G G N CERT TË KOOP. HOOIGRAS Harmonie Royale d'Alost. Kaatsspel-Esplanadeplein. Een schoon goed Paard Ardennais, zich Ie bevra gen bij den drukker dezer. VERKOOPING. VERKOOPING. HOOI- EN NAGRAS RO E W GRONDEN Hooigras en Toemaal BiMWM jugfcty,7.-n. ifcreiML^ju^iLunxvrxi-~x?^'rcxM du Dimanehe 2 Juin 1889, it 11 1/2 Retires du matin, SUR LE KIOSQUK DE LA GRAND'PLACE, sous la direction tie Mr F. L. Van hen Bocaeiiiie PROGRAMME 1° Hohen Zollern, marclie militaire. Unralli. 2° Leiclite Cavallerie, ouverture Suppé. 3° Le Postillon amoureux, polka, exécutée par M. Philémen D'Hondt. Neuman 3° Selection die Fledermaus. Strauss. 5° Les Patineurs, valse Waldteufel «0» ZONDAG 2 JUNI 1889. Om 2 uren. Louis De Moortegen Albert Van Duerm, Aalst. Om 5 uren. Constant D'Uaens, tegen Prosper Backaert, Aalst. Om 4 uren. De overwinnaars tegen malkaar. OPENBARE VERKOOPING van allerbeste TE AALST-MIJLBEKE, in de Gistjensmeersehen. Frans CRICK, Gemeente Sekretaris van Hof- stade, zal door liet ambt van Deurwaarder De Vos, op Maandag 17 Junij 1889, om 4 uren na middag, namens d'lieer Baron Paul Betlmne, Senator eu grondeigenaar te Aalst, openbaar lijk verkoopen 23 koopen extra schoon en goed Hooigras, wassende te Aalst-Mijlbeke, in de Gistjens meersehen, in het beluik van het kasteel der heeren aanzoekers. Men zal vergaderen en verborgen ter her berg Het Ki.ein Kasteel, Brusselschensteen- weg. De verkooping geschiedt verder op gewone voorwaarden en tijd van betaling, mits goede en gekende borgstelling. De Notaris DE WINDT, le Aalst, zal (en aan- zoeke der voogden der minderjarige kinderen van wijlent de echtelingen Jamstens-Wellemans, met de pleegvormen der wet van 12 Juni 1816, openbaarlijk verkoopen: Eenige koop. Een goed en zeer welgelegen Winkelhuis en Erve, gestaan en gelegen te Aalst., aan de Zöut- straalpoort bekend bij kadaster sectie A, Nn- 2162i:, komende ter eendere aan sieur Emma nuel Van Styvendaele, van den anderen kant en van achter aan d'ervcn van mijnbeer Joseph De Gheest. Lost bewoond geweest bij de gezegde echte lingen Janssens-1 Vellemans. Onmiddelijke in gebruiktreding. ZITDAGEN Instel 13 j ,Qoq Verblijf 29 Jum Telkens eenen Zalurdagom 2 ure namiddag, te Aalst, Groote Markt, ten Stadliuize, ter Zit tingzaal van den heer Vrederechter. Dn Notaris DE WINDT, te Aalst, daartoe in rechte benoemd, zal met tnsschenkomst van zijn ambtgenoot DE SCHAEPDRYVEB, te Tem- sche, gewin van palmslag en met naleving der schikkingen der wet van 12 Juni 1816, open baarlijk verkoopen: Eenige koop Een Huis en Erve, te Aalst, aan de Zout- straatpoort of Geeraardsbergschestraat, bekend bij kadaster sectie A, N° 2241 met eene opper vlakte van 1 are 70 centiaren, palende van d'eene zijde en van achter aan juftrouwen De Windt, van de andere zijde aan liet Groen- straatje en van voren aan gezegde straat. Lest bewoond geweest bij wijlent Donatus Perdaens. Onmiddelijke ingebruiktreding. •ZITDAGEN: 'nhsmr Juni 1889, t'elkens eenen Verblijl 2ü Dijnsdag om 4 uren namiddag, in het Vredege recht te Aalst, Groote Markt. V E N DIT IE VAN te Lede, Hauwken en te Aalst, Kerrebroeck, Nieuwstraatpoort.Osbroek, Bergemeerschen en Brusselscbesteenweg, Maandag 17 Junij 1889. Door bot ambt van den Notaris DE WINDT, te Aalst. Men zie de plakbrieven. Om uil de onverdeeldheid le geraken. «o» OPENBARE VERKOOPING van schoone EENE LUSTTUIN MET BOOMGAARD EN GEBOUW Ic AALST, Poolstraat E N E E N B O S C II K E N te AALST, in d'Osbroelicn. De Notaris DE WINDT, te Aalst, zal ten verzoeke van wie liet behoort, met gewin van palmslagen en ge lagen, openbaarlijk verkoopen Koopen I lol 11. 1 i loten zeer schoone Bouwgronden, gelegen le Aalst, tegen de Meulenscliettekapel, in de Koolstraat, 'l zanten groot l i aren 71 centiaren, palendeoos td'heer Etlmond DeLaltre, zuid de Koolstraat, west den nieu wen Dendermondsclicstccnweg en noord d'heer Cor nells. De Koolslraat wezende de verlenging der Vander- haegcuslraat, brengt de Gentsclicsteenweg en Nienw- straatpoorl in recliislreeksche verbinding met de Rei- zigersstalie en de S' Jozefs Kerk en zal aldus een der wel begaande stralen der stad worden. Koop 15. Eenen schoenen en zeer wel gelegen Lusttuin en Boomgaard met gebouwen van Huis en Magazijn zich er op'bevindende genaamd de Duivcnkeel, geslaan en gelegen te Aalst, tegen de Meulenscliettekapel, groot volgens meting 38 aren 85 centiaren, palende oost de erven van d'heer Gnstaaf De Coen, zuid zelve erven De Coen, derven Valkeneer en andere, west d'erven Menens en noord met de beek aan verschcidc. Deze koop zal ouder behoud van zamenvoeging in 2 dcelen opgeroepen worden 1"* deel de Lusttuin met Gebouw van Magazijn. Op te leggen prijs dor Canadas en andere opgaande Doornen en Hagen 40U frs. V'dcel de Boomgaard met bel Iluis bewoond a I fr. 75 c' per week door sieur Augustas De Bruecker. Op te leggen Boom en Uaagprijs frs. 600,00. De Lusttuin is beplant met de beste en fijnste soort van Fruitboomeu, voorzien van zeer schooue Sicraad- booincncu Planten, en veraangenaamd door een viscli- rijk Vijvertje met ijzeren Brug! De heele Eigendom hebbende los en dreve lot aan de Koolstraat, west en noordwaarts met een goed bewa terde beek afgepaald, op verscheidene plaatsen door natuurlijke fonteinen bespat, is door zijne gelegenheid, na voltrekking der Vanderhacgenstraat, in de nabij heid der Kcizigersslalie, als ook door de nabijheid der Meulenscliettekapel en Sint Jozefs Kerk, allervoordee- ligst geschikt voor het oprichten van alio Nijverheids oi* andere gestichten. f Güe" en laasle koop. Een met Canada Doornen en Elzen Hout beplanten Bosch, gelegen le Aalst in d'Osbroeken, bekend hij cadaster sectie li, nummer 582 des cadaster, aldaar groot 11 aren 80 centiaren, palende oost Joannes Bap- tista Schouppe, zuid d'heer De Buddere, w est jufvrou wen Van Thienen en nooord de weduwe Petrus Van der Biest. Boom en houtprijs frs. 225,00. Voorwaarden De koopers zullen het vermogen hebben de betaling der helft hunner koopsommen of meer mits nadere overeenkomst in opschorsing te laten voor eenen ter mijn van een 10 jaren aan den intrest van 4 ten hon derd hij jare. ZITDAGEN: Instel 15 Junij Verblijf 22 Junij Telkens eenen Zaterdag, om 4 uren namiddag, ter herberg van sieur David Guns, te Aalst, in de Gazome- terslraat. JAAKLIJKSCHE VERKOOPING van 188 koopen EN VRUCHTEN TE VELDE, le WanzelcSmellede, Lede en Impe. De Sekretaris V. G. RLONDEEL, le Impe, zal door 't ambt van Deurwaarder VAN MUYLEM, te Aalst, op Donderdag 15 Juni 1889, le beginnen om 8 uren voor middag, openbaarlijk verkoopen GEMEENTE WANZELE I. Namens M. V. Blondeel, Rurgemeester te Wan- zele 7 koopen Hooigras, wijk Huilenhocck. 2. Namens M. E. DeNeve, te Lede koopen Hooi gras en 7 koopen Toemaat, in den Held. 5. Namens Mr V. Blondeel voornoemd 4 koopen Hooig ras en 2 koopen Toemaat, in den Held. 4. Namens jMejouf'vrouw Dubois, te Brugge; 7 koo pen Hooigras eu 5 koopen Toemaat, in den Held. GEMEENTE SMETLEDE, 10 uren voormiddag. 5. Namens Mr V. Blondeel voornoemd5, koopen Hooigras en 5 koopen Toemaat, in den Haven- meersch. GEMEEMTE LEDE. G. Namens Mr Van der Mensbrugge, te Gent; 3 koo pen Hooigras en 2 koopen Toemaat, in den Ha ven meerseli. 7. Namens Mr V. Blondeel voornoemd 5 koopen Hooigras en 5 koopen Toemaat, in den Haven- meersch. GEMEENTE IMPE. 8. Namens liet Armbestuur van Impe 3 koopen Hooigras. in den Havenmeersch. 9. Namens Mr J. Van den Eeckhout, Burgemeester teEroudegem; 1 koop Hooigras en 1 koop Toe maat, in den Havenmeersch. 10. Namens het Armbestuur van Impe; 2 koopen Hooigras en 1 koop Toemaat, op Papeiiberg. 11. Namens Mp Beatse-Labeen, teSoltegem; 7 koopen Hooig ras en 2 koopen Toemaat, wijk Hol'smeer. 12. Namens AP V. Blondeel voornoemdG koopen Hooigras en 2 koopen Toemaat, wijk Hofsineer. GEMEENTE IMPE, om 2 uren naarmidüag. 13. Namens Mp B. Lallemanl, te Schellebelle2 koo pen Hooigras en 1 koop Toemaat, wijk Ledezijde. 14. Namens AP l)e Baedl, grondeigenaar le Neder- zwalm; 33 aren 70 centiaren Bogge in 4 koopen, 35 aren 70 centiaren Haver in 4 koopen en 1 koop Hooigras, wijk Ledezijde. 13. Namens hel Armbestuur van Impe12 koopen Hooigras en 7 koopen Toemaat, in d'Ettingen Over impe, aan de ïMolcnbeek, Grooteumeersch, Watermolen en Zelfaarts. 1G. 9 aren 20 centiaren Vlas, op Impekauter. 17. In eenen meerseli wijk Elliugen en Iloningsdam 6 koopen Hooigras en 3 koopen Toemaat. 18. Namens AP L. Geysens, te Erembodegem 2 koo pen Hooigras en 1 koop Toemaat.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Aankondiger | 1889 | | pagina 2