van het handvan Jaar 1889. 1989 TE BEKOMEN ZAAILANDEN HOFSTEDE Aan de dooven. Zondag 3 Februari. Burgerlijken Stand VEMDITIE KANADA BOOMEN, en 40 Elzen Schaarhout, BEHUISDE HOFSTEDE EN HUIZEN, AANKONDIGER Abonnementsprijs frs. 4 's jaars. De afïiehenbij den uitgever gedrukt worden gratis aangekondigd. Bureel NieuwstraatN0 14 Les annonces de Ia Belgique et de l'Etranger sont repues par l'Agence Havas (Publicité) 89, Marché-aux-Herbes, h Bruxelles, et chez I se correspondants b l'Étranger Pour la Franceh l'Agence Havas, 8, Place de la Bourse-Paris. Pour l'Allemagne, l'Austro-IIongne et la Suisse chez Rudolf Mosse (Annoncen-Expedition;i Cologne, Berlin, Francfort, Strasbourg, Munich, llambourg, Leipzig, Stuttgard, Vienne et Jurich. I Peur la Grande-Bretagne et l'Irlande: chez Géo Street et C°, 30, Cornhill E C et 5, Serie Street W C, Londres. Pour la Hollande che? i Nijgh et Van Ditmar, Rotterdam. Pour l'Amériquechez Pethingill et C°, 38, Park Row-New-York. van 25 Januari tot den 1 Februari. GEBOORTEN. Mannelijk 5 Vrouwelijk 11 HUWELIJKEN. A. Desbarbieux, bed. met M. Cornand, zon der beroep. C. Van den Bossche, dagl. met M. Van Droogenbroeck, kantw, J. Van Gee- truy, dagl. met F. Van der Eist, twijnst. P. Monsieur, twijnd. met E. Van der Maelen, zonder ber. P. Frangois, smid, met II. Van Nuffel, wever. G. Penneman, schoenm. met H. Boelens, zonder ber. J. Van Gilvvé, schip per, met V. Debolster, schipperigge. OVERLIJDEN. H. Meganck, z.b. 78 jbegijnhof. F. Com- merman, vr. Van Mol. z. b. 42 j., Mijlbeke. C. Lammertyn, vr. Mathieu, 28 j.. Schaarbeke. R. Welleman, vr. Van Geit, z, b. 62 j., Na- zarethstraat. J. DeVeylder, vr. Vernimmen, z. b. 58 j., Mijlbeke M. Do Dier, vr. Van der Eecken, z. b. 64 j., Mijlbeke. 4 kinderen onder de 1 jaren. Kantoor van den Notaris DE WINDT, te Aalst. van Hooi, Toemaat, Elzen Schaarhout, Wij- men en 20 lcoopen zware Canada Doornente Vlierzele, Slrijmeersch, Maandag 18 Februarij 1889, om 12 uren 's middags. VENDITIE V'^142 KOOPEN te Nieuwerkerken, Sterrenbosch. Op Maandag 11 Februarij 1889, om 9 ure voormiddag, dooi' bet ambt van den Notaris BREGKPOT, te Aalst. ten Bureele dezer, eerste kwaliteit van schrijf- Inkt. OPENBARE VERKOOPING ven eene TE UEKELGEM, in de Longest raat.. De Notaris BRECKPOT, te Aalst, zal ten verzoeke van die bet behoort, met gewin van palmslagen gelagen, openbaarlijk vei'koopen Eenigen koop. Eene behuisde en bebouwde Hofstede, ge staan en gelegen te Hekelgem, in de Lange- straat, gekend bij kadaster sectie A, nummers 247, 248 en 249, groot in gronde circa 17 aren, palende oost Egidius De Gols, zuid de Lange- straat, westen noord Ilenricus De Ridder. Bewoond en gebruikt bij den verkooper sieur Egidius Van den Wyngaert. ZITDAGEN Instel Dijnsdag 29 Januarij Verblijf Dijnsdag 12 Februarij Telkens om 3 uren namiddag, ter Eslaminet Au Faubourg. bij d'heer Adolphe Singelyn, aan den Brusselscheusteenweg, te Aalst-Mijl- beke. OPENBARE VERKOOPING TE LEDE. De Notaris BRECKPOT, te Aalst, zal open baarlijk vei'koopen: ■1° 19 aren 10 centiaren Zaailand, te Lede, op den Grooten Kauler, sectie D, nummers 845 en 844. Gebracht op frs. 820-00. 2° 28 aren 90 centiaren Zaailand, te Lede, op den Grooten Kautei', sectie C, nummer 1 52a bis. Gebracht op frs. 1720-00. 3° 22 aren 50 centiaren Zaailand, te Lede, op den Kleinen Kautei', sectie B, nummer 165a. Gebracht op frs. 1870-00. 4° 6 aren 90 centiaren Zaailand, te Lede, op den Kleinen Kauter, sectie B, nummer 168b. Gebracht op frs. 320-00. 5" Een Huis met Tuin en Boomgaard, te Lede, in de Rammelstraat, groot in gronde 3 aren 3 centiaren. Bewoond bij de kinderen Benoit Van der Steen. 6° Een Huisje met deeltje Tuin, te Lede, in de Rammelstraat, groot in gronde een aar 71 centiaren. Bewoond bij Vital Coppens. 5 en 6 te zamen gebracht op frs. 3360-00. DERDBN EN LAATSTEN ZITDAG. Dijnsdag 5 Februari 1889. Telkens om 5 uren namiddag, ter estaminet St Anna, bij d'heer Carles Duquet, te Lede, Dorp. Bij Licitatie. OPENBARE VERKOOPING van eene TE LEDE, Kerkevijvers. De Notaris MOENS, te Lede, als daartoe in rechte benoemd, zal, met de pleegvormen der wet van 12 Juni 1816, ten overstaan van den beer Vrederechter des kantons Aalst, op de hierna gestelde Zitdagen, in bet openbaar te koop aanbieden Eenigen koop. Een Huis met Lochting, te Lede, Kerkevij vers, omtrent bet Meerveld, gecadastreerd sectie E, nummers 362 en 363, groot van gronde 5 aren 60 centiaren, palende oost de erven Engelbert De Bruyn, zuid d'heer Jan- Baptist De Smet, west d'heer Cbarles-Horten- sius Roelandt en noord de baan. Boomprijs 140 franken. ZITDAGEN: Instel Dijnsdag 12).-, Verblijf Dijnsdag 19 1'cbruat'ij 1889. Telkens om 3 ure namiddag, te Aalst, ter Zittingszaal van den heer Vrederechter. Een persoon genezen van 25 jaren doofheid en oorsuizing dooi' een eenvoudig genees middel. Men zend vrachtvrij de beschrijving aan degene die de vraag doet aan Mr NICHOLSON, Dronotstraat, N° 4, Parijs.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Aankondiger | 1889 | | pagina 1