BERIHGT. Aan de dooven. BREUKEN. TE KOOP. IK, ANNA CSILLAG GEZONDHEID VOOK IEDEHEEN. DE PILLEN DE ZALF J.-B. Callebaut, Louis De \aever. Bank Leclercq Ge, IIEARY BERTSIIER C. Denaiffe, van Carignan (Ardennen) Jean HOFÜIAN-LELEU, NORBERT DB KEYN, 57' Wol^S<:htstra!,t' Zuiveren liet Bloed en herstellen alle ongeregeldheden van de Lever, Slangf, Nieren en ingewanden. Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing van alle Kwalen eigen aan 'l vrouwelijk geslacht, onverschillig van weiken leeftijd. En onbetaalbaar voor kinderen van eiken ouderdom. is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zweren en Etteebuilen. Het is beroemd ter genezing van Jicht, Rhumatiek en onvergelijkbaar voor Aamborstigheid Keelpij», Bfroucüultls, Vcrtioutllicld en IHocst. er genezing van Kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten beeft zij geene mededinger, en geneest betooverend, samengetrokken en Stijve Gewrichten. Alleen bereid in Professor Hollowai's Etablissement. 78, NEW OXFORD STREET, LONDON, voorheen 533, Oxford Street. En worden verkocht in Pottenen Doozen van is. i i/2d., 2s. 9d., 4s 6d., us., 22s, en 33s, en verkrijgbaar bij alle medecijnen-verkoopers door de geheele wereld. f"-,- Koopers gelieve het Etiquet van iedere Doos en Pot te onderzoeken. Indien het adres. 533, Oxford Street, er niet slaat zoo is het bedrog. in St.. Pieter, Erembodegem, Dorp, laat aan het publiek weten dat hij zich gelast met het opzetten van vogels en andere gedierte, aan gematigde prijzen. Het kantoor van den Deurwaarder Alfred MAHIEU, is gevestigd te Aalst, Korte Zoutstraat. Koopman in oude metalen en antiketeiten Zoutstraalpoort. 38, te Aalst, laat weten dat er bij hem te bekomen zijn, eerste kwaliteit van goede Matrassen, alsook Kachels Kachels en Stoven, welke hij verhuurt per maand. Hij laat ook weten dathij eersten keus heeft van Cham pagne flesschen te koop ofte huren,aan eenen geringen prijs. gjEen persoon genezen van 25 jaren doofheid en oorsuizing door een eenvoudig genees middel. Men zend vrachtvrij de beschrijving aan degene die de vraag doet aan Mr NICHOLSON, Dronotstraat, N° 4, Parijs. Spoedi e en grondige genezing ingewone gevallen. Zekere voldoening en 'oninlddelijke verzachting in de ergste gevallen. Umniddelijke stilstand en genezing der verzakkingen en verplaatsing der baarmoeder. Speciale vervaardiging van toestellen om de misvormin gen van liet lichaam te voorkomen ot' te genezen, alsook voor kunstmatige ledematen, volgen de beste voorschiif- ton; het inzetten van kunsloogen. Behalve de 50 medalies en diploma's benevens de tal rijke eervolle vermeldingen verkreeg de Uitvinder nog de goude medalie op de Internationale Tentoonstelling te Londen in i8Si en New-Orleans. Er is voortdurend eene dame aan de inrichlingaanwezig, Spreeckuren van 8 Lot i uren. WAE«SEtJE2CW, In eulimeestei', Groen Plaats, Antwerpen. te Aalst, Nieuwslraat, 13. Algemeen agentschap der Antwerpsche hijpolheekkas. NAAMLOOZE MAATSCHAPPIJ. Kapitaal vijf millioenen franks. Geldlceningcn en opening van kredieten op hijpolheek of op waarden alloshaar met jaarlijksoho kortingen of in eenmaal op gestelde tijd. De maatschappij geeft obligatiën uit aan drager, uitkeerbaar aan pari en voorzien van halfjarige coupons, aan den intrest van 4 ten honderd 'sjaars. Men vraagt agenten voor den huiten. Eere-diploma's, gouden vergulde en zilveren medaille's gediplomeerde landbouwkundige ingenieur ZUIDSTRAAT, 20, TE BRUSSEL Eenige vertegenwoordiger voor België van liet huis Bijzondere voederplantzaden, gezuiverd en gemengd voor lijdelijke en blijvende weiden. Eenig huis waarborgende op lacluur de zui verheid liet gemakkelijk uitschieten en de laud- bouwige waarde. Moeshof, bloemen- en boomzaden. Graanzaden, fruitboomen en bosebboomen. Specialiteit van beetzaden van groote op brengst in gewicht en rijk in suiker. Meststoffen en Landbouwmacliienen. Verzending van catalogen op gefrankeerde aanvraag. Wij vernemen dat liet belangrijk huis Lesaifre en Bonduelle van Marcq en Baroeul (Noord), wiens gist zoo bekend is, in de Tentoonstelling van Brussel, de hoogste beioo- ningen voor zijne voortbrengselen bekomen heefttwee eerediplomas waarvan een bij zonderlijk voor zijnen gist en het ander voor den alcool en den genever, en eene grodte GOUDEN MEDALIE V001'zijll MOUT. LEOPOLDSTRAAT, TE AALST. Heeft de eer liet publiek kenbaar te maken, dat hij een magazijn komt te openen van Pianos, voorlskomende der beste huizen van Parijs, Naaimacbienen, goude eu zilvere Zak- liorlogiëu enz., enz. llij gelast zich met alle reparation. Perceel BOUWGROND, te Aalst-Scliaarbeken aan de Koolstraat, straat nabij liet Kappelleken, der Meuliechetten, nevens de huizen van d'heer Beeckman. Zich te adresseren aan Alph. Van Nuffel, gezworen Landmeter, te Aalst, Botermarkt. MEUKT VAN IIEDEN, Ter markt gebracht 00 zakken Hoppe (1888) verkocht aan frs. 17 A 20 volgens keus. PER '1 HECT. 32 LIT. 60 CENT. Tarwe fr. 19 50 i 21 00 Masleluin 18 00 19 00 Ruggv 14 00 15 50 00 00 00 00 Haver !5 50 16 50 15 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Lyuzaed 00 00 00 00 Sloorzaed 00 00 00 00 Acrdappelcn (roode) p. 1/2 heel. 10 00 11 00 idem (witte) 0 00 00 00 00 00 00 u:) 00 00 00 05 Gezwingeld Vlas 0 00 00 L'O 00 00 00 00 Tabak 00 00 00 00 Boter per 5 kilo 7 72 8 63 00 00 00 00 i 54 1 65 Viggcns per stuk 25 00 50 00 Aalst, Spitaels-Schuer*»ns. Prijs per pot i» fr. CSILLAG Cie Buda-Pesth. Algemeen depot voor België 'k heb mijn reusachtig- Loreley-luiar van 1 ">ï5 centim. lang verkregen door het gebruik gedu rende 14 maanden, van de pommade welke ik zelf uilgevonden heb. Deze pommade is het ecnige mi<l<lel 0111 liet haar te doen groeien, om het uitvallen te voorko men en oni de hoofd- Iiuid te verHterkon. Zij brengt bij do mannen eene schoone en sterke i> a a r <1 te voorschijn. Reeds na een kort gebruik geef zij aan het liaar en aan de baard een natuur lijke overvloed en glaus. Zij belet het grijewordeu tot in de verste ouderdom.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Aankondiger | 1889 | | pagina 4