van het ILand Jaar 1889. (1979) Zondag 14 April. DKKEN BAL Kasseiwerken, BLOEMEN HOESTEDE, j> STAD AALST &R00TE PRIJSKAMP Burgerlijken Stand 800 frs. Prijzen frs. 800 Boomgaard en Zaailand AANKONDIGER Abonnementsprijs frs. 4 's jaars. De affichenbij den uitgever gedrukt worden gratis aangekondigd. Bureel Nieuwstraat B° 14 Les annonces de la Belgique et de l'Étranger sont repues par l'Agenee Havas Publicité) 89, Marché-aux-Herbes, Jt Bruxelles, el chez se correspondants k l'Étranger Pour la France: li l'Agenee Havas, 8, Place de la Bourse-Paris. Pour l'Allemagne, l'Austro-Hongrie et la Suisse: chez Rudolf Mosse (Annoncen-Expeditionh Cologne, Berlin, Francfort, Strasbourg, Munich, Hambourg, Leipzig, Stultgard, Vienne et Jurich. Pour la Grande-Bretagne et l'Irlande: cliez Géo Street et C°, 30, Cornhill E C et 5, Serie Street W C, Londres. Pour la Hollande che? Nijgb et Van Ditmar, Rotterdam. Pour l'Amériquecliez Pethingill et C°, 38, Park Row-New-York. met den van den 5 tot Jen 12 April. GEBOORTEN. Mannelijk 17 Vrouwelijk 13 HUWELIJKEN. A. Trog, daglooner, met P. Hoffelinck, z. b. J. Van Goelhem, schoenmaker, met C. Cornand, braaister. OVERLIJDEN. J. De Waegeneer, z. b., 88 j., Leopoldstraat. E. Bosschaert, z. b., 13 jDam. J. Janssens, wed. Wellemans, blikslager, 58 jSehaarbeke. J. Schollaert, landb. 60 j., Mijlbeke. M. Sterck, zwarte zuster, 71 j., Kapellestr. 5 kinderen onder de 7 jaren. STAD AALST. «o» OPENBARE AANBESTEDING van «0» Het College van Burgemeester en Schepenen, zal op Maandag IS April 1889,ten llure'smor- gens, ten Stadhuize, zaal van het Schepen-Col lege, onder goedkeuring der bevoegde Over heid, overgaan tot de openbare aanbesteding der laatste Kasseiwerken, te verrichten op den Dam. Deze Aanbesteding bestaat uit een enkel lot, te weten: leveren, plaatsen envervoervanzand der baan op eene lengte van 166,00 nieters ter breedte van 6,00 met steenen gelijkvormig aan het staal van 0,14 tot 0,16 en boordsteenenvan 0,33 m. lengte. Het kohier van lasten is neergelegd op het Gemeente-Sekretariaat alwaar men alle dagen ervan kennis kan nemen, van 10ure 'smorgens tot 'smiddags, en van 3 ure tot 5 ure 'snamid dags, de Zon-en Feestdagen uitgezonderd. Aalst, 26 Maart 1889 De burgemeester en Schepenen, J)e Sekretaris, V. Van Wamrekl. Edm. Scheerlinckx. OP DE BLOOTB IIAND TER ESPLANADEPLAATS. verdeeld als volgt: VOOR DE STEDEN. 1ste pnjSi 5 Gouden Horlogieri, (Remontoirs). 2dc 5 Zilveren Horlogien, VOOR DE DORPEN. 1ste Pi-ijs, 5 Gouden Horlogien, (Remontoirs) 2(,e 5 Zilveren Horlogien, De Maatschappij (CLUB DER XXX), brengt ter kennis van het publiek, dat zij met de me dehulp van het Gemeentebestuur, eeiien bui tengewonen kampstrijd aan de balstrijders zal aanbieden. De inschrijvingen zullen van heden af plaats grijpen in het lokaal Café Bourgeois be woond door d'heer Henricus Eeckhont, Espla nadeplaats, tot den 12 Mei aanstaande, om het spel op Zondag 19 Mei aanvang te nemen. Gedaan in zitting van 8 April 1889. De Voorzitter, De Geheimschrijver, Victoii DE GliEEST. Léon VAN GHYSEGHEM. OPENBARE VERKOOPING van TE AALST, ter afspanuing Den Meiboom Door het ambt van den Notaris DE GHEEST, te Aalst, zal er op Maandag 13 April 1889, om 3 ure namiddag, overgegaan worden tot de verkooping van Azalia-lndica in bot en in bloemen, Clivia, Lauriertin, Blad Begonia, Gloxinia, Rhododendrons en Azalia Mollis van den vollen grond, en andere planten. Rij woonstveranderiug. OPENBARE VERKOOPING van eene behuisde TE BAARDEGEM. De Notaris DE WINDT, te Aalst, zal, ten verzoeken van wie het behoort met gewin van palmslagen en gelagen openbaarlijk verkoopen: Eerste koop. Eene behuisde Hofstede, gestaan en gelegen te Baardegem, Kapellenberg, gecadastreerd sectie D, Nos 203. 203 en 204a, groot in gronde 17 aren 27 centiaren, palende oost de Straat, zuid de erven Franciscus Joostens, west Fran- ciscus Ruyssinck en noord de Straat. Tweede koop. Eene partij Land en Boomgaard, gelegen te Baardegem, genaamd den Schroever, gecadas treerd sectie E, N°!20, 21 en 22a, groot33aren 80 centiaren, palende van ouds oost Judocus Van der Cruyssen, nu de kinderen Vertongen, zuid voor dezen, Hubertus Bokist, alsnu de kinderen Steenhout, west de Straat en noord Jan-Baptist De Maeseueer. Boomprijs frs. 100,00. Derden en laatste koop. Eene partij Land, gelegen te Baardegem, in het Vossenhol, gekend bij cadaster sectie D, Nos 171 en 172, groot 14 aren 50 centiaren, palende oost Petrus Van den Brempt en De Craecker, zuid de weduwe Petrus Laurent, west de haan en noord de erven Charles Van Assche. De Uoopers zullen van de te verkoopen goe deren in gebruik komen binnen de maand na de verkooping en de kooper van den eerste koop zal vermogen in pacht te nemen circa 73 aren goed Land daartegen gelegen. ZITDAGEN: Verblijf 25 APril 1889" Telkens eenen Donderdag, om 2 uren namid dag, ter estamiuet Den ouden Bareel, te Baar-

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Aankondiger | 1889 | | pagina 1