PRIJSVLÜOHTEN 1889. FIJNE GRAANGENBVER AVIS AÜX DAMES. TE KOOP TE BEKOMEN I alst-Schaarbeke Duifvenbond Herdersem, VAN I>El\ BEIIEIS O Naamlooze Vennootschap TEGEN BRAND, TWEE BREIJMACHIENEN Bank Leclercq Cic, Jean S10FMAN-LELEU, De vereenigde Nijveraars, E. liumbaul-Mertens ACH. EEMAN Cie (WIJK KERBEBROECK.) Gegeven dooi' de MaatschappijL'Hirondelle, gevestigd ter herberg In den Ledeweg, bij Charles Verhofstadt. Uit Quiévrain, op Zondag 19 Mei. inbrengst der duiven van 9 'savonds totburen 'smorgens. De inleg Ir. 1,60 per duif waarvan fr. 1,50 voor prijs en het overig voor de onkosten. «o» AALST, (S1IJLBEECK). Prijsvlucht op Fresnoy, Zondag 12 Mei, hij J. B. Lenssens. Maatschappij De Eenheid, Herdersem, (Hoogstraatspriet). Prijsvlucht op Quiévrain, Zondag 2 Juni, hij Pli. Beulens. Maatschappij De Jonge Vrienden, Herder sem, (Broekstraal). Prijsvlucht op Cambrai. Zondag 9 Juni, hij Fr. Schuddinck. Maatschappij Rechtvoor de Vuist, Aalst, (Botermelkstraat). Prijsvlucht op Noyon, Zondag 16 Juni, hij Fr. Jan- segers. Maatschappij De Zwaluw, Herdersem, (Broek straat). Inbrengst voor Quiévrain van Zaterdags tsavonds tot üfondags 'smorgens 5 uren. Voor het buitenland Zaterdags van 10 tot 12 uren 's middags stipt. 33-43, Brouwersvliet, ANTWERPEN DE KLOK /W\ VERVAARDIGD VOLGENS HET OUDE STELSEL. Doktor Landi'standenwater neemt de kwalen van den mond weg, zooalshet losstaan der tanden, de tandpijn, de tandzweer, enz. Versterkt het tandvleeseh en belet het tandbe derf verlrischt den mond en zuivert den adem. Te verkrijgen bij den apotheker De Praiere, Oostende. De halve flescii fr. 1-25. De flesch 2 franken. Tegen het uitvallen van het haar gebruikt men doktor Labians, versterkende wasch- middel. Alleenlijk te verkrijgen bij den apothe ker Dn Pratere, Oostende, Per halve flesch 3 fr. en per llesch 5 Ir. Te Gent bij Bemoor-Baelslé, Gaeremijnck, apotheker. Do lous les journaux de modes, celui que nous cro)ons devoir rccommander le plus chaleureusemenl d 110s lecli ices esl saus coulredit LA MODE FRAN QAISL, gazelle parisienne illuslrée de la familie, pa- raissanl lous les sumedis, qui, grace a la vigoureuse impulsion que lui a donnée son éminenle rédaclrice en MI;i baroune de Clessy, est devenu rimlispen- sable consciller de loule familie désireuse d'unir l'élc ga nee a 1 economie. Lilléraiure morale, inslruclive el recreativenombreuscs gravures de modes, simples, éléganies, praliques confections nouvelles, costumes d enlanis, travaux a l'aiguille, pairons tracés et décou- pés. lous ses modules sont toujours nouveaux et pa- raissem un mois avant ceux des aulres journaux. L'ad ministration de eet interessant journal a créé un service regulier de Commission permellantd loutes ses leclrices de cc procurer d Paris, au prix de gros el avcc de tres yrandes facililés de paicmentlout ce qui peul leur élre nécessaire en nouveautés, coslumes, confections, linges meubles, macbinesa coudre, etc. Ajoutez a celaiecboix d'une PRIME parmi cinq objets d'une valeur de 21) irancs, pour tout abonnement d'une année. Pour qu'il soil accessible a loutes les bourses, il se divise en quatre editions, savoir ler Edition 52 Numéros illustrés, 12 feuilles de patrons el i patronsdécoupés par au. Paris et Départemenls Un an, 12 fr. Six mois, 7 fr. Trois mois, 4 tr. Ei ranger Unan, 15 fr. Six mois, 8 fr. Trois mois, 5 fr. Edition 52 numéros illustrés, 12 feuilles de pa irons 26 gravures coloriées el 12 patrons découpés en Gr Nl,c par an. Paris et Départemenls un an, 16 fr. Six mois 9 fr. Trois mois, 5 fr. ÈlrangerUnan, 19 fr. -Six mois, 10 fr. Trois mois, 6 fr. 5e Edition 52 numéros illustrés, 26 gravures colo riées, 26 patrons découpés en Gr N"e, et 12 feuilles de patrons par an. Paris et Départemenls Un an, 18 fr. Six mois, 10 fr. Trois mois, 5 fr. 75. Èlranger Un au, 20 fr. Six mois 11 fr. Trois mois, 6 fr. 50. 4e Edition 52 numéros illustrés, 52 gravures colo riées 26 pairons découpés, 12 leuilles de patrons par an. Paris et Départemenls Un au, 25 fr. Six mois, 15 fr. 50. Trois mois, 7 fr. 75. Èlranger Un an, 29 l'r. —Six mois, 15 fr. Trois mois, 8 fr. 75. Les demandenl d'abonnemenl, inaudals, reclama tions, etc., doivenl élre adressésa M. ORSOiNI, Admi nistrateur. Bureaux57, rue de Lille, PAllIS. van verzekeringen ontploffing van bliksem, rjazlicht en stoomketels gemachtigd bij koninklijke besluiten van den 2 Maart 1855 en den 20 Junij 1867, GEVESTIGD TE BRUSSEL, llooldagent van Aalst Emile MEEllT-PLAISANCE, op de boek der Groote Markt en derZoutstraat, laatst bewoond door d'heer Prosper Lenoir. Sijsteme Lampin volle werking, 75 Irancs stuks of 140 voor de twee. Zich te bevragen bij juller Van der Speeten, Graanmarkt, Aalst. te Aalst, Nieuwslraat, 15. Algemeen agentschap der Antwerpsche hijpolheekkas. NAAMLOOZE MAATSCHAPPIJ. Kapitaal vijf millioenen franks. Geldleeningen en opening van kredieten op hijpotbeek of' op waarden aflosbaar met jaarlijksche kortingen of in eenmaal op gestelde tijd. Be maatschappij geelt obligatiën uit aan drager, uitkeerbaar aan pari en voorzien van halfjarige coupons, aan den intrest van 4 ton honderd 'sjaars. Men vraagt agenten voor den buiten. LEOPOLDSTBAAT, TE AALST. Heeft de eer het publiek kenbaar te maken, dat iiij een magazijn komt te openen van Pianos, voortskomende der beste huizen van Parijs, Naaimachienen, goude en zilvere Zak- horlogiën enz., enz. Hij gelast zich met alle reparatien. Vlaamsche Maatschappij met premien, Tegen Brandgevaar, liet Bliksemvuur, he springen van Stoomketels en der verlich- lingsgaz, gevestigd tot Gent, Reeolletten- lei N° 13. Voor de verzekeringen en inlicntingen vervoege men zich bij Acliille Eemau, agent per gemelde Maatschappij, te Aalst, Molen- driesch. ten Bureele dezer, eerste kwaliteit van schrijf- Inkt. koopman op de Vaart, te Aalst, over de St. Aimabrug, tegen den ijzeren weg. Opening van zijne nieuwe magazijnen van alle soorten van Kruidenierswaren, Granen en Zaden. Huis gekend voor den beste Koffijs dezer Stad. Buitengewoone laage prijzen. Voor de winkeliers worden de goederen kos tloos uitgevoerd 4 uren rond Aalst. HOOGEVESTEN, AALST. Fabriek van Scheikundige Meststoffen geplaatst onder het toezicht der Belgische Landbouwstatieu van Gent en Gembloers. Kunstvetten allergunstigst geschikt voor den teelt van tarwe, rogge, gerst, haver, rapen, (loof) weiden, vlas, aardappels, koolzaad, bee- ten, ajuin, wortels, klavers,, boomgewassen en hovenierden].

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Aankondiger | 1889 | | pagina 3