van hetILand van Aalst. Jaar 1889. 1980 Zondag 21 April. IDEM BAL HOESTEDE, Burgerlijken Stand Schiet ing niet den Bal boog 400 Frs. GELDPRIZEN Frs. 400 STAD AALST GROOTE PRIJSKAMP 800 frs. Prijzen frs. 8ÖÖ Sparren HOPSTAK E N Boomgaard en Zaailand v-&3 ».-ïr.n RwsaossBBsai AANKONDIGER Abonnementsprijs frs. 4 's jaars. De afïichenbij den uitgever gedrukt worden gratis aangekondigd. Bureel Nieuwstraat N° 14 Les annonces de la Belgique et de l'Étranger sont repues par l'Agence Havas Publicité89, Marché-aux-Herbes, k Bruxelles, ct chez se correspondants a l'Étranger Pour la France b l'Agence Ilavas, 8, Place de la Bourse-Paris. Pour l'Allemagne, l'Austro-Hongrie et la Suisse chez Rudolf Mosse (Annoncen-Expedition) 5 Cologne, Berlin, Francfort, Strasbourg, Munich, Hambourg, Leipzig, Stuttgard, Vienne et Jurich. Peur la Grande-Bretagne et l'Erlande: chez Géo Street et C°, 30, Cornhill E C et 5, Serie Street W C, Londres. Pour la Hollande cbe? Nijgh et Van Ditmar, Rotterdam. Pour l'Amériquechez Pethingill et C\ 38, Park Row-New-York. van den 12 tot den 19 April. GEBOORTEN. Mannelijk 10 Qft Vrouwelijk -10 OVERLIJDEN. M. Van Geem, vr. Bocque, kanlw. 79 j., Hoogevesten, P. De Bruyne, wed. Snel, politieagent, 56 j.. Zonnestraal. B. De Backer, vr. Van den Borre, 68 j., Schaarbeke. M. De Roeck, vr. Chanoine, 58 j., z. b. St. Anuastraat. H. Cooman, twijndersgast,22j., Schaarbeke. 2 kinderen onder de 7 jaren. STAD AALST. 1889. GROOTE gegeven door de Maatschappij DE WARE VRI ENDEN, in baar Lokaal De Me ïboom aan de Zoutstraatpoort, op Zondag 19 Mei aanstaande, om 1 ure namiddag verdeeld als volgt Oppervogcl prs. Twee zijdevogels ieder van 40. Twee binnenkallen ieder van 30. Twee buitenkallen 20. 40 kleine vogelen 4. De inleg is bepaald op 5 frs. per schutter. De inschrijving zal plaats hebben op Zaterdag 18 Mei, van 2 tot 10 ure 's avonds, de loting onmiddelijk daarna. De Sekreturis, De Ondervoorzitter, De Vooi ziter, F. Roelandt. R. DeGheest. L. Van Mol. 60. 80. 60. 40. 160. 2d' met den OP DE DLOOTE IIAKD TER E S PL A N ADE PLAATS. verdeeld als volgt VOOB DE STEDEN. lste Prijs, 5 Gouden Horlogien, (Remontoirs) 5 Zilveren Horlogien, VOOR DE DORPEN. •jüic prjjSi 5 Gouden Horlogien, (Remontoirs). 2d8 5 Zilveren Horlogien, De Maatschappij (CLUB DER XXX), brengt ter kennis van liet publiek, dat zij met de me dehulp van bet Gemeentebestuur, eenen bui- tengewonen kampstrijd aan de balstrijders zal aanbieden. De inschrijvingen zullen van heden af plaats grijpen in bet lokaal Café Bouuceois be woond door d'lieer llenricus Eeckhout, Espla nadeplaats, tot den 12 Mei aanstaande, om bet spel op Zondag 19 Mei aanvang te nemen. Gedaan in zitting van 8 April 1889. De Voorzitter, De Geheimschrijver, Victor DE GHEEST. Léon VAN GHYSEGHEM. VEND1TIE VAN 8000 TE EREMBODEGEM, aan de Denderbrug en aan de Statie, en aan de hofstede van Jozef Van den Steene, aan den Holleweg: eenen Koelwagen, Ploeg, Egge, Beirstuk. Onschijuen en Voorbooin. Op Dijnsdag 23 April 1889, om 1 uur nanoen. Door't ambt van den Notaris DE SMET, te Erembodegem. Rij woonstveranderiug. OPENBARE VERKOOPING van eene behuisde TE BAARDEGEM. De Notaris DE WINDT, te Aalst, zal, ten verzoeken van wie het behoort met gewin van palmslagen en gelagen openbaarlijk verkoopen: Eerste koop. Eene behuisde Hofstede, gestaan en gelegen te Baardegem, Kapellenberg, gecadastreerd sectie D, N°" 205. 203 en 204a, groot in gronde 17 aren 27 centiaren, palende oost de Straat, zuid de erven Franciscus Joostens, west Fran- ciscus Ruyssinck en noord de Straat. Tweede koop. Eene partij Land en Boomgaard, gelegen te Baardegem, genaamd den Schroever, gecadas treerd sectie E, NM 20, 21 en 22a, groot35aren 80 centiaren, palende van ouds oost Judocus Van der Cruyssen, nu de kinderen Vertongen, zuid voor dezen, Hubertus Rokist, alsnu de kinderen Steenliout., west de Straat en noord Jan-Baptist De Maeseneer. Boomprijs frs. 100,00. Derden en laatste koop. Eene partij Land, gelegen te Baardegem, in bet Vossenhol, gekend bij cadaster sectie D, Nos 171 en 172, groot 14 aren 50 centiaren, palende oost Petrus Van den Brempt en De Craecker, zuid de weduwe Petrus Laurent, west de baan en noord de erven Charles Van Assche. De koopers zullen van de te verkoopen goe- derën in gebruik komen binnen do maand na de verkooping en de kooper van den eerste koop zal vermogen in pacht te nemen circa 75 aren goed Land daartegen gelegen. ZITDAGEN: Instel 11 laon Verblijf 23 APnl 1889- Telkens eenen Donderdagom 2 uren namid dag, ter estaminet Dek ouden IUreel, te Baar

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Aankondiger | 1889 | | pagina 1