4 Varia m* Partij-bslangen Binnenland N I N 0 y E Steunfonds Overlijdens l uitenland da Mar ibj.i AALST. Lokaal St Jorisstraat. HOOFDBESTUUR- Z-ndag 2 Februari, om 4 ure, belangrijke vergadering voor al de Bestuurleden der verschil- lige Afdeelingen. Elk weze op post. SPAARMAATSCHAPPIJ. Zondag 2 Februari, om 5 ure, alvemeene ver gadering, op boete van 25 centiemen. Dagorde Jaarlijksch Verslag. Mededeellngen. Verkiezing van 4 Bestuurleden. Storting. VAKVEREEN1G1NG. Men kan zich alle dagen aangeven als Lid on zer Vakvereeniging in 't Lokaal, bij de Boden of bij een der Bestuurleden. Partijgenoten, wordt allen Lid onzer Vereenl- g'ng- LEDE; Groole vergadering voor de propagan dislen van Lede en ondiggende, op Zondag 2 Fe bru..r, oiii -i- ure namiddag, bij A. Smekens. statie. Welaan, propagandisten van Lede. allen naar de vergadering om mede te werken in de kiesstrijd. DENDERHAUTEM Op St. Amand G Februari doet hel Volkmuziek uitstap naar de kermis Herlinkhoxe. Rampen in comp De malheuren koeien dikwijls te samen J<- wreede ramp van Gent-Dampoort is nog in elks geheugen i moeder en 3 kinderkes dood en nu is in dezelfde Familie weeral een kind veronge lukt. - ALLE LIEFHEBBERS drinken de fijne oude genever Rigoli. Doodelijk ongeluk. Maandag avond rond 7 uren had op het Dok te Gent, een groot ongeluk plaats Een brou wersgast, Pieter Beernaert, knecht bij den heer Vanderstricht, Hooiaard 9, is van den bok van zijn rijtuig gevallen en onder eene lokomotief terechtgekomen, met het gevolg dat de beide beencn van den ongelukkige werden afgereden Na eerste verzorging werd de man naar het gasthuis gebracht waar hij overleden is. De paarden zijn verschrikt door h ;t gefluit der machien van den trein die aan het maneuvreeren was. Proeft le PETIT BEURRE PAREIN van Antwerpen. BRUSSEL. Een reeds bejaarde heer zakte zondag namiddag ineen op 't Heilig-Kruisplaats en was dood. De ongelukkige leed aan een hart- bc gc ,<b Versadorins van den ■'ropasnn dneliilivan 'I trrondlss %*LST De vergadering wordt geopend om 3 ure onder vooixilterschap van den vriend Van den Brue De heeren Daens en Boriau woondi dering hij. Van alle gemeenten ware genooten opgekomen. Aan liet dagorder stond als eerste punt de kie zing van een bestendig bestuur, dat wordt samen gesteld alsvolgt, Y001 zifter: A. Yanden Bruele. Denderliaulem. Ondervoorziller J. D' llaeseleer, Welle. Alg Sekretaris Jan Neirinckx Aalst. Hulp-secretaris L. Yan Gcerl Aalst. Schatbewaarder Jan De Neef Aalst volgende afgevaardigden zijn aangesteld om leden aan le werven voor den propagandaclub en om hef bestuur in le lichten en op de hoogte le houden van den toestand. IS'inove V Yan der Schueren Vrije Klok Denderliaulem Emi! Meert Yondelen. Erpe A Dumont. Welle Bande. Moorsei Macharis. Denderwindeke Nijken J. B. De Grave. Denderwindcke Nieuwe steenweg Yanden Broeck Alfons. Nederhasselt C. De Troyer. Terjoden G. Yan Mulders. Lede Amandus Smekens. Nieuwerkerken Perdaens Camiel. Hessegem CH. Yan den Abeele. Zijn er vrienden die de vergadering niet konden bijwonen, of die nog niet ingeschreven zijn. en die gaarne propagandist worden, kunnen zich aan geven bij hooger gemelde leden. N'.B. Voor alle inlichtingen wende men zich lot den algemeenon schrijver. Jan Neirinckx, Nazarelhslraat AALST 0,60 0,20 0,20 .k 0,50 0,25 0,50 0.50 0,20 Drie jonge democraten geven elk 20 c. Do dochter van een democraat geeft ook En onze moeder moet ook geven En Leopold, omdat moeder geeft, geeft 01 Een Wissen schutter inet zijnen lichtbak En ik doe er by Ninove Omdat alle wcrkliede zouden medestrijden Omdat Qsear zegt vivan ncn goeien Maar het isRené die hem zoover bracht Omdat zij daarmee voor Daens gaan stemmnn 0,50 MOORSEL, van een kloeke Democraat. Dal elk mijn voorbeeld volgn. Vóóruit, ten zegepraal i,00 AALST. Lenige Democraten niet moed en lust aan 'l werk. Leve de propagandaclub I 5.00 fr. LEDE. Van een kaartspel 0,52 fr. AALST. Voorliet steunfonds geef ik alle weken 1 fr. voor de zegepraal der kiezing in Mei 1.00 fr. Voor vriend f ouiiugs Picter Coppens, handelsreiziger Ter Joden 1,00 Uit Wicze, 1,00 Uit Moorsei, 0.50 Uit Holiogne 1,00 M. Lontings is deze week kunnen gaan wer ken naar Brussel. Hij dankt nogmaals ten harte lijkste al de Vrienden die zijn Familie uil den bitteren nood hebben gered. i e Tliermogèue tKÏÏrfi lirgen, keelziekten en alle rhumatismen geneest i i,5o fr. in alle apotheken. j AANRANDING.Mad. Sv, wonende inde j Kaïel Martelstraat, te Brussel, ging zondag avond langs de Brugmanlaan en werd eensklaps Je verga- j aangerand door een stiuische kerel. Hij ontrukte er partij- j haar he t zakje, dat zij in de hand hield, nam er 1 het geld uit en vlnchtte, het zaksken weg- smijtend. ALTIJD BETER1 Ziedaar de schooue leus van het huis F. J. Danloy, Horlogerie de la Bourse, Beursstraat, 26. Inderdaad ge< n huis in heel bet land kan beter en goedkooper juweelen, uur werken, pendulen, wekkers en regula teurs leveren dan bovengenoemd huis, welk zijne ar ikclsdoet maken in de grootste fabrieken van Europa Aile concurrentie is onmogelijk voor w.,t pi ijzen en hoedanigheid betreft. Een jongeling poogt zich te zelfmoorden. Alfons D..„ 16 jaar oud, had maandag avond 5o centiemen aan zijne moeder ontstolen. Deze had het gezien en gaf hem eene ferme pandoe ring. De jongen vluchtte het vaderlijk huis uit en sprong in het kanaal van Charleroi doch begon aanstonds om hulp te roepen Men kon hem red- den en bracht hem naar 't policieburecl. In zijne zakken vond men eenen brief tot zijne ouders ge- richt, waarin hij de ooizaak des zelfsmoord deed kennen. HET BESTE FLESSCHEN BrER.Bock. Munich,Geuzcn-Lambik, en vooral Engelsch bier wordt verkocht bfj Emilk Van der Perre, Idalici straat, 18, te Brussel. DIEVEN. Zaterdag nacht ging een policieagent van j Schaarbeek Brussel, langs de Linthoutstraat, wanneer hij voor hem twee kerels zag de vlucht j nemen, en lieten twee zakken op oen grond val- 1 len. In de zakken vond men gevogelte, die maar zi cenige stonden was gedood. Drinkt Antwerpsch Gersten bier, bij Van Mol,Henegouwlaan, 98, Brussel. BRAND. «I Eene meid in de Vcjlerstiaat, te-Brunei, w.*.< '.tams- remote. 'aFL tanutf e-u;sr.. S.jfe,, brander.de kaars m de kamer. De napht ontplofte en op eenigc ston den stond de kamer in laaie vlam. De pompiers gelukien er in den brand te overmeesteren Vraagt bij uwen apotheker de SEDATINE zij geneest zonder aan de maag te schaden schele hoofdpijn, zenuwpijnen, kopzeer. Alge' meen Dépot A. Degnef, 3, Squaere Margueri te Brussel. SCHIELIJKE DOOD. M. P. V >2 jaar oud, wonende in de St Mi- chielstraat, te Brussel, is zaterdag avond in de Regentschapstraat doodgevallen. ho lui an het bestuur hem gelast had een t c te koopen, dat als geschenk voor estemd was. -erhandigde zijn klant een gouden o fr.. De valsche policieman ver ia door een bediende tot aan zijne 0 1 vergezellen, waar hij den aan- aid hebben. Zulks werd gedaan, woning in de Brederodestraat, ekende erin te verdwijnen. later dat hij in zijne bedoelde fden morgend een kamertje in had. ïlijk ongeluk te Hasselt. ïaes, blies de nog in volle vuur amp zoo onvoorzichtig uit, dal '•on het brandende vocht het vuur ;n der vrouw mededeelde, breeuwend om hulp, in vlammen "laar buiten gestormd, alwaar men 1 u tdoofde. 'brechis diende haar de eerste zor- /erklaarde haren toestand hope- -dien is het slachtoffer in de schrik- overleden. .n Henrielte Verjans, oud 24 jaar, r;:.i 2 kinderen, 3 en 2 jaren oud. EEN WREED GEVAL. dieven moordenaars zijn, door natieTe Neerpelt, een vrouw rs te slapen en z et onder 't bed 1- an 'ne manskerelzonder iets te moedige vrouw naar beneden, om 1 als zij terugkeert is de dicf ge- venster. en moesten hun leven lang jen streng gevang. SMOOR-RAMP. n- n is een bakker met kar en peerd reden en verdronken, eilaas 1 't Was Lr van 45 jaar. Men zag geenen ...jii oogen en aan 't water was geen filj dc beeneu brak. Doktor Verbruggen van Ter- nath heeft item verzorgd. Brand. Een brand heeft plaats gehad, vrijdag morgend om 4 ure bij den landbouwer August De Proft op den Putberg. 't Is een huis uit hout en kieem en gedekt met strooi. Een gedeelte der meubelen en boerenalam is de prooi der vlammen geworden. Alles is verzekerd. De oorzaak der ramp is onbekend. Te Parijs is over- ledende Kardinaal Aartsbisschop Mgr Richard, een stokoud man, zeer geleerd en ieve- rig onlangs deed hij nog een aanspraak tot de uitgedrevene Gasthuisnonnen. Twee Leden der Kamer zijn in rouw: M. Carthuyvels van Limburg, voor zijn Moeder, overleden op 93 ja rig n ouderdom en M. Versteylen, van Turn hout, die wreedelijk getroffen wordt door het af sterven van zijn eenigen zoon, 19 jaar oud en die studeerde te Brussel in 't nieuw College der Jesuieten op Tervuren-laan... Och ge ziet Leven is lijden voor elk. Geld en grootheid kunnen het lijden niet tegenhouden. In Aalst is overleden onze goede oude Vriend Janske Fillefon, in hoogen ouderdom Janske ging bijna 50 jaar in Brabant rond als Vertinner voor lepels en tellooren hij telde daar ontelbare goede Vrienden hij was toch zoo braaf en kon zoo zoet, zoo rechtzinnig spreken. ln China is de Koningin-Moeder overleden. iciit v.üuw avonds kwam zij ^'sr. en i-cerd zijn gezonken en verdronken. £IEFSTA*L IN EENE BANK. jt like: van Namen werd maandag mor rend per ''"n graaf uit New York onderricht over dï* ajnh'.,u'Jinf> van van Malonne en van v.- 5". -n dezelfde gemeente, weke reisden onder 1 rcn van en Mevr. Maillard. Men l'Vd d op hen, wanneer zij van de Zeeland stiole-1* jjü1 köppei werd opgesloten ter beschikking vSC 't -x -l^'-ch goeveniement dat hunne uitle- venr.g wegens schriftvervalsching en aftruggciai EEN MAN VERDRONKEN. J-c mijnwerker T. Thomas, van Ta- niine; j""--ó rerend van Auvelais, werd door de duinen ,r*;sieid en viel in de Samber. Zijn lijk werd al; ',f '-'gekaald. De ongelukkige is vader van w kinderen. SCHRIKKELIJK ONGEVAL. Zata/^g avond ging het dochtertje van den ovrr, - de: verheidstatie van De la Paix (tus- schen a vière en Bois-du-Luc) met hare mócuar naa kuis. Om den weg te verkorten vol 'v.t - "'1 sporen van den ijzerenweg. De lv, 't. vigen hoorden niet dat eenige wa gons kelen geladen, achter hen kwamen aii-eie cn werkman zag het gevaar en diiwvi m oi'orhaast de moeder van kant, doch hc; 1r' c v''k door den trein gevat en veibrij- '*ÉANGAI (Oiina). Men meldt ,ïict geweren ge- aaiïgc-allen hebben. Reizende Werklieden ln 't Land van Waas zijn werklieden die uit Brussel komende den zaterdag avond slechts te middernacht kunneu thuis geraken, en 0111 den maandag op hun werk te zijn, moeten ze den zondag namiddag vertrekken. Op vraag van Volksvertegenwoordiger Persoons zal de heer Mi nister daarover onderhandelen met de Spoorweg- j Compagnie. Kerkeiijk Nieuws De Kardinaal-Aartsbisschop van Parijs ligt zeer slechtde man is 87 jaar. De Pastoor van Moorsei blijft zeer ziek, doch er is veel hoop van genezing 0111 te toonen hoe die heeren Pastoors zich kunnen doen beminnen op de Parochiën, van iedereen Tot Erpe is grooten strijd geweest voor de Gemeentekiezingen M. de Pastoor is onpartijdig geblevend'ander week werd hij haastig geroepen bij zijn Broeder den Pastoor van Moorseien een Lid van den Gemeenteraad, in opposilie gekozen tegen de Katholieke Be- waarders, stelde aanstonds zijn rijtuig te zijner beschikking. Hivernia, het heef te nacht nog al ge- vrozen, gematigd, killig, er hangt :n de lucht ïjswateren sneeuw: de er s nog niet weg. Gisteren hebben vi; -I: Kamer het Budjet gestemd var i -, 'i - land gestemd, waartoe onze K dm: be hoort te 5 ure waren wij niet i i 1 getal. Dijnsdag de Interpellate woe is - dag, het Budjet van IJzeren V n er. in de Sektie mijn Wetsontwer- Hop, zoo dringend noodig. - i 'c Wereld is t'akkoord voor den Konro.^ Het zal een Konkelfoeske zijn, f N./ rv. t de Forten van Antwerpen, me; .preekt van aan den Koning 200 k 300 mill: kn te geven voor zijn Domein der ft'ro - Over dien Kongo zou Volksraadpleging j moeten gebeuren. 11 ure Veel Partijgenoten in cms Bureel geweest van 8 t«*t 10 ure is het daar eiken Zaterdag een Kanto mab-Ver- eeniging een nuttig Werk, elk he'pe er aan meè elk zeg-;e 't voort. BLOEM, lichte afslag, in Argenrina'ij de Oogst goed. inAmerika niet.-: cnro/ej men weze voorzichtig in d'unkoo DE LOTING. - POLL.AKL De Arrondissements-Kornmissatis A~ van gedacht dat Dupont een twee.ie .ri/ial moet loten... Kent hij goed do on/.stan- digheden der eerste Loting Dcmd^daq lieden kteekeu PK1ESTEH DAE1V JL De Partijgenooiei; die in bezit zijn van in- schrijzingsiijslen. worden vriendelijk verzocht ze zoohaast mogelijk aan hunne Vrienden aan te bieden, daar de lijsten binnen enkele dagen zul len ingevraagd worden. HET COMITEIT. Portretten van Priester Daens Prenten van Priester Daens redelijk greot, oin geënkadreerd te worden, 20 op 30 groot, aan 10 centiemen. Priester Daens in photographie op zijn sterf bed, korts na zijne dood, zijn te bekomen aan I fr. in ons bureel, in 't Lokaal en bij alle Mede helpers. Portretten van Smid Lambrecht Zeer schooneaan 10 centiemen. Oroote Portretten in photographie zijn te beko men te Nmove in de Vrije Klok aan 1 fr. ,;cb,.c ge ASZ 't Heelt er dezen nacht een weinigskr- gevrozen, en er ligt een dunne laag van j Sneeuw, bianco, witte Sneeuw volgens i l den Melkboer zal het geen 5 dagen vrie- j i zen, de Wind is West. Er is nu te ,Lon- j I den een Sterrekijker, doch hij kent er j nikske van, night. j Prins Albert heeft gisteren in 't Se- j I natus een Redevoering gelezen voor Zee i vaardij en Visscherij. De oude Senateurs j stonden cp pontilje in den ultra-extaas. De Keizerinne van Rusland is alzoo j ziek als eén Hospitaal, ze wordt overge- bracht naar de zachte Luchtstreek van 1 den Krimeë. 1 Te Gent is het halve Revolutie bij I de Letterzetters, omdat ruen ter Drukke- j DE SCHIPBREuKELIXGEN ZIJN GERED De 21 Passagiers en de o matrozen van het schip Amsterdam die na de schipbreuk in eene sloop waren gevlucht, zijn teruggevonden. Twee uren na de schipbreuk wierden de ongelukkigen door het Noorweegsch schip Songa ingescheept. Een stoomboot, die achter hen op zoek was, kwam het Noorweegsch schip tegen. Door de signalen liet de Songa aan de stoomboot weten, dat de drenke lingen aan boord waren. Ze zijn op de stoomboot overgebracht Schrikkelijk gewond. cn naar Hoek van Holland weergekeerd. Bij het klieven van hout, kap e de bakkersgast IN ITALIË, te Poutetrezzo is een Des;hamp, Haacbtschcn steenweg, Brussel, zich berginzakking geweest van 20,000 kilos. l-'ie masse is op eene Fabriek gevallen Slaalspoomeg-no logie Juistheid, sterkte. 26 fr., betaalbaar 3 fr. po; maand Schrijven: Clement Dechamps, horlogie- maker, 61, Regentschapstraat, Brussel. ,»ivio ow.mu o--.il tot teen ondervindt men de goede werking der ABDIJSIROOP, Klooster Sancta Paulo. De heer E. KoniDgswinter, Barastraat N" 1. le Brussel, verklaarde aan onzen verslage ver het volgende Gedurende lojaren ik aan eene bo-'tziel u. waar ik ond. t kon van ontn 'i daarvoor laken. SN pippir maandag dc twee tecnen at van den linkervoet. Oveivloedig bloedverlies maakte den toestand zeer gevaarlijk. DRAMA DER DRONKENSCHAP. Maandag avond bracht X., Si Jacobsgang, te 0dronken zij dc, zijne vrou in een en heeft 11 personen levend begraven. Van de 11 weiden er 6 gered, 1 dood uit getrokken en naar de 4 andere zoekt men. Te Baltimoka, Amerika, zware nkhuis der Vier Heemskinderensiraat, slagen brandramp, kolossal door de instorting -.I op t hoofd mei een 'leksker.spot. De schedel van een gebouw zijn 4 Pompiers dood en der ongelukkige wem gebroken. 2Q „ewo°d. 7a\prAatr mnrt -^'Nj,diet®nstrekFN. p)e oude Pastoor van Szeredyne, Zaterdag ïond 6 ure s avonds, keerde Edm. t 1 r> - 1 j Gyselinck, wonende op het Bchueht LorSlo Jules Buztnkay reed ln rijtuig naar een RF.EKPLAATS. De jongeling die 31 fr. 20 ie 'icd had te Monceau, is verzocht op ons Buret te komen de antwoord is toegekomen zij1 geld ligt beschikbaar. cz ujjs-iiiemvs ^Te Hamaie- Zoggi spieken ze van een onafhankelijke Landbouwer, die ais Kandidaat zal npircdeit voerde Kamer. ïoeve vt»i' iÜe'il. Woensdag noen d. v. w. stapten te Dender leeuw talrijke weiktieden van den Trein Wat is erweid ge raagd F.11 hun antwoord was; Wij hebben dezen morgend de correspondentie gemist te Geerdsbergen naar de Koolputten en moeten nu terugkeeren. - Gebeurt dat nog Och zeer dikwijls, zeer dikwijl»... Welk zwaar vêrlies voor die Famiiiën I te Ronssc, naar huis. Hij had 400 frank bij zich, prijs van eene koe die hij kwam te verkoopen. Halverwege zijner woning wierd hij door twee kerels aangevallen en wreed geslagen. Na de •T 00 fr. gestolen te hebben wierp men dc onge lukkige in eene gracht. ANTWERPEN. Zaterdag nacht is de kwartier-meester van het engelsch schip Elisa beth in hel water gevallen. De ongelukkige is niet kunnen gered worden. De drenkeling is een Zweed en heel Olsen. I)E DOODRIJDERS. Over eenige weken is te Brussel overreden de Moeder van den Advokaat-Generaal M. Jottrand en nu maandig te Antwerpen cp de Falconry, de voerman Hendrik Van Breda, morsdood ge reden door een ottomobiel. Hoeveel menschen zullen nog moeten doodge reden worden, vooraleer de Doodrijders onder een streng reglement worden gesteld. Eilaas I ons Ministerie laat alles toe aan 't groot Volk! Indien de ottomobiclen een bocrengerief ware en bet jvijftigste deel der rampen hadden plaats, ge zoudt een allarm geschreeuw hooren. Wreed ongeval t'Antwerpen Op het Falconplcin liep maandag morgend een ottcmobiel-karre tegen een kamion. De schok was zoo geweldig dat dc man, die op den kamion stond, eraf iel en op den grond werd gesmeien. Een dtr wielen van den ottomobiel vei bi ijzelde hel ho< fd vair den ong.lukkige, die opdensLg gedood weid. Hei sl cht"ff.x is zekere Van Breda, wonende Es chf s 1- 24. Zijn 4 j .ri dochterken was ooggetuigen VHI hel schiikkclijk ongeluk. Een juwelier door een valschen aanpalend dorp, doch werd op weg aan gevallen door eene bende wolven. De geestelijke, zijn koetsier en de twee paarden van het gespan werden door de wilde dieren verslonden. M. en Mevr. Peubey, eigenaars- j landbouwers, en hun neet, wonend te St Nizier, werden verdronken gevonden in het riviertje Morte. Alle drie waren bij een bloedverwant gaan dineeren. Daar hing een dikke mist en de onge- j lukkigen, tdaarin verdwalend, liepen in j 't water en verdronken. HET GEHOOR AAN DE DOOVEN. Leest het belangrijk artikel dat heden ver- j schijnt op de derde bladzijde van ons blad. De Keizer van Rusland schikt in Maart naar Ro me te gaan als zijne zieke vrouw de reis kan ver dragen. Nijd en toorn verkorten de dagen De oudste senateur van Frankrijk is in zijn leste kleed, zegge in zijn doodkist het is M. Fayard, oud 92 jaar. De aartsbisschop van Parij» wordt begraven in O. L. V. Kerk de voorzitter der Repupliek heeft de toelatng gegeven. In Rusland gaat een tweede spoorlijn komen naar Siberia en zal kosten 157. 320, 000. Te Berlijn is wederom een rijke weduwe vermoord. De jus titie heeft de gewoonlijke premie uitgeloofd van 1 100*1 marken Men zou beier doen premiën uit te j loven om geen moorden te hebben. Raadsel j 1= maakt de timmerman het meest, 2C lange plan j ken, lange ranken van hier tot aan Parijs Charleroi is afgebrand no groote pianofabriek van M. De Heng, zij was 3UÜ meters vierkant, er is 900, 000 fr. schade. ASSCHE. - Ongeluk. Dinsdag op het gehucht policieagent gefopt. Maandag kwam tc Antwerjren een onbekende persoon van rond de 5o jaar, in den winkel van M. Frans Cooncn, Melkmarkt. De oiibckende 'al ij j i j noemde zich Janssens, verklaarde vervolgens dat de genaamde Ardi. De Neef, land- hij policieagent was en secretaris van den poli^t j b°UWer' Va' met het ongelukkrg gevolg dat vouwvolk stellen aan de Zetnaachtenen. Voor <le ee: st zen eenen Tunnel eigen Volk, is hij ingestort en iFj Chine- i zen zijn dood. Er moet gebor.wd worden met kennis en verstand. De Bloem wilt wederom een weinig hooger 28 a 28,50. Bebel, de beruchte Socialist van Duitschland, is nijg ziek. Woensdag nacht waren 3 manske rels bezig met ijzeren poutrellen op een stootkarre te vervoeren, doch werden be trapt en met hunnen bui» gebakt. Dit gebeurde aan de. Kerk v. Heijsel. Men vreest dat M. Beernaert gaa tuimelen voor den Kongo. Op 't Congres der Werkers-Par tijen van Engelandis beslist, met 510,ooo tegen 469,000 dat het Socialismus moet het einddoel zijn der Partij. De Socia listen riepen Hourrah terwijl hunne tegenstrevers schreeuwden Gij wordt zot M. Chacleton, Lid van 't Parle ment en Secretaris der Partij, verklaar de dat de beslissing der Socialisten 11a- deelig zal zijn aan de Werkers-beweging. 11 ure, zictgewel.dat de Melkboer gelijk had er valt nat van Sneeuw in de lucht gesmolten, de lolligheid dringt in d'Huizen en in de Lfchamcn; zeer slecht weer voor de Gezondheid; het is van den vochtigheid dat er plagen en ziekten komen. Donderdag, 6 ure 's avonds. Sniokkelregen al de Treins goed op tijd de Reizigers hebben verschen moed in de Kamer hebben gesproken M. Collaert over provinciale subsidien aan Scholen hij bestrijdt de subsidie aan de School van Vorst en zegt verder dat de Katholieken edelmoediger handelen dan de Liberalen. M. Dbmblon spreekt lang en over alles; ten slotte brengt hij aan de Zusters der Armen toe, dat zij uit politiek werken. M. Anseele valt hevig uit tegen de aalmoes, ze vernedert en verlaagt, zegt hijdie niet zou mogen bestaan hij verwijt aan de Zusterkes der armen, dat ze meer voor hun eigen werken dan voor de arme ouderlingen hij keurt Detnblon goed in zijne aanvallen tegen de Chrrstene Lief dadigheid (zelfs bij veel Liberalen zijn die woor den slecht gekomen.) M. Daens (in 't Vlaamsch) noemt die woorden spijtig en onrechtveerdig de aalmoes is het eer ste noodzakelijkste hulpmiddelgeven, haastig géven maar bij de Kristene Liefdadigheid moes ten de Kristene Volkswetten komen Indien het spijtig is en te betreuren, dat er eenige Kloosters zijn voor politiek en handel die onder den loon werken, van den anderen kant moet elk hulde en dank brengen aan dc Gasthuisn aan de Zuster kens der armen,*die alles opofferen voor 't lij- dende rnenschdom. Schaft de liefdadigheid af, en duizenden ongelukkigen sterven van Hongerj hier ben ik du- legen M. Anseele, doch ik ben i met hem voorde sociale wetgeving, oin 't siand- i vastig woord van Priester Daens te. doen waar- heid worden De Arbeider mag geen slaaf of bedelaar zijn, doch moet een vrij en welstellend man wezen, j 't Is 5 ure. Minister Schollaert begint zijne j antwoord met een protest tegen de woorden van 1 M. Anseele. I don een m auderr-n dag in bijeen. De fluimen zateo vl maar uic-t los komi Abdijsiroop, Kloostor Sancta goed geneesmiddel aanbcvolou een tegenzin om het to beproo» dacht, dat geen enkol geneesmiu meer genezing zou brengen. Toch overhalen en haalde een flacon Abdijsiroop by den apotheker Vergauwen op de Anspach' laan. Na het gebruik van 4 lepels bespeurde ik beterschap, want de fluimen kwamen ge makkelijk los Stil aan werd mijn eet- cr slaaplust beter Na 6 flacons gebruikt t< bebbpn ben ik geheel gcDezen en gevoel m- als het ware verjongd. Ojj moogt dit afkor digen. De Abdijsiroop, Klooster Sancta Paul kost fr 2, fr. 4 en fr. 7 per flacon en is krjjgb&ar by O. De Beul, apotheker, L Nieuwstraat 57, Antwerpen. ■Verkrijgbaar by r+li—wni. Botermarkt,'r. Aalst i" "iiaii—rM MARKT VAN \\L3T Zaterdag 1 Feb. Tarwe 00,0 a 00, vlasteluin 00,00 a 00, Rogge 00,00 a 00, iarst 00,00 a 00, Haver per 100 kil. rdappelen de tóo kilo Vjui" de 100 kil. '/!asds3 kilo Boter per 3 kil. •ïiers de 25 Yigge1 en, per koppel Bolermyn van Aalst op Zaterdag 21 J de kilo. Markt van GENT Vrijdag 24 Jan. Tarwe per 100 kilo 22,00 a 20 5o 7,5o 9,00 2,5- a 3.00 55, 65,co 3.30 f. 2,75 Rogge 21,25 a 21.75 Haver 20,00 a 00,00 Gerst i6,5oa Bote*- de kilo 2,40 a 2,90 Eiers de 25 2.20 a 2,3o Markt van NI OVE Dijnsdag 28 Jan. 20,00 a ar,00 'Tarwe Boonen As rdappeien Koolzaad Lijnzaad Boter per kiló Eieren de 2 5 Markt van ASSCHE Dijnsdag 28 Jan. arwe •gg«= 17,00 a 18,— 7,00 a 7,5o 0,00 a 00,— 3,io a 35,o 3,ooa 3 a5 191O- a 20,50 i4,5oa 00,— i9,5o a 3,ooa ,00 2,5c ,00 6,00 a 0,00 öi,5o a 00,— 00,co a 00,00 17,00 a 00,00 dan d'an Boter Eieren Aardappelen Lijnolie Koolzaadolie Lijnkoeken GENT. Er waren 44 beesten Ier week. Dc goede stalbeesten golden gemiddeld v ji lr. t,5o tot tr. 1.60 volgens kwaliteit. De kil veren van t,8o iot 2,00 per kilo levend gewo» g :u. De varkens van 70 tot 100 kilos en daarbo ven, leven gewogen, golden vauii. x.oo tot 1.15 V-U'ciis kwaliteit. URU3">EL. 28 Jan Verk-MismarktJGe t-il ic koop estcl.l 3*7. Prrjs per kiD. levend gewicht o,9o to' fr. i,o5 ANDEKLECHt; 2n Jan. - Verkensmark Te koop gestcid 28.77 - Midd Imang. pujs per kilog. o,85 rol i,..o. Kalvermarkt ieiitoo. gosuodo dr.ren g3$. Prijs por kilo fr. l,oo tot fr. 1,10

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Land van Aelst | 1908 | | pagina 2