HOFSTEDEN ZAAILAND DER BANKEN. UXESEMAlfc'E en van Landen HUISMEUBELS Kaatsspel Esplanadeplein. Boiling door Slokken, ti Paris, 125 frs. Verecnigde Eigenaars, Louis DeNaeyer. OPENBARE VERKOOPING van twee behuisde TE MELDERT EN BAARIJEGEM. De Notaris BREGKPOT, te Aalst, zal, met gewin van palmslagen en gelagen openbaarlijk verkoopen. 1° Een Hofstede met de gebouwen boomen en houtwas erop en aanstaande, te Meldert, wijk Parijs, groot 7 aren 12 centiaren, sectieB, nummers 549b, 548c endeelvannummers35lA, en 334a, op te leggen boomprijs frs. 30,00. Ingesteld frs. 600.00. Bewoond en gebruikt bij Richardus De Myts. 2" Eene Hofstede met de gebouwen er op staande, te Meldert, Parijs, groot 4 aren 65 centiaren, deel van de nummers531a, en 354a. Ingesteld frs. 510 00. 3° 7 aren 70 centiaren Land, te Meldert, Pa rijs, sectie B, deel van nummer 534a. Ingesteld l'rs. 300-00. 4° En 4 aren 60 centiaren Land, te Baarde- gem, op het Wolfpenningsveld, sectie E, num mer 49a, en deel van nummer 49n. Ingesteld frs. 50-00. ZITDAGEN: Instel 30 April, Verblijf 14 Mei 1889. Telkens omdrij uren namiddag, ter herberg van de kinderen Fieremans, te Meldert, Parijs. OPENBARE VERKOOPING van eene goede partij TE OORDEGEM. De Notarissen MOENS, te Lede, en ROELS, te Deinze, zullen, door het ambt van den eerst- genoemden, openbaar verkoopen Eenige koop. Eene schoone partij Zaailand, gelegen te Oordegem, wijk Bavenshauw, bij cadaster ge kend sectie E, Nummer 389nis, voor eene grootte van 41 aren 30 centiaren, palende noord de kinders Raes en den heer D'haese, zuid M. Van Sande-ltoels, oost den lieer Gali- aert en west M. Dooreman. Gebruikt door den verkooper tot 24 Decem ber 1889. Eenige Zitdag voor verblijf: Maandag 27 Mei 1889, om 1 ure namiddag, ter herberg liet huis van Commercie bewoond door den heer Philemon De Kerpel, te Oorde gem Dorp. Verdere inlichtingen te bekomen bij de Nota rissen MOENS en ROELS. Bij Sterfgeval. V E N D 1 T I E V A N koperen- tinnen- ijzeren en blikken Voorwerpen en Koopmanschappen. TE AALST, ZOUTSTRAATPOOBT. De Notaris DE WINDT te Aalst, zal, achter- volgens ordonnantie van den heer Voorzitter der rechtbank van eersten aanleg te üender- monde, op.Woensdag 15 Mei 1889, om 9 uren voormiddag, openbaarlijk verkoopen, te Aalst, aan de Zoutstraatpoort, ten sterfhuizen van de echtlelingen Janssens-Wellemans, al de aldaar te bevinden Mobilaire Voorwerpen, als: Meubels en gerief van Huishouden: Talels, Stoelen. Sloof, koperen Moor enKoll'ijkan,Cru cifix en Lievevrouwbeelden met en zonder bo- cals, koperen Kandelaars, aarden Tobbens en Kasserollen. Tellooren, Karaffen, Keukenkas- kens, Kleerkas, Printen, Horlogie, Koffers, Gordijnen, Bedstoelen, Regenstukken, Wasch- sloelsen Kuipen, wasch enandereManden, enz. Koopmanschappen als: veel nieuw rood-en- geel Koper in platen, groote hoeveelheid platen Zink N" 9, 10, 11, 12, verscheidene kassen onbewerkt Blik, vele Treiters, Carcelbollen in wit en ander glas, Quinqueis, glazen Bocals, Lanlernbollen, vele petrol- en- Bollanterns, gegalvaniseerden Transparant, vele Eomers in blik, in zink en ijzer; blikken Korven-Koffij- doozen- Giteers- Tweepotten- Kannekens- Ke- telkens- Dooskcns- Solferstekbakken- kollij-en andere Polten- Mooren; ijzeren Schijven- Bas sins-en Broodvorms- Strijkijzers- Pannekens- en- Kannekens, zeer vele ijzeren Koekpannen- Ringen- Platinuen- Roosters en Houilleschup- pen- Muilbanden- Casserolleu- Mooren-en-Aal- scheppen; koperen Marmitten, Toog en Loket ten en meerandere voorwerpen, te lang om te melden. Gewone, conditiën en tijd pan betaling mits borgstelling voor de koopen hovende 10franks, de koopen daaronder en het ongeld met gereed geld te betalen. «O» OPENBARE VERPACHTING De besturende Kommissie zal op Maandag 13 Mei 1889, om 8 uren 's avonds, overgaan tot de openbare verpachting der Ranken, ter Estaminet Café Bourgeois, hewoond door d'heerllenricusEeckliout, .splanadepleiit, Aalst. GEMEENTE AYGEM, (BERG.) .■O» bij Alfons Van den Berghe, OP Z O N IJ A G 1 2 MEI 1 889. «o» prijs frs. 20, 2' frs. 18,3" frs. 10, 4' frs. 7,50. 23 Eiers aan de verst komende, minsten 4 in getal en 25 Eiers aan het grootste getal. Inschrijving om 4 ure, leu einde om 5 ure slipt te kunnen beginnen. Inleg 25 centimen per peleton. Men mag per mèdedinginger niet meer dan 4 frs. in schrijven. De Beschrijvers: P. D'Hondt,, Pit. Van Canter, G. Van Canter, C. De Meijer, l>. Van Londersele, G. Schouppe en Oct. Torrekens. compre"1 Ie logement, les repas au Palais-Royal, a l'Éxposiiion, aux Grands Bouillons, au Grand llötel ou a l'hötel Continental, les entrees ii l'Ëxposition, les parcours en bateaux et les promenades en voitures pour visiter les monu ments et cufiositcs de Paris. S'ad. a l'agence des Excursions collectives, 25, Passage Saulnier, Paris, qui adressera le prospectus détaillë. Belgische Maatschappij DER ioor de verzekering tegen den brand, den donder de vnlplo/ling'van de ketels en liet gazlicht, gevestigd te Brussel, Loxumstraal, 20, ingericht in 1821. Maatschappelijk Kapitaal 10 milloenen. Hoofdagent te Aalst, Mijnheer R. EEMAN, Advokaat. N. B. Men vraagt Onderagenten voor de stad en vooral de gemeenten van het kanton Aalst, mits goede vergeldingen. Ten alle tijde zijn de verzekeringen door den verzekerden met de grootsten ligtvaardig- heid behandelt geweestvoor hen zijn alle de maatschappijen goed als de premie te betalen maar het geringste mogelijk is: liet schijnt hen dat zoodra zij een verzekerings kontrakt in de handen hebben, zij bedekt zijn tegen al len voorval van brand. Nogtaus is het zoo niet, in de afrekeningen en de bankbreuken der fransche en belgische maatschappijen zijn daar om het tegenstrijdig te betuigen. Wij herhalen dus, dat liet niet voldoende moed zijn van berichten te lezen waar in de millioenen overvloeien, men moet zich over hunne wezentlijkheid bevestigen voor aleer men met eene Maatschappij handelt en u de tegenwoordigheid dier doordrevene opgaven, dienende om hel publiek in veling te brengen, denken wij met recht dat ieder persoon welk eene verzekering zal aangaan, van de Maat schappij, tot do welke hij zich wend, uitleg gingen moet eissehen over de hierna volgende punten. 1° llare statuten. 2° hare Maatschappe lijke hoofdsom. 5' of deze hoofdsom enkelijk toepasselijk is aan den brand. 4" hare voor zorg.5" hare premien. 6° den uitleg der plaatsing barer fondsen op 51 December van het vorig jaar. 7° de lijst der aaudeelheb- bers.—8° of deze verantwoordelijk blijven tot liet volle beloop hunner actiën en of zij recht streeks grondeigenaars zijn. De maatschappij der vereeningde Eigenaars, begrijpende het belang der verzekerden ten einden alle deze opgevingen te kennen, doet de voorstelling en overhandigt de hiervorengomel- de uitleggingen aan alle diegene welke het ver langen, als ook aan hare verzekerden. Het beschikkend geld en loopende rekenin gen in kas en in waarden, op 51 December 1872, beliep lot4,719,597-44 De waarborg der aandeelliebbers 2,804,244-00 De premien in 1872 ontvangen 1,814,207-48 9,428.048-92. Dc waarborg der maatschappij op 51 Decem ber 1872, was dus van negen millionen, vier honderdaclit-en-twintig duizend, acht-en-veer- tig frs. en twee-negentig centimen. Koopman in oude metalen en antiketeiten Zoutstraatpoort. 58, te Aalst,laat weten dat er bij hem te bekomen zijn, eerste kwaliteit van goede Matrassen, alsook Kachels Kachels en Stoven, welke hij verhuurt per maand. Hij laat ook weten dathij eersten kous heelt van Cham pagne flesschen te koop of te huren, aan cenen geringen prijs.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Aankondiger | 1889 | | pagina 2