w SINGE ZIEKE HUISDIEREN! GENEZING BEHANG PAPIEP w <gn indietie'i goestl i,ïilf Lis OPGELET A. Van Herreweghe Groot Magazijn van Joseph Van der Vorst c( UNITAS F. ROMAN Lemsnlllen F. Roman bare slechte gevolgen. Levensplllen F. map Lay bps pilIen F. f;nwnn 8CDMfn bra■,,• "ul Levensplllen F. Roman ■l<" l-'n Levensplllen F. Roman ïïsssïiUf'jsssr-r.'ss LemJiillleo F. Roman Levensplllen F. Roman zsttnsnr&ts Zaadhandel RETOURrAGE BuétHrsHOHRHQlDES Octavo Vandenbosch g MACHIENEN iVrmt- Borduur- en Stopwerk m J NEEFS Tandmeester-Specialist Indieis gij irioEST jbe 50] ft® 1300Ss J Henri )e Clercq Likeur van Ur Roland JOUVENCINE Gasfabriek van Aalst VAN Uranko beeneu, aderspatten, verzworen aders, zilte, enz. DOOR EENE BIJZONDERE GENEESWIJZE RAADPLEGINGEN: WOENSDAG en ZATERDAG van 9 tot 12 uren S ZONDAGS van 7 tot 8 ure. UENT Dierentuindreef', 10 if,«.Voor de behandeling. MA.MSTERKEM ,1 JS I,l oortkomtridc ion tv I IlllèwiiMiMJlllitHB Nieuwe London Ik§& KisisïSM -Bi min ï»ace ■fasai££!r' ifrSOo* inëïilëure nourrilure pour enfants es raladics destomac.En vente partes •Vente en éros R Kielst Bruxelles **111MIL1LLL IMHH'JII. HO I Depot bij Van de Maele, Molenstraat 9, bij De Smet-Van Haver, L. Zoutstraat, 38. en bij J. Lo cus. L. Zoutstraat AALST. Na de behandeling I Deie »iIton ms.eo ï.cü eter". Wocbten, OJ voort., men en e UIOKT en aHUHfeTt. doc'a geregel» -j. tjkheltl en alle elect-tn 5? teraiekMB. TCftc J mltldell "Indian gij lddtaan Aamr.ari«ri«eU> of ASTHMA? clock INFLUENZA? I Maakt ter Zeilde tijde Gebrul» van %n!lr/»V ALGEMEEN DÉPOT „TT^. Apotheek H. STANDAERT, Steenstraat, 53, BRUGGE (Ook verkrijgbaar .He goed.- Apotheken). Depothouders t« Aalst, CaLLE. UT, botermarkt DE VALKENEER, Bsplanadeplein; DEWAELE, E rstria'. brengt ter kennis aan hetgeCerd publiek, dat het welgekende Meubelmagazijn, bestaande meer dan 20 jaten in de Korte Zoutstraat, thans werd overgebracht naar de Kerkstraat, N' 10, (tegen de Groote Markt), liet magazijn zal geopend worden tegen 1 Ja nuari 1908, en zal voorzien zijn van alle nieuwe modellen van Meubels. Ook te verkrijgen Snij werk, Draaiwerk, Temsten, oude Keppens, aan zeer voordeelige prijzen. Verkoop in 't groot aan de voortverkoopers. 1 ilt ij sc h oone, goede en rijke MEUBELEN koopen per occassie, wend u bij Ferdinand tvÉSMET, eenl'ff' huis gevestigd Molendries iO, Aalst D*ar kunt gij b-:kom=n: Slaapkamers in acajour notelaar, colisse en audcre ronde tafels, kleer en 'iinwaadkasien, secretrairs, cofire forts, saiongarni turen, bufetten, etagires, suspensic-ns tafelt gauri dons met marmeren bladen, tapijten on carpet ten, en* Al mijne meubels bevinden in zesr gocd.-n staa en komen voort üU al de publieke en rijkste verkoe pingen. Gematige prijxon. spoedige bediening. Op -.-erzaek begeef ik raij ten huize. t.et wel op N° 10 in alle soorten en prijzen. De onuergeteekende .DE NEVE JAN, Behanger-Garnitrder, (genoemd Jan De Groot) Lange Zoutstraat 24, AALST, heeft de eer UEd. te berichten dat er bij hem te bekomen zijn, alle soorten van" Behangpapier, te beginnen van 10 ceutiemen den rol, alsook Linoleum, Tot.e ctrée, Taoüi-v Karpetten. Alle soorten van foyers, Tafellapijten. Matten, Stors en Gordijnen, Brise-itse, Fr. ■rkn in alle soorten. Wol, Paardshaar. Zeegras, Crin végétal, Pluimen. Duvet, Windhaar, Kapok, enz Tijk, Coutils, Jacquards en Canevas geweefsels. Verders volledige ameublementen voor Salons. Eetplaatsen en Verandahs i alle stijlen aan de voordeeligste prijzen. Zetels, Stoeleu en houten Wie gen. Plaatsen van Rouwkapellen versiering voor Feesten. Verders stel ik ntij ten dienste voor alles wat mijn stiel betreft. Door mijne matige pi '.mispoedige i i verzorgde bediening verhoop ik de gunst van eenieder. Uw Dienaar, JA.\ OE AEVE (opvolger J. B. TORFS), te Aalst, aan de Groote Kerk, oud huis Bieënkorf te bekomen allerhande soorten van Landbouw- en Hovenierszaden Als Gras- Beet- en Klaver- n eerste kwaliteit van Bloemkoolzaad. Levensverzekeringsmaatschappij Algemeene BestuurderGustave DE GRAEF. Zetel Broederminstraat 9, Antwerpen. Verzekeringen op het Leven, le Communie. Loting enz. met wekelijksche prem Cn. Agent voor Aalsl en omstreken Engelbert DE ROECK, Lcdebaan. 3, Aalst. Bankier der MaatschappijBanque des Re ports, Antwerpen. TE KOOP PER OCCASIE een schoont VVi nier- KoelaiidL En tie heli Nieuwerkerken. bij Aals PASSEMENTERIE STORE-FREN bij A>tf SL Janstraat, AALST. WARE 'E L verdrijven al IJ ■■en en cal v p oh verkloek hel bloed op wondrrlii GROOT a teker, urhl, ronder pijl of eagestald rerwekian eeUatl, seven kracht «•hen eo slle namaakaels weigeren LBYepsPlilBP F. Roippp V I) E 1' O T H O IJ I E RjS ..pom Ren g. A pot hei er De I A, liipp Van Sialle-IMondin opvolger Louis RUYSSINCK-BLONDIN 12, NAZARETHSTRAAT, AALS T Handel in alle «oorten van Gras-, Hof- on Vel d- zaden, alsook Bloemzaden en als bijzonderheid alom vermaard Aalstersch Bloemkoolzaad. L'ELlXIR'VlRGIIIIE HYRDAHL V»i6 TROUBLES DIGESTIFS Aigreur*, Mau- vai ies digestions, Crampes d'estomac, Coostl- palio.v. An;ai»!rissement, Obdsité. etc. TROU 'LtlS SEBVEUX: Migraines, Verti- ges, Nj. .-nlglesrttverses, Bouffécsdechaleur. TROUfc LES CUtCU'-ATOIflES a Palpita tions. •vu*. Vipeu-s. Coups de -.ng, :.'-t-.riTrle< divt'r- t. l'Etb.ifi iï ViÜGIItlE SÏBDiHL guérit les VARICES guérit le VARICOCELE guérit la PHLÊBiïE L'ELIXIR deViRGINIE NYRDtHL,»», ajrdnble i boire, eat une Véritable liqueur de table et se prend après chaque repas; c'est en méme temps un dljestif, u stimulant et un stomacblque. NYROAHL, 20, r dela RochstouoauM, PARIS n Wf* InitlUi. ItvuM WUITOlt U. Inter. 4rT.t»te». B.tvoi grat»H da la Brochur* esplicattv* cFI.tror. Ir. I SO - TOUTES PHARMACIES SL....: 50 liters, compleet, fr. 5,00 MANCH0N 100 liters, compleet, Ir. 6,50 1,25 Nieuwe geweldige rorbranders, Toestellec voor verwarming en verlichting met dc gaz en d'ELECTiuciTEiT. 20, boulevard du Hainaut, 20, BRUXELLES MEUBELS HaRINGROOKERIJ GROOT KLEIN JMOLENSTRAAT, 54, AALST. Handel in gedroogden en geweekten stokvisch pekelharing schelvtsch, kaas en fruit; alios ko mende uit de beste firma's van Holland, Enge land, Frankrijk en Noorwegen. Gewaaiborgd Billijke piijzen. Onmogelykc concurrentie FABRIEK VAN SCHOONE icu, cuz.i alle keukengeriel la U nu -is. 3CJ8. AJJe slach vat ..f, t 1.. wocid, alleo wat de ■•ij oc >1. u .ai-.*etij aangaat. ScholI erl-A>e itheesl kTEZOU A STRAAT 4, AALST Aachtelijk Bedpisseu Dat deze welke door die plaag aangetast zijn, gebruik maken,van.de Zcnuwhursiel lende POEDERS |BAETSLÉ.j^ Na het gebruik van slechts eenige dooze'n poeiers, houdt het ongemak op. 2,CO franken de doos. t Vraagt het middel aan R. BAUTSLb, Apothe- i ker Keizer Karelstraat 54, le üent, en in de I Apotheek V. DE VALKENEER, Esplanadeplaats, te Aalst. iiotworii» vernieler Het beste en ook het nieuwste hulpmiddel tot het onfeilbaar uitdrijven van den lintworm met liir en kop,, vereischt geen langdurig vasten en wordt door de zwakste magen, zonder walg ingenomen. 4 de doos_ In dezelfde Apotheken R. Baets[é, Keizer Karei straat, te Gent, en Val. De Valkeneer, tAalst. |jj llezoe ome Magazi/neri. Vrang ome Kalaloger, GROOT GEMAK VAN BETALING - KOSTELOOS ONDERRICHT DIRECTIE VOOR BELGIE Brussel, Oud-üleerkoopersslraat, 51, Eeuig Huis le Aalst 9, Albert-LiénartslraaF9, Stalieslraal, 55, Aalsl heeft de eer het publiek te berichten dat zijn TANDHEELKUNDIGE INRICHTING is overgebracht van het Statieplein, 5, naar de STATIESTRAAT, 33, nabij de.Stati te AAL^dpleging alle dageQ VJm 8 tot 5 uren. Zondag 's morgends tot 12 uren. Dijnsdag voormiddag te Ninove bij Mad. Wd0 Van Laer. Tanden aan alle prijzen met waarborg op goud, platine en coraal zonder plaat, fNieuw Stelsel.) Uittrekken zonder pijn. (De meeste tanden worden genezen en nut getrokl en; Opvullen met porcelein, goud, amalgam en ciment. Herstellen der scheefgewassen tanden. (Menigvuldige bewijzen.) Indien eii ..n Inflnenz» lijdt: indien gij kortborelig zijl; indien gij aan hartklopping lijdt: indien gij niet goed slaapt; indien gij gejaagd zijt; indien gij aangedaan zijt door gelijk welke zie gebruikt zonder uitstel deBA.LS£I3^LI3IIJ3L.E]Nr te verknjecn bij F. CALLEBAUT, Apotheker, Botermarkt, AALST Gij zult er welhaast verzachting en na eenige dagen volkomene genezing in vinden. Prijs e door fr. i,a5. Men zendt ze ook franco door gehee het Land, tegen postmandaat van fr. i,3o. 'n'. B*. Men kan die bollekes opslikken of opzuigen, volgens beliefte. VOOR MAAGPIJN, voor gal, maagzuur, slijmen, slechte spijsverteering, verstoptheid, speeu puisten, enz. gebruikt de BLOEDZUIVERENDE PILLEN van F. CALLEBAUT Apotheker Overdekte Botermarkt, Aalst. Prijs -er doos ilr. In dezelfde Apotheek zijn te verkrijgen Remedie *m de eksteroogen op 5 dagen zonder pijn te ge genezen. Remedie om de tandpijn onmiddelijk te stillen, o,5o. Pillen tegen de razende tandpij 1 fr. de doos. Pakken tegen de kaiverziekte i,a6. Idem tegen het slecht boter geven der koeier I,a5..Remedie voor het snot vi pluimgedierte, enz. 4,'.. gHHHA goudkoopute» «ohadelooze, onfeilbare en NOOIT overtraffdiM r««iedI£o, ^4*» den aardbol door gekend, om ALLE V Webb's Vaterinary G& JfycthaaM ACH. DE COCK, te. Wittano/maijstrmt, üoitrndt. ML BUSS. CH. DE WAELE, Jlpoth, M. Jforditrit. ffufl EE** Vraagt hat uUlagbootcje aan aanlader gratia totgasondan. Verkrijgbaar te Aalst bij M.JVAN CAFLEN3 i :G. Vpothek r, i. ïpoldstraat Rechtover de Post en Kattestraat N° 20, Aalst. Laat u geene vreemde Kolen bestellen, eischt alleenlijk inlandsche van de kom van Bergen, de beste die er bestaan, en koopt uwen Gaz-Coke zoowel als de Kolen per kilo en niet per hektoliter in uwen intrest. Kolen al brokken 32 fr., tweede kwaliteit 29 fr. de 1000 kilos, te huis besteld, en op uw verzoek in uwe aanwezigheid afgewogen. Jen besten gezuiverden Gaz Cocke aan fr. 3,35 de honderd kilos of fr. ,35 den hectoliter, vol gens beliefte. Tweede kwaliteit 3 fr. de honderd kilos of fr. 1,20 den hektoliter op den koer ge nomen. Anthraciteh, Briketten union, groote Briketten voor serren en gewasschen Noten voor stoven Tortoe, Godin, Amerikaansche, Cadé enz. Gelieft op te merken dat mijne Kolen en Cokes in het droog liggen in magazijnen en niet in opene lucht, het verschil is merkelijk. t haadat, m 4e«t het Zenuwlijders LIJDT NIET MEER, ZOEKT NIET MEER, MAAR OENEEST U door het die zijne proeven heeft gedaan. Een groot getal getuigschriften zijn ter beschikking van de zieken en de ongeloovigen. Wonderbare uitwerksels met de eerste flesch en genezing in weinigen tijd. PRIJS 5 FRANKEN (50 centiemen meer voor het verzenden). Algemeen Depot LU1KSCHE APO THEEK, St Barthélemy plaats, te Luik. Depót te Aalst M. DE VALKENEER, Apotheker, Esplanadeplein, Aalst. liet lieftte aangezicht bevalligheid door puultu barstju, kUvm... fiesa onvolmaaktheden verdwijnen na eenen nacht en maken plaata toot m 1 ui vwo, frieache en zachte huid, door het gebruik der uaor- treffelijke en aangenaM van V DALMIN Zij le 000atbeerMfk voor de eehodÉeid van aangezicht eu biankeUci vutUevwt. dc toilettafel fvrun»b. p I fr. 2 IO dalen*. Vackesn te t reet Hf «en Huis oari Vertrouwen GROOT KLEIN A11 red Helders ogauck BISSCBOPSTRAAT, 2, (tegen de bt-Anaabrug) AALST Handel in Wol on gespocajc I'eirJeaha-,t ZEEGRAS - CRIN VEGETAL - TAA1P1CO Specialiteit van echte Brabautsclie Matrassenwo aan 3,50 ir. den kilo. Schapenvellen, Luuimersvclleu, Scbntsvellen P. S. Men komt met de stalen teu iiuizc. Mei gelaat zich met het maker ior matrassen. UitvueriU}; van alie werken welke bc'. vak bedraagt. Duvi de ervaring van behendige gaa ien dio hunnen stiel ten «oile meester ziju, 'kan er voldoening gegeven worden aan al de klach ten rechtstreeks aan den Bestuurder overhandigd

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Land van Aelst | 1908 | | pagina 4