ir breuken 2 HUIZEN Hofstedeken, ZAAILANDEN PRIJSVLUCHTEN 1889. TE BEKOMEN Elixir d'Anver FIJNE GRAAN6ENB en Bosch Duifvenbond Herdersem a Paris, 125 frs. VAX ni;\ BERGH i Bij gedwongene onteigening. OPENBARE VERKOOPING van TE LEDE, Dreefitraat. De Notaris MOENS, te Lede, daartoe aan gesteld. zal, in uitwerking van een vonnis verleend door de Rechtbank van eersten aan leg, zitting houdende te Dendermonde, den 18 Mei 1889,"met de pleegvormen der wet van la Augusti 1854, op de "gedwongene onteigening, openbaarlijk verkoopen Eerste koop. Een Huis met Hof, gestaan en gelegen te Lede, Dreefstraat, gekend bij kadaster wijk F, nummers 919 eu 920, groot 2 aren 20 centi aren, palende noord de Dreefstraat, oost aan den volgenden koop, zuid aan den heer Pieter Jan Mertens, landbouwer te Lede en west aan den heer Lodewijk Laudens-Bral, beenhouwer te Lede. Tweede en laatste koop. Een Huis met Grond en verdere Aanhoorig- heden, geslaan en gelegen te Lede, aan de Dreefstraat, gekend bij kadaster wijk F, num mers 916a en 918, groot 1 aar 80 centiaren, palende noord aan de Dreefstraat, oost aan de weduwe Victor Persiaux, winkelierster te Lede, zuid aan genoemden heer Mertens en west voorgaanden koop. ZITDAG Dijnsdag 11 Juni 1889. Om 4 ure juist namiddag, ter zittingszaal van den heer Vrederechter te Aalst, Groote Markt, ten Stadhuize. Voor verdere inlichtingen en inzage der stukken, begeve men zich ter studie van voor noemden Notaris MOENS. OPENBARE VERKOOPING van een TE LEDE, OVERIMPE. De Notaris MOENS, te Lede, zal, ten aan- zoeke van wie het behoort, op de hiernage- stelde zitdagen, in het openbaar te koop aan bieden Eenigen koop. Een behuisd Hofstedeken met zijne Erve, gestaan en gelegen te Lede, Overimpe, Visch- poel, gecadastreerd sectie D, nummer 492, aldaar groot 4 aren 5(1 centiaren, palende noord-oost Theresia Vergeylen, zuid oost Mijn heer Sarens, zuid-west Madame Moens, noord west de kinderen Joos. ZITDAGEN. lnst(:' Woensdag 5 j .,88S) Verblijf Woensdag 12 Telkens om 3 ure namiddag, te Lede, Over impe. ter herberg De Haas bewoond door d'heer Juliaan Mertens. OPENBARE VERKOOPING van goede TE LEDE. De Notaris MOENS, te Lede, zal tenaanzoeke van wien het behoort, met gewin van palmsla gen en gelagen, op de hierna bepaalde Zitda gen in het openbaar te koop aanbieden. Eerste koop. Eene partij Land, gelegen te Lede, op den Grooten Kauter, omtrent hel tweede Kapelle ken, groot volgens meting 26 aren 62 centi aren, gekend bij kadaster sectic C, nummer 321, met. eenc grootte van 24 aren 60 centi aren, palende oost Madame Leopold Matthys, zuid d'heer Jules Hayois, west juffer Virgenie De Schacpmeester en noord Joannes Steels als gebruiker. In gebruik bij den heer Theodore De Schaep- meester. Tweede koop. Eene partij Land, gelegen te Lede, op den Meerbosch, groot 62 aren 89 centiaren, gekend bij kadaster sectie E, nummer 408, met eene grootte van 60 aren 60 centiaren, palende oost Vincent Blondeel, zuid de Wijstraat, west Joannes-Baptiste Steels en Joannes-Baptisle Standaert en noord Mijnheer den Advokaat Van Wambeke. In gebruik bij Louis Van liiesen en Frans Cooreman. Deze partij zal. in twee gelijke doelen opge roepen worden oostdeel en westdeel. Derde koop. Eene partij Land, gelegen te Lede, op den Grooten Kauter, omtrent do Veldmuis, groot 34 aren 70 centiaren, gekend bij kadaster sec tie C, nummer 13öa, palende oost den Kerk- weg, zuid den heer De Clippele, west Mattheus De Smet en den armen van Wichelen en noord den heer Benoit Van der Eecken. Boomprijs frs. 60-00. In gebruik bij Frans Knppens. Vierde en laatste koop. Eene partij Bosch, gelegen te Lede, op Ledezijde, groot 24 aren 60 centiaren, gekend bij kadaster sectie D, nummer 52, met eene grootte van 27 aren, palende oost het Hoog- ledezijdestraatjen, zuid Charles Vaereman, west het gescheid met Impe en noord Henricus- Joannes D'Haese. In beheer. ZITDAGEN Donderdag 13) Julli 1889. Verblijf Donderdag 27 Telkens om 5 ure namiddag, te Lede, Dorp, ter herberg De Halve Maan bewoond door den heer Charles-Louis Saey. AALST, (MIJLBEECK). Prijsvlucht op Quiévrain, Zondag 2 Juni, bij Pb. Beulens. Maatschappij De Jonge Vrienden, Herder- sein, (Broekstraat). Prijsvlucht op Cambrai, Zondag 9 Juni, bij Fr. Schuddinck. Maatschappij Rechtvoor de Vuist, Aalst, (Botermelkstraat). Prijsvlucht op Noyon, Zondag 1G Juni, bij Fr. Jan. segers. Maatschappij De Zwaluw, Herdersem, (Broek straat). Inbrcngst voor Quiévrain van Zaterdags ,savonds tot Zondags 'smorgens 5 uren. Voor het buitenland Zaterdags van 10 tot 12 uren 's middags stipt. ten Bureele dezer, eerste kwaliteit van schrijf- Inkt. Gevaarborgde gezondheidslikeur. Een enkel glas stilt do hevigste maagpi 1/4 liter aan een stuiptrekkend paard of zv lend runder op gegeven redt de zelve op dan 3 minuten tijds, zooals meer dan genezingen, verleden jaar geschied, getui; Eere diploom ter gezondheidstentoonstel te Boulogne a Z. 1S87, voorgezeten doordo: Pasteur van Parijs. Eere diploom te Adelaide 1888. Exp. uni selle. Meer dan 25 medaljes op wereldtent stellingen behaald; gebruikt aan het hof, Z. M. de Koning Leopold 11. F.-X. de Beukei Likeur stoomstokerij van Is" klas te werpen, handelt slechts met likeuriste: handelaars aan zeer gematigde prijzen. compre"' ie logement, les repas au Palais-Bi a l'Éxposition, aux Grands Bouillons, auG Hotel ou it l'hötel Continental, les enh l'Éxposition, les parcours en bateaux e promenades en voitures pour visiter lest ments et curiosités de Paris. S'ad. hl'); des Excursions collectives, 25, I Saulnier, Paris, qui adressera le pros délaillé. Spoedt', c en groudigc genezing ingewonc gevit Zekere voldoening en onmiddelijke verzachtinf ergste gevallen. Onmiddelijke stilstand engi der verzakkingen en verplaatsing der baarmoa Speciale vervaardiging van toestellen om de mis' gen van het lichaam le voorkomen of te genezo voor kunstmatige ledematen, voiggn de beste te ten liet inzetten van kunstoogen. Behalve de 30 medalies en diploma's beneva rijke eervolle vermeldingen verkreeg de Uitvindt goude medalie op de Internationale Teutoons Londen in 1884 en Netv-Orlcans. Er is voortdurend eene dame aan de inrichting Spreeckureu van 8 lot 4 uren. WASltSEUGItH, bi-eukmec.tr H, Groen IMnot», 3», Antvveif 33-43, Brouwersvliet, ANTWERPEN DE KLOK YEItVAABDIGD VOLGENS HET OUDE STEl Doktor Landi'standenwater t kwalen van den mond weg, zooals hel der tanden, de tandpijn, de tandzwf Versterkt het taudvleesch en belet lit derf verfrischt den mond en zuivert t I Te verkrijgen bij den apotheker Dr Oostende. De halve flesch fr. 1-25. 2 franken. Tegen het uitvallen van lipt haai men doktor Labians, versterkend! middel. Alleenlijk te verkrijgen bij df ker De Pratere, Oostende. Per m 3 fr. en per tlesch 5 tr. Te Gent bij Demoor-Baetslé, Gae apoheker. 1st, drukkerij van Spitaels-Schuf

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Aankondiger | 1889 | | pagina 4