van het Land van Aalst. Jaar 1889. (1986) Zondag 2 Juni. KERMIS Burgerlijken Slaml STAD AALST 1889 Programma der Feesten AANKONDIGER Abonnementsprijs frs. 4 's Jaars. De affichenbij den uitgever gedrukt worden gratis aangekondigd. Bureel Nieuwstraat S' 14 Les annonces de la Belgique et de l'Étranger sont ref.ues par l'Agence Havas (Publicité) 89, Marclié-aux-Herbes, i Bruxelles, et chez se correspondants k l'Étranger Pour la Francel'Agence Havas, 8, Place de la Bourse-Paris. Pour l'Allemagne, I'Austro-Hongrie et la Suisse chez Rudolf Mosse (Annoncen-Expeditioni> Cologne, Berlin, Francfort, Strasbourg, Munich, Hambourg, Leipzig, Stultgard, Vienne et Juricb. Pour la Grande-Bretagne et l'Irlande: chez Géo Street et C°, 30, Cornbill E C et 5, Serie Street W C, Londres. Pour la Hollande chez Nijgh et Van Ditmar, Rotterdam. Pour l'Amériquechez Petbingill et C", 38, Park Row-New-York. van 24 tot Jen 31 Mei. GEBOORTEN. Mannelijk 8 Vrouwelijk 9 HUWELIJKEN. J. Van de Meerssche, kleerm. met L De Witte, dagloonster. A. De Man, landb. met M. Slagmulder, braaister. A. De Pril, twijndersg. met E. Welleman, braaister. A. Aercke, bed. met M. De Kerpel, kleer maakster. OVERLIJDEN. H. Verstraeten, m. D'Haem, wever, 66 j., Schaarbeke. Ph. Podevyn, m. De Saedeleer, landb. 77 j., Schaarbeke. D. De Kegel, landb. 40 j., Schaarbeke. 3 kinderen onder de 7 jaren. DE BURGEMEESTER EN SCHEPENEN Gezien de beraadslaging des Gemeenteraads van den 6 April laatsleden Nemen bij deze de volgende schikkingen tot het vieren der Feesten en Vermakelijkheden, welke ter gelegenheid van de aanstaande Kermis zijn ingesteld: De Kermisfeesten zullen deze jare beginnen den Zondag 30 Juni aanstaande en gesloten worden den Zondag 14 Juli opvolgende. ZATERDAG 29 JUNI Te 7 ure 's avonds, gelui der triomf-klokken en gespeel des beiaards om do Feesten der volgende da gen aan te kondigen. Het nationaal vaandel zal op den toren van het oud Stadhuis geheeschen worden en er gedurende de Fees ten vraperen. ZONDAG 30 JUNI Te S ure 's morgens, 's middags en te8 ure 's avonds, beiaardgespeel. Concert Te li 1^2 ure 's voormiddags, gegeven door de Ko ninklijke Maatschappij van Harmonie, op den kiosk ter Groote Markt. Grooto Prijsscliieting met liet lcarabien. Flobert Te 2 ure, gegeven door de Aalslersche Schutters gilde in haar lokaal Het Brouwershuis aan de Hoofdkerk. De schieting zal gesloten worden den Maandag 8 Juli. De voorwaarden en prijzen, zullen door de bijzon dere plakbrieven bekend gemaakt worden. Men kan ook nog verdere inlichtingen bekomen ten lokale der Gilde. Luisterrijk Concert Te 4 ure 's namiddags, op den kiosk ter Groote Markt, gegeven door het muziekkorps van het 3C re giment Lansiers, onder het bestuur van Mr L. Walpot. MAANDAG 1 JULI Te 10 ure 's voormiddags, uitreiking van prijzen voor reinigheid, ten Stadhuize ter Groote Bovenzaal. De Maatschappij van Harmonie Al Groeijend' Bloeijend'zal gedurende dees plechtigheid eenige muziekstukken uitvoeren. DIJNSDAG 2 JULI. Pnordcn-en Veemarkt Met uitreiking van verscheidene preminien in geld gelijk bij bijzondere plakbrieven zal worden bekend gemaakt. De Paardenmarkt zal gehouden worden op het Esplanadeplein, nabij de Statie des ijzerenwegs en de Veemarkt, aan de Brusselschepoort op de Houtmarkt. De Paarden en het Vee ter markt gebracht, zy n vry van plaatsgeld. Concert, Volksfeest, Verlichting en Bal Te 6 1?2 ure 's namiddags, in den hof van het lokaal der Maatschappij van Harmonie aan de Gendsche- poort. Het publiek is tot dit feest kosteloos toe gelaten. WOENSDAG 3 JULI Volksvermakelij klieden Te 4 ure 's namiddags, op de Vaart, aan de Var- kensmarkt en in de Iloveniersslraat. Grooto Vogclscliictlng met «le Bol Te 3 ure 's namiddags, ter afspanning Do Meiboom, bij de kinderen Van Cleemputte, aan de Geeraards- bergschepoort. Vooruit eene schoone Hesp. Inleg 60 centiemen per scheut, kosten inbegrepen. De inschrijving zal beginnen te 2 ure om te 3 ure gesloten te worden. Hcboon Concert Te 8 i?2 ure 's avonds, door liet Fanfarenmuziek van de school der Ivweekelingen van 't Leger, op den kiosk ter Groote Markt. DONDERDAG 4 JULI Groot Concert Te 8 i?2 ure 's avonds, op den kiosk, ter Groote Markt. Gegeven door de Koninklijke Maatschappij van Harmonie onder het bestuur van Mr F. L. Van den Bogaerde. ZONDAG 7 JULI Muzikaal Morgendfeeat Te li 1^2 ure 's voormiddags, op den kiosk ter Groote Markt, door de Koninklijke Maatschappij van Harmonie Al Groeijend' Bloeijend' onder het bestuur van Mr F. L. Van den Bogaerde. Militair Feest gegeven door het vrijwillig Pompiers korps Te 3 ure's namiddags, ter Groote Feestzaal van het Stadhuis, uitreiking van eereteekens aan de tien jaren diensthebbende Pompiers. Vreemde korpsen zullen aan deze feest deel nemen. Te 2 ure zal er zich op het Statieplein een stoet vormen, welke do voornaam ste stralen der stad zal doortrekken. Groot Concert Te 4 ure 's avonds, op den kiosk ter Groote Markt, door het muziekkorps van het Vrye Brandweer van Schaarbeke, (Brussel). Luisterrijk Vuurwerk Te 10 ure 's avonds, op het Statieplein. MAANDAG 8 JULI Bchoon Velclfee6t, Concert en Danspartij Te 6 \i% ure 's namiddags, door de Koninklijke Maatschappij van Harmonie, hare leden aangeboden in haar lokaal den Nieuwen Casino, aan de Nieuw- straatpoort. ALGEllEEmE 8CI1IUK1IVGE\ De Kermis zal gesloten worden den Zondag 14 Juli. De Koffijhuizen en andere openbare plaatsen, zullen gedurende de Kermis gansch den nacht mogen open blijven en de aftochtsklok zal niet geluid worden. Eene bijzondere Commissie door het Schepenen College aangesteld is gelast onder het oppertoezicht van Mr den Burgemeester met het aanduiden van de plaatsen der kramen en barakken. Gedaan ten Stadhuize den 12 April 1889. De Burgemeester en Schepenen be Sekretaris V. VAN WAMBEKE. Edm. sciieerlinckx.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Aankondiger | 1889 | | pagina 1