van van Jaar 1889. 1984' Zondag 19 Mei. G OMCE RT ZAAILANDEN BERIHCT. Burgerlijken Stand Schieting met don Balboog 400 Frs. GELDPRIZEN Frs. 400 Harmonie Royale d'Alost. Sparren HOPSTAKEN, en Boscli •crraiT-x^r^T?gmgairmr,g?E!3ay3aE\g^a;ag033crT--'.;v^:.:^^jrsz:eiSC^sgagvr*i,^'--^-'--,^»BaCTg?y3: Abonnementsprijs frs. 4 's jaars. De affiehenbij den uitgever gedrukt worden gratis aangekondigd. Bureel Nieuwstraat H« 14 Les annonces de la Belgique et de l'Étranger sunt replies par l'Agenee I-lavas (l'ublicilé) 80, Marehé-aux-IIerbes, a Bruxelles, cl cliez se correspondants h l'Étranger Pour la Franceii l'Agenee Ilavas, 8, Place de la Bourse-Paris. Pour l'Allemagne, l'Austro-IIongne et la Suisse cliez Rudolf Mosse (Annoncen-Expeditiona Cologne, Berlin, Francfort, Strasbourg, Munich, Hambourg, Leipzig, Stuttgard, Vienne et Juricb. Peur la Grande-Bretagne et l'Irlande: cliez Géo Street et C°, 30, Gornhill E G et 5, Serie Street W C, Londres. Pour la Hollande chez Nijgh et Van Ditmar, Rotterdam. Pour l'Amériquecliez Petbingill et C", 38, Park Row-New-York. van 10 tot Jen 17 Mei. GEBOORTEN. Mannelijk 4 ,jj Vrouwelijk 7 HUWELIJKEN. R. Micliiels, dagl. met M. Van de Velde, braaister. T. Callebaut, sclirijnw. met J. Nioulandt, braaister. B. Van Goethem, dagl. met C. Oe Coster, dagloonster. OVERLIJDEN. T. Horvatb, wed. Mcrtens, gepens. 81 j., Veldslraat. P. Minnaert, man Van Crompbaut, fabrikant, 55 jKorte Zoutstraat. M. Van den Hauwe, vrouw Van der Guclit, z. b., 68 j., Schoolstraat. J. Le Bon, wed. Van der Borghl, z. b., 78 j., Mijlbeke. F. Roeland, bedienden, 22 j., woonende te Erembodegem. 7 kinderen onder de 7 jaren. STAD AALST. 18S9. GllOOTE gegeven door de Maatschappij DE WAR E VR1 EN DEN.i n baa r Lokaal De Meiboom aan de Zoutstraatpoort, op Eonciag 19 blei aanstaande, om 1 ure namiddag verdeeld als volgt Oppervogel Érs. 60. Twee zijdevogels ieder van 40. 80. Twee binnenkallen ieder van 30. 60. Twee buitenkallen 20. 40. 40 kleine vogelen 4. 160. De inleg is bepaald op 5 frs. per schutter. De inschrijving zal plaats hebben op Zaterdag 18 Mei, van 2 tot 10 ure 's avonds, de loting onmiddelijk daarna. De Sekrelaris, l)e Ondervoorzitter, De Voorziter, F. Roklaniit. R. De Gheest. L. Van Mol. du Dimanche 19 Mai 1889, ii II ïfè heures du matin, SUR LE KIOSQUE DE LA GRAND'PLACE, sous la direction de M' F. L. Van den Bogaerhe. PROGRAMME 1° Marclie Nuptiale du songo d'une nu it d'óté arr. par V. D. Bogaerde Mendelsohn 2° Berlin, Wie s'Weint uiid lacht, Ouverture(Conrardy.) 3° Les Sylphides, Mazurka. (Krein.) 4° Grand Potpourri sur Lucrèce Borgia, arr. par Van Galck. Donizetti 5° Lockvögelchen, Polka. (Schwer.) VEKDITIK VAN 1,500 GESCllliLDE te Erembodegem, aan de Statie. Op Woensdag 22 Mei 1889, om I uur nanoen. Door 't ambt van den Notaris DE SMET, te Erembodegem. OPENBARE VËRKOOP1NG van goede T E L E D E De Notaris MOENS, te Lede, zal ten aanzoeke van wien heL behoort, met gewin van palmsla gen en gelagen, op dc hierna bepaalde Zitda gen in liet openbaar te koop aanbieden. Eerste koop. Eene partij Land, gelegen te Lede, op den Grooten Kauter, omtrent liet tweede Kapelle ken, groot volgens meting 25 aren 52 centi aren, gekend bij kadaster sectie C, nummer 321, met eeue grootte van 24 aren 60 centi aren, palende oost Madame Leopold Matthys, zuid d'heer Jules Hayois, west juffer Virgenie De Schaepmeester en noord Joannes Steels als gebruiker. In gebruik bij den lieer Theodore De Schaep meester. Tweede koop. Eene partij Land, gelegen te Lede, op den Meerboscli, groot 62 aren 89 centiaren, gekend bij kadaster sectie E, nummer 408, inet eene grootte van 60 aren 50 centiaren, palende oost Vincent Blondeel, zuid de Wijstraat, west Joannes-Baptiste Steels en Joannes-Baptiste Standaert en noord .Mijnbeer den Advokaat Van Wambeke. In gebruik bij Louis Van Biescn en Frans Cooreman. Deze partij zal in twee gelijke deelen opge roepen worden oostdeel en westdeel. Derde koop. Eene partij Land, gelegen te Lede, op den Grooten Kauter, omtrent de Veldmuis, groot 54 aren 70 centiaren, gekend bij kadaster sec tie C, nummer 155a, palende oost den Kerk- weg, zuid den lieer De Clippele, west Mattbeus De Smet en den armen van Wichelen en noord den beer Benoit Van der Eecken. Booinprijs frs. 60-00. In gebruik bij Frans Koppens. Vierde en laatste koop. Eene partij Bosch, gelegen te Lede, op Ledezijde, groot 24 aren 60 centiaren, gekend bij kadaster sectie D, nummer 52, niet eene grootte van 27 aren, palende oost bet Hoog- ledezijdestraatjen, zuid Charles Vaereman, west bet gescheid met Irnpe en noord Henricus- Joannes ü'Haesc. In beheer. ZITDAGEN: Instel Donderdag Verblijf Donderdag 27 Telkens om 5 ure namiddag, te Lede, Dorp, ter herberg De Halve Maan bewoond door den heer Charles-Louis Saey. Het kantoor van den Deurwaarder Alfred mahieu, is gevestigd te Aalst, Korte Zoutstraat. Juni 1889.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Aankondiger | 1889 | | pagina 1