof te Mutsereel in Meldert. De stad Antwerpen (het oudste huis van Aalst) in de Lange Zoutstraat, een neogotische wo ning aan de Dendermondsesteen- weg, apoteek De Valkeneer aan de Esplanade en het Kasteel van Muy- lem aan de Gentsesteenweg. Kuituur heeft wortels in het leven 'Voor het behoud van ons kunstpa trimonium is dossierkennis enorm belangrijk', weet voorzitter De Ceu- ninck uit ervaring, 'kuituur heeft wortels en tentakels in het leven van de mensen en daar kan men niet aan voorbijgaan'. Ook in Aalst moet men zich daar bewust van worden. 'Wie zijn neus schendt, schendt zijn gezicht', geldt ook voor het uitzicht van een stad. De WAK vraagt zich daarom bezorgd af wat er verder gaat gebeuren met de boorden van de Dender, met de ontwikkeling langsheen de Hertshage, maar ook met de binnenstad. Uiteraard is de grondige restauratie van het Belfort zeer positief, maar met bezorgdheid wordt uitgekeken naar het herstel len van het afbrokkelen en wegkwij nen van de Sint-Martinuskerk. Het verleden leerde ook dat monu mentenzorg geen zin heeft als men aan het monument geen funktie geeft. De H. Geestkapel in de Kat- testraat is daar een goed voorbeeld van. Het oud-hospitaal heeft als museum een funktie gekregen en ook alhoewel er niet helemaal ge schikt voor om er administratieve diensten in onder te brengen. Het kasteel Van Muylem aan de Gent sesteenweg is een beter voorbeeld van een nieuwe funktie voor een monument: er ontwikkelt zich een maatschappelijk gebeuren. Viering van 40e verjaardag In het kasteel Van Muylem liep tij dens de Open Monumentendag in de bijgebouwen een tentoonstelling '40 jaar WAK' waar foto's en do- kumenten het rijkgevulde verleden van de vereniging illustreren. De vereniging hoopt op die lokatie uit eindelijk zijn rijk archief te kunnen onderbrengen. Vroeger had dat een onderkomen in het pastoorshuisje van het Begijnhof waar de eerste stimulans voor het behoud van het Aalsters kultuurschoon werd gege ven. Ook werden voor dezelfde gelegen heid een aantal leden-kunstenaars uitgenodigd om in hetzelfde kasteel hun werken tentoon te stellen. Het waren: Michel De Haeck (fotogra fie), Monique De Schrijver met gra fiek en potloodtekeningen, Jean- Pierre Gits (schilderijen), de gebr. Meersman (gebrandschilderd glas), Emilienne Van Caelenbergh (schil derijen), Jaak Van den Meersche (etsen op glas), Anne Van Geyse- ghem (kleurpotloodtekcningen), Laura Vidy (aquarel en olieverf), Magda Siau (acryl schilder- en te kenwerk) en Paul Yperman (deko- ratief keramiek). Met deze manifestatie die door heel wat belangstellenden werd bijge woond, hoopt de WAK leden te werven en zo de toekomst van de vereniging verder te verzekeren. In zijn openingswoord van de tentoon stelling stak schepen De Meerleer hen dan ook het figuurlijke hart on der de riem. Informatie over WAK: sekreta- riaat. H. Hartlaan 24 te Aalst, tel.053/77.15.25. PH Omdat hartziekten chronische aan doeningen zijn, dient men een ef- fekt op langere termijn na te streven wat het aanhouden van aangeleerde lichaamsoefeningen, dieet en rook- stop inhoudt. In deze kontekst heeft de zelfhulpgroep 'Harva' in samen werking met de kinesisten van het Cardiologisch Centrum een avond- revalitatieprogramma opgezet dat de patiënten toelaat deze preventie voort te zetten. Wie belangstelling heeft voor deze avondrevalidatie kan steeds terecht bij Hartvereniging 'Harva' waar op een eenvoudige vraag de nodige in lichtingen worden verstrekt. Zowat iedereen weet dat hartziekte een zeer vaak voorkomende kwaal is. Zelf hartklachten ondervinden is een nare ervaring en weten dat ve len daaraan lijden is een schrale troost. Hartpatiënt is men echter niet alleen. Dat besef heeft er meer dan 10 jaar toe geleid dat een aantal mensen uit Aalst en omgeving een zelfhulpgroep onder de naam 'Harva' (Hartvereniging Aalst) heeft opgericht. Het doel van 'Harva' is dubbel hartpatiënten helpen naar licham en naar geest. Naar lichaam twee keer per week, maandag- en woensdagavond is er (voortgezette) revalidatie onder leiding van kinesisten. Twee keer per maand is er mogelijkheid tot zwemmen, eveneens onder leiding bergh die met Sex, Lies and Video tapes furore maakte. Bizar en Kaf kaiaans is wel het minste dat men over deze film, die geen biografie van Kafka, maar wel een benade ring van de geest van zijn werken is, kan zeggen. 26/11/1992: Crossing Delancey - Joan Micklin Silver Een warm romantische Joodse ko medie. Een hartverwarmende, (h)eerlijke, kleine film. 10/12/1992: Tous les matins du monde - Alain Corneau César 1992 voor: Beste Film, Beste Regie, Beste Fotografie, Beste Mu ziek, Beste Vrouwelijke Bijrol, Bes te Klank en Beste Kostumes. Prix Louis Delluc 1991. Een fascinerende en geraffineerd uitgepuurde film die momenten van grote schoonheid brengt. Esteti- sche cinema die ver verwijderd van de gewone ontspanningsfilm beeld en muziek (viola da gamba) op een schitterende wijze combineert. Een must voor de rechtgeaarde cinefiel. 7/1/1993: Toto le héros - Jaco Van Dormael Cannes 1991: Caméra d'Or, Jeugd- prijs en Prijs van het Publiek Plateau-prijzen Gent 1991: Beste Film, Beste Regie, Beste Acteur, Beste Actrice, Prijs van het Publiek. Cavens-prijs van de Unie van de Belgische Filmkritiek. César 1992 voor de Beste Buiten landse Film. Félix (Europese Oscar) voor: Beste Jonge Europese Film, Beste Scena rio, Beste Acteur, Beste Fotografie. Festival van Locarno: Prijs van het Publiek. Het alom bejubeld en bekroond speelfilmdebuut van Jaco Van Dor mael. Een aangename, grappige film die blijk geeft van een frisse verbeelding. Intelligent, teder en relativerend is dit een uniek pareltje aan de Belgische filmkroon. 21/1/1993: The Inner Circle - Nikita Michal kov Hoewel geen echt groot meester- i werk, biedt deze film een intrige rend beeld achter de schermen van het Stalinisme. De thematiek wordt op een vlotte manier in een onder houdende film vertaald. 4/2/1993: Dead Again - Kenneth Brannagh Een stevige thriller van het wonder- j kind van de Britse film. Via een hele reeks van subtiel aangebrachte: plotwendingen blijft deze thriller tot de laatste minuut boeien. Bran nagh combineert op een uitsteken de manier het onvoorspelbare de tectiveverhaal met paranormale elementen. 18/2/1993: De Rode Lantaarns - Zhang Yimou Venetië 1991: Zilveren Beer voor de Beste Regie; Fipresci-prijs en Prijs van de Italiaanse Katholieke Filmliga. Oscar-nominatie 1992 voor de Bes te niet-engelstalige Film. 4/3/1993: Jésus de Montréal - Denys Arcand Festival van Cannes 1989: Speciale Prijs van de Jury en Oecumenische j Prijs. Een fascinerend werk dat bewijst dat een religieuze meditatie niet: vervelend hoeft te zijn. Een film die op een ironische manier heel veel thema's aansnijdt. 18/3/1993: Little Man Tate - Jodie Foster 1 Dit regiedebuut van actrice Jodië Foster is een gevoelige, ontroeren de film over meerbegaafde kinde- j ren. Deze grappige en intelligente film is een aangename verrassing in het vaak gewelddadige en saaie bioscoopaanbod. Niet te missen! Het Centrum voor Levens- en Ge zinsvragen vzw aan de Withuis straat 3 teAalst gaat binnenkort op nieuw van start met een aantal bij zonder interessante aktiviteiten. Relaxatietraining Vanaf 30 september starten op nieuw een relaxatietraining in het centrum. Deze reeks loopt over acht sessies, telkens op woensdag van 19.30 u. tot 21 uur. Op woensdag 23 september is er te 19.30 u. een korte informatieverga- Aalst. Sekrelaris Etienne Van Vuerenbergh en voorzitter Van Eycken van Harva zetten zich samen met de hele besluursploeg in voor de hartlijders (a) van kinesisten. Geregeld worden wandelingen georganizeerd, even tueel gekoppeld aan een bezoek aan een of andere bezienswaardig heid. Jaarlijks wordt een sport- en ontspanningsdag ingericht. Naar geest het feit dat wij elkaar regelmatig ontmoeten alleen reeds geeft de kans ervaringen uit te wis selen en elkaar te ondersteunen. Regelmatig worden informatiever- gaderingen gehouden waar dokters, kinesisten, diëtisten en anderen ko men spreken. Het driemaandelijks tijdschrift van 'Harva' verstrekt nieuws over de vereniging, informa tie rond hartaandoeningen, alge mene inlichtingen. Om de vriend schapsbanden tussen de leden te versterken en om de kulturele baga ge aan te vullen, worden toneelbe- zoeken, stadsbezoeken en een jaar lijkse vierdaagse reis georgani zeerd. 'Harva' richt zich tot alle hartpa tiënten, ongeacht leeftijd, woon plaats of behandelend geneesher en tracht bij haar aktiviteiten zoveel mogelijk heel het gezin te betrek ken. De omgeving van een hartpa tiënt probleemgevoelig maken is immers belangrijk omdat ook zij een rol kan spelen bij dc genezing. Meer informatie over 'Harva' kan men bekomen bij Etienne Van Vac- renbergh, Parklaan 29A/16 te 9300 Aalst. t Aalst. De kermis is nooit ver weg op de braderij van de Koolstraat a dcring. Op deze samenkomst wordt het doel van dc training voorgesteld en j wordt uiteengezet welk soort tech nieken zullen ingeoefend worden. Dan is er dc mogelijkheid om in te schrijven voor de reeks, mits beta-1 ling van de som van 1.2(H) fr. Men kan ook steeds op de dienst terecht tijdens de kantooruren. Voor meer informatie kan U steeds telefonisch kontakt opnemen met ons centrum (053/77.61.61). P.H. Aalst. De mannen van Krejeis spijzigden hun clubkas door de bedeling van milieuboksen en haalden er hun 'uitgangswagenvoor buiten (a

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1992 | | pagina 4