kten Binnenland Partijbelangen Eu - mland STEUNFONDS a j'bBiderS' rGnsioon«af Aalst ütjnsöag /ia? Later Nieuws an den heer DAENS, gericht tot .Minister van Spoorwegen 'i i Aalst is het getal bedienden te klein iuischei» en verwarmen der rijtuigen, vi ic lijtuigen vuil en slordig zijn en dat ..•arming der derde klasse bij voortduur nschen overlaat. Na lang vragen is er Me bijgekomen, doch dat is te weinig, e heer Minister niet dat er nog ten zou moeten bijkomen r<! lk verwijs naar mijn antwoord op door het geacht lid ter vergadering van vember gesteld. zijne vraag voor LEDE is geantwoord iaaldelijk werd onderzocht of het mogelijk rein nf 3016, die te 5 ure 5 uit Oostende i-sel (Noord) vertrekt, ook te Lede te rl end, dat aan belanghebbenden geen ii gegeven worden, omdat bedoelde doch daar ging de wi t Vrig.: voorten men werd handgemeen 'e cn ;s trokken hunne messen. Zekere V;.r k^eg een messteek' in GEEFT EEN GOEDE RAAD. Wel zeker, den rug welke zijn longer toorboorde een an- Hebt gij eene vriendin die altijd bleek ziet, bleeke derc is aan beide air «i „kv/ctst. De toestand lippen, bleek tandvleesch. '"u Hebt gij misschien een bloedverwant, eene kennis die rap t'einde adem is, die geene coura ie meer heeft. Hewel geeft hem den raad eens den THLO BROMA te beproeven. Gij zult zien uwe vrien din, uw V3der ot uwe moeder, of uw kind zal verkloeken. Reeds honderden getuigschriften geven daar van de bewijzen. De THEOBROMA kost 3 franken, 't is te ze - gen 20 centiemen daags. Is dat duur betaald? Hoeveel meer verteert men niet dagelijks op estaminet en dit met groo- ten hinder voor de gezondheid Het hoofddepot voorde THEOBROMA is in r ii c Aict de Apotheek DE MOOR, Burgstraat, 38, Gent. „ïoet tot liet geven van de snelst 3 {r dg (lesC|, -pe Aalst bij al de Apothekers. i P.. is hopeloos. DRAMA DEI; D UNKENSCHAP. one men aan den boord c man liggen, die geen r' ai. Nevens hem lag i. De man was zekere v.atman, gekend als groo- eeut welstellende familie, nu ii<- wel 40,000 Ir. kon i, i: dokter heefi geene 1 redden. Heel de v as dan tegen den e r worden opgelegd aan trein 3016 d ,s bi René BoelTBreedestraat. eene kar «5? trc,n kan n,et vroeeer Ult Gent gestolen, uit het karrekot in een open hof Die van D E kar had eene waarde van 90 k 100 fr. Terwijl de Poücie op zoek was naar de dieven, is zeke- S 8 ren Van de Vincke zich te Antwerpen gaan inge- F ,-emeenschap tusschen de statiën op .de-Gent, eenerzijds, Wetteren, ïiuci leeuw, Brussel en de aansluitende ierzijds en, dat het. uit dien hoofde, lijk is dien trein niet te doen stilhouden langrijke statiën, e kan, wegens tijdgebrek, geen op- L 1 die trein kar. niet vroeger uit Gent .1! rekken omdat hij, bij de aansluiting te L onmiddelijk volgt op trein 3018 even- r.. lui voorbij Lede vertraagd worden, uit zijne ur.middelijke aansluitingen te A ad) en tc Denderleeuw te, is uit het onlangs gehouden onder- zc ken, dat het inleggen van een nieuwen t .ie naar A::ist (Noord) om? 1 2 uur, n de te wettigen is daar al te weinig r e: baat zouden bij vinden. ken een 71jarige Staatsbediende, die 47 jaren di telt als wegwerker en baanwachter en ge- pensi 'tra is tegen fr. 1,20 daags. De .'i Minister zou mij oprecht gelukkig treken, indien hij reiskaartjes ter beschikking v lan wilde stellen, en die gttnst wilde 1 tot al de nederigen van de groote ii mijne bede aanhooren. A v i. d Ik kan slechts verwijzen naar mijne vroegere verklaringen. AALST. Donderdag morgend, rond half 8, is een begin van brand ontstaan, in magazijn van M. Schollaert, meubelmaker, Korte Zoutstraat, doch was spoedig gebluscht. Eene kar gestolen te Aalst-Mijlbeke In den nacht van woensdag tot donderdag Zondag morgend van het bosch te Lol teeken van leven 1 eene ledige flesch sc' T. B. H 5o jaar ou ten dronkaard. Vat heeft hij heel zijn to bedragen, verdronkei hoop de ongelukkig nacht had hij gedionkei bosch dooddrcnltei! nee SCH RH AGEHOUDEN De policie van MarTr.ocoin: zekeren B... aan te houden, woo:, h: c M ont-lez-Houffalize, die den ko pman X.. dood geslagen en hem eene som van iöoo fr. orstolcn had. BANpT E X'STREEK Zaterdag kwam er a- .De Witte, wonende te Hingene, uit der i ;.ri, toen ze door twee manskerels aangev.!'.en geslagen werd. Rond den middag vond 1. ar. zijne vrouw liggen, gebonden en erg'gek ••jr. De boosdoeners heb ben eene som va:; 01 leer 2000 fr. gestolen. De 62 jarige Richard d, wat doof, werd zater- van Woumen door een van den Congo 11 millioeii ;-745,800 fr.. Na een hevig debat tnsschen Minister Renkin en Socia list Roy er wordt de Bcgrooting gestemd met 79 st. tegen 46 en 13 onthoudingen. Ik heb mij onthouden en zal mijne rede .meêdeelen in een volgend Nr. Op voorstel van,M. Lorand is een Telegram van gelukwensch gezonden naar de nieuwe Ka mer van Turkije, vele Katholieken hebben getee- kend. De zitting duurt voort tot 6 ure. Morgen zitting van 10-tot 6 ure 's avonds, met schoftijd van 12 tot 2 ure. ofiat&l %9a>tetdacf> Drollig, voddig, smoddig, smerdig weêr, een killige vuile, vaddige regen, ijswater uit den grond en uit de luchtnu worden de vallingen en de asthma's opgedaan. Bij de kind.Hutsebaut, Kapellen, Erembodegem, •cn bij de Policie en bekende te Aalst de kar ge- 1 stolen te hebben en ze te Moorsel verkocht voor j 3.0 f:. Yah de Vincke, oud jo jaar, gescheiden van zijne vrouw, woonde in de Papestraat te j Mijlbeck hij bekende de diefte gepleegd te heb- i ben samen met een andere Landlooper van Mijl- ALTIJD schoon e let Horloges» a6. Inderal kan beie: e werken, pu iiTKRl Ziedaar de het huis F. J. Danloy t la Bourse, Beursstraat -• f n huis in heel het land oadkooper juweelen, uur- IR «...ou u.v, o—v.. -j— - den, wekkers en regula- beèkt Chatel Van Ilecke. Zonder twijfel gaat de tuers leveren dan bi "(genoemd huis, welk zijne Eigenaar der kar zonder lang vei toef terug in het j artikels doet makja 'P* grootste fabrieken van bezit zijn van het gestolen goed. Europa. Alle cfö) v.ntic is onmogelijk voor De dieven en de karre zijn gevonden... Profi- wat prijzen en hceA^Rid betreft, ciat voor de Policie. DOOFHEID BESTAAT NIET MEER Leest het belangrijk artikel dat heden ver schijnt op de derde bladzijdet van ons blad. SMET E E ;>e oord van n Op AALST. Lokaal St |orissfraat. VROUWENZIEKENFONDS. .ia;:; -0 December, om 2 12 ure, alge- Wigaderingj op boet van 15 centiemen, iirdt Betaling der boeten; aanvaarding cuwe Leden. KERSTFEEST Vrijdag 25 December (Kerstdag) afloting htige Prijzen aan al de Leden van het l:i Ziekenfonds. -mi met eene roode uitnoodigingskaart irc.iide groene om 4 1/2 uren. M'IOENGILDE. Zondag 20 December, ure, maandelijksche storting. E',"ERKERKEN. —Zondag20<December, ui 1 gemecne Vergadering van den De- potten ;'un Rcizisersbond, bij Prosper Van!' denDERMONDE. mpf. Edixvelde. j Kiezing der Kommissie. Aan- :t nieuwe Léden. iBODEGCM. Zondag 20 December, l: ure, algcmceae Vergadering van den r. Di moernischen Bond, bii Adolf De raai. B.ude en D'Haeseieer zullen er t -1 «crren. Nieuwe Leden worden aan- 't Is oprecht wreed. De Pauw leefde nog tot dijnsdag morgend ten 5 ure zijne laagste woorden waren it Moeten doodgesteken worden door mijnen kameraad Ze woonden in éen Gebuurte, nevenseen ze •- aren samen naar Frankrijk gegaao ze zaten samen ie kaarten voor een nietigheid, ze krij gen rusie De Pauw, 21 jaar, oudste zoon van 8 kinderen, wordt doodgesteken door zijnen ka meraad Désiré Van Cauwenbergh die ongeluk kige is gevlucht. Wie is hier de moordenaar DE DRONKEN SCHAP. GENT. Dinsdag morgend, rond 8 ure, wilde Aug. Desmet, wonende te Sint Amands- berg, een waggon tegenhouden welke de werklie den der fabriek Picha, Dok, bezig waren binnen de fabriek te stooten, toen Uesmet tusschen den wagon en den muur werd gevat en het hart inge drukt. De ongelukkige is stervend naar de kli niek van dokter Vercauteren gebracht. Geene goede keuken zonder vaste Cibils in Zondag 20 December, om 11 ure, gewone Vergadering in het Hotel de Rus- 'n de groote Statie, voor al de Vrienden t Arrondissement Gent. Elk weze op post I HHHHM Eenige leurders uit Rouselare hebben Zondag nacht, in eene her berg der Mechelschestraat, erg gevochten en alles kort er. klein geslagen. De policie beeft twee aanhoudingen gedaan. Vn,:i neme, om liefdepijn te stillen, 'L BKUK'LAER'S EXQUIS en geen pillen. LOKEREN. -- Zaterdag avond waren -Je echtgenooten Van Driessche, wonende Zeiestraat aan 't verhuizen. De vrou v was op 't eerste verdiep bezig met Het zou schijnen dat er te Keupru- den Goedemannen-raden zijn voor den Land- lu (Turkije) gevochten is geweest tus-1 guwtebbee^proke» Troclet, Anseele, schen garnizoentroepen en reservisten, f je 2 t!re wederom zitting over de Begrootingen Er zouden 20 dooden en00 gekwetsten - -- - zijn. In de zagerij Plagoux, te Savig- neux (Frankrijk) is een schrikkelijk on geluk gebeurd. De zoon van den eige naar, de kleine Felix, 12 jaar oud, speel de in de fabriek, en had eene koord vast gemaakt aan den riem van een machien. Opeens hoorden de werklieden hartver scheurende smartkreten. Zij kwamen toe- geloopen en een akelig schouwspel bood zich voor hunne blikken aan. De kleine Felix hing boven aan den transmissie boom die hem deed ronddraaien in eene diepte. Bij iedere ronde werden de voeten en de beenen tegen den muur geslingerd, j ,._tf en de arme jongen had reeds de beenen staat een Pruimelaar in zijn bloemen, juist gelijk vermorzeld. Het rechterbeen werd afge- in 't begin van den Zomer, rukt tot aan de knie, en het linkerbeen tot in het midden van de bil. Een voet (Gaai'degeill-volle-gaz werd op vijftien meters afstand terugge- [>je Gemeente alhoewel niet te groot of overbe- vonden. De toeschouwers liepen ver- 1 voikt, spant tegenwoordig de kroon in uitvinding schrikt het machien stilhouden, doch van vermakelijkheden. Terwijl verledene week na het was te laat. De werklieden die in de de Hoogmis een Vieze kluchtzanger zijne toibe- diepte gedaald waren, vonden nog slechts i reidsel, maakt.- om het bekroonde lijfstuk van 1 ui a Ar, Gustaafken-zaliger aan het publiek ten gehoore een hoop bloedende stukken vlecsch. tg gevenj was cr een ahdere kluchtspeler, Jan de SDOOrWe(r-Ramp, Laclier, maar dikwijls «in 't Zaagmnchien r f r' 1 achter ratten gaan zoeken om's avonds in de her- Dij nsdag avond, rond 7 ure, was den j berg op den hoek der droeve waterloopen, met trein van Brives naar Limoges (Fr.) aan zijn rattensport het publiek zich doen kreupel te den ingang van een tunnel, die tusschen I lachen. Onoeltikkig had Jan den zak waar hij .„^4- 1r>or, „pnj„„ zijne ratten in medegebracht had, wat te goed twee staties staat, gekomen toen g djcht en waren tje diertjens erin ver- marchandise-wagons dtein volle snelneicl 1 smaclit op 't oogenblik dat hij ze wilde doen wer- kwamen atgebolt op den trein botsten. ken. Baas Frederik heeft hartelijk gelachen met De cchok was uiterst geweldig. die mislukte grap en Jan de Lacher had spijt Het machien van den reizigerstrein 'smorBendsbij den Viezcn liedjenszann.er niet te ij 1 1 ,-0., wnc i Z1in gebleven. Wat zal er in Baarde^em niet nog ontnggelde. terwijl de goederen wagons al'g«beuren yiM_ v zeK, Jan de Lacheri lk fr was aangerand gewor- branden. Men spreekt van 12 dooacn zai mijne beurt ook wel eens krijgen, voegt baas etst ken in het hoofd te j meestal werklieden. De mecanicien en Frederik erbij. -rd hij uitgeplunderd enstoker werden levend verbrand. j i^iooi'Sci. Ee" loterslie.d van Moorsel Verscheide hulptreins zijn te plaats ge- van een grijze kampioen is GEHÉ A^INNIGE ZAAK. Zekere Victor M". van Hatrival werd Zondag nacht bad^ zijn bloed en met natte kleederen in cit ü;f «traat, te Charleroi, vonden. Deonge. den. Na hem vijf';, hebben toegebraefc. dan in de Sarober tW1 irpen. Gamby kon göjHklp Een onderzoek is MC Jj DPOGING. Dc mijnwerker f <Z'. Van der Beken, van Mar- cbiennc-Doclie. 8 labij zijne woning door eene bende Large t; acn aangerand geworden. Van der Beker wad rg mishandeld. Zijn toe stand is wan QUIEVRA ij: lig nacht is de metser Géiard Victor, j .a Van Doornijk aan den overweg alhier. ur tenen koopwarentrein ge- vaten verpletter. Hij laat eene -jween'zes kinderen achter. ijk den oever bereiken. „1 oll„ rirUiinVrcrorl-pn 1 door overvloed van werk nog op verzen niet ge- 1 komen, nochtaus alle reddingswerken raakl> dochzjjne ujtdrukkingen geven wilskracht zijn onmogelijk zoo geweldig branden ae en echt Democratisch karakter le kennen. Goeden alles in te pakken en had haar 4 jarig kind mede- miet-ontploffin'J plaats gehad te Baso- bispo (Amerik^. Er zijn tot heden tien wagons onder den tunnel. Men weet niet hoeveel reizigers zich op den trein bevon den. De echtgenooten Harcq, pachters van het kasteel Leclercq, te Ozeux, (Fr.) waren naar de markt van Orthez gegaan, en hadden hunne kinderen, een jongen van 11 jaar en een meisje van 13 jaar j alleen thuis gelaten. In den nacht hoorde van M' Marcliant in werkstaking gegaan, om de jongen gerucht en dacht aan dieven hij nam een geweer en schoot in de duis- ljrien jn hun hrJ0dEewini da, al M Klein is, ge lernis zijne zuster dood. kr.ekt en mogen zich verdedigen. Dc arbeider is M. Olivier, 'as, ond, wonende te DE SNEtUW Donderdag nacht heeft het z,y„ w"e loon u aardig rj, 1 sterk gesnpenwd in d Ardennenwe gaan van de St Trojean ,I'piikr:jk) kwam maandag brokkelingen krijgen, ongetwijfeld, uit de sta Mb v'n C jmps toen hij door 1 GENT. Martelaar van zijn ambt. 2 kerels ashgasöl) -.1 werd. Die jonge heer Bod laert, 36 jaar, is gestorven door bloedvergiftiging, ten gevolge van een ope ratie door hem gedaan. MmeSTEINHElL Die geruchtmakende zaak gaat voortde eene ondervraging verwacht de andere niet 't is een fiiinne van eerste klas ze riskeert nog vrij te komen, door de duisternis Over die zaak DENDERMONDE. Dinsdag namiddag, 0111 2 ure, is alhier een knaapje van 4 jaar in het water gevallen en verdronken. Ten 4 ure is zijn lijkje door een schipper opgevischt. ME1R. Het 6 jarig kindje van den landbou- f-A\'DIETEN. oud, wonende te De jong. iin; -sei'i vreeselijk op het hoofd gesiagei) en bleef half dood ter plaats.Zijn V VAAad is zeer gevaarlijk. 1 INSTORTING. Jri d»' h'jwp ftor var. St Michel (Fr.) Iiaii. i.)i-gróót. Geene ongeluk ken van port,'>cti *e betreuren. ONTPLOFFING. Zaterdag hcift eene vreeselijke d^ia- inoed,Joannes, recht door zee; wie het goede doet he' goede ontmoet. Van Moorsel sprekende Langs alle kanten hoort men van het drama van Baron de Meer met den grootsten lof spreken er zou op die vertooningen een zee van Volk kunnen zijn. Werkstaking. Gespeeld op Vogelpik, 3 roozen met 3 pijlen, door Felix Cornand, kleermake. Hospitaal medespelers Leop. De Smet en Frans Keymeulen. 0,20 N1NOVE. Een lieken gezongen door Eduard Van Bellingen n de herberg van Petrus Van Vae- renbergh Savooistraat, voor de strijd van 1910. 0,3o. Onze Vriend duet cr pog.o.lo bij omdat de ketel bijkans gereed is waar de bewaarders binnen 4 jaar in moeten en niets aan te zeggen hebben, o.lo. Petrus V n Kerckhove geef ook 0,lo omdat M V. oeste M. Daens wilde voren genomen. Het kind alleen willende beneden komen deed i j f) 1 een misstap en ro'.de van de trappen. Plet slacht- stonden nadien den geeit. rzoek gaat voort den eersten dijnsdag Slachtoffer van den Alcool. taii.M. Woeste is nu ook ingeschreven. Een kleermaker, van M-., wonende Musee- cht hem. De Democraten weten het Bij plaats te b,USScj. kwam zondag avond dooddron- .11'. raag tot inlichtingen zegde ik Levert £en m een cM in de Bisschopstraat. Nauwelijks hte daadzaken, opdat ik op vasten zlt bij neer of hij kreeg een scbrikkelijken aan- algemeen werden mij vgj yan ajcoiiscbe razernij. Hij smeet stoelen om, b:ak eene tafel en wieip zich op een knecht. Twee agenten gelukten erin, na veel moeite, de ongelukkige in eene koets te zetten. Men reed in volle snelheid voort, toen de woestaard een der agenten uit de koe:s stootte, deze kon zich aan een garde boue vastgrijpen en j werd zoo dertig meters ver gesleurd. Ondertus- •e De Stuyver waren de inededee- ccjien jjad de andere policie3gent m=t den wilde man te doen, die hem 111 de handen beet en ver scheidene schuppeo op den buik gaf. In hn-t pull en, bureel heeft men den ongelukkige moeten met koe Men vastbinden. Een der agenten is erg ge- dooden en 5o gekwetsten. Twee jÉn'dshen levend verbrand. '1 e Strasburg IDuitschland) waren de chtgenoten Gut bert eenige aankoopen a m doen, ter-.vi I hunne twee kinderen, En in -lichtingen geleverd 10 dagen had j ibert al mijn stukkeu in handen; hij ncii onderzoeken door zijn Hoo'd- i; l eeft inlichtingen gevraagd in 't Ar- At 1st en op de 109 daadzaken hem j :l hi;. er maar 4 kunnen betwisten waren de mededee- tobt door hare kinderen, ais Directeur van 't Hospitaal haar ge- :i - Waren uwe kinderen beleefder I 11 s mij liet zou heel anders gegaan j tiet! dit meÊ daarop een verontweer- 1 van M. dtn Directeur ik deel aan- i) inhoud mcê Dat daar niets van is en Zondagav.'.nd kwam viouw «-• eï heel: 1; een ander soort pensioen. d,ock3a,6d ,an„ de steenpoortaraat Jadige end baar wekelijks betaaldemcl hM[ tnaa *jc van 6 j.,a-. toen ZAT WIJF. ouw V. een gekende ur; die heer Directeur ons deze week r deurwaarder, brief waarvan ik het 1 hier laat volgen zonder daartoe ver- Ae'.st, den 16Jen December 1908. Mijnheer Daens, in 'iet verslag der Kamerzitting van i.L, met verontweerdigirg gelezen dat beschuldigt het pensioen te hebben doen cn aan W' Marie Stuiver, verblijvende in i'jspitaal, alhier. schuldiging vernieuwt gij met in uwe ,.i Werkman en Land van Aelst ui ukken, wat gij in de Kamer gezegd hadt. deel nu eens zelf in de zaak van Vrouw ver. 111 spreek rechtzinnig, oe-sl men over uwen persoon zooveel onwaar- drukken als gij er nu, zonder eenige hoe- \amde reden, op mij vertelt en schrijft, wat it e ij zeggen? geloof dat uwe gazetten te klein zouden zijn misnoegdheid uit te drukken. 'elhoe, M., ik zou aan Marie Stuiver het pen- II hebben doen weigeren a. lit pensioen wist ik niets, neen volstrekt 7 st niet dat deze vrouw een pensioen ge- liad en toen ik, in de ziekenzaal ko- ïit haren mond, vernam dat haar, door incur, teil pensioen geweigerd werd, het eerste woord dat mij over die zaak ter iii. En gij durft zeggen en schrijven dat h door den bestuurder van het I Iospi- I roofd werd van haar pensioen I Maar, r Daens, welken intrest zou ik wel kun- 1 ben, in een pensioen te doen weigeren ne oude vrouw Volgens u, zou ik dit ge- bben omdat de zoon jegens mij onbeleefd est zijn Waar haalt gij het toch Minheer Daens nog nooit heb ik uit van dim zoon een enkel woord hoorer noch hij uit den mijnen Hij kent mijne :,ocii ik de zijne Hoe kan ik dan jegens 'hoe kan hij iegens mij onbeleefd geweest deze logenstraffing klaar en duidelijk Cu. Borreman. >öRD. In die zaak heb ik juist de crhaald 8cr Familie die oude Vrouw spreken, vermits de ingang tot het maai mij verholen is, aan mij alleen in de te Brussel, knaapje van 6 jaar, toen ze beiden door een gerij omgeworpen wieid. Moeder en k'nd bekwamen erge wor.den en zijn naar het hospi taal vervoerd. SLIMME DIEVEN. Zondag avond kwamen eenige kerels, die zich zat toonden, in de herberg van Mc L., Waver- sche steenweg te Brussel. De bazin die alleen thuis was, moes: willen cfniet met hen dansen. Korts nadien verliet dc troep de herberg, De ba zin bemerkte dat eene schuif openbroken was, waarin haar geld lag en dat alLs, rond de 1200 franken, verdwenen was. OVERREDEN. Een jongeling, Jozef G.., wonende te Koekel- bergh, ging zaterdag namiddag in de St Bernard- siraat te St Gillis, toen hij door een bierwagen omgeworpen werd. De jongeling werd zeer erg gekwetst. BRUSSEL. Bij Mev. B., hotelhoudsters, Muntplaats, wtrd op hare slaapkamer een meu bel opengebroken en een kistje, inhoudend voor meer dan 2,000 frank juweelen, er uit gestolen. Het personeel van het hotel werd ondervraagd door M. Jansscns, politieofficier, en vrouw X..., Priemstraat, verdacht. Huiszoeking te harent, had de ontdekking van het kistje met de juwee len tot gevolg, behalve eene kostbare gouden hor loge w-.lke de dievegge beweert niet in haar be zit gebod te hebben. BRUSSEL. Karei Criekx reed Maandag per veio door de Biabantstraat en werd door een rijiuig omgeworpen. Ilij brak zich den rechter arm en had eene diepe wonde aan het hoofd. DOODGEREDEN. In de Statie-Schaarbeek is den piocheur Ha- sard, oud 3o jaar, Vader van Familie, doodgere den op zijn werk door een eenzame Lokomotief. ANTWERPEN. Moord. Dijnsdag nacht kregen twee iniandsche matro- zen rusie in eene herberg. De baas zette de twis- lers aan de deur cp straat gingen ze voort en begonnen met messen te vechten. Eensklaps be kwam een der vechters een steek in de zijde en zakte doodelijk gewond ineen. Eenige urer. na dien is hij bezweken. De dader is aangehouden. WREED GEVECHT. Vrijdag nacht ontstond er ruzie in de herberg van Désiré Hoste, te Schnyfferscapelle tegen Thielt. De baas zette de 3 zatlappen op straat een van 2 jaar ei t'huis bleven. T ontstond er br? men in de viann n 200 erg getioffc stand vrees inbcL: EI Te Navahern gevecht plaats j de heffing van twee dooden en Het dorpje H neen, zit omslot woners lijden ge middelen. Paniek in1 eeti van 9 maand alleen dens hunne afwezigheid d en de kinderen kwa- len om. e moeder is geweest dat haar toe- zemt. N GEVECHT. üsi (Spanje) heeft een chad, veroorzaakt door icne belasting. Er zijn verscheide gekwetsten. Door j e sneeuw ingesloten. spiialer, in Ariège, aan wer Jan Voeten, te Meir. bij Hoogstraten, een steken in de zitting van woensdag en zijne asem oogenblik alleen gelaten, naderde te dicht bij een - Ugj N" -• open vuur en werd door de vlammen omringd. is van Kortrijk. Nu zullen wij binnen vier jaar ooenvnn, e„ we.o uuo, ue nogzoo veel stemmen hebben als wij nn gehad De moeder snelde ter hulp en doofde het vuur i hebben, Zr moeten allen Democraat worden, oio 1 aFr ie 7ni:Hdfr ppnn mtcQtnrr rpu/ppet van I doch het arm schepsel ken werd reeds schrikkelijk verbrand op gansch het lichaam. Men wanhoopt het kind le redden. Dc moeder werd ook verbrand aan de handen. Gisteren, een gedurige zwaddering van regen. Rond 3 en half wachtte vriend Baude, van Welle, Voorzitter der Reizende Werklieden, mij af fn Kelderken. De Tram aan 't Hotel der Boulvards, de tram naar Wolverthem bracht ons voor 5 eens nabij j het Hospitaal van Molenbeek. Daar werden wij zeer vriendelijk ontvangen en dc heer Directeur vergezelde ons en bleef bij ons 1 in de zaal, waar alles blinkt en lacht van reinheid. In't eerse bed ligt de Machinist; de koorts heeft hem verlaten hij ziet er redelijk gced uit en schijnt buiten gevaar het is een kloeke jonge i Er is zondag eene missing geweest van hoed, de persoon is vriendelijk verzocht hem naar't Lokaal te brengen. 0,10 DE POST TE AALST. Er zijn hier twee Opzichters. De Postboden - zijn overlastveel wijken klagen, o. a. de Mëu- j leschettestraat waar vele Nijveraars en Hande- laars wonen, die hun brieven maar ontvangen i rond 8 en half, de bijzonderste treins zijn dan al weg. Volgens wij vernemen willen de heeren Op- zichters verbeteringen aanbrengen, doch zonder vermeerdering van Personneel. iisioenti de grensscheidii der Oostelijke Pyre- man, uil Ledeberghij leest met genoegen in door sneeuw. De in- I de Gazetten dat de schuld op hem niet kan relt aan brood» levens- I gestoken worden. Zijn Stoker .mn den anderen 1 kant der zaal, is veel slechter gesteld Zijn tanden uit, zijn lippen vol gestold bloed zijn een schouwburg. j reCht been ook overbonden, zijn wezen ge- Tijdens de namiddagvertoorring in een trokken van ae pijn schouwburg in het Oosten van New-- Al d'ander gekwetsten, onze vrienden van Lede j York, stortte eculder balkons in van de l lddergem zijn in goeden toestand en ten utter- - j Tl - 1 stc tevrede in dit Hospitaal. oovcitt.ar.dev.jer, 15 personen vielen on- Voor CelippeilS| |9iarig0 j0„g,|i,„; m der instorting e:n der slachtoffers bleet Ledei blijft nog twijfel of zijn been niet zal moe- op den slag doodAan den uitgang zijn j jen afgezet worden dit been is gebroken op drij ook een twaalftai gekwetsten opgenomen, i plaatsen. ScHltiKKE IJK JACHTOKOEVAL. Ai <k gekwetsten zijn vertroost en verheugd - rl 1 ji„ door dit bezoek, t Zijn allen Vrienden van Baude M. Frar^ois J< uanny, landbouwer te en Leden van den Vlaamschen Bond der Reizende Ploufragan was op vossenjacht. Achter werklieden. struikgewas hoorde hij plots iets verroe- Aan de Familie van 4 a 5 der gekwetsten is eeu ren. Meenen dat pen vos was, schoot hij. j som van 50 fr. gezonden. Ook mag de Familie Een Katholiek der Kamer vroeg mij donderdag of al de oude werkmer.schen die denken recht te hebben en geweigerd werden, hunne vraag gaan vernieuwen Ik denk wel JA er zal voortaan min partijdig heid zijn. Hianos »E ,VMÈT, BRUSSEL, 99; rue Royale, staan in hoogachting bij Pianisten en Leeraars. Een smartkreet werd gehoord en toen de jager was toegesn broeder Jan ligge 5ld, vond hij zijn 47jar. b.. end in zijn bloed. De wanhopige da Ier ging zich gevangen gtven. Gedood al haar kind reddend. j Nabij de statie Van Wilmistow, (Enge- i land) viel een 2jarig knaapje van een j voorbijrijdenden trein. Zijne moeder j ji j jj L"xi '»«ci '■'i" u" miouowin.V ei sprong het kind na, doch werd gedood waarschijnlijk dat ze daarmeê afzien van al hun in haar val. Het kind was zelfs niet ge kneusd geworden. kosteloos reizen, mits een getuigschrift van den Burgemeester der Gemeente. Dijnsdag namiddag sprak ik den heer Minister over die 50 fr. Ja zegde, hij, doch er zijn er die de 50 fr. geweigerd hebben I Geweigerd Ja, M. Daens, niet willen aanvaarden I Hoe is 't mogelijk AALST, Zaterdag 19 Dec. l'arwe 00,— a Haver per 100 kilo 19,00 a 20, Aardappelen de 100 kilo 6.00 a 7,00 Ajuin de 100 kilo 15.00 a Boter per 3 kilo 8,91 a 9,47 Eiers de 25 3,00a 3.50 Viggenenper koppel 50,00 a 60,00 GENT.-Vrijdag 18 Dcc Witte tarwe 23,00 a 00,00rogge 20,50 tot 00,00; haver 21,50 a 00,00; Boter ae kilo, 3,20 a 3,40; eieren, de 25, 1,70 a 2,00. NINOVE. Dijnsdag 15 Dec. Tarwe 19,00 a 20,50; Boonen 16,00 a 17,00; aardappelen 7.50 a 8,00Koolzaad 00,00' a 0000 Lijnzaad 00.00 a 00,00; Boter, de kilo 3,30 a 00.00. GEN'T. 18 Dec. Er waren 21 beesten meer dan verleden De goede stalbeesten IUVW UUII IV u.- il KV, ut. uuwit UUUUCWItCL Het is gelijk ik u zeg. jQnt/on golden gemiddeld van fr. 1,40 tot 1,55, ge- Dat moet ztjn uit een m.sdachtze denken £,acht vleesclt. De kjiveren van fr 1.90 tot 2T2( De engelsche goëlet Afnet werd ont redderd en verlaten gevonden op de rechten. (Nogtans, in alle Huishoudens der gekwetsten is grooten nood zonder werk is zonder eten.) Na bijna een uur in 't Hospitaal verbleven te zijn, keerden wij terug door regen en wind, en waren rond 5 en half aan de Noord-Statie... Onze brave arme Vrienden in Jdie plaats van gezucht XT j - engepijn Mochten zij spoedig goed hersteld hoogte van Noorahindi r. Zij werd naar zjjn) ^sook deganen die thuis liggen... Doch Oostende gebracht door de Zweedsche voorzichtig en niet te haastig aan 't werk... Rei- steamer Frasnos. Over de bemanning zende Werklieden, luistert in deze zaak naar het weet men niets. Komiteit van uwen Bond. Te Giliy zijn zondag nacht boos- odoAt doeners bij eene oude dame, 79 jaar oud, binnengedrongen, die den naam heelt De dag begon helder, klaar, schoon. Rond rijk te zijn. De vrouw werd mishandeld 12 ure schielijke verandering, spijtige nijdige en bleet zonder kennis liggen. De dieven lucht van ijs en sneeuw. Verder den dag op, zacht per kilo, gesl. vl.: de schapen van 1,30 tot 1,50 j)er kilo, gesl. vl.; de varkens van 70 tot 155 kilos en d van fr. 0,90 ven, levend gewogen, golden tot 1.05. V E E M A R K T E NT BRUSSEL. Kalvermarkt. Tentoongestelde dieren 220. 1 'rijs per kgr. levend gewogen fr. 0,95 tot, 1,20Lammeren 000 prijs 00 a 00 Vkrkhnsmarkt 15 Dec. Tentoongesteld 434. l'rijs per kilogr. op voet 0,85 a 1,0') CL'REGIIEM - AN'DERLECHT, 15 Dec. - Tc lcoop gesteld 1762. Prijs per kilo op voetOssen 0,82 tof 0,98stieren 0,60 tot 0,90; koeien en veerzen 0,50 tot 0,80Kalveren 0,00 hebben slechts i,3o gevonden. Zondag nacht heeft zich zekere Albert Marie, 30 jaar, voor 14 dagen in 't kot zittende, opgehangen in zijne cel. regelmatig weêr. Heden klisjklasj van regen. Rond 10 ure halve opklaring. In de Kamerzitting van 's voornoens van 10 tot 12 ure 30 is gevraagd dat op den Buiten ook zou- HUIS TE HURi .N voor eerste Januari, gestaan in de Walsnaat (Groenen Anker), zeer wel ge- kalai.iieerd. Zich te bevragen bij Emile Bumy- Van Assche, Baudewijnkaai. HUIS TE HUREN terstond, in de Keppestraat, Erembodegem. Zich te bevragen bij Emile Burny- Van Assche, Baudewijnkaai, Aalst.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Het Land van Aelst | 1908 | | pagina 2