Markten Partijbelangen .LED E Priester Daens Binnenland »e Thermogene-fcxar/S! Zondag/rust INTERNATIONALE; 'T-. :.ooF De doodrijders Buitenland 'Aalst Maauüag Aalst EJijitsöag Altist tüocnsüag een jongeling ~Y!THToïïl™~~~ AALST. Lokaal St Jorisstraat. VAKVEREENIGING Heden Zondag, om 10 ure voormiddag, verga- dering voor het Bestuur. HOOFD C0M1TEIT. Heden Zondag, om 3 ure, belangrijke Verga- i dering. Belangrijk dagorde. Elk weze op post SPAARMAA rSCHAPPlJ. ZonJag 11 October, van 4 lot 5 namiddag, j maandelijksche storting, op boet van 5 centiemen. Nieuwe leden worden aanvaard. ^prekcrskond Zondag 18 October, op klokslag 9 1/2 ure, be langrijke vergadering. Dagorde Herziening der standregelen. Be spreking der Hopkwestie. Inleiding eener Meeting. Wie achterwege blijft kan de kiesstrijd in fcBra- bant niet meemaken. Strijdmakkers op post. j Op ZONDAG 18 OCTOBER wordt te LEDE de Vlag der Christen Democraten ingehuldigd. Het Muziek van Aalst zal het Feest opluisteren en tevens een plicht van dankbaarheid vervullen aan de Vrienden van Lede. Ook wordt een oproep gedaan tot al de Vrien den en Partijgenoten om deel te nemen aan dit Feest. Men zal vergaderen om 2 uren, zeer stipt, in 't Lokaal, om te vertrekken inet den trein van half 3 Voor het Gedenkteeken GJJSEGEM Omdat wij hooren dat hei£% Komiteit van 13 Sept. nog iets te kort komt, na 'l zingen van een Lied jl,oo AALST Omdat Camille een rondeken ge geven heeft 0,42 Een Antwerpenaer in omreis langs Aalst hoort dat er nog 75 fr. te kort is en geeft 5,oo Dit tekort is gezuiverd als de 7oo overblij vende Postkaarten van 't Gedenkteeken verkocht geraken ze zijn te bekomen franco aan lo c. goede winst voor den Uitverkoop. Laffe aanranding. M Theophiel Staes, nabij de static van Den derleeuw, die verleden week naar Anht k-.am per velo, niet goed den weg wetende, vroeg hij den Weg aan 2 onbekenden (rond 7 uren). Hij trakteerde hen en de gasten deden het ook. Bui ten gekomen, luj is eenige stappen ver of twee kerels geven hem elk 'ne slag dat de cngelukkige neerviel. Men ontstool hem zijn velo, zijn zak- uurwerk en ccnc som van 25 fr. die hij op z<k hadt. L aar het donker was en het slachtoffer geen '.en minste signalement kon geven, is men er nog niet ingelukt de dieven te vangen. rgen, keelziekten en alle rliumatismen geneest 1,5o fr. in alle apotheken. Door een wielrijder overreden. Vrouw Thcresiü'Hauwe. F3 jaar, is zaterdag avond op hel Dok, te Gent, door een onbeken den wielrijder omvergeworpen cn werd boven het linkeroog gekw etst. Ild besteJ£Flesschcnb'er Beck, Munich Gcuzen-Lambic en vooral Engelsch Bier, word verkocht bij Emile Van der Peirc, Idalicstraat 18 te Biussel. ..Kind door een tram vermorzeld. Zondag rond 11 ure, ging een kind met zij: mo.-der langs de Bu luu'slraat te Gent. Eer kiaps ziet de kleine Philemon Remoiy langs den and.icu kar.t van 't straat zijn Vader en loopt ir naartoe. Doch de kleinen had den tram niet zien afkomen en werd door den tiam verpletterd. De dood was oogenbliktcelijk. AALST. BURGERLIJKEN STANI'. Geboorten Mannelijk 7 Vrouwelijk; 10 17 HUWELIJKEN. J. Roelandt, fabr, met M. Meganck, z.b. J. Van Malderen, kieerra. met C. I)e Backer, kleerm. L. Dicrickx, vuurst, met A. Van Droogenbroeck, tw. F. Coe.sens. bed niet M. Hoffman, z.b B Pauwels, tabakb. met M. Verleyscn, tw. - I,. De Clercq, hoven, met M. Van Ransbeeck, naaist. O VERLIJDENS. P. Van der Eist w' De Loose, z.b. 68j. Walstr.— A. Van der Biest w* Van der Haegen. z.b. 74j. St Job. J. Van Kerckbove, broodb. 37 j. Brus selschestr. 3 kinderen onder de 7 jaren. APOTHEKEKSBOA1) ZONDAG 11 OCTOBER zal de dienstdoende Apotheek VAN CAELENBERG, Leopoldstraat, alleen openblijven te beginnen van 12 uren 's middags. De Burgemeester van Londerzecl ge lood Dijiisdag namiddag, rond 1 uur, gebeulde aan den barrcol, tuasoben <lc statiën van Loffderzecl- Oost en LonderZ'.-el-Wcst, een schrikkelijk onge luk. M. Doktor Var. Assche, Burgemeester der Gemeente, r<cd in rijtuig over de spoorbaan, teen opeens een (rein in volle snelheid kwam aangesioomd. Het gespan werd letterlijk wegge vaagd. Het rijtuig werd i:i splinters geslagen c de geneesheer cn zijri koetsier op de riggels g< worpen. Een deel van den trei 1 reed ovei het lichaam van M. Van Assche, dat vreeselijk 1 ininki werd, de dood was ogenblikkelijk dc koetsier werd een been afgereden. Piauos Pleyel. Pianos ste Smet BRUSSEL, 99, Rue Royale, BRUSSEL. Pnciif ip De Provinciale Directeur van l'Epargnc Nationale - naarn- Iooze maatsch. van verzekering tegen Landbouw- ongelukken, vraagt ernstige agenten. Buitenge wone voordeelige voorwaarden. Men wende zich tot Villa Christina, Mortsel (Antwerpen). Naamlooze Antwerpsche Maatschappij van voedsel voor Paarden en Vee, vraagt ernstige en vlijtige agenl, zich goed voorstellende getuigschriften Men schrijve L M. 30, Office Publieité, Bruxelles. tevensvei zekering. Deftige en werkzame Hoofdagenten voor Aaist en omliggende worden gevraagd voor goede Volksverzekerings-Maatschappij van Antwerpen. Onmiddelijk schrijven B. D. L., Bureel van dit Biad. MEN VRAAGT Algemeeue Agent voor groote Verzekeringsmaatschappij, Brand, Leven, Ongelukken en Automotischc brandspui ten 300 fr. per maand, voorwaarden door overkomstvoordeelige commission. Bedrijf van groole toekomst en goede winstgeving Niet noo- dig werk te verlaten, Schrijven Z. Postbus 305, Antwerpen. L: Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente Kapitaal fr. 2,000,000 vraagt Hoofd-Agent voor Aalst en Omstreken, voor de afdeeling VOLKSVERZEKERING salaris en provisie. Brieven aan het Kantoor te ANTWERPEN, Statieplein, 9. iuis te huresi Nazarethstraat, Nr 22. Voor de conditiën zich te bevragen bij den lieer Charles Schuernians. Men vraagl EERLIJK MEISJE, voor iweede Mei'!, om in huishouden Ie helpen en kunnende wat naaien of mazen. Loon 15 franken. Zich te bevragen ten burecle dezer. Eene KAR, bij M J. BORREMAN, te Hofstade, bij AALST. DOOFHEID BESTAAT NIET MEER Leest het belangrijk artikel dat heden ver, schijnt op de derde bladzijdet van ons blad. TREINONGEVAL. Een bediende der statie van Mcirelbcke, Jozef Dufray, ging de spoten over, wanneer hij eens klaps door een trein getroffen weid d e maneu- vreerde. De twee. bcenen werden letterlijk afge sneden, aan het hooid bekwam hij eene erge w;>nde. De toestand van het slachtoffer is hope loos hij 'S 25 jaar oud en vader van een kind. Proeft le PETIT BEURRE PAREIN van Antwerpen. 't Wordt verschrikkelijk op dc steenwegen links de Tram, rechts de Velos en Motto's en thalven de Ottomobielen die afkemen als razige duivels. En 't een ongeluk verwacht het ander niet. Nu wederom te LAKEN d'ander week zater dag. Een brugge van de Wtllebroeksche vaart, die moest hersteld worden uit voorzorg was de barree! gesloten eensklaps komt een Otto afge duiveld van de Koninginnelaan een gardevil loopt hem tegen en doet teeken van stil tc hou den de stoker denkt dat het is om proces-ver baal op te maken en lijdt voort 1111 ziet hij de barrcel, doch 't is te laat dc Ottomobiel botst met vreeslijk geweld op den barree', en schokkelt om 4 vrouwen vliegen emitEen zangeres cn drij negeressen gelukkig ze zijn niet erg ge wond maar de Stoker lag neêi- voor dood. De De Otto is van een Nijveraar uit de Philip-le- Bon-straat de Stoker moest hun naar huis brengen, doch had er eerst een toerken meê ge maakt. ALLE LIEFHEBBERS drinken de fijne genever Rigoli. Mors subita. Dc dood gedurig vaart De dood die nierhand spaart. Mej. Florencia Kindermans, 22 jaar, was ge schikt zaterdag »e trouwen, op Koekelberg, waar ze woont. Vrijdag avond rond 9 ure, ze wordt onpasselijk, valt neêr en is dood. In plaats van trouw Het was daar rouw, Staalspooi'weg-horiogiu Juistheid, sterkte. 26 fr., betaalbaar 3 fr. per maand Schrijven Clement Dechamps. hor'ogie maker, 61, Regentschapstraat, Brussel. KOEKELBERG nog over die plaats nabij Brussel vermaard door 't Park, dat, zeer schoon is, door de Basiliek die er moet kem-ïn, en door de Democratische Drukkerij met Vrije Klok en Nieuwe Tijd, er reeds gevestigd, nu aldaar een zekere madame Gerris komt viijdag thuis rond 9 ure, zij is 29 jaar. ze was weg van korts na den noen, komt thus En roept vol schrik Ei, wat zie ik inbraak, dief'e 4 actiën van tooo fr 35 obliga- t ën van stad Brussel, 20 van Antwerpen, alsook sieraden cn juweelcn mensch was om de dood te sterven. Die veel actiën heeft, '1 beste is nog z op de Bank tc zetten dan is men verzckcid Anders'tis abijd ontust. Drinkt Ai.twerpsch Gersten bier bij Van Mol.Heaegouwlaao, 58, Brussel. HUIS GEPLUNDERD. De rentenierster madame V. uil de me Mon- foy=r, B'ussel, kwam zondag morgend tehuis, na con afwezigheid van 4 maand. Ze vindt geheel haar huis het .nderste boven in kassen cn schoven al wat weetde had gestolen, daarbij spiegels weg, penduls, kleeren, lijnwaad een gansche verhui zing. Een slimme Pol.'cieagent, een Stiermarck, zag op den vloer kalk ca moor.el in de gebuurte hadden metsers geweestlangs dit speur werd gezocht en weldra kwam alles uilEen melscrs- gast en een loodgieter werden ondervraagd cn moesten alias alles bekennen het zijn oud ver oordeelden veel gestolen voorwe-pen zijn in hun.huis gevonden ook wist reen weldra dat er gestolen goed verkocht was bij een oud kleerkoo- per der Goffartstraat. 't Is er nu mcè gepast Alle diij zitten vast Metser, loodgieter en oud klecrkooper. Helpen stelen is zooveel als zelf stelen. ALTIJD BETERI Ziedaar de schoone leus van het huis F. J. Danloy Horlogerie de la Bourse, Beursstraat I 26. Inderdaad gei n huis in heel het land \rJJ kan beter en goedkooper juweelen, uur- werken, pendulen, wekkers en regula tucrs leveren dan bovengenoemd huis, welk zijne artikels doet maken in de grootste fabrieken van Europa. Alle concurrentie - is onmogelijk voor wat prijzen en hoedanigheid betreft. ARM KIND. Dc kleine Anna M., 8 jaar, wonende met hare ouders Bergstraat, Brussel, kwam van de trap pen geloopcn. Ze misstapte en viel. Men nam ze zeer erg gekwetst op en haar toestand is veront rustend. ERGE BRAND. Dc echtgenoten Van den H., wonende op de 2« verdieping van een huis in de Resselstraai te Schaarbeek, waren zondag avond uitgegaan, hunne kinderen alleen latende, 2, 4 en 5 jaar. Rond 9 ure bemerkte men dat de vlammen langs de vensters uit er kamer kwamen. Drie geburen en een briefdrager drongen in het huis stootten dc deur van dc kamer in die reeds goed vlamde. De kinderen werden gered cn na een halve uur kon de brand gcbluscht worden. WERKONGEVAL. Jozef F., i5 jaar oud, melserdiender, werkende aan een huis op de Bertrand- laan, te Schaarbeek. Op het eerste verdiep stapte bij op een venstertablette. Doch deze lag niet vast cn de jongeling viel met den zwaren steen beneden. Op den giond gekomen kantelde den groolen steen op den jongeling, die eene schrik kelijke wonde aan d-;n buik bekwam. Zijn toe stand boezemt groote vrees in. RIJWIELONGEVAL. Zondag kwam zekere Albert D.. 22 jaar, wo nende te St Gillis, in dolle vaart dc Pretoriestraat iigereden. Tegen de Hallepoortlaan reed hij in volle vlucht op eene kar. Hij werd schrikkelijk gewond. God schept den dag, wij gaan er door, Komt er al eens misbaar, Dan is mijn groote troost er voor EXQUIS DE BEUKELAER. Twee erge ongevallen te Brussel. Zaterdag namiddag was M. B., Schaarbeek, bezig met zijne kinderen koffie te drinken Een meisje van 2 jaar, wierp de koffiepot omver en het heete vocht kwam op haar broerije van 4 jaar terecht Het arm schaupken werd schrikkelijk verbrand en is zondag morgend bezweken. Het 4jatig dochterken der echtgenoten V., Hoogstraat, was zaterdag namiddag in de straat aan t spelen, wanneer ze door een jongen van 15 jaar. die kwam afgeloopcn, omgeworpen werd. Ze viel zoo ongelukkig dat ze met opengekloven schedel werd opgenomen. Zondag morgend is het meisje overleden. Smakelijke en verkloekende keuken met vleesch extract Cibils. Potten: 0,75, 1,30,2,60. VREESELIJKE DOOD. Een jong Brusselaar, Lejeune, stalknecht, leidde zondag een'pa rd op den steenweg van Putte. Het dier verschrikte van eene ottomobiel cn liep verwilderd weg, den ongelukkige over den grond meesleepend. Men vond hem, vreese lijk gewond, in eene weide liggen Terwijl men zijne slapen waschte, stieif hij. Jachtongeval te Wemmei. Zondag middag schoot M. V., steenweg van Vieu:gat, te Wcmmel. naar eenen haas Hij kwetste den boschvti.water, Albrccht Palstermans, wonend tc Merchtem aan beide becncn Men vreest dat het rechterbeen zal moeten afgezet worden. WREED ONGELUK. Tc Waarbeek waren 3 werklieden bezig aan den gevel te werken van het kasteel van M. Van Innis. Eensklaps brak de stelling en de drie mannen vielen van eene hoogte van 10 meters Allen zijn erg gekwetst. Zelfs den genaamden Van der Beken, 47 jaar oud, bevindt zich in een hopeloozen toestand. Men hoopt de twee andere Jules Van der Beken, 18 jaar en Fr. Van Strap- pen, 22 jaar, te kunnen redden. Duodelijk ongeval. Zaterdag avond trok dc 7jarigc Jules Hiernant van Fouleng, op dc hoeve van Dubois, eene ijzeren deur achter zich toe, die in een zeer slech ten staat was. Door den schok viel een stuk ijzer van de deur op het hoofd van de kleinen. De schedel van den ongelukkige was gebroken. Zondag is hij overleden Door een trein verrast. Van Hanteght m, maneuver in de stade van Mocskroen, oud 3o jaar, werd verrast en omver geworpen door een reizigerstrein rijdend naar Doornik. Hij werd eig gekneusd, doch zijn leven is niet in gevaar. EEN GENERAALS-MADAME doodgereden /^or een Ottomobiel, te Séiipt-Jeah-L' nx, namelijk dame de Rodriguez, wè\ uwe van een Spaanschen generaal. Zullen ze nu maatregels nemen? SCHOON PLEZIERREIS. 120 rijke menschen die d'ander week op een plezierreis terugkeerden van Lon den naar Frankrijk, zijn bijna veronge lukt op zee door den misthun schip in twee gekloven en gezonken gelukkig dat allen jonden plaats vinden op de reddingsbooten na 4 iiren gedobberd te hebben op de woelige zee weiden zij op genomen door een ander schipvelen hadden moeten uit hun bed springen, om aan den dood te ontsnappen. Lang zullen ze die speelreis onthouden. TREINONGEVAL. Tegen Pecska (Oostenrijk) is een rei zigerstrein op ecp andere gebotst. De treinoverste en verschelde reizigers wer den gedood. 15 personen zijn gekwetst. EENE SLACHTING. Een waker door zijn meester, Benanti genaamd, weggezonden, die te Pizapo (Italitwoont, kroop maandag over den hofmuur van zijn ouden meester en schoot de vrouw van Benanti en zijn ^schoon broeder dood. Hij nameen mes dan wierp de waker zien op Benanti zeil. Deze weid aanstonds bijgestaan door zijne dienst boden cn d< n waker liep naar huis om nieuwe kogels. Zijne Vrouw die hem wilde tegenhouden sloeg hij met eene bijl dood. Daarna vluchtte hij. Een dor peling wilde de moordenaar tegenhou den, doch deze loste zijn pistool op den man die doodelijk gewond neerviel. De moordenaar is spoorloos verdwenen. Te Paradella viel een persoon, in een put gedaald om dezen te kuischen, verstikt neder. Zijn vader, een gebuur, dezes vrouw, een neef en een dienstbode daalden er op hunne beurt in en werden allen verstikt. Sint Franciscus Assisia, dc Koning der Vrijwil lige Armoede, die het Christen Geloof deed her leven, als het verdoofd lag onder de Geldzucht der Rijken, die een Kloosterorde stichtte, zoo arm, zoo arm, dat het NIETS mocht bezitten die heilige werd zot genoemd illumine door de Woesten van zijnen tijd, Tinei hem verheerlijkt door zijn Meesterwerk FRANCISCUS. 7 ure. Oei, oei, mijn hert doet zeer, mijn ziel verduistert... Geen zonnepraal, geen lucht als kristaal. Een zware mist op d'aarde lag Een hemel zonder glans. Een dikke smoor ei' grijze lucht 1 En gisteren, zulk aangenaam weèrEn ik die vandaag meinde vacancie te houden door een wandeling naar den Buiten 1 8 ure. Hel :s meer dan dauw, 't is sitjd ff, als hij niet opsteekt regen goed nog dat ik gisteren een goei provisie lucht opdeed te Ronsevaal, bij ons brave Democraatjes van die wijk. Daar is Jan Battist van de Static. Al de Treins zijn ten achteren. 9 ure. 't Zal permafoir zijn. Winter, blijf toch nog wat weg het Brood is zoo duur, 't werk gaat zoo slecht, en de menschen hebben het zoo kwaad, de werkende menschen. Tenebris, een Boer mij gisteren zegde aan den Hoek Een vlaagske regen en zou geen kwaad doen aan 't Loof I Ja, en als het twee dagen re gent kermen en allermen I Den Melkboer heb ik niet gesproken, vandaag in a.le geval, hij is ver boven den oud Generaal die beter zoo doen den rattatjoelj der Soldaatjes na te zien, zou hij beter doen 1 Van 't weêr heeft hij geen verstand. 10 ure. Procedamus, 't weêr procedeert en 't Menschdom kijkt angstig op ge zoudt vragen waarom zeggen ze 't MenschDOM Waarschijn lijk omdat de menschen toch somtijds zoo dom kunnen handelen g'hebt b. v. nu met onzen vriend (1) Woeste die de Boeren zoo diep veracht dat hij hunnen naam niet kan uitspreken hij zegt altijd Poêr. met dat de Soldaterij bij hem zit, extra en intra nu in de zaak van de HOP heeft M. Woeste de Boeren schandig bespot en bedrogen 't is zijn schuld dat er niets gedaan is voor de Hop 't is zijne schuld dat er nie meer vi rbetering komt voor 't Werkvolk, en ge vindt nog altijd Boeren en Werkmenschen zoo dom van voor hunnen kwaaddoener te: temmen... Is dat niet aartsdom Daarbij 'f is 'ne Waal die spot met het Vlaamsch. 12 ure. De Zon schiet er door en er komen 3 uren van Omnia Clara... Eene woelige dag in Aalstveel goede Vlaamschc vreugd, maar hier en daar wilde zatlapperij dat is er te veel. Is 't waar dat Minister Hubert benoemd is voor den ijzeren weg?! II? Iemand die geen woord j Vlaamsch kent!!! Men mag de viering van i Verloren Maandag niet oordcelen naar eenige zatlappen die rondzwenselen het getal is over wegend grooter der sti'le en deftige feestvierders. Maandag avond. Een zuivere gestemde lucht Morgen goed en schoon weêr. 6 ure - Koude maar zuivere frissche lucht de wind Noord een schoone dag te weeg. Er wordt veel gesproken op de Gemeentekie- i zing van Neerhasselt. VALSCHE menschen gebruiken VALSCHE streken in alles. - Eerlijk heid gaat boven alles, overal, iit de Kamer ook, daar kunnen ze geen valschlieid verdragen. Dijnsdag avond. - Een schoone dag geweest. De groote Gazetten geven katoen op den Oosten; de Bulgaren scheuren zich nf van Turkije cn nu zou Oostenrijk mlene maken 0111 Herzegowina en Bosnia in te palmen... En dan Volgens een oude Staatsman der jaren 60 zal er nog voor den Oos ten gevochten worden dat d'hairen stuiven en dat men in 't menschenbloed zal gaan tot aan d'ok- sels. De OosterscheProvinciën zijnde rijkste en de schoonste der wereld maar bel et bon rijmt niet. Rusland loert al 100 jaar op Konstantinope- len. IN BULGARIE is de onafhankelijkheid uitge roepen zondag avond ten 9 ure, te Tirnoro. Killig, half winterachtig, maar helderen klaar de hitte van den nazomer is buitengewoon ge weest Den 1 October hadden wij 26 7 terwijl tot heden de hoogste graden 24/5 was. Elk moet bekennen dat de Melkboer ver boven den oud- Generaal is doch nu begint men te vragen Is dat waarlijk 'ne Melkboer? Welke vraagl?? Woonde hij le Brussel, sinds lang ware hij gede- koreerd. glJLGARIE. - Het is van Bulgarië dat men hoort't Volk is daar in buitengewone vreugd liet juk van cien Tink hing daar loodzwaar op de schouders. Hoe zal 't nu gaan Den Turk giolt als eenen Tiegerdoch hij is oud en kaduk den Turk kijkt naar Italië, Rusland en Engeland, maar die Mogendheden trekken hun schouders op, als om te zeggen Wij kunnen het niet ge beteren ze zijn van zin hun oogen te sluiten, ten j ware er ander verwikkelingen kwamen en dit kan gebeuren als Oostenrijk ook in den Ooster- i schen koek zou willen bijten. APPELEN. Er zijn zooveel appelen in j 't Noorden van den Rhyn, dat men ze bijna niet kwijt geraakt. Door Specialisten worden aller- hande middelen aangeduid 0111 de appelen te I benuttigen, o. a. appelen droogen, appelen op- i leggen, gelei maken van appelen, cider. De Boe 1 ren van Duitsch-Zwitserland spelen op tegen de Brouwers, die den verkoop van drank uit de Boomgaards willen verbieden in d'Herbergen. AFDANKINGEN. Er moet gespaard wor der. aan den ijzerenweg, zoo zeggen ze toch De ramp van Contich zal 13 millioen vragen de Forten van Antwerpen, de Prachtwerken, een ond'erjjardsche Statie voor den Koning 5 a 6 mil lioen, den Congo... '1 Ordewoord is sparen waar? In de Ministeriën, waar zooveel rijke tieskes zitten te rooken en een gazet te lezen, neen, kle.n bedienden worden afgedanktt'Aalst in't Arsenaal, menschen die 3 a 4 jaar dienst hebben werklieden, metsers, gelijk er mij eenen aansprak woensdag te Moorsel, 3 i 4 jaar 111 Staatsdienst en nu geruchten van afdanking bij 1 't naderen van den Winter, j D'Aarda >pels zijn wel gelukt, tóch niet ge- ijk dc Kiuiscn yan Eer, die groeien als padde sfoeien, up süM inige Ijórsten, zonder verdienste de ware verdienste is nederig 'en houdt niet ya: eigen praal. Graaf Egmont Huis zoo'sterk is, 't ware niet ge zond daaraf vallen. Ik zie, per occasie, de Denderbodehij schrinkelmuilt over 't woord Salamander aan zijnen Woeste toegepastvroe ger zocht hij zijn hoofd in stukken naar 't woord Chilon, uit Quo Vadis; dien droeven Denderbode, we gaan hem helpen Een Salamander is een soort van amphibie die leeft en lacht in 't vuur getijk M Woeste die leeft cn lacht in den haat... Maar die leeft in haat, leeft ongelukkig en sterft ongelukkig; daarentegen,wat staat er met gulden letters aan Sint Barbara Outaar van ons groote Kerk AMOR V1NCIT. Lieide is de warme zon die alles verwarmt cn aan alles leven schenkt zonder Liefde is de aarde een dompige treurige gevangenis. Vrijdag noen. Ge zoudt zeggen Juli of Augusti: In den Oosten staat het al overeen zonder de wassende Volksmacht zou het menschenbloed er al stroomen. DE 110P 3') a 32 en half. De genteene Duit- sche Hop komt .hiu-r onze goede Beigische Hop verdringen. Men ziet en ondervindt het nu M. De Coster, van Assche, zegde aan Smid Lam- brecht en aan mijZonder gelijke Rechten d'IIop gaat weg, en zonder de Hop wordt de streek arm. Nu, wat heeft M. De Coster, wat heeft M Woeste gedaan, om gelijke Rechten te bekomen Ze mogen antwoorden. dia-tal /Safetdacjf Gister avond thuis komende uit Mechclen en Brussel, ik hoor dat Leopold Snel, boeren-werk- maii bij M. Leon Schellekens, 'ne slag gekregen heeft vari een paard op zijn borst, vrijdag rond 5 ure twee Uokteurs werden er aanstonds bijge roepen de man is moete,. berecht women er is veel vrtes hij woont op Ronsevaal in d'huizen van M. Schellekens Ik zag rond 5 ure M. Schel lekens te Brussel aan de Statie hij zal niet wei nig verschieten. ln de Bergeineerschen is een Peerd verdronken, 'l jong Peerd van Jan De Petter. Vandaag wederom schoon vriendelijk weêr.,. Waar zijn de Dichters 0111 dit wonderbaar aange naam weèr te bezingen 7 ure. II Postilione de Postbode, met Brieven en Missieven, Gazetten en Documenten. HOPMARKT 130 Balen, schoone Hop, zeer trage vertroop, 25 ft 35 gewone, 3j 38 tot 47 belleken éen. Ze vreezen dat vele Hop gaat on verkocht blijven. 10 ure Ik ging schrijven El fiore di splen- dita Doch er komt verondering, schielijk de Barometc-r zaktde locht overtrekt, eilaas Per transiït gloria mundi. 11 ure 30. |Oei, 't schoon Weêr, zou het in de Palatten zijn mijn hert doet er zeer af. Wat zeiten ze daar, aan d'oude Vetzak, nu Cerkcl Katliek ,Ze zegden dat het eeu Galg is, voor de Woesterij op te hangen. Want dat wordt tegen woordig aanzien :als een Patatterplaag. Het schilt niet veel, of ze zijn aan 't vechten in den Oosten. 12 ure, ln d'Hopniarkt, en rond de Hopmarkt, droef en tieurig GtaC i Vu ieidac Gisteren, na de hitte van den schoonen aangc- namen Dag een genoegclijke frissche Herfsav. met zachten smoor en viiendelijk Maanlicht. Na gesproken te hebben met een Partijgenoot uit Mtenen, lia.i ik mijn Vacantir genomen in een Uitstapje naar hel oude Moorsel met haren ou den grijzen Toren, onder wiens schaduwe de denkzuil heeft'tis grootsch, 't maakt diepen indruk Ik sta voor dit Gedenkteeken na de aloude Kerk gegroet en bezocht te hebben, die Kerk ze wordt gewit, het Koor wordt geschilderd Godshuis, Volkshuis, eerbied en liefde aan u Voor mijn geheugen herrijzen de roemrijke dagen van grooten toeloop naar Moorsel, voorde hert- roerende geschiedkundige Drama's door den ge liefden Doktor geschieven en aangeleerd Het Drama van Baron Van der Noot en de Verlossing van Afflighem door Moorsel.al de andere drama's, de Verheerlijking van de H Gudula die, te Brus sel opgevoerd, zooveel ophef zou maken als Le Jongleur dc Notre Dame. Ik breng eenige gezonde aangename uren over; rond 7 uren terug langs den steenweg. Een halte aan de Roozen zou aan die wijk veel leven bij zetten. En wat wordt er gebouwd op Mijlbeek! In Italië is veel sneeuw gevallen. Nu pa- reteerl het, dat Duitschland met Oostenrijk zal handelen in de Ooslersche zaken, cAalst Alia, 't is rareteit, zulk schoon, zacht, zoet, aangenaam gezond weêr1 Js't den Herfst? of een tweede Lente?.. Nu zou Tollens met lust en geestdrift zingen Naar 't Land I naar 't Land Naar Dreven en Landouwen Laat ons liet Paradijs-wcêr genieten in 't vrije opene veld I 6 1/2. De Melkboer zegt Goed vast weêr Voor verscheide dagen I Wij hebben een tweeden zomer. Bella visfa hoe schoon 1 hou schoon 7 ure. De Post, wat nieuws? Een artikel uit Enschede eerste klas zal komen in ons volgend Nrnog geen vastheid over 't Ministerie zz spreken voor Justicic van heer De Lantsheei c, die hersteld is M. Woeste ziet er ui- 0111 100 jaar te worden en M. Pieraert is als een jonkheid M. Van Vreckem gaat 100 jaar worden 't is nog een geluk voor 't Goudvinksken dat de kornis vau DE NIEUWE TIJD is terug verschenen Een schoon Nr, 't Portret van Priester Fonteyne, met krachtig hoofdartikeleen gedicht van Karei Weekers, kloek artikel van Vau den Bruele be langrijk Mengelnieuws Welkom en grooten bijval. 'l'olbe.imblen. z??das 11 Ociober, oin 11 ure, algemeene Vergadering, te Charleroi, ten lokale a la Fleur de Huublon, rue Cnarles Dupret, 5-7. nLi DE NIEUWE WERELD, DCI iGllX* was wijd en zijd vermaard voor he [opmaken van Brie ven, Aanvragen, Klachten, Petitiën enz.. Dit Kantoor is niet gesloten de Dochter van AL Jan, Maria Miers zet het werk voort van haren diep- betreurden Vader reeds op verscheide aanvragen" en brieven is er zeer voldopnde antwoord gekomen. BR RICHT. Van heden af te bekomen bij de Gebroeders PYCK, Damkaai, 3, Aalst, beste gele Piautaarriappeien. Verzekerde goede opbrengst en besie kwaliteit. Ook te bekomen extra goed nieuw AJUIN ZAAD. MEN VRAAGT van den bulten om met paard te rijden, kunnende lezen en schrijven kost en inwoon en maande- lijke vergoeding te bevragen ten bureele van ,t Land van Aalst. GEVRAAGD om alle werk te doen op den hoflezen en schrijven bij hande laar te bevragen Bureel van het blad. GEVRAAGD EEN builen m e i s j e n proper kunnende werken en de burgerskeuken. Zich aan te bieden, 19, Boulevard Baudouin, ge sloten huis. 't Is dicht bij de Statie du Nord, Brussel. Men vraagl i.acelwerksters aan hoog loon, bij A Hollkott, Dendermond- schen steenweg, N' 54, Aalst. Te kpp KEN zich wenden tot M. Désire Crikeler te Gastuche (Brabant). Eenen schoonen jongen SCHEPERSHOND bij Joseph Nieten, Restert, Niettwerkerken. AALST. Zaterdag 10 Oct. iarvve 00 a Haver per 100 kilo 19,00 a 20,— Aardappelen de 100 kilo 7.00 a 800 Ajuin de 100 kilo 9 50 a Boter per 3 kilo 9,18 a 9,54 Eters de 25 3,00 a 3 18 Vtggenenper koppel 50,00 a 60,00 iojnnttrlu van liedrn Buitengewoon veel Hop de prijs is prima van 30 a 47 gew. pluk 28 a 3=,. VEE MA RKTEN BRI -SSEL, Kalvormarkt - - Tentoongestelde pieren 220. - Prijs per kgr. levend gewagen Ir. 0.95 tot J,20; Lammeren Outpri s 00 a 00 Vkhkiasw vhki Oct, - Tentoongesteld •131 I 'rijs per kilogr. op voet 0 «5 a 1 05 Cl.'REGHEM - ANDERLECHT, 6 Óct - i e koop gesteld 2860 1 'rijs per kilo op netOssen 0,89 tot 1,02stieren 0,68 tot 0,92' tot 082VeerZCU 0,114 101 0,80 K;,lveren 0,60 GENT. 9 Oct Er waren 15 beesten meer dan verleden-veïk.Üegoedestalbeesten golden gemiddeld van fr. 1,50 tot 1,75 ge slacht vleesch. Do kalveren van ir 1.00 totf?20 per kilo, ges), v!.; de schapen van 1,35 tot 1,60 per kilo, gcsl vl.; de varkens van 70 tot 155 kilos en daarboven, levend gewogen, golden van fr. 0,92 tot 1,00. b u

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Land van Aelst | 1908 | | pagina 2