BERIHGT. TE KOOP Leest! Luistert TE KOOP. GEZONDHEID VOOU IEDEREEN. DE PILLEN DE ZALF J.-B. Callebaut, Louis De Naeyer. J TWEE BREIJMACHIENEN en gij zult verstomd staan. Dank Lcclercq Cic, Kapitaal vijf millioenen franks. HENRY BERTHIER C. Denaiffe, van Carignan (Ardennen) Jean HOFMAN-LELE5J, Zuiveren het Bloed en herstellen alle ongeregeldheden van de Lever, SSanjs, Kieren en luscn-nndcn. Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing van alle Kwalen eigen aan 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. En onbetaalbaar voor kinderen van eiken ouderdom. is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden Zweren en Etteebuilen. Het is beroemd ter genezing van Jicht, Rhumatiek en onvergelijkbaar voor Aamborstigheid B Kcelplju, Sïroucliitls, Verkoudheid eu Bloest. er genezing van Kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft zij geene mededinger en geneest betooverend, samengetrokken en Stijve Cewrichten. Alleen bereid in Professor Hollowai's Etablissement. 78, NEW OXFORD STREET, LONDON, voorheen 553, Oxford Street. En worden verkocht in Potten en Doozen van is. i r/2d., 2s. 9d., 4s 6d., us., 22s, en 33s, en verkrijgbaar bij alle medecijnen-verkoopers door de geheele wereld. 577 Koopers gelieve het Eliquet van iedere Doos en Pot te onderzoeken. Indien het adres, 533, Oxford Street, er niet staat zoo is het bedrog. n St. Pieter, Erembodegem, Dorp, laat aan het publiek weten dat hij zich gelast met het opzetten van vogels en andere gedierte, aan gematigde prijzen. Het kantoor van den Deurwaarder Alfred MAHIEU, is gevestigd te Aalst, Korte Zoutstraat. Koopman in oude metalen en antiketeiten Zoutstraalpoort, 58, te Aalst,laat weten dat er bij hem te bekomen zijn, eerste kwaliteit van goede Matrassen, alsook Kachels Kachels en Stoven, welke hij verhuurt per maand. Hij laat ook weten dathijeersten keus heeft van Cham pagne flesschen te koop of te huren, aan eenen geringen prijs. Sijsleme Lampin volle werking, i5 francs stuks of 140 voor de twee Zich te bevragen hij juffer Van der Speeten, Graanmarkt, Aalst. Om zekere redenen ben ik genoodzaakt mijn wel voorzien magazijn van ANGLO-BRITSCH ZILVERWERK uit te verkoopen, met afslag van 75 en franco t'huis gezonden gansch Belgie door: 't is voorwaar nauwelijks het loon van de kunstbewerking der voorwerpen. Zoolang er zulke koopwaar in mijn magazijn zal wezen, kan men er voor den geringen prijs van 15 frs. een zwaar, fijn afgewerkt tafelser vies aankoopen, wiens Anglo-Britsch metaal, bij waardeering der beste kenners, met 13 on een zilver is gemengd. De glans der tatelgerieven blijft voor25 jaar gewaarborgd. WEERGALOOZE AANKOOP. 6 Tafelmessen, met echt stalen lemmer. 6 Tafelvorken, met echt stalen lemmer. 6 Tafelepels. 12 Koffielepels. 12 Mocealepels. i Soplepel. 1 zware Melklepel. 44 stukken voor den spotprijs van 15 frs. in Anglo-Britsch zilver!!! Tot bewijs dat er noch list, noch bedrog steekt onder mijn gezegde, neem ik hier open baar de verbintenis aan van allen aankoop, die niet zou voldoen, zonder moeielijkheid te her nemen. Dus hebt gij voor niets te vreezen. De aflevering geschiedt bij gereed geld of remboursement, naar beliefte, op de post. J. RETTUS ADRES Depót Central der J. Wiener Anglo-Britsch Fabrik Rettus. Wien II. Gross Sperlgasse 16. Te bekomen bij Jan LENSSENS, Herdersem, Boschkant, eerste kwaliteit van SCHEIKUNDIGE MESTSTOFFEN, hoedanigheid gewaarborgd aan de minste prij zen mogelijk. te Aalst, Nieuwstraat, 13. Algemeen agentschap der Antwerpsclie hijpolheekkas. NAAMLOOZE MAATSCHAPl'lJ. Geldleeningen en opening van kredieten op hijpotheek of op waarden aflosbaar met jaarlijksche kortingen of in eenmaal op gestelde tijd. De maatschappij geeft obligation uit aan drager, uitkeerbaar aan pari en voorzien van halfjarige coupons, aan den intrest van 4 ten honderd 'sjaars. Men vraagt agenten voor den buiten. Eere-diploma's, gouden vergulde en zilveren medaille s gediplomeerde landbouwkundige ingenieur ZUIDSTRAAT, 20, TE BRUSSEL Eenige vertegenwoordiger voor België van het huis Bijzondere voederplanlzaden, gezuiverd en gemengd voor tijdelijke en blijvende weiden. Eenig huis waarborgende op factuur de zui verheid het gemakkelijk uitschieten en de laud- bouwige waarde. Moeshof, bloemen- en boomzaden. Graanzaden, fruitboomen en boschboomen. Specialiteit van beetzaden van groote op brengst in gewicht en rijk in suiker. Meststoffen en Landbouwrnachieiien. Verzending van catalogen op gefrankeerde aanvraag. Wij vernemen dat het belangrijk huis Lesaffre en Bonduelle van Marcq en Baroeul (Noord), wiens gist zoo bekend is, in de Tentoonstelling van Brussel, de hoogste beloo ningen voor zijne voortbrengselen bekomen heefttwee eerediplomas waarvan een bij zonderlijk voor zijnen gist en het ander voor den alcool en den genever, en eene groote GOUDEN MEDALIE VOOr Zijn MOUT. LEOPOLDSTRAAT, TE AALST. Heeft de eer het publiek kenbaar te maken, dat hij een magazijn komt te openen van Pianos, voortskomende der beste huizen van Parijs, Naaimachienen, goude en zilvere Zak- horlogiën enz., enz. Hij gelast zich met alio reparatien. Perceel BOUWGROND, te Aalst-Schaarbeken aan dc Koolstraat, straat nabij het Kappelleken, der Meulieclietlen, nevens de huizen van d'heer Beeckman. Zich te adresseren aan Alph. Van Nuffel, gezworen Landmeter, te Aalst, Botermarkt. SI E K K T VAN HEDEN. Ter markl gebracht 00 zakken: Hoppe (1888) verkocht aan frs. 25 k 00 volgens keus. PER 1 liECT. 32 LIT. 50 CENT. 50 a 21 00 17 00 18 00 13 50 14 50 00 00 00 00 13 50 15 00 00 00 00 00 Erwten 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Sloorzaed1 00 00 00 00 Aerdappeleu (rooile) p. 1/2 heel. 10 00 11 00 idem (wille) 0 00 00 00 00 00 00 üi) 00 00 00 05 Gezwingeld Vlas 0 00 00 t'0 00 00 00 09 00 00 00 00 lioler per 3 kilo 7 09 8 18 Wol 00 00 00 00 1 90 2 09 Viggens per sluk 25 00 50 00 Aalst, Spitaels-Schuermans.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Aankondiger | 1889 | | pagina 4