HET KASTEEL PER VERPOE^ENIS Gemengd Nieuws De Plantaardappelen De auto naden oorlog Officieele prijzen voor Groenten en Fruit De mijnramp te St-Etienne ZONDAG 25 JANUARI 3e ZON DAG NA DRIEKONINGEN. (Adoia te) Gloria Ged. Ie Bckeering H. Pau lus; 2. H. Petrus. Credo. Luik Bekecring H. Paalus. Vc3pers v. d. Zondag. Gtd. Ie. H. Polycarpus; 2. Bekeering H. Paulus 3. H. Petrus. MAANDAG 26 JAN. II. POLY CARPUS (Saeerdotes). Gloria. DINSDAG 27 JAN. H. JOANNES CHRYSOSTOMUS (In medio) Gloria Credo. Brugge Gelukzalige Joanne3 van Waasten. DE WIJDING VAN Z. EX. MGR. CHARUE TOT BISSCHOP VAN NA MEN UITGESTELD. De wijding van Z. Exc. Mgr. A. Charue tot bis cchop van Namen, die voor Donderdag aanst. 29 Januari, was aangekondigd, za! op voornoemden datum niet door gaan. Zij zal vermoedelijk plaats heb ben op Woensdag l 1 Februari a.s. feestdag van O. L. Vrouw van Lourdes. STORINGEN IN DE GASD1STRI BU'TIE TE BRUSSEL. Een techni sche panne, die zjch tijdens de laatste dagen voordeed in de installaties der M rly - Gaaf abri ekheeft zekere slorin- gen teweeggebracht in dc distributie vooral in de voorsteden. Van bevoegde zijde vernemen wij heden dat dc toestand van aanslaande week af. zoodra de noodige hcrstellin gen zullen gedaan zijn, terug normaal zal worden. Naar men ons van goed ingelichte zijde weet mede te deelen mogen de vooruitzichten inzake de verstrekking van aardappclplantgoed voor den ko menden oogst bemoedigend worden bestempeld. Tot dusver werden er niet minder dan 19.300.000 kg. uit Nederland in gevoerd en aan den man gebracht. Hierin begrepen 3450 ton Eerstelingen, i waarmede dus feitelijk onze vroege aardappelstreek in het noodige is voor zien. Zelfs kan die teelt daar eenigszinsj worden uitgebreid. Naast het Hollandsche plantgoed kwamen onze aanplanters ook in het j bezit van 13.650 ton plantaardappelen uit Duitschland. In vergelijking met j het vorige seizoen mag worden aange nomen dat dc hoeveelheid eerstelin gen.) omtrent verdubbeld is. In het geheel zijn er op dit oogenblik reeds 10.000 ton plantaardappelen meer ingevoerd dan verleden jaar. GELDIG VAN VRIJDAG 23 JAN. TOT DONDERDAG 29 JAN. Prijzen door den verbruiker te beta Het slaat vast dat na den oorlog de auto in ons land zooals in alle andere overigens allerlei vraagstukken zal doen rijzen.De Associatiqn pour Ia Defense des Intéréts de l'Automobile heeft dit ingezien en heeft een brochure laten verschijnen. L'Aufobobile en Belgi- que après la Guerre waarin de ver schillende gezichtspunten die zich voor doen worden behandeld door deskun dige medewerkers. Zoo wijdt de h. R. Mechelynck een beschouwing aan de «(Urbanisatie en het verkeer,» terwijl de h. P. André het vraagstuk van het au toverkeer na den oorlog onderzoekt.De h. P. Holoffe houdt zich ten slotte be zig met de vraag wat cr van ons wegen net zal geworden na den oorlog. Over het algemeen kan men getuigen dat de oude vraagstukken die zich in verband met het autoverfeeer Cn het autogebruik stellen niet op een bepaald nieuwe wij ze worden bekeken; Ér wordt echter met de noodige statistieken cn aan de hand van den toestand waarin ons au topark zich bevond vóór den oorlog gewezen op de noodzakelijkheid, die zich zal opdringen, zoo spoedig moge lijk tot een vernieuwing over te gaan.Of daaromtrent van nu af reeds een beleid kan worden bepaald is een vraag diel men bezwaarlijk bevestigend kan be-; dat de voorraden die er toch zijn in het land, gedeeltelijk moe.en verborgen zijn bij menschen die ze zich, zelfs niettegen staande ongelooflijke prijzen toch kun nen aanschaffen.De verwachtingen wer den niet bedrogen. De hand werd ge legd op honderden Kgr. broodgraan, tientallen Kgr. vlcesch, l'J Kgr. suiker, verscheidene Kgr. kaas en peperkoek, een graanmolen, 100 Kgr. textielstoffen. Niettegenstaande dc klaarblijkendheid van overtreding weigerden verscheidene personen de noodige verklaringen af te leggen. Niettemin werd al het hooger- aangehaalde inbeslaggenomen. In het privaat huis van den uitbater van een textielmagpzijp werd een grondig on derzoek ingesteld. Hier grenst de on wettige voorraad aan het ongelooflijke. Duizende stuks werden aangetroffen. Naar raming vertegenwoordigen ze een waarde van ongeveer één milliocn frank, berekend in officieele prijzen dio geldig waren voor 10 Mei 1940, gez.cn het hier vooroorlogschc producten geldt. Het volstaat slechts even de woeker prijzen te vergelijken met dc vooroor logsche en een gedacht te hebben van de winst die hier kon verwezenlijkt wor den. Dergelijke activiteiten bewijzen vol doende dat de kontroledienst zich niet beperkt bij het opsporen van kleinere len TALRIJKE ZAL.IG EN HEILIG VERKLARINGEN TL ROME VOOR GELEGD. Dc Congregatie der Ri ten; heeft 949 zaligverklaringen cn 52 heiligverklaringen tc onderzoeken. On der dc zaligverklaringen komen c!rie Pausen en wel Bcnedictus XIII, die in 1730 overleed. Paus Pius IX, overleden in 1878 cn Paus Pius X, overleden in 1914 evenals 4 koninginnen, Maria Christina van Savoy, Koningin van Si cilië (overleden in 1836), Maria Clo thilde van Savoy, Koningin van Sardi nie (overleden in 1802), Johanna van Valois, Koningin van Frankrijk (ge storven in 1505) cn Kunigunde van Polen (gc3torven in 1298). GILDE DER MEESTERHAAR- KAPPERS. Het sckrclariaat voor het Ambachtswezen deelt mede Door het besluit van 25-11-1941versche nen in Het" Staatsblad van 6-12-1941 werd het gild der mcesterhaarkappers (officieele berocpsvereeniging) opge richt. Wij verzoeken de hecren meester-, haarkappers dan opk al hun briefwissel ling in verband met hun beroepsbelan- gen, inzonderheid nu, in verband met de bijzondere zeepverdeeling en tcx- tielwarenverdeeiing, naar hun secreta riaat tc zenden Secretariaat gild der1 mcesterhaarkappers. 22, Kunstlaan, Brussel. Adresvernndering zal even tueel worden bekendgemaakt langs denzelfden weg. EEN MOORDENAAR IN DE GE VANGENIS VAN NAMEN OVER LADEN. Baudoin Dury, de vage bond die den 8 Mei van vorig jaar, het oudje Marie Remacle van Martouzin- Neuville (Bcauraing) doodde, om haar te berooven van enkele honderden franken, is in de gsvangenis van Namen overleden. Dury moest in den komen den zittijd vóór het Assisenhof van Namen verschijnen. Door zijn dood «lis verdere rechterlijke actie overbodig geworden. Kropsla (van onder glas), p. st. 2,40 Wortelen Jonge gewasschen wortc-j len in busscis, de eigenlijke wortelen moeten 500 gram wegen cn maximum 10 centimeter lengte hebben per bussel, 2,10; Alle andere wortelen, los, gewas-' schcn en zonder loof, per kg. 2 fr. Al le andere wortelen, los, vrij van aarde en zonder loof, per kg. 1.80. Porei (gcwasschcr. of gepeld, dc top pen der bladeren moeien ingekort zijn) per kg. 7.25 (Dc verkoop van onge- v/asschcn porei is verboden). Kabuiskoolen. Witte, per kg. 2.65 roodc p. kg. 3.1 0. Groene kooien. Per kg. 3.ge krulde kooien per kg. 1.80. Kervel, van de open lucht, p. kg. 7.25; van onder glas p. kg. 12.00, 13.35. 1 7,35. Witte en groene selder. Gewas schen vrij van zieke en doode bladeren en wortels, p. kg. 7.25. (De verkoop van ongewasschcn witte en groene sel der is verboden.) Slceksalaad. Per kg. 13.00, 14,45 18.75. Vcldsalaad. (De plantjes moeten gewasschen en gckuischt zijn), per kg. 8.00, 8.95, 11,75. Spruiten. (Gezond) p. kg. 7.25. Knolselder. (Zonder loof) p. k. 5.20 Schorseneer., per kg. 5.20. Zwarte druiven Kwaliteit A. per kg. 34,25 kwaliteit B- per kg. 30.25: kwaliteit C., per kg. 22.25: Alle witte druiven kwaliteit A. per kg. 45.25; kwaliteit B. per kg. 39,75; kwaliteit C. per kg. 30.25. Appels Cox's orange pippin A. Extra per kg. 22.25; B. Standard, per kg. 17.75; C. Consumptie, per kg. 7.25 D. Rebut, per kg. 2. Peren Doyenne du Cornice A. Extra, per kg. 24.75; B. Standard, per kg-, 20.50; C. Consumptie, per kg. 8.25; D. Rebut, per kg. 2. antwoorden. Maar Het is niettemin wen- schelijk er de aandacht op te vestigen en zooals A.D.I.A./vroeger meermaals: heeft gedaan, wórdt een lans gebroken voor een verminderde fiskaliteit. Er wordt zelfs opgekomen voor het plan gedurende zes maanden na den oorlog totale vrijstelling van tolrechten te ver- leenen op den invoer van onderdeden van auto's, die dan in Belgie zouden worden gemonteerd. Wij durven hopen dat, na den oor log, de geleide ckönomic de kwestie van dc auto's krachtig zal weten aan te pakken en desnoods dergelijke maatre gelen zal weten te nemen, cr hierbij over wakende dat zij niet strekken tot verrijking van enkele automobielbedrij ven die maar al tc gemakkelijk op de binnenlandsche markt de prijzen in hunc voordeel regelen. MINISTERIE VAN BINNEN LANDSCHE ZAKEN c« VOLKS GEZONDHEID BESTUUR DER CONTROLE- DIENSTEN VAN HET DISTRICT AALST TWEE GOED BELOONDE RAZIA'S JN 'T DISTRICT AALST Gedurende de laatste dagen werden door de kontroolagenten van het D.s- trict Aalst verscheidene voorraden op gespoord die onttrokken waren aan den normalen omloop. Hel betreft hier zoo als verder zal blijken allerlei eetwaren en producten van eerste noodwendig heid, die, dank zij het optreden der controleurs aan de bevolking kunnen aangeboden worden tegen officieele prijzen. Het is haast onbegrijpelijk hoe sommige menschen er toe kunnen be sluiten zich van voorraden te voorzien, die verre hun normaal verbruik te bo ven gaan, terwijl van den anderen kant de gewone mensch dikwijls het onmo gelijke moet doen om zich het strikt noodzakelijke aan te schaffen. Het is de taak van de controlediensten deze schandalige wantoestanden, met al de hun ter hand gestelde middelen te keer te gaan, ten einde aan de breede lagen der bevolking toe te laten een zekeren voorraden, maar vooral er naar strec levensstandaard te handhaven, zulks isze te gaan vinden aan de bron, of op mogelijk indien de voorraden waarover plaatsen waar ze meer in massa opge- we beschikken op rechtvaardige wijzestapeld worden verdeeld worden, en niet, zooals veelal TRAMBOTSING TE RZXENSART Woensdagmorgen is een buurttram komende uit Rixcnsart naar Brussel op het gehucht Bourgeois in botsing geko men met een andere tram, rijdende naar Waver. De schok was zoo geweldig dat een der bijwagens uit de sporen sprong cn in een gracht kantelde. Omwonenden kwamen toegesneld en boden de eerste hulp. Ondcrtusschcn waren de geneeshecren van de streek gewaarschuwd, alsmede Brusselsc.nc ziekenhuizen, die verscheidene zieken- het geval, uitsluitend in handen blijven van voortbrengers of kapitaalkrachtige menschen. Enkele feiten Op 15-1-1942 werd door de agen ten der vliegende Brigade en een tech nisch controleur voor Landbouw een razzia gehouden op de gemeente. Meer- beke en Pollare. Er werden twee var kens ontdekt die niet aangegeven waren, eveneens twee schapen, honderden kg. aardappelen en broodgraan werden in dc woningen van landbouwers ont dekt, en daar ze het normaal verbruik der betrokken gezinnen te boven pn-1 gen werden ze ter besch.kk.ng gehouden Achlüen personen werden met zwa. re verwondingen opgenomen en naar werd VERDUISTERING Zondag 25 Jan. van 18,21 tot 9,29 u. I Maandag 26 Jan. v. 18.22 tot 9,28 u. .Dinsdag 27 Jan. van 18,24 tot 9,27 u. 42 DOODEN en 31 GEWONDEN Vichy, 22 Jan. Woensdag heeft zich ren mijnga^t;Vgt»£fing voorge daan in het nijverheidsdistrikt van Sint Etienne. L- Tot dusver werden 37 dooden en 30 1 gewonden geborgen; De reddingswerken stukten op groo- te moeilijkheden, d^ar de ontploffing plaats had op 650 meter onder den grond. Desniettemin konden nog talrij- Ike mijnwerkers gered worden. Op het oogenblik, der ontploffing be vonden zich 150 -ïnijnwerkers in de mijn. Een gedeelte werd door de in- stortingen als gevolg der ontploffing, den terugweg afgesneden. De reddingswerken werden zeer be moeilijkt door een tweede ontploffing, die zich tijdens de eerste namiddaguren voordeed. Het aantal slachtoffers bij de mijn ramp te St Etienne bedroeg Donderdag namiddag reeds 42 dooden en 31 zwaargewonden. der algemeene bevoorrading. Er werd eveneens een simkslachting ontdekt. In ziekenhuizen vervoert). het achterhuts van een woning werd Verscheidene slachtoffers een geslachte koe gevonden welke reeds jn Iev vaar veikeeren. m twee verdeeld was en een gewicht, £en lwaa,(ta, ander(, rcizi s> die er van 240 kgr. ges acht vleesch bevatte.aan |Qe ,V!m:n konden> na zouden De betrokken landbouwer en de slach- i ter, welke onverhoeds overvallen wer- eerste hulp ter plaatse te hebben ont- 1 i j il vangen naar hun woning overgebracht den, konden nog wel ontvluchten,doen worden moesten hun vesten in de keuken achter laten. Zoodoende konden zc geidentifi- eerd worden, daar hun paspoort even eens achtergebleven was. Ze worden door de politie opgezocht. De echtge- Onder de zwaargewonden bevond zich de jonge bokser, Albert Robbe, uit Rixensart, welke, naar een later binnen gekomen bericht meldt, denzelfden - v - - avond aan de opgeloopen verwondin- noote van den eigenaar trachtte de con- overleden [s in de kHniek van de troleurs om te koopen door hun afstand nrfla 1Ktraa. wa*rkP, te willen doen van de helft der ge slachte koe en aan eiken controleur vijf duizend frank te geven Onze Jourdanstraat, waarheen hij met een schedelbreuk en afgerukten arm was overgebracht. Albert Robbe behoorde tot onze Oosl-Vlaamsche Drama tische Geschiedenis door SILVAIN VAN DER GUCHT. 29ste Vervolg. De ongelukkige stortte, zonder een woord tc uiten, op den grond. Karei vatte hem bij de boenen en trok hem tusschcn het geboomte. Hier beroofde hij het lijk van dc gouden horlogic, zilveren snuifdoos ci geld, cn, het bevel zijns meesters in dachtig, trok hij den zakdoek uit de jas van zijn slachtoffer, knoopte cr gansch den boedel in, na er met opzet ecnige bloedvlekken op tc hebben ge maakt en. uit vrees dat dc man nog niet ten volle dood was, gaf hij hem met zijn stok den gr? adeslag, en spoedde zich naar het bouwvallig huisje. Karei had gehuiverd, toen hij den moord bedreef, maar nu deze voltrok ken was. stelde hij zich gerust cn tracht te niets beters meer, dan het bevel dat hem was opgelegd, stipt uit te voeren. Aan het huisje gekomen, ging hij binnen, sloot de deur achter zich, en sioeg vuur. Op de schouw stond een lamp, cn daarachter hing een oude, gescheurde spiegel. Karei verhaastte zich dc lamp aan te steken. De kiel, dien hij over zijn jas had aangetrokken, evenals zijn bei de handen, waren besmeurd met het bloed van den onschuldige, dien hij zoo deerlijk kwam tc vermoorden. Karei Kwakbeen was echter niet ge woon lang in vertwijfeling tc blijven. Hij trok den kiel uit, smeet hem in den schoorsteen, stak er met de lamp het vuur aan en verbrandde hem tot pulver. I Toen ging hij omzichtig naar achter, putte water uit den bronput en reinigde zijn handen, kwam terug binnen en opende dc kast... Dc kleeding van den Capucien hing aan den kapstok ook dc houten doos, c!ie de baarden en wenkbrauwen inhield, vond hij. Doch alvorens zich te vermommen, om zijn tweede schelmstuk tc beginnen, werd hij door een hevige aandoening gedwon gen een weinig rust en een dronk water tc nemen. Zijn zwakheid duurde echter niet lang na eenige stonden was hij weer bedaard. Hij verkleedde zich in een Pater Capucien. bond een langen, grijzen baard aan zijn kin, plakte val- sche wenkbrauwen boven zijn oogen cn, voorzien van den zakdoek, die de geroofde voorwerpen bevatte, begaf hij zich stoutweg naar dc woonst van Jo seph Verboden. Wij. hebben den ongelukkigcn Joseph verlaten, toen hij aan de bedsponde zijner echtgenoote God bad tot leniging van hare sra% Het was reeds meer dan vier uur in den namiddag en nog bleef de bedrukte man weenen en bidden. Zijn drie kin deren waren terug uil de school, en kwa men vol vreugde het huis binnenge stormd. Helaas, de jonge spruiten ken den de oorzaak niet van het verdriet hunner ouders en vroegen om eten. Joseph stond op, ging naar de scha^ raai en sneed hun elk een boterham, die agenten begrepen echter hun phch. en di zwaatgewichtc„, waarop met weigerden kordaat dit aanbod. Er werdhe( d(, toekomst; he£, wat ver. onmiddellijk overgegaan to mbtslag-wachti „erden gebouwd, name der hooger aangehaalde hoeveel- j ,n d<Jn b inn<_ van dj, seizo£n nam herd vleesch. met een volledtg slagers h dee] aan d<; Bmsse, houdcn gerief. In hetzelfde hu,s werd dadelijk zwaargewicht_kompelilie. Een mooie een grondig onderzoek mgesteld end<_ Qostendsche beloftc nog andere eetwaren werden ontdekt A„ Gerard sU,]dc hem m de heid broodgraan, meel boter, vet, suiker, den eindsldjd ,e betwisten tegen Pierre o varkensvleesch en ongeveer 20 kg. w Deuren we,ke eindstrijd dus zijn ""Ook distal Aalst werd bedacht°P sPortSebicd zal ziin me. een onderzoek. Op 14 Januari de- "eAan'den jeugdigen Waal verliest de den een 16-tal controleurs, vergezeld van 2 politieofficieren en een lid der stadspolitie een inval in een twintigtal huizen van de rijkste burgers der stad. Het gold hier een bijna vaststaand feit zij gretig opaten. Kinderen, zeide Joseph, uw moe der is ziek.. Weest braaf en houdt u stil... Misschien zoudt gij goed doen, op straat te gaan spelen. De bengels wenschten niets beters en begaven zich naar buiten. Joseph Verboelen werd van de ge- buren gaarne gezien. Op eenigen af stand van zijn huis woonde een bakker; bokssport een werker, die met ernst cn overtuiging zijn weg baande in een van den beoefenaar vecleischende speciali teit. deze hield veel van hem, omdat hij goedhartig en eerlijk was, en dc bakke- rin had doorgaans veel medelijden be toond met dc kreupele Brigita, die zij meermaals had helpen verplegen. De bakker stond juist met zijn vrouw in den winkel, toen de kinderen voor zijn deur aan 't spelen waren. Mij dunkt, zegde de bakkerin, hen met den vinger aanduidend, dat Joseph's vrouw wederom een toeval heeft gekregen, anders zouden haar kin deren op de straat niet mogen spelen. Best mogelijk, antwoordde de bakker dit huisgezin is waarlijk onge lukkig. Ik geloof, dat als er een steen uit de lucht viel, hij op het hoofd van Joseph zou neerkomen. Het gesprek bleef hierbij, maar toen het reeds laat begon te worden, en dc kinderen niet binnen werden geroepen werd de bakkerin ongerust, en nieuws gierig kwam zij de straat overgeloopen. naar het huis van den koopman. Zij vond er Brigitta in zeer zieken toestand en Joseph weemoedig aan haar bed sponde zitten. Gebuur, zegde zij, mij dunkt dat uw vrouw weer is hervallenWaarom mij niet aanstonds verwittigd Goede geburen dienen immers elkander te helpen Ach, vrouw, antwoordde Joseph, ge hebt reeds te veel goedheid voor mij gehad ik ben beschaamd uw dienst zoo menigwerf in te roepen, waarlijk het is reeds tc veel. Vervolgt.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Volksstem | 1942 | | pagina 2