Tïler Üs DE VOLKSEEUW r De Kamer SCHOLEN Orgaan der Christene Volksparty Godsdienst - Vaderland - Vrijheid Woorden van Priester Daens rOorriegem Nummer 54 H Zondag 25 Oogst 1907 48"" Jaargang BUREEL EILAND CHIPKA, WERF. AALST Gewone Annoncen 20 centiemen per regel; Annoncen op de 5H* Bltdzjjd# §0 ettttaMi ptr N(G P.echterljjke AnDoncen 1,00 per regel HET LAND IIOOFDOPSTELLER -B KSTUUBBB* P. DAEN8-MA.ÏAS*. [K ede voering van Pieler Oaens IN ZITTING VAN 14 OOGST P. Daens. Ons Leger van Slaven, aangeworven wild en onrechtvaardig, door die wreede Menschenloterij, met recht van vrijkooping voor de rijken, ach Heeren, dat woord Leger doet mij huiveren. Terwijl Beschaving en Christendom ons roepen Doe niemand kwaad, sla niemand dood, wij geven hier jaarlijks 100 millioenen uit, om te ieeren kwetsen en moorden Kan men iets grouwelijker uitdenken En in geval van Oorlog, God beware ons van die pest. doch moest er Oorlog zijn, wie zou zijn bloed moeten vergieten en zijn jong leven laten voor de veiligheid en den rijkdom des Landes Wie Hoef ik het u te zeggen? Het woord Leger en Congo geefl nog veel akeligere bedenkingen Moet er een Leger bestaan, dan is de eenigc rechtveer- dige aanwerving den Persoonlijken Dienst. Niet de alge- meene Dienstülicht gelijk vele katholieke Gazetten het afgeven, om het stelsel van gelijkheid afkeerig te maken, neen, Persoonlijke Dienst is enkel Elk Soldaat voor zijn Lol, gelijk in Holland, om een beter diensttijd te hebben, gelijk in Holland, daar is de kasern een kost school en de diensttijd 10 A 12 maand, Kunt gij u den Congo veronderstellen zonder een Le ger En denkt gij u daar recht te houden met een Leger van vreemdelingen, met huurtroepen, gelijk in den ouden tijd, huurtroepen; een rammassi van vreemde gelukzoe- Of heb ik hier niet gehoord van een Zwart Leger I Oei, God en al zijn lieve Heiligen bewaren u daarvan (gelach); wij, Aalstenaars, kennen die Zwarten een weinig door de klein passanten van Gijsegeml er wasnog'ne Prins bij, onze Koning was zijn Petjen (gelach).. Et n zwart Leger, 't is den Wolf belasten met de bewaking van den Schaap- stal. (P- En ge twijfelt toch zeker niet, of die Congo zal in opj f stand komen, na die 20 jaren van afbeuling, van dieverij en moorderij?Die droeve stukken kunnen niet geloochend worden. Hebben de Missionnarissen er te lang over ge zwegen, het is dat ze niet vrij waren voor de bescher ming dier arme verdrukte zwarten op te treden... Hun hart was goed, maar spreken, was het niet hunnen Per soon en hun Orde blootstellen aan vervolging? Hoe zouden de Priesters, onder- uw regiem, vrij mogen spre iding hier is de kleine, de nederige en de verdrukten te beschermen ik bid u dus in den naam van 't Volk en in den naam van de Rechtvaardigheid, het amendement- Hubln te stemmen het is een bescherming tegen listen en aanlokkingen gaat toch in uw hert, handel niet als vleiers van den Koning, Bisschop Fenelon schreef het zoo krachtigDe vleiers der Koningen zijn 't verderf der Volkeren; moet de Congo aan ons Land gehecht wor den, moet daar later 't Belgisch bloed vloeien, die uit boeting en straf voor waaghalzige onderneming mag dan toch niet uitsluitelijk drukken op degenen die er nieis uit genoten en altijd tegen gesproken hebben. ZITTING VAN DIJNSDAG 2 ure 10 Aanwezig b Ministers en 10 Leden 2 Ka tholieken Woeste en Begerem, 2 Liberalen, 5 Socialisten en 1 Democraat. Vrijdag zullen allen aanwezig zijn om den Congo te stemmen. De Ministers antwoorden op de vragen. Op mijne vraag over Vrijstelling van Studenten als hun Ouders een Eigendom hebben van 5000 fr.antwoordt Minister Schollaert art. 27 en 28 der Miliciewet stellen die punten vast; verders beslist de Milicieraad en 't Hof van Beroep. Over reiskosten aan accijns- en tolbeambten 1Neen, de Begrooting komt daar niet tusschen; 2. Het getal punten is bepaald door het Reglement40 voor Vlaamsch en Fransch. 20 voor Rekenkunde, 20 voor Ge schiedenis en Aardrijkkunde 20 voor Grondw. Recht en fiskale wetgeving. De Minister van Oorloo antwoordt dat te Den- dermonde geen enkele Soldaat klaagt over de Aardap pels. (Dit toont dat de Soldaten niet mogen vrij spreken). Minister Helleputte antwoordt over het minimum van 3 fr. daags De zaak ligt ter studie; over den Post dienst van Denderwindeke antwoordt de heer Minister dat in die vraag een valsche beleedigende beschuldiging ligt, waarop hij niet wil antwoorden Mill! Ik versta er niets uit en zal uitleg vragen. Over de Zondagrust in Statie-Aalst Het is op vraag van den Nachtwaker der Telegraaf dat hij nu min zon- dagru -t heeft Op <le vraag dat de Lampisten vroe ger 4 Zondagen hadden op 9 weken en nu nog 2 Daarop antwoordt de MinisterDat is zoo niet Op de 2d« vraag Is 't waar dat men uitspaart op klein bedien den en dat velen van 10 tot 13 uren dienst hebben, ant woordt de Minister ook Neen. Ik zal de zaak van dichtbij onderzoeken. 2 ure 25. Daens ondervraagt den heer Minister over den toestand der Statiën in de Dendervallei en vraagt schuilplaatsen te Denderleeuw, Erembodegem, Welle. ken in den Congo Mogen zij luèr het lijden en de ver- Haaltert, Erpe-Meire, Lede; hij vraagt ook een Statie te drukking van het werkende Volk aanklagen? Haaltert-Eede, Welle en Erpe-V-Huizen waar het nu hon - - - --- ::-l-i:ïl. - -..I* Clot ia Opstand in Congo is onvemiijdelijk en zult gij vrij willigers vinden Zal het niet gaan, nog erger als onder Napoleon I, wanneer vele jongens zich liever verminkten dan-op te trekken Denkt ge zelfs aan 20 of aan 10.,000 jongelingen te vinden, om 6000 uren ver tegen die Con- golanders ie gaan vechten r V>oego:tijd dreef't woord Vaderlandsliefde de yolke- re» tegen elkaar op doch <:ie tijder .ij«i verr..» .tiefiScueii u-or-i-" - -> ,pr willen een vreemd juk afschudden, hebbti. z., -tge.-. Dc vrijheid van den inenscf*van een Volk is ze met een fie'üg recht en een natuurlijk recht! En wat zal er dar. gebeuren n de kaserns, waar zoo bitter weinig vrijheid bestaat Waren de Soldaten er niet dwongen, stonden de poorten open, hoeveel zouden er blijven In die lucht van dwang zal men alle middelen gebruiken, om die jongens naar den Congo te trekken. Hieruit ziet men dat het amendement van M. Hubin onmisbaar is dit van M. Hoyois is enkel waterverf. Om logisch te zijn en eerlijk te handelen, moet M. Hoyois liet amendement Hubin stemmen. Immers, wij hoorden dien Heer hier bevestigen dat een Leger naar den Congo, een Leger naar de dood zou zijn. Uw artikel der Grondwet och de Grondwet, men rekt ze als een sajetten kous daarbij nood doet oude wijven loopen men ziet het in alles en ook aan M Woeste, de oude ottokraat die sedert de Kiezing van 24 Mei, in welke wij aan 't Volk de volle waaiheid zegden over den Congo gelijk wij ze hier zeggen, wij zien het aan M. Woeste die eensklaps op de baan der Democratie geko men is en zoo hard loopt dat hij zijn beenen zou kunnen breken. Ge weet, Mijne Heeren, dat mijn werk en mijne zen- TAFEREELEN UIT DE ID TT I "V jE HST "W ERELD denkoten zijn; hij spreekt ook voor een nieuwe Statie te Sottegem, Geeraerdsbergen en Ninove; in Aalst zijn nu de groote Werken der Statiën maar het Statiegebouw is ook 50 jaar oud en veel te klein. n,uu5.K.., ~.v "—•-••• M. Woeste spreekt - >r schuilplaatsen te DcnoV«J sen doodgaan moeders die kermen en handen wrngen •ergrotftng eer Statiën van Sotleg-.Tj^n j schreien en knarsetanden bij t graf van inn.; ABONNEMENTSPRIJS ItOO Pr. voor de Stad;—8.50 Fr.'voor den Buiten; 6,80 nar al vmmde Inschrijvingen worden op alle tjjdstippon des Jaars genome® YAN AELST I)e eenvoudige menschen chicaneeren wel soms op die kostelijke scholen ze heeten die uitgaven loutere geld verspillingen. Zij hebben ongelijk Als de Landbouwers een stal bouwen, dan bouwen ze dit niet meer lijk vóór zestig, zeventig jaar maar ze schikken zich naar de nieuwere werkwijzen zij sparen gein kosten. Ljn ge zoudt eischen dat de scholen, waarin de arme kinderen een groot deel van hunne eerste jeugd verblijven, ir.et min zorg werden opgebouwd In onzen tijd leerden wij in de kamer van Muizens Yttenlje, zeggen de ouden wij woonden in leemen hui zen met strooien daken en lage schuifvensters wij aten roggebrood met spek. Dat alles was goed genoeg voor ons en wij waren er niet te slechter om Wie de geschiedenis leerde, weet welke vreeselijke ziek ten weleer het menschdom teisterden Cholera, typhus (Kikken, kropziekte, pest ontvolkten de steden en maai den dc dorpen ledig. Jaren, eeuwen vloden en niet merke lijk vermeerde Belgie's bevolking. Dc laatste vijf en zestig jaren verdubbelde 't getal bewoners van ons landeken. Het vermeerdert nog verba zend snel. Dit is te danken aan de vredige tijden ja, maar ook aan de verbetering onzer woningen, onzer voe ding, onzer kleeding, onzer verzorging aan het beter onierhouden der gezondheidsregels. En de Heer weet wat er nochtans te doen blijft onder dar opzicht Moeders, Vaders. Besturen, hebben nog veel te leeren I... Zoo kan ik u scholen noemen waar tachtig, honderd en eer kinderen, als vijgen in een kabas opeengeperst, in een smerige lucht, op onnoembare lessenaars gezeten, het onderwijs ontvangen. Die arme kleinen zijn uw kinderen de kinderen uwer broeders, uwer zusters de kinderen uwer arbeidsgezel- len In die ongezonde schoollokalen wordt hun harte bloed vergiftigd, hun gezondheid geknakthunne borst jes vernauwen, hunne ledematen, hun lichaampje mis- groeit. Denkt gij er ?.an In de naburige landen mogen slechts dertig, veertig kinderen in een klas opgenomen worden. Waarom is dat hier anders Zijn de Belgische kin deren min waard dan de Hollandsche, de Duitsche, de Fransche, de Engelsche? Behoeven zij min zorgen? Neen. niet waar Die overbevolkte klassen zijn broeinesten vaninfluenza, roode koorts, kinkhoest, besmettelijke keelziekten en luchtpijpontstekingen, pokken, oogziekten, kliergezwel len, enz. waaraan zooveel kinderen lijden, waarvan zoo- velen kwijnen, sterven Gaat u dat niet aan grijpt u dat niet in 't harte Kinderen, onschuldige kinderen die treuren, verslen- Ledeook voor een 'W: C ^pünTpreekt over Sta- j kinderen 1 Na lastige studiën werken zij, als gij, voor nongertoo- nen 2,80 fr. 3 fr. daags. Uw ideaal is het hunne Zij deeien uwe verzuchtingen. Zij steunen uw streven en schoon niemand het praat krijgt uw Volksvertegen woordiger een ruim deel van hun stemmen, als het kie zing is. Waarom niet luide geprotesteerd, allen gelijk, tegen zulke toestanden Waarom onze kinderen laten versmachten, laten kwij nen in stinkende schoollokalen Onze kinderen, onze hoop de toekomst eener reine, eener sterke Christen Democratie Loosangher. Hebben zij wel een menschenleven, onze arbeiders, arme wroeters die moeten zwoegen van 's morgends vroeg tot 's avonds iaat, om eene korst brood te verdienen, die hun nog altoos niet verzekerd is Als men het leven hoort vertellen van duizende en duizende Vlamingen, die alle dagen naar de hoofdstad trekken om er een weinig geld te winnen, dan moet men zeggen dat al de boetveer- digheden der strengste kloosterorden niets zijn in vergelij- 4 ure 20. Nog5 Socialisten, 1 Liberaal, 1 Katholieken 1 Democraat. De kinderen zijn de toekomst, de hoop der Democra tie... Van hunne opvoeding hangt het lot van 't land af, zijn bloei, zijn grootheid. Opdat het land sterk wez? in den worstelstrijd der Volkeren, zoo hevig, zoo onbarm hartig, moet het rekenen kunnen op een krachtige wer kersbevolking arbeiders sterk van geest en sterk van Treft het u nooit, in de groote steden, die vele bleeke, magere, armbloedige, ellendige kinderen die aanslepen uit de ongezonde, dompige stegen 't Zijn werkmans kinderen Slecht gekleed, slecht gevoed, ziekelijk, wel eens slordig, gaan zij naar de Volksscholen om er onder wezen te worden. Paleizen zijn die scholen in de groote steden en alwat, in de moderne tijden onder het opzicht van gezondheid, werd gevonden, wat het ook kosten mocht, is er be proefd. king met de ontberingen en martelingen dier vrome werklieden, de martelaars onzer beschaving Ja, Paus Leo heeft gelijk, als hij uitroept in zijne Ency cliek Rerum Novarum dat het groote deel onzer arbei ders zich bevindt in eenen staat van diepe en onver diende ellende, en dat ei moeten spoedige en doelmatige middelen aangewend worden oin die Volksellende te doen verdwijnen. Spoedig en doelmatig redmiddel 1 Wie zou durven zeg gen dat het dagelijkscli pensioentje van 8 centen en half aan onze oude arbeiders .loorConservatief Ministerie toegestaan, een spoedig en krachtig geneesmiddel is Dat eenig voorbeeld is voldoende om te bewijzen dat het V'dk genezing noch welvaart te hopen heeft van de Conservatieve Partijen, zij mogen zich katholiek noemen of liberaal in den grond der ziel is 't de Partij der Kapi talisten, der rijke menschen die 't Volk pluimen en ver drukken, die denken met M. Woeste dat, volgens de Goddelijke Voorzienigheid en om de rust in de wereld te behouden, er eene klas moet zijn van arme arbeiders, die gedeeltelijk leven van aalmoezen en liefdadigheid, die niet mogen vrij en onafhankelijk zijn, maar gehouden in een ondergeschikten stand, gehoorzaam en gedwee aan de bevelen der hoogere klas. Eene vrije en welvarende Volks klas, fiere en kloeke arbeiders ziedaar de nachtmerrie der Bewaarders. Daarom moet het Volk gehouden worden in onwetendheid en ellende de aalmoes, de politieke aalmoes is het groot regeerings-middel der Katholieke Bewaarders. Maar ons Volk, het Vlaamsche Volk zal zijne banden breken en 't onchristen juk der rijke Be-vaarders afschud den ons Vlaamsche Volk is godsdienstig en katholiek het wil van geen goddeloosheid of vrijdenkerij weten maar het eischt gansch zijn recht van arbeider en van burger brood voor zijn werk en zijn volle burger schap. Die dubbele verovering zal de triomf zijn en de kroon der XX« eeuw. in 1901. Priester DAENS. /t j DE MEERLAAN, aan de Groote UiiSu Kerl<> staat wederom te huren. Vroe ger, als rond de Groote Kerk een huis te huren stond, men vocht erom. Al de Eigendom men rond de Kerk zijn straf verminderd in waarde; dit komt door de Kerk van Mijlbeek, maar ook door het slecht gebruik van den grond achter de Groote Kerk men moest daar een Park gemaakt hebben, breede stra ten rond de Kerk, een schoone straat naar de Pontstraat, en een straat naar de Koopwaren-Statienu is alles fottu, door dien Gemeenteraad, die zijn oorsprong heeft in bet snoodslt en schandnjke kiesbedrog, waarover 2 Procu reur? Jcs Koaing3 moord en brand schreeuwden... Wie w vei reed, ,'retvi Elisa Impens, over 3 jaar verdwenen, en de arme Moe der, niet schielijk gestorven gelijk de Patriote schrijft, maar langzaam verteerd van angst en verdriet.. Volgens de Patriote nu schrijft is zij vermoord en op een ander Parochie begraven.. Als de Moordenaar dit alles hoort, als hij nu het lijden en de dood der Moeder verneemt, wat moet er omgaan in zijn hert Oe Katholieke Vlamingen hebben Dijnsdag' in de Kamer al wederom dê blijken ge had dat ze geteld worden als een O voor 't cijfer. Is 't hunne schuld niet I. BIJ DEN BAKKER. Op een Gemeente in Oost Vlaanderen, niet verre van de Stad Aalst. In de maand Augusti, Kermis-Zondag, geheel de week is gezorgd en gewerkt om de woningen proper en schoen te maken, van bin nen en van buiten, afborstelen, witten, verwen, kuischen, schuren, wasschen, plassen voor nieuwe kleedingstukken zorgen. Ach, indien in elk huis zulks kon geschieden er zou meer vrede en min ondeugd, meer geluk en mm on tevredenheid zijn. Kennis-Zondag, alles is gereed na den ar beid is het zoet rusten de hesp is gezoden, de taarten zijn gebakken de rijstpap staat gereed op de beste tallooren in de Dorpskerk, ook op haar beste, is buitengewoon veel Volk geweest en de Koster heeft op d'orgel gespeeld en heeft gezongen, extra-luisterlijk; na de Hoogmis wa ren de Herbergen proppende vol, van Paro chianen, om te klappen over tijd en weer, over velden en vruchten, terwijl de kleine passanten rond de Peerdekens, de Kramen en en de Ba rakken staan te loeren en te sjoexen, in afwach ting dat zij hun kermis centen ontvangen. Er is leven en blijdschap op de Parochie. Kermis-Zondag; 's middags, 't wordt zoo stil als op een Begijnhof, elk zit immers aan tafel, maar na-den noen gaat heter op af; 't is Schieting, reeds staan de vogels op de hooge wip ei komen veel vreemde Schutters en Muzieken. D Nabij de Plaats, in een net Huis met Poort woont bakker Natus, wijd en zijd bekend voor zijn goed kloek smakelijk brood en zijne lek kere mastellen, die nauwelijks op den breede ijzeren plaat uit den oven komen of ze zijn weg; Bakker Natus, thalven de 40 jaar, heeft gnede jaren beleefd, heeft neerstig gewerkt, niet verkwist, en, al is hij niet rijk, toch zit hij cr warm in het ruim huis, door hem bewoond zijn eigendom hij heelt eenige plekskes land aangekocht die hij verhuurthij kan koopen en komptant betalen zijn huis is proper ge meubeld ziet eens nevens zijn keuken die ruime eetplaats, de muren in Olieverl met en- cadrement, want het dorp heeft een Huisschil der die zijn Adademie heeft gedaan en die kunstgevoel heeft, men ziet het aan de uithang borden in de Gemeente en ook aan veel wonin gen een kas in akajou, waarop heilige Beelden onder glas en blinkende kandelaarsaan de muren vier schoone kaders men ziet hetEr is daar Reinheid, Orde, Welvaart en Geluk bij Bakker Natus. Vandaag is er overkomst, de Zuster van den Bakker met twee van hare kinderen, die reeds aan tafel zitten, met vier kinderen van den Bakker Marieken oud 22 jaar, Paulusken 15 jaar, die alle twee Vader helpen in de bak kerij, Lowieken die dees jaar zijn Eerste Com munie heelt gedaan en Angelo een lief kindje van 9 jaar. Nog twee klein passantjes liggen in hun wieg. In den kinderhof dier Familie is de dood twee bloemekes, pas ontloken, komen wegplukken. Allen zitten aan Tafel, het Eerste Communie kantje heeft den Vadrons en den Wees Gegroet gebeden voor het eten, luid op, Marieken heeft de goede rookende soep op tafel gebracht, en een stoel blijft ledig, de stoel van Vader. Martha, zoo vraagt de zuster van de al-L-prinnfi. Martha, waar is Monfreer? Bakkerinne, Martha, waar is Monfreer De Bakkerinne zweeg. Hij is toch niet ziek Oei neen, God zij gedankt, onze Vader is kloek en gezond. Is er iets Zeg het maar. Waarom komt hij niet eten I Matant, zoo praat het jongste kind, Vader zit op zijn Duivenkot. Threse, zoo zegt Martha, ge weet dat Natus een Duivenmelker is. -- Al zijn leven geweest, masseur, Vader- zaliger knokkelde er zoo dikwijls op, maar Moeder-zaliger sloeg het in de goede vouw, zeggende Och de jongen moet zich toch met iets amuseeren. Er is daar iets van, zei Martha. En die passie, die passie voor de duiven is nog uit hem niet Verre zij van daar, Masseur; ter contraire. Laat ons maar beginnen te eten Zonder den Bakker I hij weet toch dat ik hier ben Zekerlijk ge zijt, gel ijk altijd, hertelijk willekom en dezen achternoen zal hij met u en met ons allen uitgaan. Wil ik hem gaan roepen Neen, neen Geheel 't Leger van Leopol kan hem van zijn duivenkot niet halen. Hij moet hij toch eten Hij heeft al geëten Hier, voor ons 1 Wat streken zijn dat Hoort, masseur, ik moet het u toch zeg gen 't is vandaag vlieging, konkoers op., op. Op Bordö, riep 't Eerste Communiekantji Ja, ja, ge weet het beter dan wij allen; de wind is tegengegaan'; de duiven zijn ten achter en w'hebben den Bai-ker zijn eten moeten dra gen op zijn Duivenkot. En wanneer komt hij eraf Als de duiven binnen zijn, eerder nietik geloof dat zijn huis moest afbranden, en zijn duiven komen aan, hij zou nog blijven zitten In 't vuur I En zegt al niet min. Maar dat is een plaag, een pest Van welke den helft van ons Prochie aan gedaan is. W'hebben hier vroeger eenen Onder pastoor gehad nu is hij weg maar hij was zot naar de Duiven. Als't vlieging was, zijn Mis was rapper gedaan en hij trok zijn Sermoen zoo kort mogelijk. En zijnen Pastoor M. de Pastoor Wat kon tie brave man daaraan doen An> ders deed die Onderpastoor stipt zijnen dienst 't was een exempel Bij ons zijn ook veel Duivenmelkers Maar Voor het beste KASSE-P \PIER wendt u tot ons Bureel, waar alle soorten te bekomen zijn. Zoele rust, zielevreê Meer dan goud van waarde, Zoete rust, zielevreê 't Grootst geluk op aarde. P. D. zooverre gaan, masseur Op zulken buiten- gewonen dag als vandaag niet aan tafel ko men 1 Bij dit woord buitengewonen dag de Moeder ontroerde zienlijk, dit woord pakte haar, en hare dochter Maria sloeg de ooger. neer «Kom, kom, zei de Bakkerinne, al lachende, er zijn geen dooden of geen geblesseerden daarom mogen wij ons goed eten niet laten koud worden. Ge zult zien straks, als de duiven binnen zijn, ge zult een vreugd en een viktorie hooren.Maar ze wachten schrikkelijk lang, van daag buiten is 't een schoon spektakel langs alle kanten staan schildwachten naar de locht te kijken, in d'heete blakende zon, alsof er Goudstukken gingen uitvallen. Men begon dus te eten waar gezonde en brave kinderen aan tafel zijn wordt hartelijk eenvoudig gelachen en smakelijk geëten de Kinderen in de wereld zijn als de Bloemen in den hof en de Sterren in de hemelruimte. Aan tafel werd smakelijk geëten en geklapt gelijk het vliegen wou moest men juist aan teekenen wat aan een tafel gezegd wordt, men zou 'ne varia hebben van tak op tak, gelijk de Vogelkes springen. Na goed geëten te hebben,werden de Kinde ren ongeduldig en moesten naar buiten om te spelen. Dan viel de samenspraak wederom op de Duivenmelkers. Dat moet verdrietig zijn, in 't huis van een Duivenmelker, zei de zuster van den Bakker. Och, Threse, Threse was haren naam, die duivenmelkerij heef zijn goed in en zijn slecht, maar wat blijven de duiven vandaag lang weg. 't is buitengewoon ik zeg heeft zijn goed in en zijn slecht. Een Duivenmelker... Oei, wat is datThrese, Maria, uit den weg! Ze zullen bij den Bakker moeten zijn. (De bo ventrap kwam in de eetkamer uit). Mieken. schuif de tafel wat op zij Wat is dat toch van daag. ('t Vervolgt).

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Land van Aelst | 1908 | | pagina 1