van het Land van Jaar 1889. (1981) Zondag 28 April. BLOEMEN EEN HUIS Burgerlijken Stand Schieting met den Balboog 400 Frs. GELDPRIZEN Frs. 400 STAD AALST GROOTE PRIJSKAMP 800 frs. Prijzen frs. 800 Spa rren HOPSTAKE J\f Zaailanden en Meersschen sclioonc HOPSTAKEN, rrm 3KHKBIB1 VM'iSH Abonnementsprijs frs. 4 's jaars. De aiïichen bij den uitgever gedrukt worden gratis aangekondigd. Bureel Nieuwstraat H« 14 Les annonces de la Belgique et de l'Étranger sont repues par l'Agenee Havas Publicité) 89, Marché-aux-Herbes, a Bruxelles, et chez se correspondants k l'Étranger Pour la Franceh l'Agenee Havas, 8, Place de la Bourse-Paris. Pour l'Allemagne, l'Austro-Hongrie et la Suisse chez Rudolf Mosse (Annoncen-Expeditiona Cologne, Berlin, Francfort, Strasbourg, Munich, Hambourg, Leipzig, Stuttgard, Vienne et Jurich. Pour la Grande-Bretagne et l'Irlande: chez Géo Street et C°, 30, Cornhill E C et 5, Serie Street W C, Londres. Pour la Hollande chez Nijgh et Van Ditmar, Rotterdam. Pour l'Amériquechez Pethingill et C°, 38, Park Row-New-York. van den 19 tot den 26 April. GEBOORTEN. Mannelijk 11 Vrouwelijk 3 HUWELIJKEN. J. D'Haese, reiz. met M. Wellekens, kleerm. P. Mortens, met M. Van Balen, kleerm. A. Geeroms, steenk. met M. Van der Meers- sclie, braeister. P. Van dp Velde, werkm. met S. Van de Meerssche, braeister. S. Lauwers, twijndersg. met J. Wauters, twijnster F. De Souter, schipper, met S. Boeykens, kleermaakster. OVERLIJDEN. P. Herpoele, wed. Druningli, gepens. 81 j., Gendschestraat. P. Podevyn, m. De Glieest, bezonderen, 55 j., Mijlheke. S. De Smet, vr. De Block, 61 j., Mijlbeke. 10 kinderen onder de 7 jaren. STAD AALST. 1889. GROOTE gegeven door de Maatschappij DEW ARE VRI ENDEN, in haar LokaalDe Meiboom aan de Zoutstraatpoort, op Zondag 19 Mei aanstaande, om 1 ure namiddag verdeeld als volgt: Oppervogel Frs. 60. Twee zijdevogels ieder van 40. 80. Twee binnenkallen ieder van 30. 60. Twee huitenkallen 20. 40. 40 kleine vogelen 4. 160. De inleg is bepaald op 5 frs. per schutter. De inschrijving zal plaats hebben op Zaterdag 18 Mei, van 2 tot 10 ure 's avonds, de loting onmiddelijk daarna. DeSekretaris, DeOiulervoorzitter, DeVoorziter, F. Roelandt. R. De Giieest. L. Van Mol. met den OP DE DLOOTE HAND TER ESPLANADEPLAATS. verdeeld als volgt VOOR DE STEDEN. Ist0 Prijs, 5 Gouden Horlogien, (Remontoirs) 2Jc 5 Zilveren Horlogien, VOOR DE DORPEN. lslc Prijs, 5 Gouden Horlogien, Remontoirs 2d0 5 Zilveren Horlogien, De Maatschappij (CLUD DER XXX), breng! ter kennis van het publiek, dat zij met de me dehulp van het Gemeentebestuur, eenen bui tengewonen kampstrijd aan de balstrijders zal aanbieden. De inschrijvingen zullen van heden af plaats grijpen in het lokaal Café Bouiigeois be woond door d'lieer Ilenricus Eeckhout, Espla nadeplaats, tot den 12 Mei aanstaande, om liet spel op Zondag 19 Mei aanvang te nemen. Gedaan in zitting van 8 April 1889. De Voorzitter De Geheimschrijver, Victor DE G HE EST. Léon VAN GHYSEGHEM. VENDITIE VAN 4000 IE EI1EMBODEGEM, aan de Statie. Op Dijnsdag 30 April 1889, om 1 uur nanoen. Door 't ambt van den Notaris DE SMET, te Erembodegem. OPENBARE VERKOOPING van TE AALST, ter Afspanning «De Meiboom» Door liet ambt van den Notaris DE GHEEST, te Aalst, zal er op Maandag 6 Mei 1889, om 3 ure namiddag, overgegaan worden tot de ver- kooping van Azalea Indica in bot en bloemen, Clivia, Palmen, Laurier tins, Rlad Begonia, Floxinia, Rhododendrons en Thuia Aurca van den vollen grond en andere planten OPENBARE VERKOOPING van TE MELDERT. De Notaris BRECKPOT, te Aalst, zal ten overstaan van den beer Vrederechter, met ge win van palmslagen openbaarlijk verkoopen: 1° 24 aren 87 centiaren Land, te Meldert, op Goosenbroeck, sectie B, nummers472Aen473n. 2° 7 aren 50 centiaren Land, te Meldert, op 't Houweelsveld, sectie B, nummer 4o9u. 3° 25 aren 90 centiaren Meersch, te Meldert, op Goosenbroeck, sectie B, nummer 230a. 4° 7 aren Meersch, te Meldert, op Goosen broeck, sectie B, nummer 228a. 5° En een Huis, met 2 aren 60 centiaren Grond te Meldert, op Goosenbroeck, sectie B, nummer 229g. ZITDAGEN: Instel 27 April, Verblijf 11 Mei 1889. Telkens om 3 uren namiddag, ter Zittings zaal van den heer Vrederechter, te Aalst, Groote Markt. VENDITIE VAN 8000 EN 4000 BOONSTAKEN TE AALST, VA ART KA Al. Op Maandag 29 April 1889, om 2 uren namid dag, door het ambt ,van den Notaris BRECK POT, te Aalst. De koopen tot 10 franks en daaronder moe ten comptant betaald worden. De koopers buiten het kanton Aalst, moeten koopsom en ongeld ook comptant betalen.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Aankondiger | 1889 | | pagina 1