AFGODEN Rechterlijke kronijk Zaak Joniaux. Vlaanderen. Brugge. Mechelen. Schrikkelijk schelmstuk. HET STAATSBLAD. STADSKRONIJK. waar bij zich per rijtuig naar Nabilla House, Belturbet, deed voeren, de verblijfplaats van mevrouw Johnes Coheland Jones, weduwe van een ouden vriend zijner familie. Daar verklaarde Saunderson dat hij, meerderjarig zijnde, bezit ging nemen van zijne goederen. Nu, hij bezit persoonlijk nog geenen duim gronds. 't ls daar dat de moordenaar der ramp zalige Augusta Dawes aangehouden werd. Zoodra de eerste plichtplegingen gedaan zijn, zullen de detectives Ierland met hunnen gevaugene verlaten. Gevecht tueschen Belgen en Franschen. Te Cbampdeuil(Seine-et-Marne) zijn Bel gische werklieden met fransche aan den slag geweest. Zij waren naar den winkel van M. Lamou- roux gegaan, om er hunnen voorraad op te doen. Daar vonden zij een aantal fransche jongelingen, welke spoedig eene hevige woordenwisseling uitlokten. Van woordeu kwam het tot daden, en de Delgen, zich overmand ziende, trokken 'j untie messen. Dan volgde een schrikkelijk gevecht Een Vtelg werd met eenen dikken knuppel den schedel ingeslagen. Hij stierf op den slag. liet parket van Mel'au heeft zich ter plaatste begeven om een onderzoek in te stellen. BINNENLAND. Geheimzinnige zaak. De heer advokaat ilorreraan, van Brussel, ontving op 26 November laalsleden het bezoek van zekeren lieer Jan Bapt. Arent, wonende te Turpenge (Luxemburg). Samen spraken zij lang over zaken. Sedertdien is M. Arent niet meer tenzijnent verschenen. Hij had cene aanzienlijke som gelds bij zich. Men gelooft aan een ongeluk of aan eene misdaad. Ziehier zijue persoonsbeschrijving welke in alle richtingen verzonden is klein van gestalte, ineengedrongen, donkerbruine baren en knevels, van de pokken geschon den, in een donker kostuum gekleed, eenen bolhoed op liet hoofd. Arme vrouw In een huizeken met een verdiep der lsal ellastraaï, te Brussel, woont de negen tigjarige weduwe S.... welke bestaat van eene kleine rent en een pensioentje. Daar de geburen haar in den morgen niet bemerklen, vreesden zij ecu ongeluk. Zij verwittigden de policie, welke zich aan stonds naar de aangeduide woning begaf. De agenten drongen langs een venster binnen zij vonden er de ouderlinge in den kelder liggen. Zij gaf geene teekuns van leven meer, en lug reeds iu den kelder sedert tien vorigen avond. 'Spoedige zorgen konden haar tot het «oven terugroepen, maar niettemin, gezien laren lioogen ouderdom, is haar toestand 6l'g. Moordpoging. Men schrijft uit Cheratte Dinsdag nacht is een eerbiedwaardige inwoner dezer ge meente. M. Daubresse, door eenen kerel aangevallen, die hem drlj dolksteken toe bracht. De gendarmerie van Wandre heeft een onderzoek ingesteld, en gisteren morgen eenen jongen vechtersbaas \lier gemeente aangehouden, waarop de zwaarste vermoe dens wegen. De toestand van M. Daubresse levert gevaar op. Droevig ongeluk Dinsdag is te Coulisse, nabij Andenne, een droevig ongeluk gebeurd. Tor gelegenheid van Ste Barbara schoot men kanonnekens af. Zekere Henin-Moreau laadde de kanonnekens en kreeg, tenge volge eener onvoorzichtigheid, ae lading in 't volle aangezicht. Hil bokwam eene ijselijke wondegeheel het bovenste gedeelte vau zijn voorhoofd werd weggeslagen. De ongelukkige heeft nog twee. uren te midden der ijselijk6te pijnen geleefd. EEKLOO. diefstal. In den nacht van 6 tot 7 Novem ber werd een diefstal niet braak gepleegd van een half dozijn uurwerken, ten nadeele van M. Heyse, te Eekloo. De pohcie kreeg weldra de overtuiging dal de dader, zekere Fileinon De Decker was, oud 19 jaar, bij wien de uur werken aangeslagen werden. De Decker is reeds ter beschikking van het Souvernement gesteld wegens brandstichting, och werd voorloopig vrijgelaten. Woensdag kwam de zaak voor de rechtbank van Gent. De Decker werd verwezen tot 0 maanden gevang. HAMME. TWIST. Maandag avond ontstond er bij Fr Verwillegem, herbergier, Slangstraal, eene hevige woordenwisseling tusschen eemge personen van Moerzeke en Hnmma. Men werd weldra handgemeen en twee personen van Hamme weruen erg gekwetst door het slaan met pinten en stoelen Hunne kleederen wer den gescheurd en met messteken doorkerfd De daders zijn gekend. De policie heefteen onderzoek geopend. ongeval. Maandag avond werd de ge naamde Blussche-llyvaert, een ouderling var 70 jaren, door een onvoorzichtig wielrijder omvergeworpen en pijnlijk gekwetst. De wiel rijder, gatisch ontsteld, kwam den ouderling ter hulp en de zaak werd in der minne gere geld. Een goed punt voor den wielrijder I MEERELBEKE. OPGEVI8CHT. Maandag morgen heeft men uit de gracht rond hel kasteel van M. Caudron, het lijk seirokkeo van den genaamden Ivo De Waele, boerenknecht alhier. MOORTZEELE. In den nacht van Woensdag hebben dieven hunne ronde jp Op niet minder dan 4 plaatsen zijn xij inge broken bij den schoolmeester, bij M. De Taai, en bij Van Sterlegeni hebben zij al de deuren opengebroken, doch nergens hebben zij iets kunnen meenemen. ROZENAKEN. DIEFSTAL. Dinsdag nacht zijn dieven ge drongen in het klooster der Zusters alhier. Zij hebben eene som gelds, waarden en eetwaren gestolen, alsook hel speelgoed en de lekker- n'jen, die ter gelegenheiu van St Niklaas voor de leerlingen bestemd waren. SOTTEGEM. ongeval. Een schrikkelijk ongeluk is hier gebeurd. Terwijl men zakken met vodden uit een venster van het eerste verdiep wierp, werd de'vrouw van den huize door een der zakken op hoofd getroffen. Hare ruggraat werd gebro ken en eenige oogenblikken later gaf de onge lukkige den geest. DIEFSTAL. Ten huize van kapitein Pred- hemme, langs de Predikheercnrei. een is dief stal gepleegd van 4 tot 800 kilos kolen. De daders zijn onbekend. aanranding. Het parket onzer stad heeft zich naar '/.edelghem begeven, om er de vol gende zaak te onderzoeken Zekere Ueleyc, die in Frankrijk had gewerkt en vandaar terugkeerde, is rechtover een boscli te Veldeghem, aangevallen door twee onbe kende kerels. Deleye bood natuurlijk tegenstand, toen eensklaps een der aanranders een revolver schot op hem loste. De ongelukkige viel, badend in zijn bloed, neder. De laffe aanvallers namen de vlucht. Wai liet slachtoffer betreft, zijn toestand is zeer bedenkelijk. Men wanhoopt zelfs hem te redden. Mengelwerk der Gairt van Antwerpen. 45 7 December 1894. DE Waar het Fransch van RAOUL DE NAVERY. Men begreep, dat men, zoo het noodig was, kon rekenen op hen, wie de wel ver- Hiuoten liatl. Haar zij niets tc verliezen hadden, zelfs het leven niet, wijl het was veroordeeld, zouden zij tot de plundering, den moord en de brandstichting bereid zijn en in ile plannen van Ferré, Crbain en hunne medeplichtigen, waren zij als de laatste bende verworgers aangewezen. Voorzeker zou Xaverius, boe laag hij ook gezonken was, hoe diep vooral zijne rech ters hem ook vernederd hadden, voor eene misdaad teruggedeinsd zijn maar in eenen tijd vau wanorde kan men alles verwach ter. de jongeling zag in de uitspattingen \.vi den oproer, in de slachtingen en hei- Jigiohtnuiwan de vrijheid blinken. U deze verschrikkelijke tijden van span ning ileal er een uur, waarop slechts de iiiöordenaars van beroep in staat zijn de afschuwelijke rol, welke hun is toebedeeld, te vervullen. Babi te had hem verhaald van den avond, i!e of den siag van Buzenval volgdezy (BiJZONBF.RR BRIEFWISSELING.) Nadere bijzonderheden Het kind teruggevonden. Gisteren reeds vroeg in den morgen werd ons het nieuws toege.-eind, dat Bei thina Van der Eist teruggevonden was. Wij begaven ons nogmaals lol de moeder, om wal nadere in lichtingen over dit punt le bekomen. Ziehier wat zij ons heeft medegedeeld Rond71|2 ure kwam eene vrouw bij haar binnen en bracht het nieuws dat Berthina teruggevonden was, in de volgende omstandig heden De vrouw woont in Bonheyden, en wanneer zij gisteren legen den avond huis waarts keerde bemerkte ze dat een meisje zoo eenzaam en rusteloos verbleef in een der bosschen. zy ging tot bij haar. vroeg de reden van dit verblijf in deze zoo akelige plaats. In hel begin was Berthina bang eenige uitlegging te geven. Door allerlei vragengekwcld vertelde zij éindelijk het volgendeVerleden nacht in het naar huis gaan werd ik overvallen door eenen hoop slechte kerels, zy sleurden mij tot aan de Koeipoort. Hier moest ik de lafste mis handelingen onderstaan en zeker hadden zij mij in hel water geworpen, ware hel niet dat eenige personen, op mijn hulpgeroep kwamen toegesneld, die de lafaards op de vlucht dreven. vél angst vluchtte ik weg, niet wetende waar heen, tol dat ik eindelijk in deze plaats aan kwam. De vrouw ziende dat het meisje zoo niet kon blijven, verzocht haar te vergezellen om den nacht bij haar door le brengen en verklaarde ook hare moeder des anderendaags te geruststellen, hetgeen zij dan ook get heeft. Het onderzoek. Vermits de daders nu toch gekend zijn is het zeker dal een ernstig onderzoek zal ingericht worden tegen de laffe aanvallers. Het is waar, de achtervolging voor moordpleging moet thans ingetrokken worden, maar niettemin blijft hei 6tellig dut hel inzicht van deze kerels geweest is, het meisje eerst te doen dienen als speelbal hunner dolle drillen en dan zich van dit onnoozel slachtoffer op schandige wijze te ontmaken. Eene vraag. ...„-.tdat erd loopen van zulke jonge geene maatregels door onze policie Kunnen genomen worden, waardoor deze samenscho lingen zouden verboden zijn, want het is van zulke deugnieten dat onze medeburgers hel meest ie vreezen hebben. gestolen. Gisteren avond kwam zekere V... in de herberg de Nieuwe Kom op den Lierschen Steenweg binnen. Wanneer de vrouw naar den kelder was trok de dief de schuif van den loog open en had alras wal geld weten te ontstelen. Het toeval wilde nu dat de vrouw in hare schuil' ging en bemerjue dan ook gauw, dat er §eld verdwenen was. Zonder aarzelen beschut- igde zij V..., van diefstal. Deze loochende en weldra ontstond er eCrie hevige woordenwisse ling. Op dit lawijd kwamen eenige personen toegesneld en zagen seftens wat er gaande was. De mspekteur withaegels werd geroepen en dwong V... hem naar liet policiebureel te vol gen. De dier werd afgetast en het gestolen geld gevonden in zijne kousen. Proces verbaal is opgemaakt. aangevallen Dinsdag avond kwamen eenige dronken kerels al zingende de Peper straat door. De agent Biscamp kwam hen te geinoet en verzoent hun te zwijgen. Doch de kerels luisterden niet, maar zongen nog wat harder om den agent te plagen. Na de tweede opmerking grepen zij den agent vast, sloegen Biscamp eenige malen tegen den muur en zouden zeker nog meer gedaan hebben doch eenige personen kwamen toegesneld en dreven de laffe aanvallers op de vlucht. De daders ziin niet gekend. DE TRUKKEN VAN VUIL MARJAN.—Het brusselsch modderbladjc neemt ai onze inlichtingen rakende hel schrikkelijk schelmstuk over en drukt daaina, als 2e ons laatste telegram ziel: dc Gazet van Antwerpen lieefl gelogen Wat eerlijkheid Dat verwondert ons niet dat dit vuilbladje te Mechelen overal de deur uil vliegt. Zoo dit gebeurd was, antwoordde Sabine, zon hij vertrokken zijn, want ik zou de eerste geweest zijn oin hem te raden hel geweer voor dc verdediging van zijn land on te nemenslechts zou hij gestorven zijn, onteord door zijn huwelijk met een meisje, wier familie haar goeden naam :i loren heeft, Dus ook gij, zeide Xaverius, ook gij zijl slachtoffer van het zwijgen van Sulnice. Zwijg, hernam Sabiue gebiedend. Bespot geene heilige zaken, waarvan gij de herinnering ai te lang verloren hebt om ze te kunnen begrijpen... Ik zou mijn leven opofferen om u de vrijheid weder te geven, ik zou mijn geluk weigeren tot den prijs van het verraad van Sulpice jegens zijnen God.... Welnu, ja, wij zijn beiden slacht offers 1 Maar slachtoffers van eene verhe vene wel, die plicht heet. en liever wil ik om den mijnen te vervullen, de smart, die mij het hart dooraoort, verdragen, dan door hem te verzaken van die smart bevrijd tè worden.... Ik beminde Benedict met al de oprechtheid van mijn hart.... Sedert mijne kindsheid was ik er aan gewoon hem als een lid onzer familie le beschou wen.... Onze vader vervulde mijnen heime- lijken wensch, toen hij mij hem tot echtge noot gaf.... E11 toch, Xaverius, ik heb den moed om af6tand van hem te doen.... O, zoo gij wist weike kracht men uit hel geloof put, zoudt gij op de knieën neervallen, al was hel slechts om troost te vinden. Maar Sabine overreedde haren broeder niet, cn deze smart voegde zich bij zoovele andere smarten. Zij mocht echler éénen troost smaken had :.zm guNCt.eist, hoe men Benedict Fou- -- ------ bloedend en stervend op het leger de steeds toenemende beterschap in den nad «aligu. Jat zij Als liefdezuster genaderd Y-'Os. - DM uw eigen schuld, zeide Xave rius. «Ss (ij '-cm gehuwd bad, zou bij uiel ver irokkoii win, loesiana van Benedict. De wonde in zijne borst was bijna gene zen die van het voorhoofd boezemde geene onrust meer in, al zou er ook langen tijd jwmwIvzhr UvUwbut. Somludszou VAKVEREENIGINQ. Een groot getal bceldhou- ers onzer stad komen eene vakvereeniging te stichten om den bloei der beeldhouwkunst en liet weliijn harer arbeiders op onpartijdigen voei te bewerken Dit gelukkig gedacht heeft reeds eenen onverwacliten bijval genoten de bijtredingeu groeien gedurig aan en bewijzen dat de mechelsche beeldhouwers het voor goed meenen, naar het voorbeeld hunner voorgan gers hunne kunst op te beuren en naar het geluk hunner vakbroeders te streven. Deze vereeniging die den titel heeft aangenomen van Syndikale kamer van den beeldhouwersbond zal toekomende Zondag haar eerste feest geven, dat belooit te zullen prachtig zijn. ST NIK0LAA811 —De beste speculatie is die der HOLLANÜSCHE BAKKERIJ, BefferbrugÖ468 Boetstrafpbluke Rechtbank van Antwerpen. Telefoondleven of liever dieven die zich voordoen als gelast met het nazicht van den telefoon. Een dier .personen, die dit middeltje hebben uitgedacht om in de huizen te gera ken en daarmee te nemen wat van hunne gading is, horloges, geldbeugels, juweelen, kleedingstukken, enz., verscheen heden voor de 3e kamer, wegens vijf belichtingen van diefstal met braak en beklimming en oen zonder die bezwarende omstandigheid. In een huis had hij wel voor 200 frs gesto len. In de meeste omstandigheid gebeurde het zoode menschen bij wien de betichte aanklopte lieten hem zonder erg naar boven gaan en gaven hem dus alle gelegenheid om zijne fratsen ie begaan. De hr voorzitter Liebrechts, heeft aan die menschen doen opmerken dat het heel onvoorzichtig is aldus hunne deur voor wildvreemden open te houden. De belichte hoet 11. B., en is Hollander van afkomst. De rechtbank heert hem veroordeeld voor 3 feiten lot 7 maanden elk en voor de zesde tot 1 maand gevangenis. Stoutmoedige dief. De genaamde De Vooght, een zeer door trapte kerel, dreef de stoutmoedigheid zoo ver, aan eene vrouw die over de straat ging een pak linnen uit de handen te rukken en er mede te vluchten. Hij werd toch geknipt en veroordeeld tot 5 maanden gevang en 26 fr. boet. Geneverleursters. Diefstal van 200 fr. op een schip. Alhoewel het streng verboden is aan de geneverleurster op de booten te klimmen, toch doen zij het. Zoo was het ook met degene die Woensdag morgen terecht stond en beticht was, van in eene kabien gedron gen te zijn en er twee briefjes elk van tOO tr. te hebben gestolen. Hare vriendin, ook eene leurster, die bij haar was, zegt dat zij in de kabien niet gegaan is. Haar verdediger M. Van Calster denkt dat de matroos, wien het ontstolen werd, de bankbriefjes zal verloren... en opgedaan.... hebben in de... Expositie De uitspraak zal binnen 8 dagen plaats hebben. Huweiyksschennis.-Veroordeeling. Een kerel D... genaamd, belicht van liuweliiksschennis, wordt hij verstek ver oordeeld tot 3 maanden gevang. Een plankendief. Streng gestraft. Lie policie hield onlangs een persoon aan, die planken droeg, welke hij ontvreemd had. Hij werd aangehouden, maar mishan delde daarbij de policie. Daarvoor moest hij verantwoorden, doch liet zich bij verstek veroordeelen tot zeven maanden gevang met onmiddellijke aan houding. men zelfs gezegd hebben dat, naarmate de genezing vorderde, de helderheid in de verzwakte hersenen terugkeerde. En 111 werkelijkheid, dit orgaan was niet geschon den. De oorzaak der kwaal, waaraan de beeldhouwer leed. was verder te zoeken. De waanzin der smart, de overspanning der vermaken, welke hij gezocht had,, de zede lijke schok veroorzaakt door de verschil lende wisselingen der worstelingen en veld slagen, de koorts van liet gevecht van Buzenval, hel besluit om zich in den onder gang van het vaderland te begraven, dal alles verlamde zijne denkvermogens meer dan de vreeselijke wond, die hem den hal- \cii schedel verbrijzeld had. Langzamerhand keerde het denkver mogen in zijn geest terug, en toen hij zich rekenschap kon geven vau heigeen er om hem heen gebeurde, toen hij begreep, dal hij het leven aan Sulpice en Sabine ver schuldigd was, genas hem de ontroering der vreugde, die hij gevoelde bijna vol komen. De geneesheer smeekte het meisje niet alle hoop te ontnemen aaneen ongelukkige, die nog al te zwak was 0111 een hevigen schok te ondergaan, en bij het laatste onder houd van Benedict met de jonge zieker.ver- zorgster, vond hij Sabine l'omereul zoo zacht en troostend jegens hem, dal hij van de toekomst alles meende te mogen ver wachten. Sulpice bracht Benedict zelf naar zijn atelier op den boulevard de Clichy terug. Wijl llepjio alleen niet meer voldoende was voor zijne bediening, slelde de jonge priester eene ongelukkige weduwe, Wier man te Monlretout gesneuveld was. tot zijn dienst, vervolgens trachtte hij, gerustgesteld over het lot vau zijn vriend, aan de lubriek \an Charcnton iets van hare vroegere be drijvigheid lenig le scheuken. Moesten dc fabrikanten, de groole kapi- Erfdeel Van der Smissen. Gisteren morgen werd voor de Burgerlijke Rechtbank de zaak opgeroepen van hel belangrijk erfdeel van Van der Smissen, en.... al wederom werden de verhandelin- n verschoven tot op 16 Januari 1898. Dien dag zal er gepleit worden. Als 't waar is !!f Mr Bosmana heeft de zaak overgenomen voor de familie van wijlen M, Verellen. Mi Karei Wauters pleit voor de Bremen's. Proces Wègimont tegen Het Handelsblad Heden morgen werd deze zaak wederom voor de eerste burgerlijke kanier opgeroe pen en verschoven voor de pleidoeien tot binnen 14 dagen. L\jst der gezwoornen. Heden morgen zijn, zooals wij gepield hebben de gezwoornen uitgelot voor den eersten zittijd der Assissen vau 1805, begin nende op 7 Januari en waarin de zaak Joniaux voorkomt. MM. De Bruyn, 11. A. notaris te Schooien. Becker, Alois, Karei, Antwerpen Van de Cauter. Donners, Jan id. Cocks, Stanislas. id. Bosschaert de Bouwel. id. Van Strydonck, Jan. id. Van Cuyck, Hippoliet. id. Steenackers, Armand. id. Van Ulmen, Jos., notaris te Brecht. Van de Zanden, te Antwerpen. Rubbens, H., kommissionnaris. id. De Vries, 11. notaris te Grobbendorwk Agie, Edmond. Antwerpen. Van Spilbeeck, Edm., id. Peelers, Jos. Van de Poel, Gbisiain, Eeckeren. .lanssens, Paul, Antwerpen. Barbou de Roosteren, J. rentenier, id Van lleezen. DeCock, Nikolaas. Gerson, Alfred. Wouters, J. K. koopman, Antwerpen. Naawolaers. 11.1. rentenier. id. Van der Voord!, Leon, koopman, id. Van den llroeck, Jan. id. Qrandleus, Karel. Agio, Gustaaf, rontenier.AntwerpflQ. Cools, notaris te Beirendrecht. Cols, Ford. Karei, Antwerpen. Bügevoegde Gezwoornen. MM. Masson, Fred, aannemer, Antwerpen. Latinie, Leon diamanthandelaar Mertens, Ad. Jos, herbergier Janssens, Alois. Jos. 6 December. Leopoldzerde. M. Verwée, schilder, te Brussel, wordt kommandeur benoemd. Worden officier benoemdMM. A. Desen- fans en Jcf Lambeaux, te BrusselKarei Ooms, te Antwerpen, en Jaak Rosseels, te DMdei-monde. Worden ridder benoemd MM. Leo Abry, Josse Impens, Hendrik Van Cutsem, Edm. Van der Meuten, te BrusselLeo Brunin, Joris Caroly, Jozef Jansseus, Gustaaf Mols, te Antwerpen. M. J. Pourveur, beel- en tandmeester te Antwerpen, wordtinsgelijks ridder benoemd lalisien niet het voorbeeld geven liet volk bad geledeu, men moest zijne wonden verbinden. Het was echter het volk, dat dit niet wilde. De kanonnen van den Monlmartre werden in beslag genomende geweren, bestemd voor de verdediging van liet land, dienden voor den opstand het ware beter voor de hoofdstad geweest, dat de plompe laars van den Pruis dan de naakte voet van de sans culotten der Commune haar vertreden had. Men herinnert zich, helaasdie ver schrikkelijke nachten, gedurende welke liet kanon zonder ophouden donderde. Men herinnert zich den waesenden stortvloed van misdaden, waarvoor geen enkel rustig burger zich veilig kon achten. Iedere dag bracht zijn laagheid, zijne heiligschennis, zijn roof, zijn moord mede... De brand \an Parijs werd niet meer ver oorzaakt door den oorlog, dal verbitterd monster, wiens leden rood zijn van het bloed, dat met- een gebroken degen in de gekwetste vuist zonder medelijden voor de smart, die hel veroorzaakt, zijn oiuneedoo- genden marsch vervolgt gelijk een godheid van lujlië, wier kar op den weg. dien zy laud's trekt, duizenden slachtoffers verplet. i\og donderde het kauonmaar het waren geene soldaten meer, geene gardes, geen verkenners of vrijwilligers, uie den heiligen vaderlandschen grond legen de overweldiging verdedigden. Voor de tweede maal hield een leger de hoofdstad omsloten, en het verminkte, bloedende Parijs had geen tijd, 0111 zijne puinhoopen le lellenelse dag vermeerder de hen en slapelde den een op den anderen. De benden, die in Parijs streden en hel ^regelde leger den intocht in de hoofdstad "eiwislten, waren die van de gefedereerden der Commune. Hei vaandel, dat zij volgden, een roode lap, voerde beu lol deu moord en de heiligschennis Onze Muziekschool. De minister van Binnenlandsche Zaken heeft naar den heer Gouverneur het volgende geschreven In antwoord op uwen brief van 8 dezer, heb ik de eer u te laten weten dat do Regee- De toestand van Parijs was nog ramp zaliger, aan toen het door de troepen van Wilhelm van Pruisen werd ingesloten. Men beroofde de kerkenvan den stoel der waarheid kondigden de redenaars der clubs bet vrije huwelijk af. De ellendelingen schaften de goddelijke wetten af, men beval de opheffing van den cercdienst. men rukte het Christusbeeld vau het kruis. In de tempels, door het gebed en de naas tenliefde dubbel geheiligd, in de kerken, die gedurende een oorlog, door eene gordijn 111 tweeën gescheiden, den gekwetsten tot ambulance dienden, huisvestten de ellen dige soldaden der plundering cn verander den liet onschendbare lmis van God in een kroeg en spe ilhol. Vrouwen, met eene roode ceintuur om hel midden, de loshangende haren achte loos in een net, en de lederen knapzak op zijde, liepen rond tusschen beschonken mannen, die de vreeselijkste godslasterin gen uitbraakten. \'oor sommige kerken bleef men verwon derd staan op het zien van groole wagens, voor het vervoer van meubelen geschikt, ongerust en beangstigd schouwde men toe, en een oogenblik daarna, zag men een of anderen afgevaardigde dor Commune, ic eeu met goud bestikten uniform, vergezeld van eeu troep bandieteu, de sacristie bin nendringen. de kasten epeubreken en hel voorbeeld geven lot de plundering. De mei goud geborduurde gewaden werden langs straten en pleinen gesleept, de handlangers der Commune dosien zich uit met de dal- maliekder jonge diakenen; de zilveren kan delaars en de processiekruisen werden tegen liet marmer stuk geworpen de kroon der Moedergodsbeeldcu maakte plaats voor de roode muls, en de heiligschenders dron- keu deu wjja uil deu kelk \an het altaar. {Wordt voortgezet.)

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Gazet van Antwerpen | 1894 | | pagina 2