Stadsnieuws DE SMETH Sport GODSDIENSTIG PAROCHIAAL NIEUWS St Martinuskerk. Zondag 27 April Heilige Missen te 6, 7, 8, 9 10 en I I ure. Dus te 10 u.: H. Mis zijnde de Plechtige Mis ter eere van den H. Jozef vanwege de Broederschap. Woensdag Om 8 ure 's avonds Opening der Meimaand. Solemneel Lol. waaronder korte aanspraak door Z. E. H. Deken. St Jozefskerk De Missen in de St Jozefskerk zijn den Zondag 6 u.t 7 u., 8,30 u., 9,50 u. (Hoogmis) en II u. Kerk van O. L. Vrouw Bijstand (Mijlbeek) Uren der Goddelijke Diensten 6, 7. 8, 9 u. (Hoogmis). Kerk van het H. Hart De h. Missen worden gecelebreerd op Zon- en Hoogdagen te 6, 7, 8 en 9.30 u. Kerk der Paters Jezuïeten Zondagmissen te 5,30 u. 6,30 u. en 7,30 u. 4e Zondag der maand Om 5 u. Lof en Sermoen. Kwart vóór 5 u. Rozenhoedje voor den vrede. Kerk der EE. PP. Capucienen De goddelijke diensten hebben plaats te 6, 7,30, 9 en 10 u. I STAD AALST RAVITAILLEERING DER BEVOLKING 13c UITREIKING DER RANTSOENZEGELS In uitvoering van het Koninklijk ZONDAGDIEN ST DER 'apothekers suing--ï loten bü Het algemeen Apothekers verbond. Zondag 27 April Apotheek Hendricks. Botermarkt. Vcor de Mutualiteiten Zondag 27 April Apotheek Volksverheffing. Korte Zoutstraat. M. AAN DE BEVOLKING OP BEVEL DER KRÈISKÖM- MANDANTUK dient d- bevolking volgende verordeningen in acht te ne men en stipi uit te voeren V UCHTAKSCHERMING De verduistering moet VOLLEDIG zijn ten einde de oriëntatie der vlieg tuigen onmogelijk te -maken. Hieruit volgt.vanaf het intreden der duisternis IHet verbod van alle uitstralend CHAREL DE SPONS EN CO. In onzen tijet van voetbal en andere sport is het steeds verheugend te mogen helder l.cht. wijzen op een jongen kerel die zich 2) Verplichte afscherming van alle ook nog wat «net hoogere dingen bezigi lichtbronnen en wel zoodanig dat derc houdt. Het ontdekken van een jeugdig "P geentrk» wijze van buiten wcht- talent is daarom nog een van onze baar zijn. ver I Nochtans, om het economisch leven jong cn het verkeer mogelijk te maken, tijd worden de volgende uitzonderingen en de toegestaan De koplampen van alle voertui (fietsen inbegrepen) mogen vei ee-y j schrijfster Hildu P. er aan meegewerkt licht zijn. doch zij dienen voorzien van tijdbestek van 3(1 dagen overgegaan hoeven „e hier niet na te pluizen, ene kap waarin zich eene spleet bc dc| Marcel Sedeyn is een kerel van zoo vindt van I cm. breedte (voor fietsen wat twintig jaar. vol optimisme, en dat1/2 cm.) en 5 cm. lengte. Deze al her' wat in dezen tijd vansP|cet moet zich bevinden ONDER de grootste vrougden. Dezer dagen scheen van den hand van een Aalstenaar e«-n boek dat op zijn Besluit van I Maart 1940. nopens de^omt CHAREL DF. SPONS Ravitailleering oer bevolking, zal tot joviale, guitig e Marcel Sedeyn is er de de 13e UITREIKING der R ANT- j auteur van. In hoeverre zijn mede-, Ren SOENEERINGSZEGELS worden. Keizerlijke Plaats 14. op hiernavermelde dagen, in den voor middag van 9 tot I 1.30 uur. of in denizeKl zenuwschokkende gebeurtenissen. Zijn j lichtbron (op ongeveer 1/3 der totale boek zit even vol gezond humeur als hoogte) en boven de spleet moet een zijn eigen hor». Hijzelf leeft dus heel en metalen scherm aangebracht zijn. al weer in zijn boek. dat zeker iederzoodanig dat het licht steeos naar on- Aal: tenaar zal willen lezen. der uitstraalt. Het is reeds een groote verdienste 2) Donker-blauw licht is ook in op zichzelf, als men een schrijver in volgende gevallen toegestaan zijn werk zoo terugvindt. Maar ..Charel Voor de voertuigen der luchtbe- De Spons heeft nog andere kwalitei /chermingsdiensten (Zekerheid- -n 's Voormiddags n. 3 's Namiddags n.4jten. Al pee-rui het werk geen hoog .- Hulpdiensten. Brandweer en Politie). WOENSDAG 30 APRIL 'vlucht, wat de schrijver ook niet be- b) Voor de vrrkeersplaatsen wier \r -JJ e w J-I c doeld heeft, toch getuigt het van een uitgangen rechtstreek» in ae buiten Voormiddag, 5 Namiddag; n.6 namiddag van 14 tot 16,30 uur. De Rantsocnkaarten op de voorzij de nevens het Rijkswapen rechts ge merkt met de volgende nummers MAANDAG 28 APRIL 1941 's Voormiddags n. 1 's Namiddags n.2 DINSDAG 29 APRIL GEDURIGE AANBIDDING bij de Eerw. BROEDERS VAN DEN H. JOANNES DE DEO, De Ridderstraat. 39, Aalst. OP 27 APRIL 1941 Om 7 uur Uitstelling van het H. Sacrament. Om 9 uur Plechtige Hoogmis. Om 5 uur Plechtig Lof met Ser moen, gepredikt door een Eerw. Pater Capucijn. Bloemen en Kaarsen worden n dank aanvaard. NAAMFEEST VAN DEN H. JOZEF Op Zondag aanstaande 27sten April viert de aloude St Jozefsgilde het naamfeest van haar H. Patroon. Het bestuur rekent het zich ten plicht al de leden der confrérie uit te noodigen tot het bijwonen der Plech tige Gildemis, welke te 10 ure in de St Martinuskerk aan het altaar van den H. Jozef zal opgedragen worden. Een oproep wordt gedaan aan al de schrijnwerkers, meubelmakers en an dere houtbewerkers. werkgevers en werknemers van Aalst en omliggende om in groot getal aanwezig te zijn. op dat door de machtige voorspraak van den H. Jozef onze huisgezinnen en onze famjlie zouden gevrijwaard blij ven van alle onheilen, in afwachting van den zoo zeer gcwenschten vrede. De Schola Cantorum van St Marti nuskerk onder leiding van Kapelmees ter Mijnheer Renaat Morés en den hr Clement Keppens, orkestleider zal voor de uitvoering zorgen van de Missa van Aug. De Boeck, (voor 4 gemengde stemmen). Maandag 28sten April tc 9 ure, wordt er eene H. Mis opgedragen voor de nagedachtenis der afgestorvene !e- leden van de Broederschap. Vergeet onze overleden broeders niet. Men verzoekt ons het afsterven me de te deelen van Mevrouw MARIE-CECILE Weduwe van Mijnheer GUSTAVE BOSTEELS geboren te Nederokkerzeel. den 22 November 1855, en godvruchtig in den Heer ontslapen, te Aalst, den 25 April, 1941. versterkt door de laatste Troostmiddelen onzer Moeder de Heilige Kerk. De Plechtige Koordienst. gevolgd van de bijzetting in den familiegraf kelder, zal plaats hebben in de deka- nale kerk van Sint Mnrtinu%. te Aalst, op Donderdag I Mei te 10.30 u. De Damesmis onder den Dienst aan het altaar van den H. Antonius. Men vergadcre in het sterfhuis. Kapellestiaat 27, te 10 u. De Vigiliën daags te voren na het Lof. De nadienst van Barmhartigheid op Vrijdag 2 Mei. te 8 u. Het Gregoriaansch Dertigste zal in dezelfde kerk. te 7 u. vanaf Dinsdag 6 Mei. gelezen worden. Vrienden en kennissen die bij ver getelheid geen doodsbericht ontvan gen hebben. worden hierdoor vrien delijk tot de Begrafenisplechtigheden uitgenoodigd. Aalst den 25 April 1941. VRIJDAG 2 's Voormiddags n. 7 MAANDAG 5 MEI 's Voormldd. n. 9 's Nzmiddag: DINSDAG 6 MEI 's Voormidd. n. 11 's Namiddags n.12 Vanaf Vrijdag 2 Mei. enkel 's voor middags. worden de bijgevoegde ze gels afgeleverd voor zwangerschap. Op Woensdag 7 Mei, 's voormid dags. voorbehouden aan niet-inwo ners schippers, foorreizigers, leurders enz., (voor de gewone zegels). niet te onderschatten vertellerstalent, lucht voeren (gangen, hallen, ingan MEI 1941 'het boeit, het ontroert ook af en toe1 Ken van herbergen, waaiers. lichtslui- 's Namiddags n.8 ronder gezochtheid. men vindt er zen enz. 'zichzelf in terug in zijn volle jeugd. c) Voor de binnenverlichting van Want wie heeft ook niet een beetje den trams, treinen, auto's, enz. 10 Charel» gckpccid Charel De Spons en zijn kameraden leven in dit boek parmantig voor ons oogen, ze halen allerhande grappen uit. zonder zich verder aan gewaagde avonturen over te leveren. En dat Marcel Sedeyn ons met die eenvoudige duiding van gegevens weet te boeien en te ontroe-herbergen, ren pleit genoeg voor zijn kunnen. d) Voor de verlichting van ver keersinrichtingen (wegwijzers, vlucht* heuveltjes, perrons, enz. e) Voor hand en zaklampen in ,de buitenlucht gebruikt, o m. lantaarns. f) Voor verlichtingsborden ter aan- handelihuizen. hotel.-». schouwburgen en kinema's Alle hierboven vermelde l'chthron- Daarom bcveler. we dit boek aan. en nen moeten bij vliegalarm omniddrl- het mag gerust door iedereen worden Op Donderdag 8 en Vrijdag 9 Mei. j gelezen, het i* een remedie tegen i voormiddags, omruiling van boterze- zenuwziekte en zwartgalligheid, het zit vol gezonden humor. Wij zien verder nieuwsgierig uit dezen jongen gels voor melkzegeïs. Op Maandag 12 Mei 's voormid dags, bijgevoegde zegels op vertoon' naar ander werk van van een door het dispensarium afgelc- schrijver, verd getuigschrift. De landbouwers worden verzocht hunne zegels af tc halen op Woensdag 7 Mei. Albert Baeyens. - CHAREL DE SPONS is te v krijgen bij alle boekhandelaars. KRIJGSGEVANGEN Het Verbond V.O.S. stelt zich Zondagen ten dieste in zijn lokaal Koombloem Groote Markt, van tot 12 uW. voor het invullen oer formu lieren voor achterstallige soldij, loon verlies, verloren stoffelijke goederen. ille De 10 ZEER BELANGRIJK Om een nieuwe aardnppelkaart voor de 13e periode te bekomen, moeten de be langhebbenden den stam hunner anrd- appelkaart der 12e periode volledig ingevuld voorleggen. De Rantsoenkaarten aangeboden 500 fr.demobilisatie premie, eventueel bluschmateriaal op andere dagen dan deze door hun het opmakrn der aanvragen tot het be-dweilen, enz.) Kjk worden gt doofd. B. BRANDBF-STRIJDING. Ten einde het gevaar van brand bommen tot hun minimum te herlei den. dient de bevolking de volgende regels in acht te nemen 1De zolders en zooveel mogelijk de plaatsen zonder bovenverdieping dienen ontruimd van alle vlug ont vlambaar materiaal (oud papier, oude rommel, karton. vodden, brandhout en vluchtige oiien.) 2) Het noodzakelijk bluschmate riaal om kleine brandhaarden tc be strijden, in 't bijzondei een voldoende reserve water en zand. dienen op den zolder voorhanden te zijn. 3) Het gereedstellen van klein (handspuiten, brand DE MEIBOOMPLANTING TE AALST Op M i.fu«daê SB April, .te 20 uur. hicoen dr V.T.tv en Vl\ het .Aal st ersch stadsbestuur een Meiboom aan die /al geplant worden vóór het stad huis. Hiermee willen beide vcreeni- gingen nieuw frisch leven henken aan een eeuwenoud plaatselijk ge bruik. dat echter stilaan zijn mooie symbolische beteekrnis had verloren. Ziehier ren overzicht van het pro gramma der plechtigheden. waartoe alle stadftgrnooten vriendelijk worden uitgenoodigd Uitvoering van oud Vlaamschc ge legenheidsliederen door De Mere- laan. 't Is Mete; De Winter is ver- gangen; Hasseltsch Meiliedeken Wee* welkom Lieve Lente Schoon lieveken Zonnige Mei O, hoe zoet Hoog op den gelen wagen. Volksdansen uit verscheidene lan den. insgelijks door <De Merelaan Meiboomdnns tut het /evengebergte; Kngelsche stokkendans uit Heading ton; Almeleeschc Kermis. Rozelaar (twee Nederlandsche dansen); EiW- ten plukken (Engeltche rondedans) Als mijn vader...; Boerenbruiloft (twee Nederlandsche dansen); Föhrin gcrcontrn en Contra uit het Elheland (twee Nederduitache dansenKrgr laar. Mieke Stout (twee kempische dansen): Schoon lief... (gezongen Vlaamschc dans). Korte toespraken door den h. Jo zef Van Oveislraeten. namens de in richters, en door den h. burgcmeestei, namens het stadsbestuur. Vendel/waaien, door een Loker- when virtuoos in deze folkloristische sport. De feestelijkheid die hoogstens een uur duurt, wordt omlijst door Vlaant- he fanfarenmuziek. Aan oe volwas sen toeschouwers wordt een kleine her innering aangeboden. Liefhebber* onzer oude volksge bruiken. we verwachten u talrijk op Woensdagavond volgnummer aangeduid zullen streng geweigerd worden. De zegels zullen enkel worden af geleverd op vertoorv der eenzelvig- hcidskaart of van het tijdelijk inschrij- vingsbewijs voor vreemdelingen. c:» van de Rantsoeneeringskaart van den houder of zijn Ja9thebber. (Men moet zich niet persoonlijk aanbieden. de zegels kunnen dus afgehaald komen van een invaliditeitspensioen1 der teruggekeerde zieke of gekwetste Krijgsgevangen. Het Verbond V.O.S. MEDEDEEUNG DOOR HET STEUNFONDS, KORTE ZOUTSTR. AALST I) Vanaf I Mei 1941, zal door elk worden steuntrekkend gezin.en voor elke week door een lasthebber, mits deze in het een form. Ill wekclijksche aangifte bezit is van de hierboven vermelde der veranderlijke inkomsten moe stukken). De rantsoenecringskaarten j ten ingediend worden, 't zij dat er al van personen die in het buitenland of niet inkomsten zijn voor de betrok- verblijven moeten onmiddellijk inge- ken week in voorkomend geval zal leverd worden. jeen form. Ill met vermelding. NIETS. Er dient wel opgemerkt dat eens dr 1 onderteekend worden door den steun- uitreiking gesloten er geene zegels aanvrager of diéns gevolmachtigde. meer worden afgeleverd. De vroegere uitgedeelde zegels blij ven geldig tot 6 Mei 1941 inbegrepen. Vanaf 7 Mei hebben deze zegels geen waarde meer en dienen de nieuwe ge bruikt te worden. De Secretaris, De Schepen van F. DE MEYST. Bevoorrading. P. CORNEUS. KUNSTENAARSG1LD AALST Het njet naleven van deze verorde ningen zal door de bevoegde diensten woicien opgespoord en de overtreder ZWAAR BESTRAFT. Wij verzoeken onze bevolking, ii het belang van hun zelf en hunne me deburgers, mede te werken aan de vol ledige verduistering onzer stad. Aalst, den 23 April 1941. De Burgemeester. V. BOCQUE. VOETBAL. BU S. C. EENDRACHT Benevens den hoofdschotel va»» Eerenfdeeling S.C. Ecnnracht-Lierwhr j gaat op Eendracht'» plein 'i morgen# om 10.30 u. de match door voor het kampioenschap van Oost Vlaanderen S. C. Eendracht S. K. Geeraardsbet* gen. Voor dezen wedstrijd is een meen inkomgeld van 2 en I fr. gesteld. Ook de match van EcreafdeeKng zal voorafgegaan worden van eer» voorspel tusschen de jongere elemen ten van S.C. Eendracht. Deze match zal aanvangen te I 3 u. 30. Dit is dus voor de liefhebber# een dag vol sport. BELANGRIJK BERICHT AAN DE HOUDERS VAN REISDUIVEN 2e Uitvoeringsverordening van 10 April 1941 tot de verordening betreffende reisduiven. Op bevel van den Militairen bevel hebber voor Belgir en Noord Frank Teneinde deze maatregel tijdig en in goede orde te kunnen uitvoeren zal ieder steuntrekkend gezin, in de Iaat-!r'it» moeten alle houders van reisdui- ste week der maand April, 5 Form. Ill ven ALLE DRIE MAANDEN, te re ontvangen. waar\an één voor elke kenen van I Mei 1941. hij de Burge week der maaft'd Mei. Na I Mei zal meester* een lijst IN DUBBEL inleve NIEMAND zonder behoorlijk inge ren. waarin hun reisduiven naar de vulde aangifte zijner inkomsten nog volgorde der ringnummers zijn opge worden aanvaard voor uitbetaling nomen en die met den staat op den van steungeld. i laatsten dag der vorige maand over 2) Kortelings wordt overgezaan tot eenstemt, t.t.z. een lijst die den laat de uitbetaling der Huishuurbijdrago *,en en ju>»t*n toestand van hun hok te. (Zie Staatsblad van 16 Maart 1941.) bevat. Deze bijdrage ut 2 fr. per dag voor Niettemin, en onafhankelijk van de- de gezinnen met 2 a 4 kinderen bene-1 ze beslissing, blijven de houders van Op Zondag a.s. 27 April, 1941 11.45 uur gaat in de Feestzaal van het Staahuis het 36ste ZondagsconcertwJ_ door. met de gewaardeerde medewer jden de 15 jaar. en 2.50 per gezin met »*»*duiven verplicht de tingen der ge- meer dan 4 kinderen beneden 15 jaar. doode of gestorven duiven. samen De gezinnen die hiervoor in aanmer met boklijst. binnen te brengen king komen en nog geen Verklaring binnen den kortst mogelijken tijd. ten king van Mevrouw Juliette Van der| Meirsch- Bcindorf fmezzo-sopraan, en Mejuffer Helena Siau, declamatricc. Op het Giordani programma Mortelmans, Unterste-Voss, A. Mussche. Van Ie. W. Kloos en Top Naeff. Algemeene ingang 2 fr. werken van hierover aftegden, dienen ten spoedig Stadhuize. Bureel 7. telkens als het De Boeck. *te vm. form, op onze bureelen in te geval zich voordoet, net zooals vroe- DaC' BEDANKING. De Familiën VAN DF.R MEERSSCHE VERHULST danken van harte de vele vrienden en kennissen om hun deelneming bij hei overlijden van Mevrouw ANNA VERHULST HET VLAAMSCHE KRUIS Om de. met zooveel belangstelling gevolgde voordrachtenreeks. inge- vullen. 3) Er wordt op géwezen dat gens Art. 4 van be» besluit van 1940 over het verieenen van behoeftige personen, de vol. I Alle andere bepalingen van de ver- 7 ordening op het houden van reisduiven steun fld 4-9-40, blijven van kracht. H« t steun binnenbrengen der lijkten in DUBBEL wordt verleend per dag en betaald per geschied» vóór I Mei a s. en herhaalt week. Deze bepaling zal voortaan stren( worden toegepast. De wn Bureeloverste. E. DANCKAERT. EEN PRACHTIG RESULTAAT De Vlaamsch Nationale Studiekring richt door het Vlaamschc Kruis, voort <iDe Vriendschapheeft aan den heer zich om de 3 maanden. De belanghel. benden worden verzocht zich tot de I plaatselijke duivenbonden te wenden, j die me» de uitvoering van dezen maat regel belast worden. Aalst, den 23 April 1941. De Burgemeester V. BOCQUE. te zetten, treedt nu de Heer Schouppe burgemeester van Aalst de Maurits op. met het onderwerp h vijftienhonderd (1500) sociaal hulpbetoon. Vlaamsche Kruis 7» STAD AALST. In verband met de nieuwe verorde- frank voor ning over het houden van reisduiven, zijnde de worden de herbergiers, die destijds op schitterend leeringen voor duiven gaven, verzocht op t ONMIDDELLIJK "de noodige lijsten af st- te halen, ten Stadhuize. Bureel 7, al- Woensdag te den nog voor 330 frank prentkaarten waar hun de noodige onderrichtingen en insignes ten voordeelr van Winter-zullen verstrekt worden. Ihulp tijden» het feest verkocht 1 i Het St*dsbe«tWir, Winterhulp overhandigd, netto-opbrengst van den ledereen die belang stelt in de so- geslaagden Dietsehen Avond ciaal-hyg:enische problemen van de- Zondag. 20 April. Daarenboven wei zen tijd. kome iederen 19 u. 30 in de Stedelijke Meisjes school, Schoolstraat. nlgr- vast* RED STAR 6-S.K. GLORIEUX 2 Woensdag speelde de liefhebl>ern* club Red Star, lokaal Asschercndrics bij Guttaaf Cooman. op 't plein van S. V. Aalst een vriendenmatch tegen de Weesjongens (S.K. Glorieux.) Red Star wint den opgooi en kient windvoordeel. Dr Weesjongens leiden de eerste aanvallen en Paul Buy* rent er alleen van door en geeft Hofman nakijken aan de 6e min. Red Star geeft de repliek en aan de I 2e min. kan Rogghé op voorzet van Jefke Meert gelijkzetten. Kort daarop lost Schorreel ern kogel doch Dnelninn redt gepast. Weer is Pol Buys door. maar Hofman werpt zi< h in zijn voe ten en klaart 't gevaarlijk standje op. Wederzijdsche aanvallen brengen geen verandering en de rust komt met I. Kort na de herneming schiet Meert hard op de lat en De Canck ontzet. Wanneer Van Geit daarna voor/et aan Meert geef» deze met ern prac hti™ schot voorsprong aan Red Star 2I. 8 min. De meerderheid van Red Star blijft voortduren en Van Geit kan op hoekschop er 3I van maken, er» kort daarop is 't 4I na kop-doot van denzelfden speler. Paul Buys tracht spel in evenwicht te brengen doch Goossens en Dc Gols tred*»» steed* gepa*t op. Aan de 24e min kan Rogghé, op geharrewar vóór doel den stand op 5 I brengen en Meert maakt er 2 min. later 6—-I van Oj» ontsnapping langs den linkervleugel kan Staelens er 6—2 van maken, waarna 't einde komt van deze fairbe- twiste partij. Zondag om 14.30 u. op 't plein van S. V. Red Star tegen De Stormvogel». Naamlooze Vennootschap ETA- BL1SSEME.NTS DE CLERCQ A C. Tissage Moderne, NINOVE. Alge meene buitengewone vergadering op Donderdag 15 Mei 194 Iin den zetel der Maatschappij, te 10 uur mor gens. DAGORDE Kiezing van Beheerders en Commissaris, in ver vanging der uittredende herkiesbar? leden. De HH. aandeelhouder» gelie ven zich te gedragen volgens artikel 20 der statuten.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Volksstem | 1941 | | pagina 3