van het ff^and van Aalst. Jaar 1889. 1977) Zondag 31 Maart. Kasseiwerken. MEUBELS HOESTEDE, Burgerlijken Stand arren HOPSTAKEN, Boomgaard en Zaailand Abonnementsprijs frs. 4 's jaars. De affiehenbij den uitgever gedrukt worden gratis aangekondigd. Bureel Nieuwstraat S* 14 Les annonces de la Belgique et de l'Étranger sont replies par l'Agence Havas Publioité89, Marché-aux-Herbes, k Bruxelles, et chez se correspondants k l'Étranger Pour la Francek l'Agence Havas, 8, Place de la Bourse-Paris. Pour l'Allemagne, l'Austro-Hongrie et la Suisse chez Rudolf Mosse (Annoncen-Expeditionk Cologne, Berlin, Francfort, Strasbourg, Munich, Hambourg, Leipzig, Stuttgard, Vienne et Jurich. Pour la Grande-Bretagne et l'Irlande: chez Géo Street et C°, 30, Cornhill E C et 5, Serie Street W C, Londres. Pour la Hollande chez Nijgh et Van Ditmar, Rotterdam. Pour l'Amériquechez Pethingill et C°, 38, Park Row-New-York. van den 22 tot Jen 29 Maart. GEBOORTEN. Mannelijk 7 Vrouwelijk 8 HUWELIJKEN. H. Govaert, bezond. metA. Kieckens,bezond. P. Schockaert, z. b. met M. ^an der Stock, twijnster. C. Hoste, twijndersg. met A. SIos, herbergg. OVERLIJDEN. J. De Smet, wed. Liebaut, z. b. 66 j., Vrij heidstraat. M. Gorleman, wed. Jacobs, z. b. 64 j., Schaarbeke. F. De Clercq, vr. Van Lierde, z. b. 69 j., Schaarbeke. D. Pardaens, wed. De Schrijver, z. b. 78 j., Schaarbeke. D. Coppens, wed. Van der Biest, 68 j., over leden te Herdersem. C. Beeckman, werkman, 22 j., overleden te Pollaere. J. De Wageneer, z. b. 63 overleden te Herdersem. J. Van der Steen, m. Van Pottelberghe, z. b. 48 j.overleden te Brugge. 7 kinderen onder de 7 jaren. STAD AALST. oO» OPENBARE AANBESTEDING «o» Het College van Burgemeester en Schepenen, zal op Maandag 15 April 1889, ten llure'smor- gens, ten Stadhuize, zaal van het Schepen-Col lege, onder goedkeuring der bevoegde Over heid, overgaan tot de openbare aanbesteding der laatste Kasseiwerken, te verrichten op den Dam. Deze Aanbesteding beslaat uit een enkel lot, te welenleveren, plaatsen envervoervanzand der baan op eene lengte van 166,00 meters ter breedte van 6,00 met steenen gelijkvormig aan het staal van 0,14 tot 0,16 en boordsteenenvan 0,35 m. lengte. Het kohier van lasten is neergelegd op het Gemeente-Sekretariaat alwaar men alle dagen ervan kennis kan nemen, van lOure 'smorgens tot 'smiddags, en van 3 ure tot 5 ure 'snamid- dags, de Zon-en Feestdagen uitgezonderd. Aalst, 26 Maart 1889 De Burgemeester en Schepenen, De Sekretaris, V. Van Wambekl. EDM. SCHEERLINCKX. Bij verandering van woonst. VENDITIE VAN SCHOONE TE AALST, Kapellestraat. De ZaakwaarnemerLomsBUEKENS.te Aalst, zal aldaar, ten aanzueke en aan de oude woonst van Mejulvrouwen Noteris, in de Kapellestraat, op Donderdag U April 1889. om 2 ure stipt nanoen, door het ambt van Deurwaarder DE VOS, openbaarlijk verkoopen Eene schoone hoeveelheid Huismeubels be staande in: Salonkachel, Stoven, groote en kleine Spiegels, Coulissetafel, Étagère voor bloemen, schoonen Lessenaar. Bedstoelen, Nachttafels, Lavabos, wolle Matrassen, Tafels, Klee'rkassen, Kassen, Kommoden, Stoelen waaronder 6 geborduurde, Koperwerk, Hof- bank, Zitbad, Lauwerierboomen, ledige Fles- schen, Brandhout en meer andere voorwerpen te lang om te melden. Dit onder de gewone voorwaarden en tijd van betaling mits borgstelling. VENDITIE VAN 8000 te EREMBODEGEM, aan deDenderbrug. Op Maandag 1 April 1889, om 1 uur na noen. Door 't ambt van den Notaris DE SMET, te Erembodegem. Bij woonstveranderiug OPENBARE VERKOOPING van eene behuisde TE BAARDEGEM. De Notaris DE WINDT, te Aalst, zal, ten verzoeken van wie het behoort met gewin van palmslagen en gelagen openbaarlijk verkoopen: Eerste koop. Eene behuisde Hofstede, gestaan en gelegen te Baardegem, Kapellenberg, gecadastreerd sectie D, N01 205. 203 en 204a, groot in gronde 17 aren 27 centiaren, palende oost de Straat, zuid de erven Franciscus Joostens, west Fran- ciscus Ruyssinck en noord de Straat. Tweede koop. Eene partij Land en Boomgaard, gelegen te Baardegem, genaamd den Schroever, gecadas treerd sectie E, N°' 20, 21 en 22a, groot33aren 80 centiaren, palende van ouds oost Judocus Van der Cruyssen, nu de kinderen Vertongen, zuid voor dezen, Hubertus Rokist, alsnu de kinderen Steenhout, west de Straat en noord Jan-Baptist De Maeseneer. Boomprijs frs. 100,00. Derden en laatste koop. Eene partij Land, gelegen te Baardegem, in het Vossenhol, gekend bij cadaster sectie D, Nos17ienl72, groot 14 aren 50 centiaren, palende oost Petrus Van den Brempt en De Craecker, zuid de weduwe Petrus Laurent, west de baan en noord de erven Charles Van Assche. De koopers zullen van de te verkoopen goe deren in gebruik komen binnen de maand na de verkoopingen de kooper van den eerste koop zal vermogen in pacht te nemen circa 73 aren goed Land daartegen gelegen. ZITDAGEN: Instel 11 ,oon Verblijf 23 AP'11 1889 Telkens eenen Donderdag, om 2 uren namid dag, ter estaminet Den ouden Bareel, te Baar-

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Aankondiger | 1889 | | pagina 1