Eenige Depot. EEN HUIS MEERSCH PRIJSVLUCHTEN Zaailanden Meer sell en Bosch Hollandsche Hopstaken Sparren HOPSTAKEN Gemeente Erembodegem Duifvenbond Herdersem, HUIS J. De Troch-Korreman, Komt te verschijnen. TAFEL Prijs 10 centiemen. (legem aaa (leu Steenweg naar Opwijck, bij den lieer Verhaven. Voor alle inlichtingen zich te vervoegen ten kantoore van den Notaris DE WINDT, te Aalst, Keizerlijkeplaats 49, alwaar gestadig te beko men zijn groote en kleine Kapitalen, aan gema- tigen intrest mits goed bezet. OPENBARE VERKOOP1NG van TE BAARDEGEM. De Notarissen BRECKPOT te Aalst en EEM AN te Erpe, zullen met gewin van plamslagen en gelagen, openbaarlijk verkoopen Eerste koop. Een naakte eigendom van een Iluis, Boom gaard en water, gestaan en gelegen te Baarde- gem, op het Stookt, aan de kasseide van Baardegem naar Wieze, gekend bij kadaster sectie B, nummers 153c, 184c en 186b, te za- men met eene grootte van 12 aren40 centiaren, palende oost d'erven De.Bièvre en sieur Louis Schoonjans, zuid de kasseide, west de weduwe Louis Herremans en noord den zesden koop. Op te leggen boomprijs frs. 80-00. Tweede koop. Den naakten eigendom van eene partij Land, gelegen te Baardegem, op den Iloevekauter, gekend bij kadaster sectie C, nummer S80a, met eene grootte van 7 aren 60 centiaren, pa lende oost de kasseide, zuidde weduwe Maeha- ris, west Guillielmus Van den Bossche en noord de weduwe Cornelius De Meersman. Derde koop. Den naakten eigendom van eene partij Land, gelegen te Baardegem, op het Steenland, ge kend bij kadaster sectie C, nummer 60, met eene grootte van 83 aren 10 centiaren, palende oost de baan, zuid Theophile Robyns-Coore- man en de weduwe Verhavert, west den Armen van Baardegem, noord sieur Goedvinck-Ro- byns en de weduwe Van den Berghe. Op te leggen boomprijs frs. 25,00. Vierde koop. Den naakten eigendom van eene partij Land, Meersch en Bosch, gelegen te Baardegem, op hetGebarmte, gekend bij kadaster sectie A, nummers 4Su, 49a en 50a, te zamen met eene grootte van 34 aren, palende oost de baan en Felix Moens, zuid den zeiven, west jufvrouw weduwe Danneboom en noord den volgenden koop. Op te leggen boomprijs frs. 700-00. Vijfde koop. Een perceel Land en Meersch, gelegen te Baardegem, op het Gebarrnte ol Woll'land, ge kend bij kadaster sectie Anummers 48a en ex 80, met eene grootte van 3iareu 40 centiaren, palende oost de haan, zuid den voorgaanden koop, west jufvrouw weduwe. Danneboom en noord Fidelis De Ridder. Zesde en laatste koop. En een perceel Boomgaard, gelogen te Baar degem, op het Stookt, aan de kasseide van Baardegem naar Wieze, gekend bij kadaster sectie B, nummers 150,151 en 132, te zamen mei eene grootte van 4 aren 00 centiaren en volgens titel 5 aren 70 centiaren, palende oost d'erven De Bièvre, zuid den eersten koop en de weduwe Louis Herremans, west gezegde kas seide en noord de weduwe Van den Berghe. Op te leggen boomprijs frs. S0-00. Al de voorsclirevene goederen zijn bewoond en gebruikt door de weduwe Louis Uerremans- l'an Nuffel, landbouwster te Baardegem. En de koopen 1, 2, 3, en 4 zijn in tocht en vruchtgebruik bezeten voor haar leven gedu rende door dezelve weduwe Herremans-Van Nuffel. ZITDAGEN Instel Donderdag 11 An,,iMoSn Verblijf Donderdag 28 Apm Telkens om 5 uren namiddag, ter herberg genaamd Den Pereboom hij sieur Louis Sciioonjans, te Baardegem, aan de Hoogstraat. VENDITIE VAN 800Ü schoone EN 40U0 BOONSTAKEN, TE AALST, VAARTKAAI. Op Maandag 15 April 1889, om 2 uren namid dag. Door het ambt van den Notaris BRECKPOT, te Aalst. VENDITIE VAN 8,000 TE EREMDODEGEM, aan de Denderbrug en aan de Statie. Op Maandag 15 April 1889, om 1 uur na noen. Door 'tambt van den Notaris DE SMET, te Erembodegem. OPENBARE VERKOOPING van eene allerbeste partij TE OORDEGEM. De Notaris MOENS, te Lede, zal, ten aan- zoeke van die het behoort, met het houden der twee hiernagemelde zitdagen, openbaar verkoopen: Eene goede partij Meersch, gelegen te Oor- degem, wijk Fonleinbosschen, ten kadaster bekend sectie C, nummer 502, groot 35 aren 80 centiaren, palende oost d'heer Ilippolyte Galmart, zuid de Kauterhaan, west Mejulvrouw Vao Cromphout en noord Mijnheer De Potter- D'Yndoye. Boomprijs frs. 123-00. De koopers zullen van voorschrevenen Meersch, in het gebruik komen met den dag der betaling hunner koopsom. ZITDAGEN: Instel Donderdag 18 ,ooq Verblijf Donderdag 25 Apu' 1ÖÖJ' Telkens ten 3 ure namiddag, ter herberg genaamd Het Ivkuisken, bewoond door sieur Livinus Francois, te Oordegem, wijk Hooging. Onfeilbaar middel en zeer praktisch om ze allen en overal in eenige uren, le vernietigen hoe talrijk ze ook zijn mogen. rmpectm franco op gefrankeerde aanvrage aan ILAH'OUTiS, landbouwer, te St-Angcl bij Jlontlucon (Allier) Frankrijk of aan zijn agentuur in België, n° 51, lioiilov'1 Uc la Seime, Brussel. (MEERSCHDRIES). Gegeven door de Maatschappij: de Duif zon- DEit Vhees, gevestigd ter herberg 't Duifken, bij Camiel Hulsebaut. Uit Quiévrain, op Maandag 22 April, in- brengstder duiven van 2 tot 6 urens'morgens. De inleg is bepaald op fr. 1,10 perduif waar van 10 centiemen voor onkosten. AALST, (MIJLREEGK). Prijsvlucht op Quiévrain, Zondag 28 April, bij Gam. Willems. Maatschappij Zonder Vrees, Aalst- Mijlbeeck, (Binnestraat), Prijsvlucht op Caudry, Zondag 5 Mei, bij de wed. Ser. Muylaert. Maatschappij La Vitesse, Herdersem, (Dorp). Prijsvlucht op Fresnoy, Zondag 12 Mei, bij J. B. Lenssens. Maatschappij De Eenheid, Herdersem, (Hoogstraatspriet). Prijsvlucht op Quiévrain, Zondag 2 Juni, bij Pb. Beulens. Maatschappij De Jonge Vrienden, Herder sem, (Broekstraat). Prijsvlucht op Cambrai, Zondag 9 Juni, bij Fr. Schuddinck. Maatschappij Recht voor de Vuist, Aalst, (Botermelkstraafc) Prijsvlucht op Noyon, Zondag 16 Juni, bij Fr. Jan- segers. Maatschappij De Zwaluw, Herdersem, (Broek straat). Inbrengst voor Quiévrain van Zaterdags .savonds tot Zondags 'smorgens 5 uren. Voor het buitenland Zaterdags van 10 tot 12 uren 's middags stipt. B<ausc Koutstrnat, IAJjST. Magazijn van alle soorten van Amerikaansehe Cols en Manchetten, voor mans en vrouwper sonen, alsook voor de hoeren geestelijken. Deze Cols wasschen zich met water en zeep en zijn oogenblikkelijk droog na het vuil er afgewasschen is, zij verslijten of pluizen aan de boorden niet. aanduidende de oude maat, of dagwanden en roeden, in gebruik ten lande van Aalst, in betrekking met het nieuwe aangenomen stelsel van hectaren, aren, enz., uitgegeven ten titel van raadpleging door Josse Arents, Gezworen Landmeter te Aalst. Te bekomen hij voornoemden heer Josse Arents, Sluijcrstraat, alhier, of hij den drukker d'heer Emiel Veruimmen, aan de Groote Kerk.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Aankondiger | 1889 | | pagina 2