Uk 1 iloktoor uoris, 29 Zondag 22 Jrli 1888. 29"" Jaargang. GODSDIENST -- VADERLAND -- VRIJHEID. De Feesten der Heiligverklaringen. Overzicht. BURKc-L, ACHTERSTRAAT. Gewone Anconcen20 centiemen per regel. Annoncen op de tweede bladzijde 50 centiemen den regel. Berichten onder 't Nieuws. 1 frank den kleinen regel. EET LAM ABONNEMENTS-PRIJS. 5 Fr. 's jaars, vooraf betaalbaar. Inschryvingen wonlen op alle tijdstippen des jaar» genomen, rechtstreeks bjj ons of door Post of Briefdragers. YAM AELST AALST, ZATERDAG 21 JULI 1888. lil noen neeit nee te uein; Statie, en optocht naar St Martinus-kerk langs water ten; >t was e Statiestraat, St Josefsplein, Leopoldstraat, Groote hjngen aaneennooit is voordeeligen, moesten sedert lang gedecoreerd zijn. i Deze week is er rond Gent kleinen oorlog ge- am i weest; de soldaatjes waren ten 7 ure vertrokken na Q+lfl on Hal/c .li van fialct hun soep gekregen tc hebben, en in hunnen ransel VlÜU wil l/CAvinJ Vuil fiCllOl» droegen ze meê brood, vleesch en kafféboonen, om ZONDAG 2Q JULI, de Plechtige Intrede van - op bivak op te gieten. Ten half 3 waren zij in de 7 H Mfr 1 amhrecht stad terug. In 't heetste van den kleinen oorlog Ten 2 ure vorming van den Stoet in d'Albert- wi«den 6 stukken kanon afgeachoten... God beware rP a, ons van den waarachtigen oorlog! Woensdag Lienartstraat; ten 3 ure, d Ontvangst aan de nnm Wf w „einze geregend, geregend, neen 3 een wolkbreuk,! de druppelen hjngen aaneennooit is dat beleefd. Generaal Markt en Kerkstraat. In St Marlens, plechti- Castiaux, 'ne krijgsman van 76 jaar, heeft dijnsdag gen Te Deum. een geraaktheid gekregen te Gent, terwijl hij daar 's Anderdaags ten 9 ure. solemneelc Pontili- wandelde in't park der Citadel. Er zijn te Boom kale Mis in St Martenskcrk. Zelden zal er in die nog geen ongelukken genoeg, door de schuld der vermaarde Hoofdkerk plcchtigeren Dienst gece- liberalen; ze spreken van een groote Manifestatie, lebreerd zijn Zendag aanstaande; maar de Gendarms zullen ver- De Bewoners der straten langs waar de meerderd worden en t leger zal er bij zijn. In nieuwe Bisschop zijn intrede doet, zullen „iet den Provmcie-Raaa van Antwerpen ,s ne Geus op moeten opgewekt worden, om hun huizen fees j tel ijk te versieren. Aide geeeidc Medebur j berken en te weinig aan de synagogen der Joden!., gers van d ander straten worden verzocht de >t Z{- de -astenj zoo men ziet. Rond Brussel is Vaderlandsche Vlag uit te steken en 's avonds te 1 verlichten. AALST. MUZIEKSCHOOL. De openbare Prijskampen van'tSchooliaar 87-88 zullen geschieden ten Stadhuize, Groote Zaal, Donderdag 26 Juli ten 9 ure 's morgends, voor hoorn, piston, bazuin en houten blaasspeeltuigen; den Vrijdag 27 Juli, ten 9 ure, zeilde zaal, voor Piano; den Zaturdag 28 Juli, ten 9 ure,zeilde zaal, voor groote bas-viool, bas-viool, alto-viola en viool. LOOPENDE NIEUWS. Wanneer gaat men dat Geuzenkasteel op Mijlbeek verkoopen of verhu ren of afbreken? Blijft dat daar staan voor 'ncn doo- den niet? Of om later weêral tot plaag en geldver- kwisting te dienen? Sedert 40 jaren zijn de liberalen te Boom aan 't hoofd; ze vallen door hun geldverkwistingen en door hun leelijke stukken van goddeloosheid... Ze gaan van kiezing tot kiezing achteruit en vandaar hunne woede... Hadden de liberalen van Boom zich gedragen gelijk treffelijke menschen, hadden zij geen gespuis uit Antwerpen en Willebroeck doen komen, Boom zou heel gerust gebleveu zijn Waarom moeten er in Aalst 2 ba taljons der Burgerwacht zijn, met grooten onkost en last voor de Ingezetenen, als men maar recht heeft op 1 bataljon?.. Als de liberalen willen zotte kosten doen, z'hehberi ook geld; datz'in hunnen eigen zak gaan. Te Roozebeke hebben de Paters Redemp toristen in 't zweet van hun aanschijn gepreekt, bij zonderlijk regen 'Je kwade tongen,die <;p Roozebeke niet stille liggen, bijzooverrc dat ze nu niet meer ge daan krijgen op den dag, maar er den helft van den nacht bij nemen; bijzonderlijk drij Siska's behalen hier den palm in de. kommeerdenj. Ze zullen nog moeten in de gazet komen en in den almanak. Zoolang Buis te Brussel aan 't hoofd is, zullen de menschen den 7 September 1884 niet kunnen ver geter... 't Is onmogelijk de lafheid was te wreed Den I Augusti is de jacht open op alle water wild. Zondag is er te Brussel een Congres van Belgische Brouwers. Dc Vlaamsche Bieren zouden moeten kloek zijn en aangenaam, dat een glazeken bier wel smaakt en aan 't hert kómt, dt t er geen futseling in is van - ie suikers en siroop... Leve het oud kloek Vlaamsch BierIn de badsteden ziet men niets dan droeve gezichten, en als 't nog Wat duurt, is 't sesoen naar den Sis.— Den 16 Juli is in Oostende's kursaal ingehuldigd een nieuw Orgel, een herrewerring van de Schepen-Collegien die bijna I allen in bisboeltje liggen. Te St NIKOLAAS worden noch kosten noch moeite gespaard, om morgen Z. H. Mgr Lambrecht te ontvangen. Er zullen verscheide praalwagens zijn, historische groepen, ruiters, muziekmaatschap pijen, dekoraties op markten en pleinenen 's avonds zal er een luisterlijk vuurwerk afgesteken worden, oor de stad; ook de Burgerwacht zal deel nemen aan de Feestviering. Te St Nikolaas is een komiteit gevormd, van Geestelijk en Wereldlijk, van Voor zitters der Maatschappijen, Dekens der Gebuurten, Afgeveerdigden der Drukpers enz. Op zulke manier kan er iets grootsch tot stand komen. Slet schandaal vau Citeaux Wat hebben de liberale gazetten daarover niet al ge schreven Citeauxis eene verbelcringskolonie in Frankrijk,eene soort van hervormschool, bestierd door kloosterlingen; en er wierd gezegd dat verscheidene dier kloosterlingen zich aan grove schelmstukken hadden plichtig gemaakt. Ge kunt denken wat gerucht de geuzerij daarvan miek. De mannen van Vooruit liepen te Gent, op den door tocht van den Inhalingsstoet van Mgr Lambrecht, met een plakkaat rond, waarop het feit met groote letters was afgekondigd. Al de geuzengazetten deelden het meê met eene schijndeugdzamc vcrontweerdiging. In de Fransche Kamers wierd zelfs een wetsontwerp neêrge- legd ter afschaffing van ai de mannenkloosters, enz. Wat is nu dc waarheid nopens die zaak Ten eerste, dat de eerlooze feiten die te Citeaux zou den gepleegd zijn,voor het gerecht ten minste niet bewe zen zijn. Ten tweede, dat de aanklacht is uitgegaan vaneen li beraal blad, dus van eene bronne van logen en laster- taal. Ten derde, dat de kinderen die die feiten hebben be vestigd, vooraleer bij den heer onderzoeksrechter te gaan, in eene herberg zijn gelokt door geuzen die hun daar hunne lesse speelden. Ten vierde, dat dc beschuldigden geene kloosterlingen zijn, maar wereldlijke bedienden van het klooster. Ten vijfde, dat noch bestierder noch kloosterlingen op vlucht zijn, gelijk men het beweerde, noch bekentenis sen hebben gedaan. De liberale drukpers heeft dus weêral de feiten ver draaid, vergroot en verzonnen om de Geestelijkheid en den Godsdienst te kunnen-hoonen en lasteren, en omdat 1 1 i 1 r>' zij wel weet dat het beste middel om bij hare gewone geleverd door de werkhuizen-Ar,nee-sens van Gec- bijval te hebben is deze van tijd tot tijd op - raardsbergen. Tegenwoordig pjn er m die wereldbe- e s^ecrla rij te vergastc„. roemde Orgel- en Pianofabriek 3i Orgels in de maak, waaronder 2 met spelen van 32 voet lengte en 11 met 3 klaviers. Mannen gelijk M. Auneessens, die door noeste vlijt en studie de Vaderlandsche Nijverheid in zulken hoogen graad vereeren en be- grove smeerlapperij te vergasten Doch daartoe kan zij bij haar volk meer als stof ge noeg vinden:Zij en heeft maar het schandaal te beschrij ven van het wereldlijk gesticht van Bologne, dat dui zendmaal erger is als het zoogezegde schandaal van Citeaux; zij en heeft maar te spreken van de schandver- oordeelingen der wereldlijke onderwijzers, veroordee lingen die drijmaal sterker zijn als die der onderwijzen de kloosterlingen. Wat heeft men in Aalst schoon behagel ij ke dagen beleefd!... Die Feesten der Heiligverklaringen!... Zulke dagen, men geniet ze niet dikwijls in zijn leven Om heilig verklaard te worden, welke heldhaftigheid, deug delijkheid en zelfsopofferingis er niet noodig Indien de bespotters en vijanden der Kerk zich de moeite wil den doen het leven der Heiligverklaarden te lezen of te hooren uitleggen, ze zouden met de Geloovigen op hun knieën vallen voor zulke verhevene en uitmuntende Personen De Feesten der Heiligverklaringen!... Die kapel van 't Collegie, zoo fraai, zoo aanminnelijk, zoo oogstree- lcnde behangen, ter eere van den H. JOANNES BERCHMANS, dien Vlaamschen Jongeling, van Diest; ter eere van den H. ALPHONSIUS RODRIGUEZ,dien nederigen poortier in een kloosterter eere van den H. PETRUS CLAVER, die 40 jaren lang de Slaven heeft gediend,de slaven die in Afrika wierden opgekocht door geldzuchtige koopmans, in Afrika opgekocht, op schepen gestapeld, slechter als dieren en naar Zuid- Amerika vervoerd, om er in de diepe mijnen te arbei den... Aan die ongelukkigen wijdde Pater Petrus Claver zijn leven toe, in hun vuile hutten ging hij die menschen troosten en helpen,en gelijk Pater Vermeere dijnsdag in zijne Lofrede uitriep: Juist op zijn Heiligverklaring richt Leo XIII een kruistocht in,tegen den slavenhandel in Afrika en stelt dien kruistocht onder de bescherming van den H. Petrus Claver. De Feesten der Heiligverklaring!... Vier maal daags de Kapel van 't Collegie bijna uiteengedrumd door de menigte; vier maal daags, voor Missen, Loven en Ser moenen!... De Missen, gecelebreerd allerplechtigst, ter wijl de rijkversierde Outaar van honderde lichten glin sterde! Op d'Hoogzaal, de Zangers uit den Meiboom, die puik-Societeit van ervarene Muziekkenners, 't is waarlijk 'ne lust en een vreugd om zulk kunstmatig me lodieus gezang te hooren; in weinige steden heeft men 't geluk zulks aan te treffen,wij zeggen het zonder eenige overdrijving... Ze voerden uit: de plechtige Mis van Mercadante, de nieuwe Mis van Van den Heuvel, het Ave Maria van M. Van den Bogaerde, onzer stad, en in de Loven verscheide groote Muziekstukken.. De fransche Sermoenen wierden gedaan door zekeren Pater De Vos; moeielijk is't, om de Fransch-aan- van 't Collegie die door deze weerdige en luisterlijke Feestviering voor hun drie heilige Medebroeders, aan de Bevolking van Aalst zulke reine geestelijke genoegens hebben verschaft!... ITALIË. De liberalen zijn overal dezelfde hui chelaars van vrijheid. Minister Crispi maakt eene nieuwe gemeentewet, het getal kiezers is verdubbeld. In de steden boven de 10 duizend zielen mag de Raad den Burgemeester of Syndic noemen; in de andere is 't goevernement. Waarom dat verschil? Enkel, om Katholieke Burgemeesters te vermijden. Wat een ellendige kwakzalverijMet de liberalen en geuzen maakt de vrijheid overal bankroet. Het ongelukkig schaap van SERVIË, Koningin Nathalia, van haren man gescheiden en van haar kind beroofd, en die moederziel alleen en verlaten te Weenen treurde, is nu naar Parijs vertrokken. ENGELAND. Een commisse uit Parlements leden gevormd, gaat ingericht worden om de betich tingen van den Times tegen Parnell en de hoofden va den Nationalen Bond te onderzoeken. Het Lon- densch dagblad beschuldigt die hoofdmannen, van medeplichtig zijn aan de moorden door de Ieren op Engeischsmans bedreven; en Parnell zegt geen betrouwen te hebber, in de Engelsche Rechtbanken. IERLAND.De Paus heeft eenen derden Ency- klieken Brief aan de Bisschoppen van Ierland ge zonden om de veroordeeling van 't boycotteren en van het oorlogsplan te verrechtveerdigen. Die twee akten zijn misdaden en kunnen door de Kerk niet goedgekeurd wordenze zouden de ongelukken van Ierland niet herstellen maar verzwaren; en de Paus hoopt dat al de Katholieke Ierlanders zich onder werpen zullen aan zijne beslissing. In dien vaderlij ken brief, vol liefde voor 't verdrukte Ierland, ver klaart de Paus dat de Ierlandsche zaak eene goede zaak is. DUITSCHLAND. Dijnsdag is de jonge Kei zer te Kiel ingescheept op den Hohenzollern om naar Rusland te varen. De gansche oorlogsvloot heeft het Keizerlijk schip met kanonnengebro m ge- hoorders te voldoen, maar ditmaal hooren wij lof en I De ontmoeding der twee Keizers zal in volle niets dan lof; die Pater De Vos moet 'ne groote Pre- 1 zee geschieden, langs de boorden der Neva; Je dikant zijn.. In 't Vlaamsch preekte, voor den Heiligen r Joannes Berenmans, Pater Lemoine, Leeraar van Khetorika ter stede; de menigte verwachte zondag met gespannen a ■•ht iets buitengewoons over dien Bel gischen Heih. sn nu dit. krachtig, .helder, ?•:.-•!.^tref fend en Icervu.ra Sermoen, men zag met meer genegen heid en betrou wen naar de schilderij,óp welke de Heilige door de Engelen naar d'hooge Hemelen wordt gevoerd.. Het leven van den H. Alphonsius Rodriguez wierd maandag op gemoedelijke, klare en treffende wijze uit gelegd door Pater Van Robays; en de Plechtigheid wierd gesloten, dijnsdag avond door een aanspraak van Cronstadt moet de plechtige ontvangst plaats heb ben, en da 1 vertrekt de stoet naar Petershof, waar de nipnarken gerust zullen zijn en veiliger dan te St-Peterburg. Zeer veel gissingen worden ge maakt over bet doel dier rei3; volgens sommigen zal Frankrijk advies krijgen van te ontwapenen en op houden een brandput te zijn in Europa. Dat is te schoon om waar te zijn. FRANKRIJK. President CARNOT;gaat weerom een rondreis doen in 't zuiden der Republiek, langs Pater Vermeeren over den H. Petrus Claver, over Aix, Grenoble en Valentia. Die reiskens hebben voor de Slavernij, over Leo XIII, over de Katholieke Wer kingen en Plichten, over de glorie en 't geluk des He mels... Hij haalde aan, o. a. hoe Paus Leo XIII de slavernij in haar laatste schuilhoeken gaat opzoeken en uitroeien en hoe onze nieuwe Bisschop in al zijn brieven en aanspraken zich tot de geringen en lijdenden wendt en 't Volk zijn beste en welbeminde Vrienden noemt. Die Feesten! die Kerkelijke Feesten!... Hoe troos tend en hoe verheffend!... Ten allen tijde, de Kunst en doel de Republiek en haren President te doen ken nen, eeren en beminnen maar 't is verre van al de uitsiag te zijn van die vertooningen. Gambetta, de razende zot gelijk Thiers hem noemde, heeft ook al te Parijs zijn standbeeld gekregen; die man heeft aan Frankrijk 2 a 3 miliards em meer dan eene pro vincie gekost; maar... zegt men, hij heeft de eer van Frankrijk gered! In de balloteering van zondag de Wetenschap waren daar, om God te verheerlijken en laatst in 't departement van Loiret voor een Kamer den geest van 't Volk op te beuren en te louteren... Dees lid is de Radicaal gekozen met 37 duizend stemmen jaar nog zal in St Martenskerk gevierd worden de zalig- tegen 3o duizend door den conservateur bekomen, 'verklaring van den Gelukzaligen Jan Baptiste de la Salle, die groote Volksvriend, die Vader van duizende en duizende Volksvrienden... Bij het eindigen dezer Feesten van Heiligverklaringen in 't Collegie, laat ons roepen met de Christene Volkeren Eere aan 't Gezel schap Tesu! Eere aan die drij uitgelezene Mannen, zoo machtig in den Hemel!... Eer en dank aan de Paters verstandige onderrichtende hoe men Jn de 12 maanden va. het jaar op de beste manier, de hoven, tuiuet. ustnoven en boomgaarden zal schikken, bert-; 'den. beplanten, bezaaien, enz. alsmede hoe me.» allerhande Ooft en Fruit, Wortelen. Zaden. Btoe men. Kruiden eDz. zal bewaren en hunne krach- van genezing. Dit alles vindt men in dc verstandige Hoveme- een boek van 196 hl. op dik papier, prijs 0,8.. c franco 0,95. Tooverboek Een net, pertig lotksken aan 0,10 can franco 55, bevattende 140 kuricuse goochc toeren om een gezelschap te vei maken ent' verzetten, toeier- met de kaart, met flesschet met getallen, met stokken endeeoovoorts Hel Heis/e naar Lourdes, in Frankrijk, dcor drij Vlaamsche Buitfcfjongc liigen, in 1883. door D. S... tc M.... Een aller merkweeröigte boekje;—aangenaam en kluchtig och men moet dikwijls hartelijk lachen, om df schoonc Lemerkingen en de rond" Vlaamsen schrijftrant; eok leerzaam geschreven en mei eenvoudige doch godvruchtige bemerkingen... Iemand die dees boekje gelezen had, zegde ons 0 dat plezierig, dat nuttig boekje I Kijk. vooi 0.8© c. hebben wij die reis van 227 uren op een vrolijke wijze gedaan. Tè koop in ons Bureelen aan 0,8o c. franco 90 Baekelandt en zijne bende. Prijs fr. 1. Franco l.lo. 'T Manna, vc6r godvruchtige zielen; dcor E. H. Jamar. vel ledig devotie en Conutuniebaek, derde verbetert, uitgave; schooner Kerkboek is er in deze ecu* niet geschreven 't is waarlijk een manra. melk en honing veor de christene zie! in bare, roode snee S,2f> gebrocheerd, 1,5e Ow Fransch te leeren op Htten tijd, ftcnsch gelijk 'ncn advokae' is c> it Jioiishi ten net bootje verschenen vt*. 87 bladzijden en wij hebben hel doen komen cn wij vcikoopcn er teel aun 0,45 c. franee weg, wijl de Doktor verhaalde wat hem dien nacht was ge- beurd. Hoe die Jan Colder heimelijk in zijn huis was geko men,niet twijfelende of er was niemand aanwezig, vermits de eigenaar ir. 't gevang zat en de knecht de vlucht had geno- (GOR1S HM.5), men;... hoe de baanstrooper gerust naar de geldkas ging en EEN VERHAAL UIT KEIZER KAREI-S' TIJD, 46 dat Doktoor Goris hem meteen pistoolscheut had gedood. ile.r r.ucht XLVI. - JAN COLDER IS DOOD. 1 u Ik wil aanstonds Jonkheer van Lommerdael ontbie- I den, had Doktoor Goris tot den Schout gezegd, j Fn inderdaad, eenige woorden schreef hij op een stuk pa- pier, een manschap der Nachtwacht trok ermeê naar het Steen van den Edelman en eenige oogenblikken nadien was 1 van Lommerdael in 't huis van Doktoor Goris. i De Schout had het aangezicht van den Roovers-kapitein deen wasschen, en nauwelijks had de Jonker den voet in de kamer gezet of hij riep uit 1 Zoo koutende, kwamen zij aan de woonst des heeren van Lommerdael; het morgendmaal stond er gereed en de Dok toor liet zich niet pressen, hij deed eer aan de tafel. Beste vriend, sprak de Edelman, als zij dan een fleschje morgendwijn nuttigden, beste vriend, op uw gezondheid en u geluk wenschende! Dankbaar, edele Heer en u ook erkentelijk blijvende voor mijne verlossing. Zonder u zat ik nog in den kerker, was wreed bestolen en moest nog altijd vreezen voor dien slimmen aartsschelm. Welken gij op zulke aardige wijze naar den anderen - O-> 1 - Yv C1KC11 til UU 2, uiav. aai uigv - Jan Colder! Jan Colder! Hij heeft dan eindelijk de stral werejd hebt gestuurd; echter hebben wij nog van 't bijzon zijner euveldaden. Edele heer, vroeg de Schout niet veel beleefdheid, gij herkent dns in dezen dooden het lijk van Jan Colder, den gevreesden Roovers kapitein Heer Schout, er is geen de minste twijfel aan; 't Is Jan Colder die daar voor u dood ligt Heer Doktor, sprak de Schout, ik wensch u van harte geluk! gij hebt't Gerecht geholpen en de Samenleving ver lost van eenen gevaarlijken booswicht! Ondertusschen maakte de Grefher zorgvuldig akte van deze verklaring». 11; de Schout gaf 't bevel het lijk van Jan derste niet gesproken. Te weten, Jonkheer? Van de Twintig Duizend Gulden, door den Keizer op 't hoofd van den Bandiet gezet en die u rechtveerdig moeten toegewezen worden. Goris schudde droefgeestig het hoofd: Ik wil, gaf hij ten antwoord, gelijk ik u reeds heb ge zegd, met mijne vrouw en ons kind naar Melle gaan wonen en ben van zin naar de Twintig Duizend Gulden des Keizers niet om t©«ien. Met uw ooriof, antwoordde Jacob, dit ware een groote Colder naar't galgenveld te voeren, alwaar de beul het zou dwaasheid; indien gij de belooning weigert, dan zal de Kei- op het rad leggen tot aas der wormen; dan nam hij met veel zer ze aan Nachtwacht geven die dat geld zullen verbras- hoffelijkheid afscheid van den Edelman, bedankte hem voor jdaar >t Z()U wijselijk van uwen kant zijn, die gift te aan- zijne welwillende en spoedige medehulp en weldra waren vecrden zoo niet voor u, dan toch om er ievers een goed Doktoor Goris cn van Lommerdael alleen in dit huis, waar werk meê te verrjchten. zulk wreed drama kwam te gebeuren. jonkheer,ik geloof dat gij gelijk zoudet kunnen hebben; De Jonkheer klopte vriendelijk op Doktor's schouder^: he^ ware een eerlijke daad hiermede zijnen Evenmensch Heer Doktoor, zegde hij, ik twijfel niet of gij hebt mij heden veel te vertellen; ik brandde van nieuwsgierigheid. Edele heer, gelief plaats te nemen; ik... te helpen. Echter blijf ik bij mijn voornemen geen ander gunst van den Keizer te zullen aanveerden, en mij yan het Hof en alle Steedsch gewoel verwijderd te houden... Doch Hier niet, Doktor; de plaats is heden niet geschikt, aan w*e ju dje groote som best geven? ga meê naar mijn huis, onderwege kunt mij alles verhalen. jegde jacob van Lommerdael hem uit, zijn overeen- Welnu, edele heer, dit zal ik niet weigeren, daar ik zeker ben dat de opene lucht op mijnen afgesloofden geest 5 heilzaam zal werken. j Gelief mij enkel den tijd te verkenen,om mijn Schoonva- der te verwittigen en hem den sleutel des huizes te behandi- j £en» Dit was haast gedaan en bride Vrienden begaven zich op komst met juffer Alcidia van Roozendael, dat hij deel zou genomen hebben in hare goede werken en dat zij hem had aangeduid een Familie van goeden huize, maar schrikkelijk afgevallen, te Gent woonachtig en diep ongelukkig; die Va der was door een zwaar geldverlies krankzinnig geworden en moeder en kinderen kwijnden in d'alleruiterste armoede. Doktor Goris was een menschlievend man; met veel deel neming en medelijden aanhoorde hij 't verhaal van die be proefde Familie en besloot dadelijk die 20 Duizend Gulden aan dit goed werk te gebruiken. Meer nog, hij zou al de krachten der Geneeskunde inspannen om den krankzinnigen Vader te genezen. En geen oogenblik willende dralen,op den dag welken hem zoo gelukkig was geweest, verzocht hij Jonkheer van Lom merdael hem dit huis aan te duiden. De Edelman, aan zoo veel Edelmoedigheid geerne beantwoordende, was dadelijk veerdig om als leidsman van den Doktoor te dienen en het duurde niet lang of ze waren in 't huis des Krankzinnigen. Terwijl van Lommerdael met de vrouw sprak en haar aan kondigde welke onverwachte redding zij gingen ontvangen, onderzocht Doktor Goris den krankzinnigen man en bleef lang in dubbende houding Heer Doktoor, vroeg de Jonkheer, wat dunkt u? Jonkheer, nog een maand gewacht en de man was red deloos verloren. En nu Nu... er is veel hoop... Met Gods bijstand, hij zal ge nezen. Hij zal genezen, riepen de blijde moeder en kinderen, voor hunne weldoeners op hun knieën vallende en hun han den uitstekende... O dank! dank! gij zijt van God gezon den, om ons het leven terug te schenken!... Wees bedaard, sprak Doktor Goris, kalmte en stilte zijn hier bijzonder noodig; ik ga naar huis eenige genees middelen halen en zal u verder meêdeelen op welke wijze gij den zieken man moet behandelen... Goeden moed, gij allen zult nog gelukkige dagen beleven. Buiten zijnde, ik dank u duizendmaal, sprak Goris, ik dank u duizendmaal dat gij mij deze Familie hebt doen ken nen.. O, wat is het zoet onzen lijdenden Evenmensch te hei helpen... Heer Edelman, daar hebt ge mij een nieuwe bron van geluk doen kennen Doktor, mij komt de eer niet toe, maar wel aan d'edele Jufvrouw Alcidia van Roozendael. En wie is deze jonkvrouw die zoowel de noodlijdende kent en zoo vaardig een Jonker tot hunnen onderstand roept? Gedenkt uden nacht, toen wij, na Jan Colder op den Bellaert een bezoek te hebben gebracht, en uwen schoonva der uit de ijzeren muit te hebben verlost, in het naar huis keeren, ter gemeente van Wetteren, aan de Afspanning Den Reiger stil hielden, juist op het oogenblik dat de Waard, door een hoefslag van een paard, bedlegerig was Dit geheugt mij ten volle, want zonder mijne tusschen

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Land van Aelst | 1888 | | pagina 1