Eiiele Zelfopoffering. De Engelsclie Kiezlngen NIEUWSBERICHTEN. DU ITSCH LAN D. ENGELAND ITALIË SPANJE. ZWITSERLAND. SERBIE RUSLAND TURKYE. Schrikkelijk automobiel ongeluk te Lckeren. Vreeselijke misdaad in Frankrijk 't Wit Steöpke van Jacques Meets Hevige brand. Zaterdag avond is de groote pianofabriek Douillet, Ourcqstraat, door een een gewel dige brand ten gronde vernield geworen. Van de uitgestrekte gebouwen blijft nog enkel een reusachtige puinhoop. Do scbade is zeer aanzienlijk. Die politieagenten en een pompier werden erg gekwetst. Het geheimzinnig drama te Parijs. Een juwelier eene klacht neergelegd tegen kapitein Meynier, voor het niet befhlen van eene partij juweelen, ter waarde van 18.000 fr. Kapitein Meynier antwoorddo niet, toen de onderzoeksrechter hem daarover onder vroeg. Drie wetsdoktors zijn gelast geworden met het geneeskundig onderzoek van Meynier. Vreeseiijk automcbielongeluk Een automobiel waarin de gravin Nicolaï met haar zoon had plaats genomen, is aan den barree 1 van Gormerre door een sneltrein ge vat geworden. De chauffeur, do gravin en haar zoon werden op den slag gedood. Een tweegevocht *To YiUo d'Avray had gisteren avond een tweegevecht plaati tusschen MM. Cham- pagno en Dan court, beiden tot de schouw burgwereld Lchoorcnde. Do vechters werden verlicht bij middel van automobiellantaarns en fakkels. M. Champagne werd de rechter- long doorboord. Zijn toestand is hopeloos. Fransche officier aangehouden Te Friedrichshaven is een Fransche offi cier, Lux genaamd, verdacht van spioenee- ring, aangehouden. Overstrooming. Ka dertig uren onafgebroken regenen, is do Trent buiten hare oevers geloopen. Tus schen Nollinghan en Wil ford, slaat alles on der water. Verscheidene huizen storten in. De cholera. Tn de laalslo 21 uren waren er in do pro vincie Palermo zes gevallen en een overlijden en in do provincie Rome tweo gevallen. Studenten werkstaking. De studenten behoorende tot do hooge- school van Saragossa hebben do klassen ver laten en den rektor op steenworpen ont haald. Ecnigo studenten, die terug binnen wildon,werden door do andere studenten aan gevallen, do politie mo tussclienkomen. Een aanslag. Zaterdag avond heeft een ijzerdraaier, San Millan genaamd, gepoogd een revolver schot to lossen op den oud minister Lacier va. J)c aam ander kon aangehouden worden. De sneeuw liet St-Bormmlstoevluchtsoord heeft be richt gekregen dat 12 personen sinds-IS uren, door den sneeuw geblokkeerd zijn. Ilct sneeuwt sinds verscheidene dage;;. Aardbeving. To Cuprija werden gisteren drie hevige aardschokken gevoeld. Er werd veel schade aangericht. Do bevolking is zeer bevreesd. Nog het testament van Tolstoï. Debludon melden dat graaf Leen Tolstoï, oudste zoon van den overleden schrijver, verzet aanlopkenl togen hot testament, dat de familie van de rechten Oj> dc letterkundig' werken onterft. Graaf Tolstoï beweert dal zijn vader liet testament schroef toen hij reeds ziek was en onder den invloed stond van zijnen secretaris. De dynamletaanslag van Koumanova. Een Bulgaar is aangehouden onder ver denking do dynamiet bom in do slatio van Koumanova gelegd le hebben. 18* Vervolg. Het geweer van Franrois Trochets, waarvan men ook «le andere lading heeft afgetrokken, ligt op de tafel, waaraan de magistraten heb ben plaatsgenomen. De kogels zijn naast elkander geplaatst, op de stukjes papier, die als j rop hebben gediend. De doktor, de vrederechter van Saint-Irun en do burgemeester van Frémicourt zitte eveneens om de tafel. De brigadier slaat, op zyn tafel leunend, te wachten, totdat men hem oen teeken of bevel geeft. De derde maróchao o beeft bij een geslo ten deur post gevat. Rechts i de kamer, waai hot lijk ligt. Twee mannen bewaken hei. 4faróchausséo, laat Fram >ia Troel i s binnenkomen, zegt de procureur. Een ma:, iuiusséc necint hem bij den arm, en leid' him u i da tafel, «raaia m de ma - traten zJtton. Do ongilukkko B ontzet - .ff bleek, zijn ©ogen staan dof, rjn houdmg duidt diepe smart aan. IIü herkent den vrederechter en den burger er en >1 i op beiden een di - \igen blik. 1 na maakt hij een buiging v." i do andere per>Mier. die hy niet kent, maar vier betrekking li dt. Gü l eetlTar Ir -choU, aldus begon do rechter m i ie ge zijt gehuwd en woont m et. uwe vroutc<..ry. Hoe oud zijt ge 1 Veertig jaar Go zyt in 't kanton Saint-Irun algemeen bekenden stond tot heden nog in goeden naam; Zondag namiddag, rond 3 1/2 ure, had aan do Heirbrug, een schrikkelijk automobiel ongeluk plaats. Eene groep kinderen speeldo er rechtover do herberg Baetens. Eensklaps liep de 7jarige Gustaaf Rogiers, wiens ouders in do huurt wonen, over den steenweg. Op hetzelfde oogenblik kwam een automo biel, nochtans in gematigde snelheid, naar Gent toe gereden. Het knaapje verloor toevallig een zijner kloefjes, en keerde terug om hel op to rapen. De kleine onvoorzichtige werd door den automobiel gevat, en de aulo, door de schie lijke zwenking, werd tegen den gevel der herberg Baetens geslingerd. Talrijke getuigen kwamen on middel ij k toe- geloopen. Hot knaapje lag badend in zijn bloed, midden op den steenweg, terwijl de chauffeur ook bow steloos was blijven lig gen' Dr Persoons werd spoedig verwittigd en dieude de gekwetsten de noodige zorgen toe. Het knaapje was erg gesteld. Het had den schedel on het rechterbeen gebroken en den arm gedeeltelijk verpletterd. De chauf feur was den schedel gekloven. Ook do zoon van den eigenaar van den automobiel klaagt over inwendige kneuzingen. De automobiel, toebehoorendo aan M. V.., Van Artevoldeplaats, Gent, was geheel ont redderd. De toestand van den chauffeur en den kleine Rogiers is zeer bedenkelijk. Winnen tot hiertoe: de Unionisten 7 zetels en de liberalen 3. Balfour heeft eene groote redevoering uitgesproken vóór de kinzing, waarin hij zegde, dat alleen de Unionistische partij de Lordskamer kan democratiseeren. Asquith daarentegen deed een dringenden oproep tot de kiezers van Londen en Man chester, opdat zij aan gansch het land het voorbeeld zouden geven, voor do liberale partij te stemmen, omdat dio alleen waar borgen geeft voor do democratie. AustinChara- berlain verdedigde den bescherm handel, ter wijl Churchill de vrijheidspolitiek ophemel de. Er hadden op eenige plaatsen tamelijk ergo opstoelen plaats tusschen aanhangers van verschillende gezindheden. Do katholieken hebben geene stelling ge nomen, do bisschoppen hebben besloten,aan gezien do kiezing rolt op zuiver politiek ter- tcin, in den strijd niet tusschen le komen. Tot hiertoe zijn er 63 Unionisten gekozen. 50 liberalen, 7 arbeiderafgevaardigden en 5 Red- inondistcn. Daar er 070 zetels toe te kennen zijn, ziet men wel daf de uilslag nog slechts heel gedeeltelijk is. Een Unionistische kan didaat,die zich te laat aangaf, werd niet meer aangenomen. Te Londen werd een liberaal gekozen met slechts 4 stemmen meerderheid. De algemeerie uitslag zal nagenoeg dezelfde blijven, meent men, als bij de laatste kiezin gen. Als dit waar is, dan vragen wij ons af. waarom de ontbinding gebeurd is. Ook in ons land ware dit zonder twijfel hel geval. Moeten de kamers ontbonden worden, de katholieken behielden zeker hunne zetels en wonnen er mogelijk nog enkele hij. Waarom •on n;en dan zoo dwaas zijn deze te ontbin den. Eene vrouw verwurgd, met petrool begoten en in brand gestoken Landbouww erli 1 i -deni.i dienst van het kasteel van Grignon, lo Oiby-bij-Choisy-1© Roi, vonden in een boscli een .half verkoold vrouweulijk liggen. Nabij het lijk lag eene flesch, welke pe- trool bevat had, alsook ccnige stekjes. ge hebt zell's belangrijke diensten aan de be volking bewezen, door den omtrek van ver scheurende dieren te verlossen, waarom men u den vereerenden bijnaam -Wolvondooder»» beeft gegeven. Het gemeentebestuur hoeft dio d ion sten erkend, door u toe te staan, ook bui ten don jachttijd met uw geu eer gewapend te z:jn. We weten dat ge van die vrijheid geen misbruik hebt gemaakt, ge zyt geen strooper. Maar titans, Trochets, is een zware ver-- d uiking tegen u gere. cn. Geef ons nauwkeu- verslag hoe ge gisteren den dag hebt door- o racht. Ik ben des morgens om 5 uur van buis ;'ogaan. Hadt ge uw geweer bij u Ja, mijnheer Ik had vernomen, dat een wolvin met twee jongen in hot bosch vau •icure waren gezien. Ik heb het bosch door kruist en alle dicht bewassen plaatsen door- Wel heb ik de sporen gezien, maar zij- zelve waren niet meer te vinden. Toen ben ik ..aar het bosch van Artemont gegaan, dat ik heden vruchteloos heb doorzocht, 'k Was moe, 'k had honger'k ging te Artemont iets gebrui ken en een weinig uitrusten. Hoe laat zG ge van daar weer vertrok ken Omstreeks vier uur. Zijt ge toen naar huis gegaan Neen mijnheer Waarom niet Ik moest nog naar Terroise en naar Ik - micourt bij deu molenaar. -Vau Artemont naar Frémicourt is drie rnjjlcn tus - hen zes en zeven uren heeft men ii niette !>o.. ie urt, maar in .--mtrek van i'-poir gezien. Herinnert ge u, met een vrouw gesproken to he1 beu, die by de hoeve werkte Ja, mijnheer 1 Do policiekommissaris en het parket zetton zich onmiddelijk op zoek. Uit de niet verkoolde zakken van het kleed haalde men een kruisbeeld, medaliën, een uurwerk en verscheidene papieren, in het Duitsch geschreven en op naam van Anna Marie Knoll, geboren teZerlücker, Beieren, op 10 December 18S6. Uit de papieren werd opgemaakt, datMej. Knoll, onderwijzeres was en in verscheidene groote huizen do kinderen onderwezen had. Men vond ook nog een pupier, waarop en kel een adres stond. Men daclit eerst hier voor eene zelfmoord te staan, doch bij de lijkschouwing vond men duidelijke sporen van ver wurging. Men zou zich dus voor eeno misdaad bevinden. Het onderzoek wordt geleid door M. Pradet-Ba- lado, onderzoeksrechter. Twee veronderstellingen worden gemaakt: of hel meisje werd het slachtoffer van eene wreede wraakneming, of zij werd door eon sater aangevallen en op vreeselijke wijze om gebracht. Opzoekingen worden in de streek gedaan, daar verleden week verscheidene landloopers en verdachte kerels in den omtrek gezien werden. Deze wordert zorgvuldig opgezocht. Qrussel.Bedrieger geknipt. Zater dag avond werd zekere S.., een Fransche elektricien, die in den namiddag ten nadcele van een oudheidskooper der C.ypresstraat een bronzen kunstvoorwerp gestolen had, dooi den bestolene ontmoet en aangehouden. De schurk is opgesloten. Onderzoek. Zaterdag is het parket een onderzoek komen doen in do burcelen van een wisselagent uit den omtrek dei- Beurs. Naar het schijnt zou deze met het geld, dat zijne klienten hem toevertrouwden, voor eigen rekening gespeeld hebben. Tal rijke klachten zijn tegen hem neergelegd. Zijne boekhouding werd aangeslagen. Oneerlijke briefdrager. Een kandi daat briefdrager is aangehouden wegens be langrijke ontvreemdingen gepleegd ten na- deelo van bet posiboheer. Diefstal. Ten nadeelo der echige- nooten Sterkendries, winkeliers.Strooistraat, is eene som van 300 fr. gestolen. Daar deze som op de slaapkamer verborgen was, vielen de vermoedens op do kuischvrouw die er ge werkt had. Men ging naar bet affr-s dat zij als het hare opgegeven had,doch daar was zij reeds verhuisd, na er ook eeno diefte ge pleegd te hebben. Erg gebeten. De lOjarigo Jules De- wet, wonende Abrikoosstraat, werd Zater dag in de Hoogstraat door een groeten hond aangevallen en erg gebeten. liet knaapje moest naar liet gasthuis over gebracht worden. Proces verbaal is opge maakt. Vreeseiijk ongeluk. Zondag mor- gend kwam de 14 jarige Margaretha Desmet, wonende Nieuwlandstraat, mei eenen ketel kokend water naar beneden, toen zij een mis stap deed eil van de trappen rolde. Do arme kleine werd erg gekwetst en over heel het lijf verbrand. Haar toestand is hopeloos. Verrast. Toen do bewoners van een huis der Meloensstraat, verleden nacht le huis kwamen, vonden zij een valschen sleutel op hunne deur zitten. Dieven hadden onge twijfeld gepoogdJainnen le dringen. De polï- cie is verwittigd. Messteek. Zondag morgend rond 2 ure kregen twee jongelingen, Jozef Demcs- macker en Ilyppoliet Scheyvoneers, in de Hoogstraat twist wegens eene vrouwenkwes tie. Een gevecht, ontstond en Scheyvoneers kreeg een gevaarlijken messteek in "den schouder. De dader is aangehouden, terw ijl het slachtoffer naar het gasthuis overgebracht werd. Go hadt toen uw geweer bij u. Dat is zoo Lenigen tijd later hebben twee mannen u ontmoet, inot wien ge enkele w oorden hebt ge wisseld. Die mannen hebben verklaard, dat ge uw gew eer niet bij u hadt. Is dat zoo Trochets ontroerde hy antwoordde niet. Die vraag brengt u in verlegenheid, lier- nam de rechter van instructie. Ja, go hadt uw geweer niet meer bij u.Waar hadt go hot gela ten De ongelukkige slaakte een zachten kreet en liet het hoofd op de borst zakken. Welaan, spreekt, zeide de rechter. Ik kan niet antwoordden neen, ik kan liet, riep Trochets. Dan zal ik voor u antwoorden. Na uwe ontmoo'ingmet de vrouw en voordat ge de tweemannen ontmoette, hebt ge uw geweer ergens verstopt. Do beschuldigde bleef oogenschijnlijk kalm. l'i ancois Trochets herkent ge dit wapen Ja, mijnheer Er zit nog aarde aan deu kolf en den loop maar we hebben dat bewijs niet noodig, om te weten, dat het wapen is verborgen geweest we hebben andere bewijzen. Ge zyt le Teroise en te Frémicourt by den molenaar geweest. Toen hadt ge het geweer niet bij u. Volgens de verklaring van den molenaar hebt ge hem om trent tien uur verlaten. Wat hebt ge daarna gedaan We begrijpen uw stelsel, Trochets. ge wilt niet antwoorden. Maar let wel op hetgeen ik u nu zal zeggen. Boe goed uw vroeger ge drag ook moge zijn geweest, is uw misdaad zoo afscb 1 >'a g1 op hot medelijden van den rechter niet behoeft te rekenen, tenzy ge oprecht berouw betoont. Doch vóór dat alles vraagt liet gerecht naar do waarheid het Onvoorzichtige Zondag morgend rond 2 uro kwam een dronken kerel in het policieburoel der Hoogstraat nachtverblijf vragen. Hij werd in eeno cel gebracht, na dat hij zijne namcïi had opgegeven. Toen do policieolÉcier zijne identiteit onderzocht, stelde hij vast dat de dronkaard nog achttien maanden gevang te doen bad. De onvoor zichtige is in het gevang van St. Gilles opge sloten. Overreden. Zaterdag avond is de 17jarige Jacques Minict, wonende kaatsbal plaats, in de Spoormakerstraat onder een autobus verpletterd geworden. De ongelukkige jongeling werd in beden- kelijken toestand naar het gasthuis gebracht. Dicaze daad Zondag avond, tijdens do verlooning van den cirkus Sarrasani, Jamerlaan, vond een toeschouwer liet goed, Brand! te roepen. Eene paniek ontstond. Vrouwjjnen kinderen werden onder de voe ten vertrappeld. De politie en het personeel van den cirkus konden er slechts met de grootste moeite in gelukken de kalmte le her stellen. Men kon er niet in gelukken, de persoon op te sporen, die het valsch gerucht verspreid hhd. Zuivere koffie doet velen nadeel. Do Bit- terpoeën Trappisten doet iedereen goed. 1500 And6rlecht. Doodclijke val. Zater dag namiddag is een schaliedekker, An Loon G... 39 jaar oud, wonende te Ukkcl, die herstellingswerken deed aan het dak van St. Pieterskerk, van eene hoogte van 15 meters ten gronde geploft. De ongelukkige werd armen en beenen gebroken en erg ge kwetst aan het hoofd. Hij bezweek kort nadien. De man was gehuwd en vader van drie minderjarige kinderen. St. Jans Motenbeek. Diefstal. Za terdag avond stelde M. Martelet, wonende Brief dragerstraat, hij zijne tehuiskomst vast, dat zijne kamer opengebroken was. De dieven hadden allo meubelen doorzocht en eene som van 170 fr. twee uurwerken en andere juweelen gestolen. St-Giiiis. Tijdige tusschenhomst. Zekere N.... wonende Waterlooschen steen weg, droeg sinds lang een zijner oversten, M. G.., onende Kroonlei, een hevigen haat toe. Zaterdag avond wachtte N..., zijnen overste af, nabij zijne woning. Toen deze verscheen, trok N.. een revolver en mikte op G... Een policieagent, die juist voorhij- ging, kon hem hel wapen ontrukken en den kerel aanhouden. Etsene. Verstikt. Zondag morgend, toen een herbergier een zijner huurders, M. Abraham Polacke, diamantslijper, wilde roepen, stelde hij vast dat een sterke gasreuk uit dezes kamer kwam. Daar hij op zijn klop pen geen antwoord kreeg, deed hij de policie en een slotmaker verwittigen. Men vond den diamantslijper verslikt op zijn bed liggen. Een bijgeroepen geneesheer stelde vast dat de dood reeds verscheidene uren ingetreden was. Wanhopige daad. Zaterdag avond kwam de genaamde V.., wonende Van Vol- xemlei, dronken lo huis, na een groot deel van zijn weekloon opgemaakt le hebben. Hij zocht twist met zijne vrouw, en deze trok eensklaps een venster open en sprong op straat. De ongelukkige werd in bedenkelij- ken toestand opgenomen, met erge wonden over geheel het lijf. Etterbeek. Wraakroepende diefte. Zaterdag namiddag, terwijl werklieden, die in een ledigstaando huis der Pairiollenslraat herstellingen doen, hunnen boterham waren gaan eten, 'drongen dieven in de woningen stolen er al het gereedschap der werklieden, alsook al de koperen kranen en deurklinken. Laken. Zelfmoord. Een genaamde D..., Dcwantstraat, werd gisteren met afge- sneden keel op zijn bed gevonden. Do man was bezweken. Men herinnerde zich later, heeft recht de bekentenis uwer misdaad van u to eischen, ea gij weigert te antwoorden. Tranen kwamen in de oogen van Trochets. Ik kan alleen zeggen dat ik onschuldig ben, stamelde hij met van aandoening beven de stem. Do rechter van instructie fronste de wenk brauwen. Terwijl ge als verpletterd zijt door zooveel bewijzen, die tegen u getuigen, wilt ge niet antwoorden, sprak hij op strengen toon. Ik verklaar u, dat stelsel is geheel Verkeerd, en wel verre van u te baten, zou het u slechts be- nadeelen. Ik ben onschuldig, herhaalde Trochets, dat is het eenige wat ik tegen mijn beschuldi ging kan inbrengen. Alzoo weigert ge ons te verklaren wat ge gisteren avond na tien uur gedaan hebt Ik kan het niet zeggen, mijnheer, ik kan niet. Ik kan niet is voor ons hetzelfde als ik wil niet. Welaan, dan zal ik het u zeggen. Ge zijt uw geweer gaan halen en hebt op den weg uw slachtoffer afgewacht. Hij ging in do rich- tin.: van Frémicourt; gij stondt links in de wei de. Gij hebt den jongeling doodelijk in de borst getroffen. Ziehier den kogelhy is bepaald van 't zelfde kaliber als de andere, dien men uit den linker loop van uw geweer heeft getrokken, welke nog geladen was. Dit is Diet alles. De half verbrande prop, die op de plaats der mis daad is gevonden, is gemaakt van hetzelfde stukje papier als die welke met den kogel uit uw geweer is gehaald, er is geen twijfel moge lijk ep? kogel uit uw geweer heeft het slacht offer getroffen. Gij hebt hem gedood. Na het plegen der misdaad heeft de on gelukkige nog eenigen tijd geleefd en zelfs po- dat de raan einde Dijnsdag niet meer gezien werd. Onrustwekkende verdwijning. Een 20.j arig meisje, eenigszins in het hoofd ge raakt, Rosa Hülloz genaamd, is sinds Zater dag uit de ouderlijke woning, Emiel Bock- staellei, verdwenen. Men vreest een ongeluk. Werkongeval. Zaterdag nainidda~ arbeidde Leopold Croeissart, 18 jaar, Piei - straat. 39, te Brussel, gaswerker in een huis der Maria-Chrislinaslraat, 2S, te Laken. Een balk viel eensklaps opzijn hooTd. Het slacht offer werd zwaargewond aan den rechterslaap en aan het voorhoofd. Sint Joost-ten-Noode. Ah- lige vondst. Zondag niurgend, rond 8 uren, vund men in do vuilnis liet lijkje van éon pasgeboren kindje, van het mannelijk geslacht-. Hel par ket is verwittigd en hel lijkje naar lie; gast huis overgebracht. Is liet eenige eclite Vieux System©. Schaarbeek. Erg verbrand. Een 81 jarige ouderling, Jan Clumont, Pos!straat, viel Zatêtdag avond, te zijnent, op de sloof. Zijne kleederen vatten vuur. Do man werd vreeseiijk verbrand on verkeert in een wan- hopigen toestand. Gevaarlijk spel. Het Sjorig dochter ken, Adèle Chrisliuens. Fraikinstraat, klom Zaterdag avond te harent, op een venster dei- eerste verdieping. Zij verloor het evc'üvicht en viel op het voetpad. Men nam haar be wusteloos op met gebroken kaakbeen en rechterarm, en met zware kneuzingen op gansch bet lichaam. Haar toestand is bedenkelijk. Vreeseiijk gewond. Mej. Léonie Jansscns, Verboeckliovcnslraat, Zaterdag avond door dc straat gaande, gleed uit en viel op eon stuk glas. Do ader van haar rech terarm werd doorgesneden. Bloedverlies deed haar in bezwijming vallen. Do agent D'hoodt droeg haar in eene apotheek, doch men moest spoedig de hulp vau een dokter inroepen. De gekwetste werd naar hare woning overge bracht."" Thienen. Hevige brand. Bij land bouwer Janssens brak een hevigen brand uit. Gansch de hofstede met inboedel, alaam en oogst werd verbrand. Enkel de huisdieren konden gered worden. Er is verzekering. Antwerpen. Erge ontploffing. Zater dag avond had in de werkhuizen Roggeman en Leynen, Grétrystraat, eene naphleont- plofnng plaats. Brand ontstond. Met moeite kon men dc slachtoffers redden, welke zich in het werkhuis bevonden. Vijf personen bekwamen nog al erge brandwonden, waartusschen de patroon, M. Roggeman, dio meer dan waarschijnlijk zijne wonden niet zal overleven. De andere slachtoffers, die brandwonden bekwamen, zijn Alfons Lemarque, 15 jaar, wonende Ves tingstraat, te Berchem. Otlo, 22 jaar oud, Goveliersstraat, Berchem. Felix Van Acken, Welvaartstraat 68. Deze is ook doodelijk ge kwetst. Jozef Van Hoogten, 22 jaar oud, wonende le Borgerhout. Deze 4 laatst gekwetsten werden naar het Elisabethgasllmis gedragen. Het werkhuis, waar bijzonderlijk nikke- leer- en bronzeerwerk gedaan werd is ten gronde afgebrand. De ongelukkige Felix Van Acken is Zater dag avond aan de bekomene brandwonden bezweken. Zondag namiddag is het parket ter plaats geweest. Het parket was vergezeld van een ingenieur, een expert-scheikundige, een op zichter van het ministerie van arbeid, een bevelhebber van de genie, twee wetsdokters, enzoovoorts. Men heeft de slachtoffers der ramp onder vraagd. Geen enkele kan do minste aandui ding geven hoe hel ongeluk zou gebeurd zijn. De toestand der gekwetsten is voldoende. gingen gedaan om zich op te richten. Toen zijt ge naar hem toe gegaan. Waarom? Om hein het geld en de voorwerpen van waarde te ont nemen, die ge verondersteldet, dat hij bij zich hadom hem te bestelen. De beschuldigde sprong op, zijne oogen schoten bliksems. O, ik een moordenaar ik een diefriep hij met een slem, die van zijn diepe veront waardiging getuigde. Die hevige ontboezeming maakte zelfs in druk op de magistraten. Welaan, ik belet u niet u te verdedigen, hernam de rechter van instructie zichtbaar be wogen. Verklaar ons wat ge na uw verlaten van den molen hebt gedaan. Ik kan niet, ik kan nietriep Trochets de handen krampachtig boven het hoofd vou wende. Dat blijft altijd hetzelfde, sprak de rechter van instructie koel. We zullen zien of ge tot het einde in uw beklagenswaardig stelsel zult volharden. Ik kan niet zeggen, of het slacht offer is bestolen geworden gij alleen en God weet liet, laat ons uw schoenzolen zien. Trochets lichtte het rechterbeen op. Ziet ge, heeren, zei de rechter, zei de rechter, een zware zool met ijzeren spijkers met groote koppen. Welnu, Trochets, vervolg de hij, ge hebt het slachtoffer opgetild en, ach teruit loopende, hem eenige schreden voortge sleept, waar hy den geest gaf. De ongelukkige liet weder het hoofd op de borst zakken Hij weigert te antwoorden, zei de rechter van instructie spijtig. (Wordt vervolgd.)

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Volksstem | 1910 | | pagina 2