HOUILLEKOLEN V. DE VALKENEER LIGHT BREUKEN. Mierse lumlt|H' meatus Zondag-rust Gasfabriek van Aalst a^-W3ïi.SSSï,#.g( 19»8- Men vraagt Groote Volksapotheek Esplanadsplein (rechtover St Jozefs kerk) Aalst REVALENTA du Barry, vaa Loadei Onzg tweg nationale remediën TEoop~" mwmmmm HOFSTEDE i800 fr. premie A. Van Herreweghe i Henri )e Clereq UNITAS METALEN Joseph Van der Vorst Jubelfeest op Aalst-Mijlbeek Dijnsdag 10 Maart, Guldenjubelfeest van Benoit Van den BroecK met zijne echtgenote Dorothea Van Langen- hoven, Binnenstraat (herberg en winkel). Schoone defiige FeestvieringEen propere Ark aan 't Huis, geheel de straat eenparig bevlagd met 10 rijtuigen en 'ne charai ban naar de Mis van 9 ure in de Kerk van Mijlbeek na de Mis ontvangst op 't Stadhuis door Burgemeester en Schpenen daarna feestmaal op 3 plaatsen voor de tal rijke Familie, ze waren met in de 90 personen, o. a. 2 Weeskes die, tot elks spijt, van uit de Kerk weêrom moes! en naar't Gesticht. De Feestviering is in deftige vrolijkheid afgeloopen... Eer en gloria 1 We wenschen het achtbaar Jubelpaar nog lange gelukkige jaren 1 Na 50 jaren Huwelijk, als de werkende Ouders hun leven achterna zien, 't is een hemelhooge berg van last, van werk, van zorgen, van angst, van hoofdbreking Maar na den arbeid is het zoet rusten er komen dan ook uren van zalig geluk, een voorsmaak van 't geluk des Hemels voor de brave, eerlijke, deftige, eerbare, recht zinnige menschen... De Binnenstraat haalt er eere van de achtbare Ouderlingen zoo gevierd te hebben. ons hier herhalen de woorden van HOOGLEEKAAR ALBAN STOLZ in zijn werk 12 maanden van 's menschen leven VAN 70 TOT t Nu de dood met haren ijskouden vinger op uwe ledematen begint te kloppen, om te zien waar zij hare boor of zeisen moet aanzetten, wil ik u een weinig verkwikking en troost trachten aan te schaffen. Ik ook kan oud en krank worden. Dat allen die eenen ouden mensch in huis hebben, familie of niet, dat zij eerst en vooral luisteren naar de voorschriften van God Sta op voor het grijze hair en bewijs eer aan den Ouderling 1 Worden die oude menschen ziek of zuchtig, pas dan op. God is zeer bermhertiij, maar ook zeer-rechtveerdig; om dat hij berm her tig is, heeft hij den armen lijder uit inede- ijden onder uw dak gebracht, en gewild dat gij uwe kloeke krachten zoudt besteden, om den grijsaard in zijne leste jaren verkwikking en lafenis te verschaffen. Dat de eene den last van den anderen drage, zegt het H. Schrift, en zoo zult gij het gebod van Christus vervullen.» (Vervolg de naaste week.) D EEKSTE COMMUNIE I Die schoone duurbare onsc'iat- -*■" bare dag 1 Die dag, prachtig en rustig, als een Dorpskerk bij ZOtnerda„, in 't frissche loover verborgen en verrukt door de gulden zonnestralen We zijn in de 7 weken der Leering... De Vastehbulle van dees jaar. han delt over de Communie, die innige vereeniging met God- 1 Almachtig door het zoenoffer van den Hemelschen Ver- I losserAch, dat alle Priesters toch andere Christussen I zijn, om 't Volk naar de H. Tafel te brengen. Te MOORSEL bij Aalst, is Pastoor benoemd E. H. Mis- l tiaens,Pastoor van Goefferdingen, gebortig van Buggen hout... Moge hij lange jaren in die schoone en groQ.' i Parochie het Zielenheil behertigen... Van zijn voorza; mocht met volle recht gezegd worden l iij maakte verschil tusschen zijn Parochianen Door zijne schi 1 niemand uit de Kerk gebleven. De Kerktoren is als ei I vinger die deu Hemel toont. Zoo ook een Gecs-elijl I Herder, schrijft de Nav. Ch., zal een ware Herder elk een Leidsman zijn naar de gelukkige Eeuwigheid. Voor het beste KASSÉ-PAPIER i wendt u tot ons Bureel, waar alle soorten te bekomen zijn. 1 AALST. BURGERLIJKEN STAND. Geboorten Mnuneljjk 13; Vrouwelijk 7; 20. W. Üi'inlmuspn, bi d. met H. Callebaut; z b. - i(. - iVGys-ns.-gasw. met.M. Van den SpicgcL tw. ■t J. IvicckcDS, klci-rm. nu-t J. Verbceck. z b. B I Wuytens, tw met I Schol loert, tw. F. Clereq. werktuigk. int-r A V ui Audenbovc. br. M Barrez. tw. mot M. Hcrremao, tw OVER LIJ DENS. M Kiekens \v° Van Dammc, eigen. 7<lj. K ipollestr M. Lemaitrc vr. Bomon, z.b. 40j. Yeldstr. E. Verbestel \r. De Voylder, z.b 32j. Hopmarkt. M Delcourt w" Bruno, z.b. 52 j. Kloosterstr. J. Janno, priester, 55j. Lange Riddcrstr. 4 kinderen onder de 7 jaren, APO THJSIUSKSBOSID» ZONDAG i5 MAART zal de dienstdoende Apotheek GHYSSELINCKX, Molenstraat, alleen openblijven tc beginnen van 13 uren 's middags. Handel in Inlaudsche DROGE KOLEN, eerste kwaliteit. Geen gruis, zuivere grove Galjetten. VERZEKERD GEWICHT. 29 fr. per 1000 kilos. 1,45 fr. per 5o kilos, ten huize besteld. Vriendelijk verzoek de orders rechtstreeks in het Gasgesticht te willen bestellen. Verkoop op den koer van de Fabriek van af 5o kilogr. Gezuiverde GAZ-COKE aan 1,20 per hektoliter of 3,00 franken per 100 kilos naar keuze van den kooper. En 7° 10 a. 28 centia. land op den Molenkauter. Koopen 6 en 7 gebruikt door Frans Ghysens. Telkens om 3 uren namiddag, ter Estaminet De Kiok bij M. Auguste Van Vaerenbergh, te Aalst, Hopmarkt. Voor LessenMEISJE voor alle slach van werk. Goed burgerkeuken kennende. Fransch preken. Loon 30 40 Ir, Voor Brussel: KEUKENMEID, de eerste maand 45 fr.; de tweede maand 50 fr.. Hcel goede keuken kennende. Er zijn 3 dienstboden, meesters, 4 kinderen. Voor Brussel: MEISJE voor alie slach van erk. Fransch spreken. Loon 30 fr. Voor CouilletKEUKENMEID, kunnende iilsch of Fransch, 25 tot 30 jaar. 30 tot 40 fr. Mun begeert r* komen met een PER SOON die goed Engelsch kan spreken. AALST en OMLIGGENDE, Koopt uw SCHOENEN bij C. Mallego, Groote Markt 19, AALST, daar vindt gij de beste en bestkoopste der Stad; alle Models en alle Soor ten, bijzondere prijs voor Voortverkoopers, men aanvaardt alle Reparatie. I IA Hel' Nieuwe en beUngroLc I u v «ui 1 vermindering van prfje ."O .25 ■e geweldige verbranders, Toestellen voor verwarming en verlichting mot de gaz en d'ELECTRiciTerr. f 20, boulevard du Hainaut, 2G, BRUXELLI C ST-JOZEF Ik heb de eer aan het geacht publiek te iaten weten, dat in het vervolg mijne Apotheek zal opeo zijn alle Zondagen en Feestdagen, zoowel in den namiddao als in den voormiddag. Ik herinner het publiek dat er ten allen tijde bij mij te bekomen zijn alle Allopatische, Dosime- tnsc-he en Homoöopatische geneesmiddelen, alle soorten van Belgische en Buitenlandsche genees kundige specialiteiten, minerale waters, verbandstotfen, allerlei Breukbanden enz. enz. A. GIEiNzIJ-üieïSr DEPOT ~VA.2ST Borstbalsempillen aan een frank de doos, bijzonder aanbevolen tegen hoest, verkoudheid, influenza, asthma, tering, enz. Staalversterkende pillen aan een frank de doos tegen bloedgebrek, bleekzucht, kloppingen, voor» deelig aan jonge dochters. Zenuw Koortspillen aan I frank de doos tegen de razende tandpijn, zenuwpijn, sciatiek, enz. Stillende zenuwpijn Cachetten aan 1 fr. 25 de doos tegen migraine, scheele hoofdpijn, enz. Maagversterkende Cachetten aan 1 fr. 25 de doos tegen maagziekten, slechte spijsverteringen, win den, krampen, enz. Remedie tegen de Eksteroogen 0,50. Remedie om de tandpijn onmiddelijk te stillen 0,50. Bloedzuiverende pillen aan een frank de doos, bijzonder aanbevolen tegen gal, slijmen, hoofdpijn, en maagpijn. V. DE VALKENEER 50 liters, compleet, fr. 5,00 «-rur,x 100 liters, compleet, fr. 0,5" MANLHUIN die sedert zestig jaren de gewone, voortdurende verrtept- r BORSTPILLEN 2» BLOEbPILLEN van P. Vergauwen, Apotheker te Brussel, t«f«n hoest, verkoudheid, ..am- bontigheid, bronchiet alle ziek ten van luchtpijpen en borst. be doos: I fr. 50 In al de goede apotl» van F. V^rgauw^n, Apotheker te Brussel, tegen verstoptheid, maagziek ten, hoofdpijn, rhumaiism, keeren der jaren, enz. noMliilIlrnvuu I'.VKIlli VUWBS -lieden geneest, de slechte spijsvertering, de maagpijn, de Eene machtige aalschappij van Verzekerin-\ maagkrampen, de roode loop, slijmen, mur, marten, Ongevallen ,-n Lijfrenten, braaklust, oproeiTngen, walgingen, buikloop, kolieken. gen op het Leven, vi-aayt eeueii Persuou j van goede Familie, voor OPZICHTER, voor de omstreken jaarwedde, abonnement en commis sieloon. Voor alle inlichtingen schrijven: Ernest VanPevenaege, Inspecteur Général, Etichove. Gewichtige kauteukabriek vraagt voor B- Igië vertegenwoordiger te zijn van', ie voorname Gnrenspinnerij. Schrijven C. 105, blijvend postb reel Brugge (Midden). Huishouden vraagt plaats als hoest, asthma, catarrha, influenza, griep, bronchiet, pneu monie, bevangenheid, bloedaandrang, zwakte, oitfopat- heid, bloedarmoede, bleekzucln, alle aandoeningen der blaas, lever, nieren, darmen en bloed. M. de Dr Elmslie schrijft Uwe RtvUnU ta fomd waard. Voor de genezenden, is 't het voedsel bij uitnemendheid, de onmisbare spijs om de krachten te herstellen. Het 1* eek het beste voedsel om de kinderen op te brengen, en her stelt de gestellen het meest uitgeput door onderdoen, arbeid os fr. 50 in al de goede aooth. li tranoo verzonden mits 16 postzegels van 10 centiemen nan M F. VEHGAUWEN, apotheker, 160, Anspacnlaan, Brussel, ie zenden I. Eisckt wel da: mm»: va- F. 1V r-.m.-. voor de echte pillen te ontvangen Bortülllti li BIicüpIiiei vu F. Vernauwen geaezen ieder lair vele duizelde raeKCtei voorname Gnrenspinnerij. Schrijven C. T.li ofbnitensporigheden. D- "=-> a In dooien t/J kil., 1 fr. 80, 1/9 kfl., i tr. 80, t UI. 7 fr. 73 Opzending franco tegen postmandiat aan K. TIMMERMANS, 3, Rouppe-etraat, Bruseet; bij aBe feede apothekers en kruideniers. coucicrge Man, kunnende hofbouw Vrouw neerhof en /huishouding, Goede familie en goede certifikaten. \Vlen wende zich ten Bureele dezer. GOED PAARD, dubbrieii poniy, met kar of afz'-miolijk, bij M J. BORREMAN, Hof.- -, bij AALST. AALST. Calli-b.-iin. apotheker Moirschaut, apotheker A. Delhsijc O"; Temmerman. LOKEREiN. Wauters, apotheker. i CANADA NEW-YO" K i van Antwerpeii den dinsdag via Liverpool. Van Antwerpen den donderdag via Glasgow. 5 Overvaart in 7 dagen ongeveer met prachtige stooomers van 10 tot 14,000 ton. Overschoone t' inrichting voor passagi-rs, bijzonderlijk van 2e en 3C klasse. ANTWERPEN, CANADA en NEW YORK '[Je klasse lffl'™ Inlichtingen kosteloos door het algemeen Agentschap voor Be'gië, UNION TICKET OF F1CE, 46, de Keyserslei, ANTWERPEN. Men vraagt onder-agenten. BUENOS -A YRES BRAZILIEN Ma. Besiuur der Registratie en Domeinen. Kantoor Uerzele. Openbare verkooping op DONDERDAG 19 MAART 1908, om 1 uur namiddag, ter plaats van een Huis dienende voor afbraak, staande te Welle en aangekocht door het Bestuurder IJzeren- wegen, jegens August De Vriendt, te Welle. »Kosten 10 ®/o. Zie de plakbrieven. OPENBARE VERKOOPING. van eene .iieersch en Land TE \SMETLEDE. De Notaris DE WINDT, te Aalst, zal openbaar verkoopen Eerste koop Eeti Hofstede te Sinetlede, Briel, groot 29 aren 70centiaren, bewoond door Schockaert. Op 14 leggen Boomprijs 150 fr. Tweede koop Hooiland alsvoren, groot 65 a. 70 centiaren palende aan koop een, Jan Baptist Coppens, het Armbureel van Sinetlede en het Wegelken. Op te leggen boomprijs 700 fr. Derde en laatste koopLand te Sinetlede, Puttekauter, groot volgens meting 48 a. 50 c.a. palende julfers MatthysNte Schel'ebelle, M. D: Bast, te Gent, de DicpeèJraal, hei Armbureel, Frans Pevenage en M. DeYleyts, te Gent. Verdeeld in Noord en Zuklhelft. Enkele Zituag MAANDAG 23 MAART 1908, om 3 uren namiddag ter herberg In de Keet bewoond door Philemon Vennèman, te Sinetlede, Dorp. TE KOOP PER OCCASIE «en schd ne billard j-, ,-i-h N-. me' fo!-h.-hcortsclsi bij A i St Janstraat, AALST. "vraaqt J°nge ochier van 18 tot 20 jaar, kunnende naaien én fransch spreken. 25 tot 30 fr.. Zich wenden ten Bureele van dit Blad. MEN VRAAGT goeüe ineukeuiiieid, voor Brussel 40 45 fr.. Goede getuigschrif ten Goede Burgerskeuken. Zich wenden ten b ureele van het Blad. Koopt eu veikoopl Goede BREIMACHIENEN, zoo goed als nieuw, grof en fijn, om voeten en boenen tc maken Bijzonder huis voor manskousen (Cardée) bij zonder voor marktkramers, aan zeer lage prijzen, Aug. Marcel, St Jansstraat, i, Aalst. Openbare Verkooping. De Notaris BRECKPOT, te Aalst, zal open baarlijk verkoopen GEMEENTE EllEMBODEGEM. 1° Een schoon huis, wijk Ronsevaal, aan den Brusschelschen Steenweg, groot 6 a. 89 centia. Bewoond door de verkooper Jean Singeleyn. 2" 14 a. 44 centia. land op liet Hageland. Ge bruikt door de weduwe Uerzele. 3° 10 a. 48 centia. land op het Hageveld. 4° 10 a. 48 centia. land op het Hageveld. 5° 8 a. 58 centia. land op liet Hageveld. De koopen 3, 4 en 5 gebruikt door den verkoo per. 6° 10 a. 28 centia. land op den Molenkauter. 10 Ir. per maand en solde wordt gegeven aan al de Vrijwilligers met Premie, bij tlippoiyie ierbeeren, Zouistaatpoort, N° 49, AALST. Ooofheid beslaat niet meer Geruchten en oorloopingen. Ontel bare genezingen door de werking van de onzienbare Audiphone. De ontdekking van de onzienbare Audiphone vour 'iet genezen van geruchten en gedruisch laaHRïa 'n. de ooren die in Frank rijk en in alle andere lan den zooveel gerucht heeit gemaakt, is meesterlijk beschreien in Lu Méde- cine des Sens, en de nieuwe geïllustreerde uitgaaf die komt te ver schijnen, moet in iedermans handen zijn. Onder de merkwaardige artikels, uitgegeven door dit blad, bemerkt men bijzonderDé studie over het gehoor en hare zintuigen, de oorsprong van de onzienbare Audiphone, de manier om hem tt bezigen, zijne genezende werking in de ziekten van liet gehoor. Hoe men doof wordt, de onmisbare betrekken tusschen de keel, de neus en de ooren de menig vuldige oorzaken der doofheid enz. Eene wetenschappelijke ontleding geeft de juiste uitleg over de werking van het zintuig. Waaruit voortkomen het gedruisch en de oor loopingen. Ten laatste onder den titelTribuun der Ge nezingen, eene menigte van wonderbare bemer kingen, trillende vertellingen, uitgenomen uit de merkwaardigste genezingen, aangaande de doof- heiil en het loopen der ooren. Ten einde ue weldaden van de onzienbare 1 Audiphone ruchtbaar te maken en de behande lingen van het Gesticht der Doofheid. Eene kostelooze uitdeellng van het blad La J Médecine des Sens heeft alle dagen plaats. De j lezers die het nog met ontvangen hebben, w >rden verzocht te schrijven aan den Bestuuider van hêt 1 Gesticht der Doofheid, 19, rue de la i'épinière, te Parijs. Het blad zal hun aanstonds kosteloos verzonden worden. Raadplegingen, alle dagen van 10 tot 12 uren en van 3 tot 5 uren. ronkenschap b. s.aai niet meer. Een monster van het merk waardige Cbza poeder wordt grat is toegezonden Kan ingegeven worden in Koffle, Thee, Melk. Likeur, Absint, Bier r cd Wator of in het voedsel; z onder dat U het Dondig is, dat do dronkaard er 3 'v£ iets van af weet. JA Het COZA POEDER bezit de wonderbare eigenschap om tegenzin tot het drinken van sterken drank bier wijn, absint enz.) bjj den dronkaard op te wekken Het COZA POEDER werkt zoo onopgemerkt en zeker, dat de echtgeooote, de zuster of dc dochter van den ver» slaafde het hem toe kan dicneu, zonder zijn medeweten, en zonder dat hei noodig is, dut de patient ooit behoeft te welen waaraan hjj zijoo redding te danken heeft. Het COZA POEDER heeft het huiselijk geluk van duizenden gezinnen hersteld, duizeudeo persoi nen van schaamte eu oneer gered, on deze personen tot levenslustige en nuttige leden der maatschappij herschapen het heeft menig jong persoon np den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozcD met menig jaar verlengd. Het Instituut, waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt, zendt gratis aan lien, die daartoe aanvraag doen. een boek met dankbetuigingen en een monster. Hul poeder wordt gewaarborgd voh komen onschadelijk tc zü". Correspondentie in al'-e talen der wereld Het echte Coza poeder is verkrijgbaar in alle apotheken eD in het volgoDd depót te Aalst Apotheek De Valkeneer, Esplanadeplein Onze depólliouder reikt het attcstenboek gratis uit aan ben, die er aanvraag voordoen, maar gcefi geen gratis proeven. Om deze te bekomen, wendt U rechtstreeks naar Londen. rCY/A INSTITUUT 62. Chancery Lane, liNaiir u_u_i LondeQ 72> Engt.|and- Wacht U voor namaaksels. Het Coza Poeder is het cenige afdoende inidde' tegeo dronkenschap. VIMTOfrtNt HAAtZIIKTIN - ZHWTM VAM UBVen IN DANMIN - AITNMTIW I«»n aan Dalrtar MOULY 9 Bi BMB S fr. WORDT VERKOCHT IN N AprttM* DERNEVILLE, M, W Voor bet kutschen Van keu- kengeriefzoowel als Voor het Wasschen van honden en alle huisdieren, voor het staJge- reedschap,in 't kort Voor alle doeleinden Waarvoor leep noodig is, kent SUNLIGHT g$eo weerga. brengt^ér kennis aan hetgeöerd publiek, dat het welgekende Meubel magazijn, bestaande meer dan 20 jaien in de Korte Zoutstraat, thans werd overgebracht naar de Kerkstraat, Nr 10, (tegen de Groote Markt). Het magazijn zal geopend worden tegen 1 Ja nuari 1908, en zal voorzien zijn van alle nieuwe modellen van Meubels. Ook te verkrijgen Snij- j werk, Draaiwerk, Temsten, oude Keppens, aan zeer voordeelige prijzen. Verkoop in 't groot aan j de voortverkoopers. Téléfoon n° 53. Rechtover de Post en Kattestraat N° 20, Aalst. Laat u geene vreemde Kolen bestellen, eischt i alleenlijk inlandsche van de kom van Bergen, de beste die er bestaan, en koopt uwen Gaz-Coke zoowel als de Kolen per k'lo en niet per hektoliter in uwen intrest. i Kolen al brokken 32 fr., tweede kwaliteit 29 fr. i de 1000 kilos, te huis besteld, en op uw verzoek j in uwe aanwezigheid afgewogen, i Jen besten gezuiverden Gaz Cocke aan fr. 3,35 t de honderd kilos of fr. 1,35 den hectoliter, vol- gens beliefte. Tweede kwaliteit 3 fr. de honderd j kilos of fr. 1,20 den hektoliter op «len koer.ge- f nomen. Anthraciten, Briketten union, groofe Briketten j voor serren en gewasschen Noten voor stoven Tortoe, Godin, Amerïkaansche, Cadé enz. Gelieft op te merken 'dat mijne Kolen en Cokes i in het droog liggen in magazijnen en niet in 1 opene lucht, het verschil is merkelijk. j Levensverzekeringsmaatschappij Algenteene BestuurderGustave DE GRAEF. Zetel Broederminstraat 9, Antwerpen. Verzekeringen op het Leven, 1® Communie, Loting enz. met wekelijksche prenrën. Agent voor Aalst en omstreken Engelbert DE ROECK, Ledebaan, 3, Aalst. Bankier der MaatschappijBanque des Re ports, Antwerpen. wiBkwiiB.ii. VOLKOMEN genezing der BREUK, (hernie), der zakaderbreuk (hodru. cèle) of der waterbreuk (varicocèle), door 1X)K« TOK V. BASTIN, van FONTALVE L'EVc.QUE. Op heden 85o5 volkomen tenezingen. Op dit getal zijn er 8199 personen, (volledige lijst op vraag), die vragen, uit menschlievendheid, dat hunne namen gekeod worden ter aanbeveling. Die 8199 personen stellen zich gaarne ter be schikking voor alle inlichtingen ten bate van degenen, wie hunne volkomen geneziDg kan aan belangen. De anderen hebben eene volstrekte ge heimhouding gevraagd. Talrjjke kandidaten werden aanveerd voor de spoorwegen eu heï leger, na genezen te zijn geworden van «ene breuk, van eene zakaderbrcuk of waterbreuk. VolgeDS de gevallen is de prijs vau 75 tot 250 frauk, BETAALBAAR NA VOLLEDIGE GENEZING op kwijtscbrifi eu SCHRIFTELIJKE WAARBORG VOOR HET LEVEN. Doktor BASTIN opeude zyo gesticht in 1890, DE EERSTE IN BE^GIE. Hij is o>>k de eeni^ste die z.ch UlTSLUITELlJK MET DE SPECIALI TEIT DER BREUKEN bezighoudt. Dit is zoer belaugiijk omdat Doctor Bastin niet anders behandeld dan de genezing van da Breuken, hebben de geopereerdeu nooit geene zweer (abcès) na de operatie, om deze reden ziju zij SDel eo goed genezen. Uitleggend boekje wordt gratis gezonden. Al de behandelingen worden door Dr BASTIN zelve gedaan. AUGUST VEÏISTRAETE Klein Gewat, GENT. Zink der beste merken. Zink Vieille Montagne. Looden Buizen, op alle dikten en groot, ten. Tin in bladen en tinnen Buizen. BIJZONDERHEID VAN POMPEN. Artikelen voor Loodgieters en Blikslagers. Rood en geel Koper. Inkoop en verwisseling van OUDE METALEN Vraagt prijzen en voorwaarden. TELEFOON 1137. Ba ilt gij schoone, goede en rijke kT MEUBELEN If koopen per occassie^ wend u bij- Ferdiuaiid «'ÉSMfcTT, eeuig huis gevestigd Molendries 10, Aaist Daar kun Slaapkamers la acnjour notelaar, coltsse en co-Jere rrnct tofisls, kleer en 'ijnwoadkaste«■«■cretraus, coffre forts, aaioagarniR iureu, bufetiev etagdres. susp-ucic-ns. tafelt gcurij dons met mann i'cu hUden. tapijten en carpcttea. ens Al mijne iwuii. i bevti..l-n ia aeet noed.b sl.u cu kufflïn -0011 u'l al de publieke en rijkste veikoo pingen. Gematigr prjjsea. ^poedire be-jieting. Op vers -eV begcel ik ia ij lm nuize. Let wel op N° 10 (opvolget J. 13. TORFS), te Aalst, aan de Groote Kerk, oud huis Bieinkorf te bekomen allerhande soorten van Landbouw- en Hovenierszaden Als Gras- Beet- en Klaver zaad en eerste kwaliteit van Bloemkoolzaad. Uc U liilcr-ftuelaudt, Nicowntrnice», bi] A-is:. PASSSMÉNThR.e SroR£-FREN eax., in 't groot «a in 't kiciaj

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Land van Aelst | 1908 | | pagina 3