1 DE VOLKSEEUW Ecce Homo Zotte Onkosten De Kamer Orgaan der Christene Volkspartij i.800,ooo "jAN^CLERKER JF Godsdienst - Vaderland - Vrijheid Nummer1-15 Zendag 12 Ap 1008 BUREEL EILAND CHIPKA, WERF. AALST Gewone Annoncen 20 ceot emen por regel; Annoncen op de V' Blsdijjd» 80 MBtfonea per r chterljjke AnDoncen 1.00 per regel LAND De God-Mensch, hoe luisterlijk hoogverheven in zijn Lee ring, in zijn Evangelie het is als de Zon die aan alles licht en gloed, warmte en leven geeftonlangs nog hoorde ik door een Socialist in de Kamer zeggen Wij volgen de Grondstels van het Evangelie De Heiland der Wereld, de menigte luistert naar Hem en volgt Hem, als Hij langs banen en wegen, op Markten en Plei nen zijne Goddelijke Leering predikt; als Hij van opeen Berg de Acht Zaligheden verkondigt; als Hij zijn Gebed, den Vadrons leert bidden de Mansmenschcn aanschouwen Hem met diepen eerbied en ontzach de Moeders volgen Hem, met hun Kinderen op dfen arm de scharen der Volkeren staan in opvoering Hoe aandoenlijk als de Zaligmaker weent over de Menigte die Honger lijdt en een Mirakel doet om dat Volk te spijzigen Hoe ontzachlijk verschynt de Goddelijke Wetgever, als Hij ten aanschijn van al 't Volk aan de machtige en rijke Phariseërs, aan de sluwe Vv'etsgelecrden en Schriftgeleerden hunne Geldzucht verweet, hunne Hardvochtigheid, hunne Valscbheid en hunne Wreedheid Hoe hoog verheven is de Zaligmaker op Palm-Zor.dag, hoe aanminnelijk op het Laatste Avondmaal, hoe ontrukt Hij tranen aan de oogen in het Hofken van Oliveten met welke bovennatuurlijke majesteit verschijnt Hij voor de Rechtbanken Maar toen Pilatus Hem aan 't Volk vertoont, bekleed met een Wereldsche macht, omhangen met den purperen man'el van Keizers en Koningen teen bij eenen Scepter in de hand draagt, en zijn Wezen bedekt is met het spuwsel der menschlijke Losbandigheden en Begeirlijkheden, als Pilatus Hem in dien toestand vertoont, de ontelbare Menigte van 't Volk herkent den Menschenvriend niet meer, den Volksheld die sprak, gelijk nooit iemand voor Hem had gesproken de Zon van Hemelsch Licht was verduisterd, de Menigte herkende den Zoon Gods niet meer, en verwijderde zich dor en droef Zoo ook de PRIESTER, door Paulus aangeduid als een andere Kristus zoolang Hij rein en vrij in hel Evangelie blijft, zoolang Hij het Evangelie prcêkt door Woorden en Voorbeelden; zoolang hij de Menigte van 't Volk waarlijk bemint, en aan de Grooten der Aarde de Waarheid durft toeroepen zoolang Hij geen Voorrechten toekent in de Keikin of in de Besturen aan 't Geld zoolang de Priester een andere Kristus is, dan wordt hij door de Menigte van 't Volk geacht, gevolgd tn bemind Maar zoodra hij verschijnt als een wereldsche macht, gemengd in Staatsdienst en Rijkdommen, de Godsdienst is onkennelijk, dit Werk Gods wordt ongeacht, onbemind en ongevolgd. De onderasird<ch''c- - ucn i\onmg te L.uv-cr., een zotte gril, zal V- sten de bagatel van zes millioen franken De Gevel van 't Koninklijk Paleis te Brussel heeft tot heden gekost 6 millioeu 247,301 franken en 12 centiemen. Nu moet er nog afgewerkt worden voor de som van C'est pour rien, zegt de Soir. Werkt maar, Boerkens, gaat storten bij den Ontvanger. Om den Congo over te nemen zal België be talen aan en voor Koning Leopold 241 millioeu franken En voor daar alles in orde te brengen zal het kosten 1 milliard (1000 millioan) fr volgens het taksaat van den Staats - Minister De Smet-De Naeyer. millioen. o millioeu, S4S mil lioeu en ÏOOO millioen franken VAN OORDEGEM op zoek naar de biuders. I. Jan Clerker geraakt aan eenen verstandigen Hond. Daags fta den aanval op 't Kasteel van Oor- degem daags na de mislukte inbraak te I.ede, daags na de diefte en moord te Meire, Jan Cler ker de moedige Jongeling, laat thuis gekomen, zeer vermoeid, sliep geheel den morgend door, zelfs tot na den noen. Men eerbiedigde zijne rust Hij had ze ruim verdiend Korts na den noen werd hij wakker, stond op en na zich het aangezicht gewasschen te heb ben, was hij weder frisch en gezond de afge- u. HOOFDC STll ,:u-UUSTUURMJt P. DAfcï -M AYABT. iS" Jaargang ABONNEMENTSPRIJS De zitting van vrijdag 3 April, zeer zeer woelig ii weestrond 4 ure werd de Congo neCrgelegd door Mi-i0 nister Schollaert, die sprak met de statigheid van eer.cn i Eerste ComoiumekantLaat ons de handen ineenleg- ,-t, gen en patriotiek werken voor die vaderlandsche kwes- N een, was het antwoord.van den meestergastik neo tie. 'T wel honderd op mijne lijst. 100 Pr. *l Jura voor de Stad;8,50 Fr. voor den Buiten; 6,80 roof Al At rriemde Inschrijvingen worden op alle tijdstippen de« Jamt genomw YAN AELST "5 N Maar subiet nadien begon het te stuiven als in een zwingelkotde Minister sprak van aanstonds, nog ooi t de Kiezing, doch er ging 'ne storm op, geweldig er werd geschreeuwd en gehuild; al de manschap Dt-nJ sprongen recht, liepen scherrewerrel, men zou jgezegJ 1 hebben We zijn in den Congo... Zoo duurde het J 6 ure; al de Le ien kwamen hun treins te \l Tussci vlucht en bot werd gestemd dat de debatten over Congo zullen beginnen den 15 April en niet den 8, en L-.t woensdag zou gestemd worden over de morgendzittinge:. Zeg met mij, menschen, 't is nog al grofDie kapit ite zaak willen doen aanstonds stemmen op eenige weken, i Zonder de Kiezers te laten spreken, fc EN SENATEUR M. Hanrez heeft iie.-s voorstel gedaan een referendum of VOLKSRAADPLEGING Zoo zou 't moeten gaan, of de kaart is valsch. ZlTTINO VAN DiJNSDAO. Antwoorden op de Vragen Op onze Vragen antwoordt de Minister 1° Door het departement van financien wordt eene toe lage verleend aan e hoofdwachters die, met alle wen- schelijke toewijding en nauwkeurigheid, voor de bege leiding van tolplichtige goederen zorgen. Met de begeleiding van zulke goederen is het statie- personeel (goedeienbeambten, aangestelden enz met belasthet komt maar tusschenbeide om die goederen van den eenen trein aan den anderen over te geven, wat het trouwens moet doen voor alle zendingen over het algemeen, om 't even of deze tolplichtig zijn of niet. 2° Reeds sedert eenigen tijd ligt het oprichten van een ontvanggebouw ter halte Eede ter studie. In de afsluiting wordt eene poort meer geopend tot gemakkelijkeren door gang der reizigers. 3° Ter statiën Brussel (Turn-en-Taxis), Brussel (Leo- poldswijk), Denderleeuw en Sottegem werd geene enkele klacht ingediend omtrent de rijtuigen, welke in die trei nen loopen. Kiezing van DiestM. CLAES haalt de stukken aan 't is een s elsel geweest van uitkooping en bedrog door de Katholieken M. ROSSEEUW (Katholiek) haalt voorbeelden aan van dwang en uitkooping gepleegd, door de Liberalen M. DAENS had zich doen inschrijven en spreekt als- volgt (iu 't Vlaamsch)UB Mijn heeren (gemompel aan re- U- rri-i» Spreek Fransch.) Neen, ik spreek hie V .ia;uëcfe, Vtaamsch meer dan Fransen, de Belgis;!- Rc bat iasiig op den achtbaren ne. nister van 't inwendige, omdat nlj hier wederom afkomt met zijn wetsseleerdheid... Die wetsgeleerden 't Ts nu" de' Vastentijd, en we zien ze aan't werk om door teksten der wet den goddelijken Zaligmaker te doen veroordeelen en kruisen. Heer Minister, ge ziet 't kiesbedrog en den kiesdwang voor uw oogen. De Katholieke heer Rosseeuw heeft niets geloochend van hetgene de heer Claes aanhaaldehij heef: enkel andere feiten van kiesbedrog aangehaald ten laste van Liberalen. En zoo gebeurt het overal. De kiezing wordt een zaak van list en geld. Wij hadden er de bewijzen van in Aalst; eenige dagen voor de kiezing, men kwam 3 a 400 stem men°te kortze moesten omgekocht worden ik vraag niet vanwaar het geld kwam doch het geld was er en men gaf 10 of 20 of 30 of 50 frank en meer. Op veie bui tengemeenten gebeurt dat ook en 't schandaligste van al is, dat er Onderpastoors zijn, die zich aan zulk eerloos werk leenen M. Van Lanqendonck. Men noemt ze kiesdravers l M. Daens. Heer Minister, ge zoudt moeten een onderzoek instellen, rechtveerdig en onverbiddelijk. Zeg eens, wat gaat ons Volk denken over de Rechtveeidig- heid Als de rijken stelen en bedriegen om een Stadhuis le veroviren, om vette plaatsen te geven aan familie en vrienden, waarom zou 't Volk dan eerlijk blijven? In Aalst is 't gebleken dat een arbeider gepraamd werd zijn stem te verkoopen voor een somnie geld. De man vroeg of hij alleen was in dit geval Zoudt gij niet wat eten ik heb uw noen maal warm gehouden, uitgenomen de pap, om lat ik weet 'dat gij daarvan niet houdt. - - Inderdaad, zuster, dit hebt gij wel gedaan, want ik heb waarlijk lust om wat te eten. Jan zette zich dan aan tafel en Roosje diende hem de van het noenmaal overgebleven groen ten en aardappelen op, met een fijn stukje ge braden verkenvleesch. De jongeling begon met veel smaak te eten, terwijl het meisje hem een lekker glas bier tapte, want zij zag hem toch zoo gaarne, haren lieven broeder. Het was 3 uren toen Jan aan de poort van het Valken steen kwam, vast besloten niet lang te blijven. Hij vond op het kasteel veel veran dering, o. a. twee struische boeren als lijfknech ten in dienst getreden, zoodat men aldaar geene Binders meer behoefde te vreezen. Doktor Dubien was reeds te been, maar Flo rida was nog niet beneden gekomen, de nacht was toch zoo vreeslijk- geweest en na overspan ning van krachten volgt groote afmatting. Jan Clerker werd hartelijk goed ontvangen »TVI llUIIUklUUp ...ij..». ..jw.. ja de leuze was Hebben is hebben, en krijgen is de n-.st! En de politieke dieven zijn des te stouter, als ze weten Ministerie geen enkele katholieke kiezing zal verme- Viijne heeren, ge ziet hetvan weerskanten wordt de tiiike kieswet onder de voeten getrappeld liet is hoog .'laar een einde aan te stellen. Herinne t u het woord t Boek der Wijsheid Regeerders der Aarde, zoekt n vooral de Rechtvaardigheid. «zoekt in geweten de kiezingen, en wilt gij ons and verheffen, de rotheid uitroeien en ten slotte As werkvolk geven waarop het recht lietftGeeft elke .an ëón stem I Richt het algemeen stemrecht in I M« Daens. Ik heb het woord maar gevraagd voor voigende toen ik daareven zegde dat het kiesbedrog I ëtsneen wordt, dan mompelde de heer Gendebien Ja, uwe Partij 1 h Ui onze Partij, in de Partij der Christene Democraten, arm zijn, zonder geld, zonder invloed, die overal de flJohtoffers zijn van het geweld en den broodroofHoe A .e heer'Gendebien zulke woorden uitspreken! ,jne heeren, ik herhaal hetWij zijn de slachtoffers lle:hande kiesbedrog. Indien de kiezing niet ge ms Sgtt ware op een tijdstip als 60,000 boeren afwezig ijk j.idien de kiesomschrijvingen niet tegen ons inge fich.waren, ik zou hier niet alleen zijn, om de vrije Valktpartij te verdedigen, ons 60 tot 70 duizend kiezers A&fi (filler vertegenwoordigd zijn, door 5 tot 6 man. ik Mr(-zt opmerkingen gemaakt, uit vrees dat de leugen- actrti1 motnpeling van den heer Gendebien morgen in 'l ver-, zou staan, zonder antwoord. Vite.l gericht tot den heer Minister van Spooiwegen, door c i .er Daens (in 't Vlaamsch) Meteigen oogen oogen heb ik gezien dat op den trein 2822 40 m.) Denderleeuw naar Sottegem een ven- s ..er.- he. kon gesloten worden. Zop, ,e heer Ministers aan de reinwachters willen hei ir.rr: r. dat zij gehouden zijn eene klacht in tc dienen lc :e» gebroken zijn of \ensterkes niet kunnen ge? ,v je 12° als er reizende werklieden, reeds zoo veamoc' 1, van voor 4 uur te been en 12 uren aan zwaren arb-.j or - izende werklieden, zeg ik, moeten recht- J I W-IÈO *n i Jlt 4P O* ,ri '.Av- I Jat ef 8Mn Pa ING VAN WOENSDAG, ikrti OV erwijs Mij orgenu/iEir ,-n ->• Paasch-Yaci..it. fiSplBu CongT'j,* dan zal men zetelen op Witten - Donderdag zelfs op GOEDEN -VRIJDAG voor dien vermaledijden Congo om de zotte grillen van den Koning te volgen 't is gelijk Pilatus die ons Heer deed kruissen om vriend te blijven van den Keizer al wie voor den Cougo niet is, verliest 's Konings gunst, DE OCHTEND-ZITTINGEN. Om den Kongo te kunnen stemmen zijn ons nu mor- gendzittingen opgelegd ik heb mij onthouden en de reden aangegeven alsvolgt lk ben altijd bereid ochtendzittingen te houden, zoo vroeg mogelijk, indien het is voor noodige wetsontwer pen, zooals de afschaffing van het hatelijke vergunnings recht, eene wet voor de wegstervende Hop, het kies recht aan de Franschmans, de regeling van den arbeid, brood aan de werkloozen, ook voor leerplicht, persoon lijken dienst, klimmende be'asting, afschaffing der dood schuld in rechteJijn. Doch als de ochtendzittingen moeten dienen om met haast en spoed de zoo belangrijke als gevaarlijke zaak der overname van Congo te doen stemmen, nog vóór de verkiezing, tegen den uitdrukkelijken wil van de over- groote meerderheid der bevolking, als wij voor zulke rampzalige stukken moeten ochtendzittingen houden, dan zeg ik neen. VRAAG gericht tot den heer Minister van Spoorwegen, door den heer Daens Is het echt, dat voortaan de bedienden en arbeiders die oen, was iiij wi.uv.1 ov,.» v... - --o- j"1 matheid zijns lichaams, was door de verkwik-moest een glas rhijnschen wijn drinken, hij kende rust die hij in den slaap had genoten, werd dringend gevraagd om te blijven, doch gansch verdwenen. Vooraleer zijne slaapkamer j vertoefde niet lang, zeggende dat hij voor den te verlatenverborg hij heel behendig de hon- j avond moest thuis zijn, daar men er zeer ver- derd goudstukken, die nog in zijn zak staken, moeid was en geerne vroeg zou gaan slapen, en die hij overgehouden had, als hij voor juf- Dus, zei de Geneesheer, mijn goede vriend, vrouw De Winter het losgeld van haren man i onze redder, tot morgen I Waarschijnlijk zal de bij Notaris Vossclaar was gaan betalen. Hij Prokureur hier komen en uwe uitleggingen legde ze in een verborgen kasje, door hem zelf noodig hebben. gemaakt in de opening van den muur, waar hij Het was voor den tijd van het jaar bijzonder gewoonlijk zijn geld verborg. schoon weder, toen Jan Clerker het Valken Dit gedaan, ging hij beneden. steen verliet. In de dreef bespeurde hij veel Vader Clerker zat in zijn leuningstoel aan nieuwsgierige wandelaars, die uit den omtrek den haard te sluimeren en Roosje was aan derwaarts waren gekomen, want de mare was 'tspinn- n. Het meisje lachtte haren broeder reeds verspreid dat de Binders in den nacht vriendelijk toe. Ach lieve Jan, zegde zij, wat een aanslag hadden gewaagd op het kasteel hebt gil lang geslapen I ik begon ongerust te van den heer Dubien. Het lustte hem niet langs worden denkende dat gij ziek hadt kunnen hun midden door te trekken, om misschien op zj-n vele hunner lastige vragen te moeten antwoor- Neen, zuster, antwoordde Jan, ik ben niet den, en het walgde den jongeling toen hij dacht onpasselijk, zelfs gevoel ik mij zeer gezond de genoodzaakt te zullen zijn, honderdmaal het- s |aap heeit mij verkwik!. zelfde te vertellen. Hij nam dan een zijpad en volgde eene laan boomen, die noordwaarts wel een half uur bo ven zijne woning uitkwamen. Hij ging zoo peinzend voort, denkende op al het verledene, dat nog als een akeligen droom in zijne zinnen speelde. Terwijl hij mijmerend zijnen weg ver vorderde, vol gedachten over het verleden en de toekomst, dacht het hem eensklaps in de nabijheid het klagend gesteen te hooren van eenen hond 1 Hij bleef staan en luisterde Doch nu hoorde hij niets meer en denkende zich bedrogen te hebben, meende hij door te stappen, toen het geluid zich weer liet hooren, maar zoo flauw en stil dat een andere persoon dan Jan, mogelijk daarop geen acht zou geno men hebben. Hij naderde dan naar den kant waar hem docht dat het gejammer was opge stegen dat nu wederom ophield, kroop door het kreupelhout tot aan den boord van eene gracht, een boogscheut van den grooten aardeweg ge legen. Daar hield hij stand en zag wel ter dege rond, want het moest van daar zijn dat hij het gerucht had gehoord. Inderdaad, recht voor hem, onder de heesters lag een zwar ten hond welken hem zoo droef en smeekend bezag, dat Jan er waarlijk medelijden kreeg. Ziende dat het. dier geene kwade inzichten had, naderde hij en bespeurde nu met verwondering dat het dier zwaar was gewond. Een kogel was hem boven den rechter poot in het lichaam gedrongen dit moest al geruimen tijd gebeurd zijn, want de hond bloedde niet meer en de wonde kon ook niet heel diep wezen, anders had het dier niet meer geleefd, Nooit in zijn leven had de jongeling een schooner hond gezien het was waarlijk jam mer dat hij zoo deerlijk was gesteld. Hij ging naar de nabijgelegen gracht, schepte water in zijnen hoed en waschte de wonde alsook het geronnen bloed dat aan zijne haren kleefde. Hij had veel bloed verloren, dit was in den omtrek zichtbaar, evenwel dacht Jan dat het schot niet doodelijk kon zijn maar voorzeker 'zonder hulp, zou het dier door uitgeputheid( aan een ongeluk komen, slechts de helft van hun dagloon zouden hebben, terwijl tot heden de volle daghuur werd betaald Hedendaags, als er een Hoogdag komt, betaalt men eenige dagen na den i loogdag, zoodat er bijna drie we ken moet gewacht worden naar de betaling, iets dat in talrijke huishondens zeer pijnlijk valt, vermits er door die kleine loonen bijna dag aan dag moet geleefd worden. Kan de heer Minister niet doen betalen vóór de Hoog dagen DE ZITTING VAN DONDERDAG is kluchtig geweestVan 2 tot 4 ure las de Minister van Onderwijs en Kunst zijne antwoorden voortoen hij geëindigd had, stond Terwagne van Antwerpen recht en vroeg dat de Kamer zou hare zitting opschorsen voor den Prinskes-dag en morgen geen zitting houden, omdat de Leden zouden de langdradige stu'<ken van Kongo kun' en onderzoeken. Minister Liebaert komt daartegen op er wordt gestemd bij naamafroeping we zijn maar met 75 Leden, dus 9 te weinig ten 4 ure 20 wordt de zitting gesloten morgen ten 2 ure stemming om te weten of men zal zetelen als de Katholieken niet wel oppassen, gaan de Boeken toe. En zoo zal 't ook gaan met de mor- gendzittingendie Heeren Bewaarders stemmen van 's morgends te zetelen en ze komen niet. Dat zottespel moet eindigen. VRAAG gericht tot den heer Minister van Spoorwegen, door den heer Daens (in 't Vlaamsch) Indien ik, eensdeels, den heer Minister hartelijk dank zeg voor de verhooging van 40 centiemen daags aan de arbeiders van telefoon en telegraaf te Brussel, Luik, Ant werpen enz. (elke stap naar net familieloon is een geluk kig verschijnsel), ben ik anderdeels zoo vrij hem te vra gen waarom de reizende arbeiders bij den telefoon en telegraafdienst in die rechtmatige loonsverhooging niet begrepen zijn Volksvertegenwoordiger De Sadeleer en Le Patriote. De Kongo werd jaren lang aangeprezen, omdat het een Koninklijk werk was... Zijn de Koningen en Keizers dan altijd zoo wijs en zoo klaarziende? Bijna al de Oor logen zijn koninklijke werken geweest. Mogen de Ko- nir.gen 'ijJ eevolgd worden? Indien alle Huisvaders OiiZ'.-r -..lig v /.geien, '1 ou er lief uit zien. 1 K01 i onder 11c opzichten een sleoht werk; „et>»py_.'wgnietnoo^'a eit bij kan oi.s met kroten ■r,-4 - iitJ* •- 'Jgen op 10 Om den-w. 7» te u."3rr.é~"Ti ben de Katholieken aan uc. lij ".'.'ij ne men hem nie' of de Liberale Partij moei ons -ooacrateu nen. Daarbij zendt ze 1111 langs alle kanten Sprekeis om aan de Kiezers wijs te maken Dat de Kongo een goede zaak is voor 's Lands Financiën, en dat er geen gevaar is voor onze Soldaten er te moe en naartoe trekken. T'AALST heeft M. De Sadeleer in dien zin gesproken; daarop heeft Le Patriote, het grootste Katholiek blad M. De Sadeleer beschuldigd van bijna al zijn redens in de lucht gegrepen te hebben en hem uitgedaagd ze te herhalen in de Kommissie der XVII. Daarbij stelt Le Patriote zijn kolommen open en daagt M. De Sadeleer uit openlijk staande te houden wat hij t'Aalst aan de Katho lieke Kiezers is gaan voordragen. Le Patriote bestatigt dat M. De Sadeleer zwijgt dat hij zweet. M. MOYERSOEN en de Vlaamsche Taal. 't Recht, van Antwerpen, Katholiek Vlaamschgezind blad, spreekt over de Katholieke Kiezers-Vergadering 'Aalst en haalt aan Dat Doktor Bauwens een krachtige redevoering deed voor de Wet-Corenians, voor 't Vlaamsch-spreken In de Kamer en de vragen in 't Vlaamsch te stellen. Uit ridderlijkheid zegde Doktor Bauwens: Ik laat de oude Leden M. Woeste en M. De Sadeleer onverlet, doch ik richt mij tot de nieuwe Leden. M. Moyersoen, de 4Jo kandidaat, plaatsvervanger van M. Woeste, heeft gezwegen over 't Vlaamsch spreken in de Kamer, doch wat de Wet Coremans aangaat, hij zal niets stemmen dat tegen de vrijheid van Onderwijs is. Bijgevolg, hij is tegen de We:-Coremans. Vlamingen, voelt gij den kaakslag U door dien jongen erfranschten kapitalist toegediend? Vlaamsch spreken in de Kamer? de vragen in het Vlaamsch stellen? Dat verdient geen antwoord... De Wet Coremans stemmen Vlakaf neen 1 Ze zullen hem niet temmen. Den f eren Vlaamschen Leeuw 1 De Vlaamsche Leeuw die in Aalst deemoedig neerligt voor een Goudvinksken! daar hebben liggen sterven. Maar Jan Clerker was daar, en hij wilde pogen het arme beest te redden. Een ander zou met afkeer zich hebben verwijderd van een half vermoorden hond, wel kers kwaadaardigheid mogelijk de oorzaak kon zijn van zijnen dood, maar Jan was een vooruit ziende mensch en zijne gedachten en werken waren heel verschillend met die der eenvou dige en bevreesde menigte. Na de wonde van het lijdend dier met zijnen neusdoek zoo goed mogelijk te hebben verbon den en het eene gemakkelijker ligging te heb ben gegeven, ging hij voorzichtigheidshalve in het struikgdwas eens zien of hij niets anders meer zou hebben gevonden misschien lag de meester van den hond niet ver van daar ver moord in de struiken. Een tiental stappen van daar waren de hees ters en elzentakken verbroken en zeer bescha digd ook de grond vertrapt, even of er eene worsteling plaats had gehad. Een weinig ver der lag een rieten gaanstok, met koperen mui- zcl bezet, gelijk toen ter tijd veel door reizende personen werd gedragen, en dicht daarbij een zwart lederen overtrek, ook door dergelijke menschen in gebruik om hunne Mars of Reis pak mede te aekken. Men zoude gezegd heb ber» dat daar eene moord was gepleegd even wel was nergens iets te bespeuren van den ongelukkige die aldaar vermoord of uitgeplun derd zou zijn. Vele voetstappen waren in den weeken bosch- grond zichtbaar, maar heel zonderling was, dat het altemaal indruksels schenen te zijn van een cn denzelfden persoon. 't Vervolgt. n

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Land van Aelst | 1908 | | pagina 1