w HOUILLEKOLEN Bier van Munich Octave Vandenbosch Later Nieuws a BOO fr. premie Gare a la fraude Gasfabriek van Aalst öfi WAARHEID Louis üE SCHRYVER Likeur van Ür Roland A. Van Herreweghe REVALENTA du Barry, vaa Londen 8REUKEN. JOUVENCINi METALEN Zaadhandel Gasfabriek van Aalst V01ES UR1NAIRES-REINS- VESSI MEN VRAAGT goede kleermakers. Zich te wenden des woensdags in de Koophan delstraat n° 9. 's morgens tot 11 uren, te Aalst. Donderdag tusschen 4 en 5 ure. De Koning zal blij zijn, hij zat gejaagd woensdag was er een stemming geweest tegen zijn gedacht aan stonds kwam hij afgeottomobield van Ciergnon, en deed donderdag 'te Brussel twee malen zijn Ministers bijeenkomen, ik zou er mijn kat van spreken maar de Keizers en Koningen dienen, 't zijn lastige en droeve posten. Donderdag dus de stemmin- geweest eerst over de Wet in Congo 83 JA 55 NEEN en 9 onthoudingen. Dan de aanhechting 83 ja, 54 neen en 9 ont houdingen. Dan geheel den pcrbliksem, in accunulatie 90 ja, 48 ne- n en 7 onthoudingen. Veel Katholieken hebben gestemd tegen hun gedacht, voor Koning en Ministerie 9 katholie ken waren afwezig; drij Socialisten afwezig Van «is Velde in den Congo, Terwagne en Schinler, ziek ziehier de namen in de beslissende stem ming MM. Van Brussel, Van Cauwenbergh, Van Cleempulte, VanderBruggcn, Vander Linden, Van Merrie, Van Reetli. Vcrhacgen#Verheyen, Verstel len, Visart de Bocanné, Woeste. Wauwermans, Beernaert, Begerem, Borbnux, Braun. Bruyninx. Busschaert, Carton de Wiart. Carlujvols, Olaort, Cousot, Dallemagne, Davignon, l»c Becker Kemy. do Broqueville, De Cocp, de Coster, de Ghellinck d' Elsegom, De Groote, De Lalieux, Dc Lanlsheere, A. Dclbeke. J. Delbekc, dc Limburg Stirum. V. Delporie, Dclvauv, Dcsmaisieres, de Winter. Dron, du imsdu Warnalfe, Duquesno, Franck, Gendebien, Gilles de Felicity, Gravis, Hamman, Harmignie, Helleputte, Ilellinckx, nenderickx, Hejnen, Hoyois, Hubert, Huyshauwer, Huysmans, Hymans, Lefeb- vro, Lepnigo, Lovie, Liebaert, Mabille, Maonhoul, Melot, Monville, Nerincx, Palmers, l'il, I'irmez. Pitsaer, Polei, Ponillet, Racmdonck, Renkin, Rey- naert, Schollaert, Suoy, Slandaert, Slrubbe, Tlneii pont, Tonnelicr en Cooreman, Hebben neen gestemd MM. Troclct, Vande Venne, Van Langendonck, Van Mai'eke, Wantm'B, Allai'd, Ansccle, A.ou, Au- gusteyns, Berloz, nertrand, nrenez, nuissel, Caelu- waerl, Capetle, Cavrol, Claes, Colfs, Dacns, Deliune Delbastce, A. Delporlc, Demblon, Denis, Deslree, D' Hauwer, Dounay. Fcron, Flóchal, Fossion, Fur- nemont, Hamhui-sin. uambursin.Horlail. Hubin, Jan- son, Jourez, Lambillotlc, Limonnicr, Leonard, Lo- rand, Malempx-é. Mansait, Maroille, Moysmans, Neujean, Neven, Nolf, 0>.erayt Pepin, L. Pirard, Rens, Royer, Smeels en Tbooris. Hebben zich onthouden Men vraagt voor geheel Belgenland, voor 't Noorden van Frankrijk en voor Holland, een ernstige en vlijtige vertegenwoordiger, hebbende voor klienteel, hotels, koffiehuizen, voor het echte bier van Munich te leveren, Bruinen of t-UOOT Blonden. In vaten of in flesschen. Men schrijve aanbieding met getuigschriftF. R. O. Agence Rossel, Brussel. HaRINGROOKERIJ GROOT KLEIN MOLENSTRAAT, 54, AALST. Handel in gedroogden en geweekten stokvisch, pekelharing schelvisch, kaas en fruit; alle? ko mende uit de beste firma's van Holland, Enge land, Frankrijk en Noorwegen. Gewaarborgd Billijke prijzen. Onmogelijke concurrentie MEUBELS FABRIEK VAN SCHOONE stoel-rkassen, lateis, enz., alle kcnkengerici i: huui, temstcn, bouten lepels, enz. Alle slach van houtwerk eD draalwerk. In een woord, alles wa Schrijnwerkerij dc Meubelmakerij aangaat Scholliert-De tiheest KORTE ZOUSTRAAT 4, AALST Kechterlijk Vervolg, I Voor alle Processen, Erfenissen, Petitiën, Mi- I litiezaker. en alle moeilijkheden wordt KOSTE- i LOOS RAAD gegeven bij j E. HONt.ET, Ketelplein, 1, te Gent, j Inlaudsche Rouillekoleu. (dicht bij het Paleis van justicie) j Open alle werkdagen van 8 1/2 tot 11 en van j rvt /NI I 2 tot 4 uren. 's Zondags van 9 tot 11 uren. 1 kJQ I 6F0CJ MEN VRAAGT KATTESTRAAT, Nr 20, AALST. fiene goede Keukenmeid, Téiéfoon n» 53. 1 r, Al wat den kolenhandel betreft, per schepen, i?70rït n 2ich te bevragen bij M Maurice De wagons, of ten huize besteld, en op verzoek bij Wol'i nns Albert laan, Aalst. j u afgewogen, aan den prijs van den dag en vol- i gens samenstelling, alles voor zijn geld. Brikket- Te huren of le koOD S ten voor brouwerij, serren gewasschen noten voor stoven, tortue, godin, amerikaansche, cadé. Eeneschoone en groote Estaminet, te Aalst, enz. enz. De beste gezuiverde gascoke, voortsko- aan de Groote Markt, genaamd Café Remy mende van inlandsche kolen, een derde voordee- Voor de inlichtingen zich te wenden bij de liger dan van vreemde kolen, aan 1.20 fr. den eigenares dame De Coninck-De Windt, Nieuw- Hectoliter of 3 fr. de ICO kilos. Eerste klas van straat, t/S. j gewasschen smidskolen. AI mijne koopwaren liggen niet in opene lucht, AALST en OMLIGGENDE, maar wel in overdekte hangars. Koopt uw SCHOENEN bij C. Mallego, roote Markt 19, AALST, daar vindt gij debeste en bestk topste der Stad; alle Models en alle Soor- ten, bij?, ndere prijs voor Voortverkoopers, men a||e Reparatje. Den Turk zijnen Minister van Oorlog is subiet gestorven. De Burgemeester van Brussel-Schaarbeek is ziek en wordt vervangen door M. Bertrand, de Volksvertegenwoordiger-Socialist. DE SARUIS is verboden voor alle Werken van den IJzeren-weg. AALST De Graanmijt hoorde toe aan Camille Van Mol, Gioenslragt in den i scht van zaterdag en i -rdag, tusscnen 12 en J .i;-?, zijn ze de menschen' opkloppen, doch er was geen '.iss'-ucn aan ze stónd er t dagen er was 2 dagw.'i.d Oogst in, te rekenen 20 zakken; niets is verzekerd. NOG AALST. Zondag, tusschen 9 en 10 ure, is kapot geslagen d'herbeig Jan De Man, Groo- ten Bollewcg, door 3 wilje kerels alles kapot, spiegel, tafel, stoelen, de lampe Beige uit die al brandende op den grond lag, pinten, 't versijp af, ruiten uit, 't was een geheel destruktie ge heel de Gebuurte liep naar de Policie maar de Policie was op Diies-Kerinis eindelijk zijn de agenten De Con nek en De Wael de stekelverkes komen meedoen, niet behulp der Geburen. T'AUDLGEM tusschen Aalst en Dender- monde, is d'ander we k maandag 'ne poeljenier van Moorsel overreden, met karreken en peeid; 'tpeerd was vermorzeld ei kiekens en duiven vlogen weg de Poeljenier was leelijk wreed ge stéld en ligt in 't I lospitaai van Dendermonde vrijdag was de Vrouw er naartoe ze woont op 't Kruisabeel de roep liep dat de man dood was. Dit ongeluk is gebeurd aan een onbewaakte doorweg, zonder eenige bewaking. De Stemming van donderdag maakt de Menschen droef en kn aad het is de schuld der flauwhartige Katholieke Kiezers hadden ze nog geen lessen genoeg met dc Forten en de Koolmijnen Koning Leopold heeft zijnen Kongo en is naar zijn Kasteel van Ciergnon. Onze Vriend Boone, Eere-Voorzitten van 'l Muziek, blijft zeer ziek zijn Hor\o g.cir.akerij gaat voort onder zijn oogen, door\ cm zeer ervaren Horlogicmaker. S De KANT ATE voor j 3 Sept. gaat niet voort rede onbekend doch er zal een KOO KZANG inlgevueid wordenvoor KinderVrouwen- en Mansstemmen; die er willen deel aan nemen, zijn vriendelijk aan zocht Vrijdag 7.8Oogst te 8ure in 't Lokaal. Werkstaking is ontstaan in Aalst ter Vellekesfabriekde 40 Vellen- aftrekkers zijn niet kunnen voor.'werken aan 6 ei r.tremen min per uurDe zaak komt morgen voor de Vakverecnigingen. Opeubare Verkooping De Noiaris BRECKPOT, te Aalst, zal open baarlijk verkoopen Een WINKELHUIS met Hof, te Aalst, in de Korte Zoutstraat, groot 4 aren 60 centiaren. ZITDAGEN VerWijfMaa"t,aK 24 Augusti 1908. Telkens om 3 uren namiddag, ter Estaminet Café de TAlliance bij M. Leopold Boin, te Aalst, GrooteïMarkt. I fcr KOK.P I i Groot en klein MELKSCHAAP, bij Hunion Louis, Langestraat, Aalst-Mijlbeke, nabij de Grot. - HOPSEIZOEN De Coke voor het droogen der Hop en alle andere gebruiken, is verkrijgbaar in de Gasfa briek van Aalst, tegen den prijs 0,95 fr. per hc-ktolieter, gewoonlijk genoemd dobbelen liter. Dit ter hand te koop Eene Ilerberg-Hofstede, wel gekalandeerd en goed gelegen, Aalst Atijlbeek, Langestraat 115. Zich te bevragen bij den Eigenaar-Bewoner Frans Arys. Ren Schepershond te koop. Zich te bevragen in ons Bureel. Koopt en verkoopt Goede BREIMACHIENEN, zoo goed als nieuw, grof en fijn. om voeten en beenen te maken Bijzonder huis voor manskousen (Cardée) bij zonder voor marktkramers, aan zeer lage prijzen, Aug. Marcel, St Jansstraat, i. Aalst. i0 fr. per maand cn solde wordt gegeven aar» al de Vrijwilligers met Premie, bij ippotyle Verbeeren, Zoursiaatpoort, N° 49. AALST. te verlaten, of zonder waarborg te storten. Men schrijve onmiddelijk aan Algemeen Agentschap van Verzekeringen Meuleschettestraat 34. AALST. Men vraagt voor een Burgershuis eene dienstmeid van on geveer 17 jaar. Onnoodig de keuken te kennen of zich aan te bieden zonder goede getuigschrif ten. S4 Viucenlius-Colleg^ SOIGNIES. Zeer goede ligging bij den buiten. Oude Hu- maniteiten, Professioneele- en Landbouwleer- gangen. Voorbereidende klasse met bijzondere leergang van Fransche taal voor Vlaantsche Studenten. Refuse les soi-disant Remèdes du Curé de Boussoit ne portant pas la marque Déposée C. W. et le nom de Pelerin pharmacien sur Tétiquette et ne portant pas le nom de Remède familier du Curé de Boussoit. Cet gellée resineuse guérit les Rhumes rebellesl'Asthme et la Plhysie, tout en stimulant Tappetit. Prix 3 fr. Dépöt k Alost Demandez Remède familier du Curé de Boussoit. Uitvoering vau alle werken welke het vak bedraagt. Door de ervaring van behendige gas ten die hunnen stiel ten volle meester zijn, kan er voldoening gegeven worden aan al de klaok- ten rechtstreeks aan den Bestuurder overhandigd ilt gij schoone,goede en rijke MEU BE LEN koopen per occassie, wend u bij Ferdiuand uESMET, eonig huis gevestigd Molendries 10, Aalst Daar kunt gij bekomen Slaapkamers in acajour notelaar, colisse en audere ronde tafels, kleer en 'ijnwaadkassen, secreirairs, coffre forts, saiongarni turen, bufetten, etagêres, suspensions, tafelt geuri dons met marmeren bladen, tapijten en carpetten, enz Al mijne meubels bevinden in zeer goed. n staa en komen voort uit al de publieke en rijksto verkoo pingen. Gematige prijzen, spoedige bediening. Op verzoek begeet ik mij ten huize. Let wel op N0 10 Rpn I^llpr Nieuwe en belangrijke auci vermindering van prijs 50 liters, compleet, fr. 5,00 v»» jvp.noN ,,0° 100 liters, compleet, fr. 6,50 1.25 Nieuwe geweldige verbranders. Toesteller voor verwarming en verlichting met de gaz en d'ELECTtucrmT. 20, boulevard du Hainaul, 20, BRUXELLES Wanneer de pelleljes op het hoofd overvloedig zijn. is hel uitvallen der haren te vreezen. Gebruikt algauw, algauw de olie Dalmine, indien gij ie wilt behouden. Door da gebruik houdt het vallen der haren op, en de kaalste hoofden bedekken zich mei een licht dons dat 'uitvalt, opnieuw groeit en eindelijk een rijke haardos wordt. Fr. 2.60 da fltach, mat aan klein boekdoel dat over de lezondheldezar- gen vin bet haar handelt. Verkoop in 't groot 194, Post- straat, Brussel. j E ivuüi* Eene partij BOUWGROND op den Gentschen- steenweg, te Aalst. Zich le bevragen zelfde straat, N' 17. I'p Iiim-hi, in de nabijheid van Ninove, een schoon Woonhuis met schuur en stalling, en land voor kleine boerderij. In gebruiktreding einde October. Te bevragen ten Bureele van dit blad. I he General Assurance V Ltd Gesticht In 1885 met 25.000,000 [ranken, het Levenering tCgen Brand' Ongevallen en op Leent geld voor het opboun van Huizen. AGENTEN GEVRAAGD, bchrijven Abonn1 2381, Tweebruggenstraat, 9, Gent, Personen, man of vrouw, over wat vrijen tijd beschikkende, Rprir>ht aan Hp HnnnlanlAP® I kunnen zich in iedere Ge;neente eene schoone «Cl ll/Ul ddu uc nupjjldlliers l bijwinst verschaffen, zonder hun gewoon werk LJ/-»r>CCI-7/-\CM tftno I r HUIS V.-\N VERTROUWEN (gesticht in 1872). voorheen Lange Zoutstraat, 23, nu MOLENSTRAAT36, AALST, heeft de eer het geacht Publiek te berichten dat er bij hem voortdurend in magazijn is een groot assortiment van SCHOENEN en BOTT1ENEN, in alle slach voor mans, vrouwen en kinderen. Al deze artikels zijn van eigen fabrikaat, door zeer bekwame werklieden en met koopwaar van allereerste hoedanigheid gemaakt. Gezien de geringheid zijner prijzen en de zor gen waarmede hij de hem toevertrouwde bestel lingen uitvoert, durft hij verhopen de gnnst van eenieder te blijven genieten. De schoenen op maal zijn aan denzelfden prijs als deze in magazijn. Hij roept vooral uwe aandacht op zijnen bijzon- deren keus in Vrouw- en Kinderschoenen. N. B. Men vraagt bekwame gasten. Onnoodig zich aan te bieden zonder wel zijn stuk te kunnen maken. I Zeuuwlij LIJDT NIET MEER, ZOEKT NIET MEER, MAAR GENEEST U door het die zijne proeven heeft gedaan. Een groot getal getuigschriften zijn ter beschikking van de zieken en de ongeloovigen. Wonderbare uitwerksels met de eerste flesch en genezing in weinigen tijd. PRIJS 5 FRANKEN (50 centiemen meer voor het verzenden). Algemeen Depót LU1KSCHE AP O THEEK, St Barthélemy plaats, te Luik. Depót te Aalst M. DE VALKENEER, Apotheker, Esplanadeplein, Aalst. Doofheid bestaat n'et meer Geruchten en oorloopingen. Ontel bare genezingen door de werking van de onzie.nbare Audiphone. De ontdekking van de onzienbare Audiphone voor het genezen van geruchten en gedruisch in de ooren die in Frank rijk en in alle andere lan den zooveel gerucht heeft gemaakt, is meesterlijk bescliieven in La Méde- cine des Sens, en de nieuwe geïllustreerde uitgaaf die komt te ver schijnen, moet in iedermans handen zijn. Onder de merkwaardige artikels, uitgegeven door dit blad, bemerkt men bijzonderDe studie over het gehoor en hare zintuigen, de oorsprong van de onzienbare Audiphone, de manier om hem te bezigen, zijne genezende werking in de ziekten van het gehoor. Hoe men doof wordt, de onmisbare betrekken tusschen de keel, de neus en de ooren de menig vuldige oorzaken der doofheid enz. Eene wetenschappelijke ontleding geeft de juiste uitl.-g over de werking van het zintuig. Waaruit voortkomen het gedruisch en de oor loopingen. Ten laatste onder den titelTribuun der Ge nezingen, eene menigte van wonderbare bemer kingen, trillende vertellingen, uitgenomen uit de merkwaardigste genezingen, aangaande de doof heid en het loopen der ooren. Ten einde de weldaden van de onzienbare Audiphone ruchtbaar te maken en de behande lingeii van het Gesticht der Doofheid. Eene kostelooze uitdeellng van het blad La Médecine des Sens heeft alle dagen plaats. De ezers die het nog niet ontvangen hebben, warden verzocht te schrijven aan den Bestuuider van hèt Gestichtder Doofheid, 19, rue de la Pépiniöre, te Parijs. Het blad zal hun aanstonds kosteloos verzonden worden. Raadplegingen, alle dagen van 10 tot 12 uren en van 3 tot 5 uren. brengt ter kennis aan het geëerd publiek, dat het welgekende Meubeimagazijn, bestaande nteer dan 20 jaren in de Korte Zoutstraat, thans werd overgebracht naar de Kerkstraat, N' 10, (tegen de Groote Markt). Het magazijn zal geopend worden tegen 1 Ja nuari 1908, en zal voorzien zijn van alle nieuwe modellen van Meubels. Ook te verkrijgen Snij werk, Draaiwerk, Temsten, oude Keppens, aan zeer voordeelige prijzen. Verkoop in 't groot aan de voortverkoopers. 6EZONDHEIO AAN ALLEN, zonder dotr de lakker* Uittreksel van tenen brief van M. DtDÊ, scheikundige Hetgeen mi] bet meeet verwondert, ie baren weldoen- i dan invloed op de verterinseorKanen, hare volledige en ipoedige vereenzelviging met bet menichelijk lichaam; van wel te voeden en den eetlust te verwekken, en vooral van het bloed te zuiveren en te verjongen. Hetgeen er i vooral eene goddelijke weldaad van maakt, ii ver- mogen de melk der mem»tere te vermeerderen en te ver beteren. Al de drogerijen der wereld worden overtnoAeo door de geneeekundige aigenzekappen der RmsltmU. Toor de gtnexenden, is 't het voedsel bij uiimundlMld, de onmisbare spijs om de krachten ie herstellen. ZeeUg jaren onveranderlijke bijval. Het ia ook bal baste inaëeiil om de kinderen op te brengen, die bet met saabak nemen wanneer alle andar voedsel hen doet walgen. Ia dooien1/4 kil-, t fr. BO, ift UI., 4 fr. BO, i Ui., 7 fr. 75. Opaending franco tegen poet mandaat aaa I. TIMMERMANS, 1, Rouppe-straat, Braaeei; Mj afe faada apothekers en kruideniers. AALST Callcbaut apotheker Mei rsch.tu apotheker A. Deiliaize Cw; Temmerman. LOKEREN. W,-utters, apotheker. Tfc KOOP Eene KAR, bij M. J. BORREMAN, Hofstade, bij AALST. In 10 dagen, ZONDER BAND, zonder pijn, VOLKOMEN genezing der BREUK, (hernie), der zskadc-rbreuk (varico» cèle), of der wa- reuk (hydrocele), door DOK TOR V. BASTIN, van FONTAINE L'EVKQUE. Op lieden 8810 volkomen jrenczingcu. Op dit getal ziju er 8496 porsoueu, die vragen, uit ascltliovondltoid, dat liunuc uanten gekend worden tor aanbeveling. Dio 8496 personen stelleu zich gaarne ter be schikking voor allo inlichtingea ten bate van degenen, wie hunne volkomeD gonezing kan aan belangen- De anderen bobben eene volstrekte ge heimhouding gevraagd Talrijke kamlidateu werden aanveerd voor uo spoorwegen en het leger, na genezen tc zijn geworden van eene breuk, van ceuo zakaderbrouk of waterbreuk. Volgens de gevallen is de prija vau 75 tot ■250 frank, BETAALBAAR NA VOLLEDIGE GENEZING op kwytscurift en SüHLRIFTELIJKF WAARBORG VOOR HET LEVEN. Hij is ook de eenigste die zich UITSLU1TELUK MÉT DE SPECIALITEIT DER BREUKEN be zighoudt. Dit is zoor belangrijk omdat Doctor Bastin niet anders behandeld dan de genezing van de Breuken, hebben de geopereerden nooit geen z weer (abcès) na de operatie, om deze reden zijn zij snel en goed genezen. Dr Bastin zal afwezig zijn van i5 tot 3o Oogst. Dronkenschap bestaat niet meer. Een monster van het merk waardige Coza poeder wordt - gratis toegezonden. Kan ingegeven worden in Koffie, Thee, Melk, Likeur, Absint. Bier, Water of in het voedsel, z onder dat het noodig is, dat de dronkaard er iets van af weet. Het COZA POEDER bezit da wonderbare eigenschap om tegenzin tot het drinken van sterken ;drank Ibier, wjjn, absint enz.) by den dronkaard op te wekken HetjCOZA POEDER wetkt zoo onopgemerkt en zeker, dat de echtgeuoote, de zustcrofde dochter van-den vert slaafde het hem toe kan dienen, zonder zyo medeweten, en zonder dat het noodig is, dat de patient ooit behoeft t» weten waaraan hjj zjjne redding tc danken heeft. Het COZA POEDER heeft het huiseljjk geluk van duizenden gezinnen hoisteld, duizenden persoi nen van schaamte eu oneer gered, cn deze personen tot levenslustige en nuttige leden der maatschappij herschapen het heeft menig jong persoon op den rechten weg terug gebracht en gelukkig gemaakt eu het leven van talloozen met menig jaar verlengd. Hot Instituut, waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt, zendt gratis aan hen, die daartoe aanvraag doen, een boek met dankbetuigingen en wn monster. Hot poeder wordt gewaarborgd volt k enen onschadelijk te zjjn. Correspondentie in alle 1 len der wereld. Het echte Coza poeder is verkrijgbaar in alle [totheken en in liet volgend dopót te Aalst Apotheek De Valkeneer, Esplanadeplein Onze depóthouder reikt het attestenboek gratis uil aan hen, die er aanvraag voor doen, maar geeft /ven gratis proeven. Oin deze te bekomen, wendt U rechtstreeks naar Londen. CUZA INSTITUUT G2, Chancery Lane, - Londen 72, Engeland, w acht U voor namaaksels. Het Coza Poeder is het eenige afdoende middeï legen dronkenschap. IK KOOP. Bij Benoit Van Kerkhove, Ajuinstraat, Aalst Twee ronde Tafels, twee ander Tafels, Herbert gierstafels, twee Toogen, waaronder een jne- marmeren blad, twee Naaimachienen, 7 Wasch, machienen, een Bank, een Stoof, een Lessenaar een Luster enz. eqz. tiet liefste aangezicht verliest bevalligheid waaneer het ontsierd wordt door puistjes, rooit vlekken, sproeien, barstjes, kleven...Deze onvolmaaktheden verdwijnen na eeaes nacht en mxksa plaata voor een zuivere, frizicho tn zachte huid, door het gnhruHt dw *MP- treffelijke en van tv DALHIN Zij tooaonlfeerï* voordoactee?&U van aangericht ea hatdea, an hst blanketsel vaatWcvert. Ben vtev!op de UtUettaiei t*ex .-V otapnsUi en e I fr. de «B l fr. SO de hesah. v«s-ko*g tn 't fci vwtegrawoordii.o,- na R- 'wsjtw.y, I detrssi, Rnuvt»i. AUGUST VERSTRAETE Klein Gewat, GENT. Zink der beste merken. Zink Vieille Montagne. Looden Buizen, op alle dikten en groot, ten. Tin in blden en tinnen Buizen. BIJZONDERHEID VAN POMPEN. Artikelen voor Loodgieters en Blikslagers. Rood en geel Koper. Inkoop en verwisseling van - OUDE METALEN - Vraagt prijzen en voorwaarden. TELEFOON 1137. Hipp. Van Stalle-Blondin opvolger Louis RUYSSINCK-BLONDIN 12, NAZARETHSTRAAT, AALST Handel in alle soorten van Gras-, Hof- en Veld- zaden, alsook Bloemzaden en als bijzonderheid alom vermaard Aalstersch Bloemkoolzaad. Hiiudel in lulaudsche DROGE KOLEN, eerste kwaliteit. Geen gruis, zuivere grove Galjetten. VERZEKERD GEWICHT. 29 fr. per 1000 kilos. 1,45 fr. per 5o kilos, ten huize besteld. Vriendelijk verzoek de orders rechtstreeks in hot Gasgesticht te willen bestellen. Verkoop op den koer van de Fabriek van af 5o kilogr. Gezuiverde GAZ-COKE aan 1,20 per hektoliterjof 3,00 franken per loo kilos naar keuze van den kooper. cyr»l« t ONFEI VOLKOM I Oepot Apotii. VERGAUWEN, 160, AnspasMun, Brussel j Yersonden legen poslmandaal »f

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Land van Aelst | 1908 | | pagina 3