f HOUILLEKOLEN f iele Octave Vandenbosch Henri D< Clercq Louis Dl BREUKEN. 8CHRYVER De groote Uylenspiegel Bier van üunicïi 1800 fr. premie Gare a la ïrautie Gasfabriek van Aalst Likeur van Dr Roland A. Van llerreweqhe REVALENTA du Barry JOUVENCIHE METALEN Zaadliandel vlasfabriek van Aalst VOIES URINflIRES-REINSVESSI Werkt n gaan j te Zele Op de batoenfabriek cement aan werk, maar vijf dagen. olk Rond de 500, maar velen En de vruchten Heel goed, de „.Patatten goed, 't Vlas heelwel. n zeker regen Ja voor 't Loof, er I keeren gezaaid hebben maar niets komt droogte Ja. Geen ander nieuws? j ïlla, 'ne zaligen Hoogdag, ik loop naar de 3° 10 aren 30 centiaren Lrop'het Hageveld. Gebruikt door Charles Callebaut. 4" 11 aren 70 centiaren Land op het Roeveld Gebrbikt door Leon Liefferinckx. 5° Erb23 aren 90 centiaren Land, op den hoo genweg. OeJjruikt door de kinderen De Ryck. Verdeeld mS2 deelen. -■ZITDAGEN Inslel lAoeAsjag 12 A 1908 Verblijf i9 Telkens om 3 uren namiddag ter herberg Au Faubourg bij M. Camille Redant, te Aalst, lid Vlaamsch Dorpje, zoo schilderachtig ge MiiSSlS^ïïSSïUSK^-- tendervallei, was zondag in volle feest. De MEN VRAAGT erden de aanstelling van hunnen nieuwen onp<lp KPilköDmeid* den E. H. A. Uyttenhove. Met veel smaak üene gOeUC aeUKüuuiciu, l00n 40 fr. Zich te bevragen bij Mr Maurice De Wolf, Prins Albert laan, Aalst. IIESPEIAERE. £Df legen inwone^ Zlelenhel C11 en kunst \\n alle huizen zonder uitzondering versierd, maai wat dVroon spande van al de gebouwen was den Tempel desVeren,'t gothisch kerkjen, een der oudste van VlsandcV Van in den vroegen morgend kondigde het klokkengV)Ci Van den beijaard uit den kunstigen ouden toren, X dagteekent van 't jaar 900, met vreugde- tonnen het blij» feest aan, want waarlijk 't was zondag in Mespelaerc «y cht feest. Een geschiedkundige stoet, HaRINGROOKERIJ GROOT KLEIN MOLENSTRAAT, S4, AALST. Handel in gedroogden en geweekion stoknsch pekelharing schelvisch, kaas en fruit; alles ko mende uit de beste firma's van Holland, Enge land, Frankrijk en Noorwegen. Gewaarborgd Billijke prijzen. Onmogelijke concurrents GROOT Te huren of le koop FABRIEK VAN UFliRFIS SCHOONE MEUBr.L» stoel -... kassen, tafels, enz ailc keukengerid in fioui. temsteu, houten lepeL'l coz. Alle «lach ve.n houtwerk en dra. iwerk. In hn woord, alle; wat de Schrijnwerketij ón Meubl-unakotij aangau.. Schol 1^ er t- De Gheest KORTE ZOliipTRAAT 4, AALST Eene schoone en groote Estaminet, te Aalst, aan de Groote Marki, genaamd Café Remy -o Voor de inlichtingen zich te wenden bij de beslaande uit tvWig welsamengestelde groepen, mees- ejKenares dame De Coninck-De Windt, Nieuw- terlijk voorsteüeile de bijzonderste trekken uit liet leven 1 stfaat, t/'S van de H. AldegcVjis, patrones der Parochie. Benevens verschillende Al schappijen en Parochie-Overheden .-TL» IjijreQ terSlODÜ. ging den nieuwen fierder tot aan de grenzen der Paro chie te\emoed. Ahv.Volk heeft het zondag te Mespelaere Een schoon en geriefelijk huis, bewoond door niet ontbroken en niei»,-^^ die naar de inhuldiging van f den heer Edmond Rumbaut, gestaan en gelegen Mespelaer's nieuwe Pastoer js gaan zien, heelt zijne reis i aan de Vaart, hei bende ruime boven-en bene- beklaagd. ledereen stond mwonderd hoe zulke kleine 1 denplaatsen, magazijnen, stallingen enz.pomp- Parochie zuiken grootschen en"VHingerichten Stoet had en regenwater, dienstig voor alle bedrijven, kunnen bijeenbrengen. Eene bijzoiNcre hulde komt toe Zich te bevragen bij den heer G. Bonner, aan den Volksgezinde» Burgemeester, den heer De j Apotheker, Bisschopstraat Nr 7, Aalst. Meyer, die sedert meer dan 25 jaar Mespelaere eendrach- _vnc tig heeft welen te besturen voor zijnen ievcr en zelfop- AALST en OMLIGGENDE, offering tot het welgelukken van den stoet, alsook aan k- t SCHOFN-F-N h«i-C. Maiiogo, de hoeren y- 1... urwSjvranct 19, AALST, daar vindt gij de beste koor dat zich o-eral mag laten hooren. Moge de goede 0n beslkoopsie der stad; alle Models en alle Soor- God het brave Mespelae.e, voor de ter aan zijnen Alge- tgn biizondere prijs voor Voorlverkoopers, men zant bewezen, beloonen met dezen lange |aren tot heil aanvaa'rdl aMe Reparatie, dier Parochie te bewaren. IN DEN GANG der gedachten verdwijnen de personen, en tusschen de gedachten deze die blijven, zijn deze die vooruit gaan. Iulaudsche KATTESTRAAT Téléfoor Al wat den kolenhande betreft, per schepen, wagons, of ten huize bet eld, en op verzoek bij .1 rlr.11 rlnrr pi vnl- u afgewogen, aan den pr gens samenstelling, alles1 ten voor brouwerij, sei voor stoven, tortue, godii enz. enz. De beste gezui mende van inlaildsCÏlc ki liger dan van vreemde Hectoliter of 3 fr. de 1U gewasschen smidskolei Al mijne koojjwaren I maar wel in overdekte li ouillekolen. {gen niet in opene lucht, ngars. jit ter hand te koop ll'i f* i Ons Volk is niet meer Kristen, Ui1' beni 200 durven Katholieke bladen schrijven, doch onze Volksver- tegewoordiger heeft in de Kamer gezegd dat er met dui- zende Kristene Arbeiders, Boeren en Burgers zijn 111 Vlaanderen, dat er Kristenen zijn die voor de Liberalen stemmen, voor de Socialisten, dat is waar, voor de De mocraten ware Kristenen Ja 't is waar. dat er vele menschen liet Behoudersjuk moede zijn en zich gaan losmakeu, dat is onvermijdelijk. Maar die menschen kwijten hun kristene plichten en zullen het blijven doen maar juist van deze stand vastigheid maken de Behouders gebruik, die in naam van den Godsdienst verdrukken en uitbuiten, en zoo doende hem hatelijk maken in 't hert van sommige wissel vallige menschen. Maar die niet christen zijn dat zijn de slechte Wetten makers en Koningvleiers, de bekrompene ikzuchtige be houders, die niet anders in hun hert voelen dan haat en verdrukking, die de Christen Democraten vervolgen, broodrooven en haten. Die niet meer Christen zijn dat zijn deze die het slecht voorbeeld geven goud op hoopen te stapelen op het 20 jaar, kloek, van deftige Familie, den boeren- Personen, HOPSEIZOEN D -• Coke voor het droogen der Hop en alle andere gebruiken, is verkrijgbaar in de Gasfa briek van Aalst, tegen den prijs 0,95 fr. per hektolieter, gewoonlijk genoemd dobbelen liter. man of vrouw, over wal {[rijen tijd beschikkende, kunnen zich in iedere 3e:neente eene schoone bijwinst verschaffen, zo der hun gewoon werk te verlaten, of zondpr \v arborg te storten. Men schrijve omjiidde ijk aan Eene Herberg-Hofstede, wel gekalandeerd en Algemeen Agcrisch p van Verzekeringen goed gelegen, Aalst Mijlbeek, Lange straat 115. Msuleschettestraat 34. Zich te bevragen bij den Eigenaar-Bewoner Frans m«mes Arys. 1 AAltbl. van den dag en vol- oor zijn geld. Brikket en gewasschen noten amerikaansche, cadé. jrde gascoke, voo.tsko- en, een derde voordee en, aan 1.20 fr. den kilos. Eerste klas van te koop. Een Schepershond 1. Zich te bevragen in ons Bureel. f Men vraagt geveer 17 jaar. Onnoodig de keuken te kennen of zich aap te bieden zonder goede getuigschrif- voor een Burgershuis eene dienstmeid van on- HUIS VAD (ges Een brave jongeling MOLEN STR doofheid bestaat n:et meer Geruchten en ootloopingen.Ontel bare genezingen door do werking van de onziejibare Audiphone. De ontdekking van de onzienbare Audiphone rMKtSSSöèm"1 1voor het eenezen van geruchten en gedruisch f 'n de ooren die in Frank- VERTROUWEN :ht in 1872). voorheen La ige Zoutstraat, 23, nu 4 AT, 36, AALST, zweet van de arme zwoegers. Th. V. W. EEN WONDERSCHOON boek en zeer goedkoop is 510 bladzijden, met talrijke platen, leerzaam on aange naam boek, echt Vlaamsch, met talrijke Vlaamgche spreu ken, prijs franco thuis 2 00. Hp k'plnp I 'YLFNSPIF.GFJ- jmn 0,50 c. Oe Wet voor Allen met Uitlegging en Toepassing der WET OP DE WERKONGEVALLEN door Thomas Lathouwers 1 fr. Belgische Negociant, in franks en centiemen, zeer dienstig voor Handelaars, Winkeliers enz 1,00 Voor het beste ikAsst-e élth wendt u tot ons Bureel, waar alle soorter te bekomen zijn. MEN VRAAGT goede kleermakers. Zich te wenden des woensdags in de Koophan- delslraat n° 9. 's morgens tot 11 uren, tc Aalst. TE KO ;P Groot en klein MELKSCHAAP, bij Hunion Louis, Langestraat, Aalst-Mijlbeke, nabij de Grot. iiechleriijk Vervolg, Voor alle Processen, Erfenissen, Petition, Mi- liliezaker. en alle moeilijkheden wordl KOSTE LOOS RAAD gegeven bij E. HONLET, Ketclplein, 1, tc Gen», (dicht bij het Paleis van Justicie) Open alle werkdagen van 8 1/2 tot 11 en van 2 tot 4 uren. 's Zondags van 9 tot 11 uren. Men vraagt voor geheel Belgenland, voor 't Noorden van Frankrijk en voor. Holland, een einstige en vlijtige vertegenwoordiger, hebbende voor klienteel, hotels, koffiehuizen, voor het echte bier van Munich te leveren, Bruinen of Blonden. In vaten of in flesschen. Men schrijve aanbieding met getuigschriftF. R. O. Agence Rossel, Brussel. Openbare «ctioopifig De Notaris BRECKPOT, te Aalst, zal open baarlijk verkoopen Een WINKELHUIS met Hof, te Aalst, in de Korte Zoutstraat, groot 4 aren 60 centiaren. ZITDAGEN InstelMaandag 10 Aueusti ,908 Verblijf: 24 AUSUS11 Telkens 0111 3 uren namiddag, ter Estaminet «Café de ('Alliance bij M._ Leopold Boin, te Aalst, Groote.Maikt. arbeid kennende, vraagt plaats in de Stad of op den Buiten voor Hofwerk enz. Zich te bevragen in ons Bureel Viuceutius-College SOIGNIES. Zeer goede ligging bij den buiten. Oude Hu- maniteiten, Professioneele- en Landbouwleer- gangen. Voorbereidende klasse met bijzondere leergang van Fransche taal voor Vlaamsche Studenten. koopt en verkoopt Goede BREIMACII1ENEN, zoo goed als i.ieuw, grof en fijn. om voelen en boenen te maken Bijzonder huis voor manskousen (Cardée) bij zonder oor marktkramers, aan zeer lage prijzen, 10 ir. per maand en solde wordt gegeven aan al de Vrijwilligers met Premie, bij 'ippoiyte Verbeeren, Zoutsiaatpoori, N° 49, AALST. f heeft de eer het ge cht Publiek te berichten dat er bij hem voortduind in magazijn is een groot assortiment van SCHOENEN en BOTTIENEN, in alle slach voor trans, vrouwen en kinderen. Al deze artikels z jn van eigen fabrikaat, door zeer bekwame werk ieden en met koopwaar van allereerste hoedanigheid gemaakt. Gezien de geringheid zijner prijzen en de zor gen waarmede hij de hem toevertrouwde bestel lingen uitvoert, durft hij verhopen de gnnst van eenieder te blijven genieten. De schoenen op maat zijn aan denzelfden prijs als deze in magazijn. Hij roept vooral uwe aandacht op zijnen bijzon deren keus in Vrouw- en Kinderschoenen. N. B. Men vraagt bekwame gasten. Onnoodig zich aan te bieden zonder wel zijn stuk te kunnen maken. Refuse les soi-disant Remèdes du Curé de Boussoit tie portant.pas la marque l'époaée C. W. et le nom de Pelerin pharmacien sur l'étiquette et ne portant pas le nom de Remède familier du Curè de Boussoit. Cet gellée resineuse guérit les Rhumes rebelles, l'Astlime et la Plhysie, tout cn stimulant l'appetit. PrixA fr. Dépöt k Alost Demandez Reméde familier du Curé de Boussoit. Uitvoering van allo werken welke bet vak bedraagt. Door de ervaring van behendige gas- t een die hunnen stiel ten volle meester zijn, kan 1 er voldoening gegeven wordeu aan al de klaafi- 1 ton r=":btstreek» den Beatunrdrr overhandigd ilt gij schoone,goede en rijke MEUBELEN koopen per occassic, wend u bij Eei'diuand tiESMET, eeulg hots prevestlgd Molendries 10, Aalst DA.tr kunt .-».*•>Slaapkamers 10 tcajour notelaar, coós.' »»i andere rondt- tftfrJs. *\*6: n 'ijnwa.tdkassei: secretraira, coffre Ions, saiongarnt I mren, bufetten, etagêics. suspensiras, tafeli gjuri dons mei marmeren bladen, tapijten ea carpmten«ar 1 Al mijnt meubels beviadsu in goed u s; ea koieeu voort uit al de publieke en rijkste verk- pingen. Gemutigc prijzen, spoedige bediening. Oo verraek begecl ik mij tec Ituize. Let wel op N° 10 Zenuwlijders LIJDT NIET MEER. ZOEKT NIET MEER, MAAR GENEEST U door het die zijne proeven heeft gedaan. Een groot getal getuigschriften zijn ter beschikking van de zieken un de ongeloovigen. Wonderbare -uitwerksels met de eerste flesch en geneziag in weinigen tijd. PRIJS 5 FRANKEN (50 centiemen meer voor het verzenden). ,r, /-» Algemeen ÓSpOt LU1KSCHE AP O THEEK, St Barmélemy plaats, te Luik. Depot le Aals'iM. DE VALKENEER, Apotheker, Esplanadeplein, Aalst. rijk en in alle andere lan- i den zooveel gerucht heeft 'I gemaakt, is meesterlijk i beschreven in La Méde- IrASI cine des Sens, en de nieuwe geïllustreerde uitgaaf die komt te ver schijnen, moet in iedermans handen zijn. Onder de merkwaardige artikels, uitgegeven door dit blad, bemerkt men bijzonderDe studie over het gehoor en hare zintuigen, de oorsprong van de onzienbare Audiphone, de manier om hem te bezigen, zijne genezende werking in do ziekten van het gehoor. Hoe men doof wordt, de onmisbare betrekken tusschen de keel, de neus en de ooren de menig vuldige oorzaken der doofheid enz. Eene wetenschappelijke ontleding geeft de juisie uitl.g over de werking van het zintuig. Waaruit voortkomen liet gedruiscb en de oor- loopingen. Ten laatste onder den titelTribuun der Ge nezingen, eene menigte van wonderbare bemer kingen, trillende vertellingen, uitgenomen uit de merkwaardigste genezingen, aangaande de doof heid en het loopen der noren. Ten einde de weldaden van de onzienbare Audiphone ruchtbaar te maken en de behande lingen van het Gesticht der Doofheid. Eene kostelooze uitdeellng van het blad La Médecine des Sens heeft alle dagen plaats. De ezers die het r.og met ontvangen hebben, worden verzocht te schrijven aan den Bestuuider van hêt Gestichtder Doofheid, 19, rue de la Pépinière, te Parijs. Het blad zal hun aanstonds kosteloos verzonden worden. Raadplegingen, alle dagen van 10 tot 12 uren en van 3 tot 5 uren. brengt ter kennis aan het geëerd publiek, dat het welgekende Meubelmagazijn, bestaande meer dan 20 jaien in de Korte Zoutstraat, thans werd overgebracht naar de Kerkstraat, N' 10, (tegen de Groote Markt). Het magazijn zal geopend worden tegen 1 Ja nuari 1908, en zal voorzien zijn van alle nieuwe modellen van Meubels. Ook te verkrijgen Snij werk, Draaiwerk, Temsten, oude Keppens, aan zeer voordeelige prijzen. Verkoop in 't groot aan de voortverkoópers. L.in O' HO VTB, opper g'-i.eeshecr in nc ^niuiitaunsch Hospitaal voor vrouwen en kinderen ir l.on len k Natuurlijk rijk aan onmisbare bestaod- n deelen voor 't bloed om de hersenen, do senuwen, het vleesch en de beenderen te ontwikkelen en te onderhouden, de is het voedsel bij uitmuntendheid dat of rij» rign voldoende is om den vooruitgang te verzekeren van kinderen en zieken van allen ouderdom. Vele vrou- i> wen en kinderen, verkwijnende van atrophie en n flauwte, zijn volkomen genezen door de Rnahnl*. wi-irUwiiniii*. De D' Beneckc, professor van geneeskunde der Hoogeschool van Marburg, deed het volgend verslag aan tie kliniek van Berlijn Ik zal nooit vergeten dat ik het leven een mijner kinders te danken heb aan de Rivalonla d» Barry. Het kind leed, ïonder schijnbare oorzaal aan b voï' omene wegkwijning, met gedurige brakingen b die zei fs weerstond aan de meest verzorgde eetregel. De RovtUnl» deed oogenblikkelijk de bra- b kingen ophouden en herstelde volkomen zijne ge- zondheid in zes weken tijd. Mijne proefnemingen hebben sinds dien denzelfden uitslag opgeleverd; de Revühnla is viermaal voedxamer ia» hel vhuch. In donzen \:in 2 Ir. 5->, 4 fr. 50, 7 fr. 73. Opzen- dip." 1 ,i n li-gen post-mandaat aan M. KALCKER- \vii 1 N -i: nippe-siraai, Brussel; bij alle gae ie apothekers eu kruideniers. AzVLST Callebaut apotheker Mei rschau i apotheker A. Delhaizc C'°; Temi LOKEREiN. Wauters, apotheker. TE KOOP Eene KAR, bij M. J. BORREMAN, Holalade, bij AALST. Ia 10 dagen, ZONDKR BAND. zouder p(ja, VOLKOMEN genezing der BREUK, (hornle), der zakaderbreuk (varico- cèle), of der «ra: reulr (bydrccèle). door 1)UK TOR V. BASTIN, van FONTAINE L'EVKQUE. Op heden 8Sio volkomen jenoziugen. Op dit getal ziju er 8^96 personeü, die vragen, uit nieoseblievcndlicid, dat hunne uatneu gekcud wordeu tor aaubeveliug. Die 8496 personen stellon zich gaarne ter bo- schikking voor alle inlichtingen teu bate van dogenen, wie hunne volkomen genezing kan aan belangen. De anderen hebben eene volstrekte ge- beimhunding gevraagd. Talrijke kandidaten werden aanveerd voor de spoorwegen eu het leger, na genezen te zjjn geworden van eene breuk, van eene zakaderbreuk of waterbreuk. Volgens de gevallen is de prys van 75 tot 250 frank, BETAALBAAR NA VOLLEDIGE GENEZING op kwijtscbrift en SCHRIFTELIJ KF WAARBORG VOOR HET LEVEN. Hii is ook de eeuigste, die zich UITSLUITELlJK MET DE SPECIALITEIT DER BREUKEN be zighoudt. Dit is zeer belangrijk omdat Doctor Bastin uiet anders behandeld dau de genezing van de Breuken, hebben de geopereerden nooit geen zweer (abcès) na de operatie, om deze reden zijn zij snel en goed genezen. Dr Bastin zal afwezig zijn van i5 tot 3o Oogst. Dronkenschap bestaat niet meer. Een monster van het merk waardige Coza poeder wordt gratis toegezonden. Kan ingegeven worden in Koffie, - V Thee, Melk, Likeur, Absint, Bier, Wator ol' in het voedsel, z ondor dat bet noodig is, dat do dronkaard er n af weet. Het COZA POEDER bezit de wonderbare eigenschap om tegenzin tot het drinken van sterken drank (bier. wjjn, absint enz.) bjj den dronkaard op te wekken. HetjCOZA POEDER werkt zoo onopgemerkt cn zeker, dat de eohtgenoote, de zuster of de dochter van den ven slaafde het hem toe kan dienen, zonder zjju medeweten, en zonder dat hei noodig is, dat de patient ooit behoeft te weten waaraan hjj zjjnc redding te danken heeft. Het COZA POEDER heeft het huiselijk geluk van duizenden gezinnen heisteld, duizenden persoi nen van schaamte eu oneur gered, en deze personen tot levenslustige en nuttige leden der maatschappij herschapen het heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt cn het leven van talioozen met menig jaar verlengd. Het Instituut, waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt, zendt gratis aan hen, die daartoa aanvraag doen, een boek met dankbetuigingen en een monster, liet poeder wordt gewaarborgd volt komen onscbadcljjk tc zijn. Correspondentie in al'e talen der wereld. Het echte Coza poeder is verkrijgbaar in alle apotheken cn in het volgend depót te Aalst Apotheek De Valkeneer, Esplanadeplein Onze depothouder reikt het attcstenboek gratis uit aan hen, die er aanvraag voor docü, maar geeft geen gratis proeven. Om deze te bekomen, wendt U rechtstreeks naar Londen. COZA INSTITUUT cJ,MSrt,L"?e', ii. m.1 Londen i2, Engeland. Wacht U voor namaaksels. Het Coza Poeder is het eenige afdoende midde tegen dronkenschap. Hei liefste aangelicht verliest silo» j bevalligheid waimeer hetontêtardwor# I door puit tja, reedt vlókken, tyrusltn, j barstjes, kloven... Deze onvohnaalrtbsd«» verdwijnen aa esaen nacht en nukn 1 plaats voor aea ruivere, friaache <s j zachte huid, door het gebruik d» «MP- treffelijke «..si» Nieuwe en belangrijke DCC Ut*I vermindering van prys 50 liters, compleet, fr. 5,00 mancIION {'S? löO liters, compleet, fr. 6,50 l-«-> 5 Nieuwe geweldige vorbranders, Toestellec voor verwarming eu verlichting met de gaz en d'ELEOTRictTKir. 1 20, boulevard du Halnaut, 20, BRUXELLES van 3* DALMIN Zij taoooalbMrS,*vocrd«K*.iCfi<-' an asiy-richt ea ha^ira, «n dett bi Varkceic 't 3t wftffseawoK'dtrjr 14) écu AUGUST VERSTRAETE Klein Gewat, GENT. Zink der beste merken. Zink Vieiiie Montagne. Looden Buizen, op alle dikten en groot, ten. Tin in bid en en tinnen Buizen. BIJZONDERHEID VAN POMPEN. Artikelen voor Loodgieters en Blikslagers. Rood en geel Koper. inkoop en verwisseling van OUDE METALEN Vraagt prijzen en voorwaarden. TELEFOON 1137. iiipp Van Sialle-Ülondia opvolger Louis RUYSSINCK-BLONDIN 12, NAZARETHSTRAAT, AALST Handel in alle soorten van Gras-, Hof- en Veld- zaden, alsook Bloemzaden en als bijzonderheid alom vermaard Aalstersch Bloemkoolzaad. TE KOOP. Bij Benuit Van Kerkhove, Ajuinsiraat, Aalst Twee ronde Tafels, twee ander Tafels Herber- gierstafels, twee Toogen, waaronder eenme» marmeren blad, twee Naaimachienen, 7 Wasch- machienen, een_Pank, een Stoof, een Lessenaar, een Luster enz. enz. Wanneer de-pelUtjes op hel hoofd overvloedig rijn, is het uitvallen der baren tc vreczcnGebruikt algauw, •algauw de olie Dalmine, indien gij te wilt behouden. Door dit gebruik houdt het vallen der haren op. en de kaalste hoofden bedekken rich met een licht dons dat uitvalt, opnieuw groeit en eindelijk een rijke haardos wordt. Fr. 2.50 de flesch, met een klein boekdoel dat over de gezondheidszor gen van hot haar handelt. Verkoop in 't groot 19*. Post- I straat, Brussel. Riibnre verbooping De Notarhk BRECKPOT, te -AïiTst, zal open baarlijk verkoWn GEMEENDE EREMBODEGEM 1° Eene Hofstedejswijk Ronsevaal, groot 5 aren 1 centiaar. Bewoond dqor de kinderen De Ryck. Verdeeld in 3 deelen. 2° Eene Tweewoonst, met Suikerijfabriek en Stoomzagerij, wijk RonsevaaL groot 23 aren 25 centiaren. Geb- uikt door de ïaqderen De Ryck, Verdeeld in 2 deelen. The General Assurance O Lid Gesticht in 1885 met 25.000.000 franken. Verzekering tegen Brand, Ongevallen en op het Leven. Leent geld voor het opboun van Huizen. AGENTEN GEVRAAGD. Schrijven Abonn' 2381, Tweebruggenstraat, 9, Gent. tiaudei in Inlandsche DROGE KOLEN, eerste kwaliteit. Geen gruis, zuivere grove Galjetten. VERZEKERD GEWICHT. 29 fr. per iooo kilos. 1,45 fr. per 5o kilos, ten huize besteld. Vriendelijk verzoek de orders rechtstreeks in het Gasgesticht te willen bestellen. Verkoop op den koer van de Fabriek van af 5o kilogr. Gezuiverde GAZ-COKE aan 1,20 per hektoliterjof 3,00 franken per 100 kilos naar keuze van den kooper. w tsrugtoor d« ntoww* oude r vlowilngcn, ontwaking, brwnd, ppoatatl«t, cyrtlat, krandando an troahala pla, vload an alia gaalaoHtelaktan van man an vrouw. VOLKOMEN GENEZING. ONFEILBARE REMEDIE ..«Doos I Oep0| Apot|) VERGAUWEN, 160, AnspaoWwa, Brwwl |5 f|^nk I S frank Vertonden tegen postmandaal of pc"

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Land van Aelst | 1908 | | pagina 3