mm. óimsvv SINGER ZIEKE HUISDIEREN: m. GENEZING BEHANG PAPIEP tsr em F»6^wnananK| HeP «ehbbuiw (En indiengij (Hoest; ISYHIffi OPGELETii Ê)e Bouillon is op verre na geen Bovril waard voedt miïïranffSOUTTES LiVOKIFJIfES j Groot Magazijn van asset i F. ROMAN Lemsplllen F. Roman Lerensplllen F. Lemsplllen F. Roman - Lerensplllen F. Lerensplllen F. Roman M b~" Lerensplllen F. Roman Leren Lerensplllen F. Romen Lerensplllen F. Roman ïï£t2lrjr£ Zaadhandel t'eLBuiaThtëiaiE irutiii n»i( ^riiiETOÜRrlfiE '""hsHÊÜORRHOÏDES MACHIENEN ]\aai- Borduur- en Stopwerk J NEEFS Tandmeester-Specialist Indien gij Hoest 1 - - 35 Kipsitiiï35 Diplomas j De 50 i Parijs 1900 EsreieiaaJ Octave Vandenbosch Henri >e Giercq JOUVENCINE Likeur van Ür Roland Gasfabriek van Aaist jftVoor de behandeling. VAN kranke beenen, aderspatten, verzworen aders, zilte, enz. door eene BIJZONDERE GENEESWIJZE RAADPLEGINGEN: WOENSDAG en ZATERDAG van 9 tot 12 uren S ZONDAGS van 7 tot 8 ure. GENT üiereuiuindreel', 10 ':.y vet ru-v Na de behandeling gfrneilleure nourriture pour enfants. £uérit dies destomac.En vente partocL j Ven te en feros R.Kleist Bruxelles. I iillHMPIIi »WK'lliyjl|#i'iilllllB'lIWiP'|ii De Nieuwe Loudon li^ubmo binDt.fi ei'lw cwiUi p«li«U«s MM bel Koord v*c SUcM op <Un tul* IVV^lfr50®2frov> Depot bij Van de Maele, Molenstraat 9, bij De Smet-Van Haver, L. Zoutstraat, 38, en bij J. Lo cus, L. Zoutstraat. AALST. Nf het Winter is l «iueb le. it -i-P.u.H, Kcodzakel^khe? t Deze >111-;n mzlren. jü meester v.-.r. SUjmcna*i, Voo&tea, zij voorkomen en genezen ilzoo «lia Wiet*rlet'ie: «JICHT cn r;:-i .ffiATI8MUS ls er geen hetc-i .middel! Indien gl) njdt Mn Aan.. o:-aticfteia «c r>1 rc->- or ASTHMA? of ook Ir'-i-ir Ja? I '?f A V lUzkt ter ZCUtte tijde Gt-breik vu- I M-»0 fflXTS OVSfiT-'- ri iïT 13 verzachten, (te tï1 z ALGEMEEN DÉPOT Apotheek H. STANDAERT, Stcenstraat, 53, BRUGGE (Ook verkrijgbaar in alle goed Apotheken). Depothouders te Aalst, OaLLEBAUT, botermarktDE VALKENEER, Esplanadeplein; DEWAELE, Kerkstra-, t de Bouillon voedt niet Bovril is eene wetenschappelijke bereiding van den os, die de voedende eiwitstof ver- eenigt met de opwekkende vezelstof die niet in den bouillon gevonden worden. Zie onze prachtige Premie-Gravuur Cie Bovril, i83, Anspachlaan, Brussel. O». tCcil F' t-MMBlIN hi dan D* i.t- fcl» iT M gfMjg>r*= 'M. J 111 ós TROUETTE PERRET W Goudron j-lpF«t'dr folu "?---*•* t^roa GRIEP» KEELPIJN, ASTHMA, VALUNQCN, Tï 1?w«5 2!f? KATAHPHA, HO.' V Oa ii ifcaksliippijpa, ét buik ra ét K«ru u wli«t ir. At I. GOUTTES UVOMI van Ti-ouette -X3 -f tv. rAoch Ta Koop i ApotN-.ok OERKEVIL.LE. 3.-u ÖHIE1 '■«■«.OS!® 'H N SS alle Apotheken. in alle soorten en prijzen. Tïi' fiikVÏVi00! h Pairdsli,1'lr' Zcegr.iï, Cnn végétal, Pluimen. Duvet, Windhaar Kapok' Coutils, Jacquards en Canevas geweéfsels. Verders volledige ameublementen voor Salons' Verandahs i„ alle sl.jlen aan de voordeeligsle prijzen, letels, StS en höïten Wie' I „d,V SS betreft! versiering voor Feesten. Verders slel ik mij ten dienste voor alles I Donr mijne rnalige pttjzen, spoedige en verzorgde bediening verhoop ik de gunst van eenieder. Uw Dienaar, JAN DE aëVE WARE vcnrtopplBK b«re blectila gevolgen beoMdn&llasea duel legen Blendnk wAer. zacht, tonder pijn of ongesteldheid woeden genoom hij het verwekken eetlust, geven kracht eiachen en alle namaaksels we'rg'Ten. nagemaakt du altijd wal de echte ALCIMKEN DEPOT AM, Orwi» Marlet Dandarmonde DE P 0 T H O-U DEUS Rcnni boog. - Nir ove Apotheker De Ruyvei Apotheker Van Orge ardsb Eipp. Van Stalle-Blondin opvolger Louis RUYSSINCK-BLONDIN 12, NAZARETHSTRAAT, AALST Handel in alle soorten van Gras-, Hof- enVeld- zaden, alsook Bloemzaden en als bijzonderheid alom vermaard Aalstersch Bloemkoolzaad. 5«te#TrFSAlgreun, Mao- '.'aires digestions, Cr*mpesd'es(omac, Constl- patio,1, Am-.ierissement, Obésité etc. f RBim.ES i'itRVEUXc Migraines, Vertl- sei.iNvvri'.!ges dlverses, Bouffécsdechaleur. T»U)l>yL' n dBCU5.«TfV'R»ra Pciplig. tions, Essoitfflcmcnt, Vapeurs, Coups de san^, Congestions, Hémorraaics tiiv L'EIIXIR be VliiGiNIE NïRD&HL guerit les VAHIbtS guérit le VARICOCELE guérit la PHLÉBJTE i.'ELIXSR SEVlflSINIE HYRDJHL.trè. a^rcable boire, e»t one Vérittble liqiieor de table et se prend après chaque repasc'est en raêmc temps un digestif, n stim ilnnt et an stomacblqae. NYROAHL, 20, r.dsLa RschsfouMuld, PARIS H IM> fUtwui. miimit, II. Iiiln. SIM. Sacoi' gratuit de As Brochure eapiicaiioe Lc FlaconFr. I.M - TOUTES PHARMACIES t fL. Bezoek onze Magazijnen. Vraag onze Katalogen GROOT GEMAK VAN BETALING. KOSTELOOS ONDERRICHT DIRECTIE VOOR BELGIE Brussel, Oud-liieerkoopersstraat, 5f Eenig Kuis le Aalst 9, Albert-Liénartstraat 9, Statiestraat, 33, Aalst heeft de eer het publiek te berichten dat zijn TANDHEELKUNDIGE INRICHTING is overgebracht van het Statieplein, 5, naar de STATIESTRAAT, 33, nabij de Stati te AALST. Raadpleging alle dagen van 8 tot 5 uren. Zondag 's morgends tot 12 uren. 0 cst-Dijnsdag voormiddag te Ninove bij Mad. Wd0 Van Laer. Tanden aan alle prijzen met waarborg op goud, platine en coraal zonder plaat, ("Nieuw Stelsel.) Uittrekken zonder pijn. (De meeste tanden worden genezen en niet getrok! en; Opvullen met porcelein, goud, amalgam en ciment. Herstellen der scheefgewassen tanden. (Menigvuldige bewijzen.) Indien gij aan Influenza lijdt; indien gij kortborstig zijt; indien gij aan hartklopping lijdt; indie» gij niet goed slaapt; indien gij gejaagd zijt; indien gij aangedaan zijt door gelijk welke ziekte, gebruikt zonder uitstel dem a T.<H P.mTPTT.T.-p.Tvi te verkrijgen bij F. CALLEBAUT, Apotheker, Botermarkt, AALST Gij%ult er welhaast verzachting en na eenige dagen volkomeno genezing in vinden. Prijs e doo£ fr. i,a5. Men zendt ze ook franco door gehee het Land, tegen postmandaat van fr. i,3o. N. B. Men kan die bollekes opslikken of opzuigen, volgens beliefte. YOOR MAAGPIJN, voor gal, maagzuur, slijmen, slechte spijsverteering, verstoptheid, speen puisten, enz. gebruikt de BLOEDZUIVERENDE PILLEN van F. CALLEBATTT Apotheker Overdekte Botermarkt, Aalst. Prij ..cr doos ïtr. In dezelfde Apotheek zijn te verkrijgen Remedie *m de eksteroogen op 5 dagen zonder pijn te genezen. Remedie om de tandpijn onmiddelijk te stillen, o,5o. Pillen tegen de razende tandpijl 1 fr. de doos. Pakken tegen de kalverziekte i,a6. Idem tegen het slecht boter geven der koêiêc I,a5..Remedie voor het snot vi pluimgedierte, enz. A A A A .V A AAA 4 A -> i i, .1, is-.z, i.e. Itilaudsche fjlukkoleti - bij L. Dli SCHAEPDRYVER en Cie, BRABANTSTRAAT, 11, AALST RECHTSTREEKSCHE AGENTEN. Levttring iu zakken van 5i kikos, 00k per "000 kilos en per wagon. HANDEL IN PORTLAND CIMENT HaRINGROOKERIT GROOT KLEIN I.VIOLENSTRAAT, 54, AALST. Handel in gedroogden en geweekten stoknsch pekelharing, schehisch, kaas cn fruit; alles ko mende uit de beste firma's van Holland, Enge mmi, Frankrijk en Noorwegen. Gewaaiborgrt Billijke prijzen. Onmogelykc concurrentie UKOOT FAS'™n™N MEUBELS •iOsIsl', kaS'.co, tcrola, ecz.; alle kcukengenej ia aoui, temsten, houten lepola, enz. Alle aiach vao bontwerk on draait*erk. ic a woord, alles wat d* ocnnjiiWerkanj do Meub lasakeri] aangaat. ScholBerl-iMGheest ^TEZüli sSTRAAT 4, AALST Auchteiij» edpissen Dat deze welke door die plaag aangetast zijn. gebruik maken_van.de Zcnuwherstel Jende POEDERS fBAETSLÉ. Na liet gebruik van slechts eenige doozen poeiers, houdt het ongemak op. 2,CIO franken de doos. Vraagt het middel aan R. BAETSLÉ, Apothe ker, Keizer Karelstraat 54, te Gent, en m de Apotheek V. DE VALKENEER, Espianadeplaais te Aalst. inlwoiui vermetel' Het beste en ook het nieuwste hulpmiddel tot het onfeilbaar uilurijven van den lintworm met lijj en kóp,\ vereisciit geen langcurig vasten en wordt djilf' de zwakste magen, zonuer walg ingeiioiiien. 4 franken de doos' In dezelfde Apotheken R. Baetsjé, Keizer Karei J- Straat, te Geut, ea Val. De Valkeueer, tAakt. r Boedkoopata. achadelooze, onfeilbare en «OOIT overtrotfona remedWa d«n aardbol door uekeod. ons Ai.i o 1 1 al!» kwalen, alia ta bekomaa Ht «a WMbb'i Votertnary d». Jtpotheeip ACH. DE COCK, 18, Wittenenntrjtirerat, QotHntfc. IM POL. BOSS, CH. DE WAELE, JtpM, Jforfrtrrrt Ca* ïts'i. ragt het ultlogboekje aan eenleder groile towgoLondon. f Verkrijgbaar te jAalst bij M. .VAN CAELENBERG, Apotheker, Leopoldstraat" Tëléfoon n° 53. Rechtover de Post en Katlestraat N° 20, Aalst. Laat u geenvreemde Kolen bestellen, eischt alleenlijk inlandsche van de kom van Berden, de beste die er beslaan, en koopt uwen Gnz-Coke zoowel als de Kolen per kilo en niet per hektoliter in uwen intrest. Kolen al brokken 32 fr.tweede kwaliteit 29 fr. dc 1000 kilos, te huis besteld, en op uw verzoek in uwe aanwezigheid afge.vogen. Jen besten gezuiverden Gaz Cocke aan fr. 3,35 de honderd kilos of fr. 1,35 den hectoliter, vol gens beliefte. Tweede kwaliteit 3 fr. de honderd kilos of fr. 1,20 den hektoliter op den koer ge nomen. Anthraciten, Briketten union, groole Briketten voor serren en gewasschen Noten voor stoven Tortoe, Godin, Amerikaansche, Cadé enz. Gelieft op te merken dat mijne Kolen en Cokes in het droog liggen in magazijnen en niet in opene lucht, het verschil is merkelijk. 1 Hei liefste aangezicht verheet bevalligheid wanneer heteiUkenh door puistjes, rood* barstjes, kloten... Deze onvolmaaktheda verdwijnen na eeaea nacht en plaata voor een zuivere, frtuche en zachte huid, door het geknrfk dar *ow- trelfelljke en aangenaae van IV DALMIN Zij Ie onoe theerib k voor de eefcoeaheid i van aane««ioht en Uedm, ea deet het I bl«keteel vaatkJevon. Hen 7te«S w m I de loiiettafa! fr. ae tu 9. te. veftaeag la t Lt'miwl jtJers LIJDT NIET MEER, ZOEKT NIET MEER, MAAR GENEEST U door het die zijne proeven heeft gedaan. Een groot getal getuigschriften zijn ter beschikking van de zieken en de ongeloovigcn. Wonderbare uitwerksels met de eerste flesch en genezing in weinigen tijd. PRIJS 5 FRANKEN (50 centiemen meer voor het verzenden). Algemeen Depot LUIKSCHE APO THEEK, St Barthélemy plaats, te Luik. Depót te Aalst M. DE VALKENEER, Apotheker, Esplanadeplein, Aalst. j Huis o Vertrou J GROOT - KLEï.V j Allied Kelders 9egunck BISSCHOPSTRAAT, 2, j (tegen de St-Anna brug) AAlST j Handel in Wol en gespnen-m Peur leiili-w ZEl'iGKAS - CRIN VEGETAL - TA.Ml'lCO Speciahtoii van echte Brabanische Mhu -sscqw) aan 3,50 fr. dcu kilo. bcbapenvellen, Lammersvellen, Schutsvollcn b' ,n kon,t met de 8talen toii haizf. Mu. gilaat 7"-h met het mskor 4nr matrassen. vak Uitvoering van alle werken wclko üudiaagt. Door de ervaring van buhei .«du-bunnen slid t n volle aeea., er vold«>emug gegoven worden aau al de ki ioh- ten rechtstreek» aan den Bestuurder overhandigd

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Land van Aelst | 1908 | | pagina 4