uA iIËLGIQUË TE BEKOMEN TE KOOP HOWE, DOMESTIC, DAVIS lAAlMACIIIII Vereenigde Eigenaars, De vereenigde Vijveraars, Fabriek van Scheikundige Meststoffen Naamlooze Vennootschap TEGEN BRAND, ACH. EEMAN Cie, E. Rumbaut-Mertens TWEE BREIJMACHIENEN SNELWIELERS BESTE ENGELSCHE BRANDKASTEN ECHTE AMERIKAANSCHE KACHELS DETROIT STOVE WORKS C° 50 ph. besparing van brandstof Agent: M'Amedée CORAEL, Sl. Jorisstraat. Belgische Maatschappij DER j oor de verzekering tegen den brandden donder de ontploffing van de ketels en het gazlicht, gevestigd te Brussel, Loxumstraat, 20, ingericht in 1821. Maatschappelijk Kapitaal 10 milloenen. Hoofdagent te Aalst, Mijnheer R. EEMAN, Advokaat. N. BMen vraagt Onderagenten voor de stad en vooral de gemeenten van het kanton Aalst, mits goede vergeldingen. Ten alle tijde zijn de verzekeringen dooi den verzekerden met de grootsten ligtvaardig- heid behandelt geweest; voor hen zijn alle de maatschappijen goed als de premie te betalen maar het geringste mogelijk is: het schijnt hen dat zoodra zij een verzekerings kontrakt in de handen hebben, zij bedekt zijn tegen al len voorval van brand. Nogtaus is het zoo niet, in de afrekeningen en de bankbreuken der fransche en belgische maatschappijen zijn daar om het tegenstrijdig te betuigen. Wij herhalen dus, dat het niet voldoende moed zijn van berichten te lezen waar in de millioenen overvloeien, men moet zich over hunne wezentlijkheid bevestigen voor aleer men met eene Maatschappij handelt en u de tegenwoordigheid dier doordrevene opgaven, dienende om het publiek in veling te brengen, denken wij met recht dat ieder persoon welk eene verzekering zal aangaan, van de Maat schappij, tot de welke hij zich wend, uitleg gingen moet eisschen over de hierna volgende punten. 1° Hare statuten. 2° hare Maatschappe lijke hoofdsom. 33 of deze hoofdsom enkelijk toepasselijk is aan den brand. 4" hare voor zorg. 5° hare premien. 0° den uitleg dei- plaatsing, barer fondsen op 31 December van het vorig jaar. 7° de lijst der aandeelheb- bers. 8° of deze verantwoordelijk blijven tot het volle beloop hunner actiën en of zij recht streeks grondeigenaars zijn. De maatschappij der vereeningde Eigenaars, begrijpende het belang der verzekerden ten einden alle deze opgevingen te kennen, doet de voorstelling en overhandigt de hiervorengemel- de uitleggingen aan alle diegene welke het ver langen, als ook aan hare verzekerden. Het beschikkend geld en loopende rekenin- gep in kas en in waarden, op 51 December 1872, beliep tot4,719,597-41 De waarborg der aandeelhebbers 2,SGi,241-00 De premien in 1872 ontvangen 1,814,21)7-48 9,428.018-92. De waarborg der maatschappij op 31 Decem ber 1872, was dus van negen millionen, vier honderdacht-en-twintig duizend, acht-en-veer- tig frs. en twee-negentig eentimen. Vlaamsche Maatschappij met premien, Tegen Brandgevaar, het Bliksemvuur, lie springen van Stoomketels en der verlich- tingsgaz, gevestigd tot Gent, Recolletten- lei N° '15. Voor de verzekeringen en inlieutingen vervoege men zich bij Achille Eeinau, agent per gemelde Maatschappij, te Aalst, Molen- driesch. van MM. Tercelin, Briart en C° te Bascoup Henegouwen iniUltEVETEERDE FABRIC4TIE van gemengde en samenwerkende, drooge en ge- vrevene MESTSTOFFEN, waaruit de volgen- do voordeelen spruiten: Eengalige samenstelling van al de deelen van het mest. Gemakkelijke zaaiïng met de hand of met den meststrooier. Zekere evenredige ver deeling volgens de normale samenstelling der meststoffen. Gelijkvormig uitwerksel op de ge- heele oppervlakte van het veld en grootere ze kerheid. De samengestelde meststoffen van MM. Tercelin Briart en O worden niet vochtig wanneer ze in zakken blijven staan maar ze blijven altijd stofaehtig. Gewaarborgde gehalte ter ontleding gematigde prijzen gemak van betaling. Vraagt prijs en stalen oin u te overtuigen van den goeden koop en van den echten staat der gemengde samenwerkende meststoffen. Grondstoffen van Meststoffen. Men adresseere zich aan MM. Tercelin Briart et G° te Bascoup. Men vraagt werkzame Agenten voor den ver koop. Voordeelige voorwaarden. Het werkhuis gelast zich met het voorschrij ven van meststoffen geschikt voor iedere soort van planten en voor elke natuur van grond. van verzekeringen ontploll'mg van bliksem, gazlicht en stoomketels gemachtigd bij koninklijke hesluiten van den 2 Maart 1855 en den 20 Junij 1867, GEVESTIGD TE BRUSSEL, Hoofdagent van Aalst Emile MEERT-PLA1SANCE, op de hoek der Groote Markt en der Zoutstraat, laatst bewoond door d'heer Prosper Lenoir. HOOGEVESTEN, AALST. Fabriek van Scheikundige MeststoiTen geplaatst onder het toezicht der Belgische Landbouwstatien van Gent en Gembloers. Kunstvetten allergunstigst geschikt voor den teelt van tarwe, rogge, gerst, haver, rapen, (loof) weiden, vlas, aardappels, koolzaad, bee- ten, ajuin, wortels, klavers, boomgewassen en hovenierderij. Te bekomen hij Jan LENSSENS, Herdersem, Boschkant, eerste kwaliteit van SCHEIKUNDIGE MESTSTOFFEN, hoedanigheid gewaarborgd aan de minste prij zen mogelijk. koopman op de Vaart, te Aalst, over de St. Annahrug, tegen den ijzeren weg. Opening van zijne nieuwe magazijnen van alle soorten van Kruidenierswaren, Granen en Zaden. Huis gekend voor den beste Koffijs dezer Stad. Buitengewoone laage prijzen. Voor de winkeliers worden de goederen kos- eloos uitgevoerd 4 uren rond Aalst. ten Bureele dezer, eerste kwaliteit van schrijf- Inkt. Sijsteme Lampin volle werking, 75 francs stuks of 140 voor de twee. Zich te bevragen bij juffer Van der Speeten, Graanmarkt, Aalst. '8 ft: Hl 1 Mi E d Generaal Agentschap der echte De zachlstcn, snclslen en minst geruiscliniakenden. 3 GOUDEN MEDAILLES OP DEN INTERNATIONALEN PRIJSKAMP BRUSSEL 1888 GEMAK VAN BETALING Domestic met 2, 5 en i wielen NIEUWSTRAAT, 101-103 te BRUSSEL FABRIEKEN VBRBBTHRD VUURVAST ONOFENBREEKBAAR VAN DE (AMÉRIKA) branden onophoudelijk en zonder uit te gaan. Ecnige Gouden Medaille op de Internationale Prijskamp tc Brussel 1888.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Aankondiger | 1889 | | pagina 3