BIJVOEGSEL aan den Aankondiger Aan de dooven. Benige Depöt. TE KOOP. IIOMESTII', urn Milium DERBAIX HlilS e iili VAN ZONDAG 2 JUNI 1881). II BIS J. De Troch-Borreman, DE PILLEN DE ZALF SNELWIELERS BESTE ENGELSCHE BRANDKASTEN ECHTE AMERIKAANSCHE KACHELS DETROIT STOVE WORKS C° 'WWW£0 50 p. h. besparinq van brandstof Agent: M1 Amedée C01AAEL, Sl. JorisslraaL Jean I10FMAJX-LELEU, aan 1,00 en 2 IV. de 1/2 k. MISTROUWT DE VELE NAMAAKSELS. Laatst verkregen belooningen voor zijne goede hoedanigheid. Te verkrijgen bij alle Kruideniers en Banketbakkers van het land. Een persoon genezen van 25 jaren doofheid en oorsuizing door een eenvoudig genees middel. Men zend vrachtvrij de beschrijving aan degene die de vraag doet aan Mr NICHOLSON, Dronotstraat, N° 4, Parijs. I.ansc Zoutstrnat, Magazijn van alle soorten van Amerikaansche Cols en Manchetten, voor mans en vrouwper sonen, alsook voor de heeren geestelijken. Deze Cols wasschen zich met water en zeep en zijn oogenblikkelijk droog na het vuil er afgewasschen is, zij verslijten of pluizen aan de boorden niet. Perceel BOUWGROND, te Aalst-Schaarbeken aan de Koolstraat, straat nabij het Kappelleken, derMeuliechetten, nevens de huizen van d'heer Beeckman. Zich te adresseren aan Alph. Van Nuffel, gezworen Landmeter, te Aalst, Botermarkt. ïe bekomen bij Jan LENSSENS, Herdersem, Boschkant, eerste kwaliteit van SCHEIKUNDIGE MESTSTOFFEN, hoedanigheid gewaarborgd aan de minste prij zen mogelijk. GEZONDHEID VOOIS IEDEREEN Zuiveren het Bloed en herstellen alle ongeregeldheden van de Lever, Staa», Sieren en ingewanden. Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing van alle Kwalen eigen aan't vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijden onbetaalbaar voor kinderen van eiken ouderdom. is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Boenen, zwerende Borsten, verouderde Wond.en Zweren en Etteebuilen.. Het is beroemd ter genezing van Jicht, Rhuinatiek en onvergelijkbaar voor Aamborstigheid Ikcclpiju, ttronctiitis, Vci'koudltcld en IBocst. er genezing van Kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft zij geene mededinger en geneest betooverend, samengetrokken en Stijve Gewrichten. Alleen bereid in Professor IIollowai's Etablissement. 78, NEW OXFOBD STREET, LONDON, voorheen 553, Oxford Street. En worden verkocht in Potten en Doozen van is. i t/zd., 2s. 9d., 4s Gd., us., 22s, en 33s en verkrijgbaar bij alle medecijnen-verkoopers door do gebeele wereld. (iVj Koopers gelieve hel Etiquet van iedere Duos en Pot te onderzoeken. Indien het adres, 533, Oxford Street, er niet staat zoo is hel bedrog. Wij vernemen dat het belangrijk buis Lesaffre en Bonduelle van Marco en Baroelt. (Noord), wiens gist zoo bekend is, in do Tentoonstelling van Brussel, de hoogste beloo ningen voor zijne, voortbrengselen bekomen heelttwee eerediplomas waarvan een bij zonderlijk voor zijnen gist en het ander voor den alcool en den genever, en eene gruote GOUDEN MEDALIE VOOl'zijll MOUT. l ,7 p e 5 ffc NIEUW3TRAAT, 101-103 te BRUSSEL mIta* -'ff,iét Domestic mei 2, 3 on 4 ïviden DER FABRIEKEN Generaal Agentschap der echte De zaï'lilslen, snelslen en niinsl geriiiscliniakendcn. 3 GOUDEN MEDAILLES OP OCH INTERNATIONALEN PRIJSKAMP BRUSSEL 1888 GEMAK VAN BETALING VERBETERD VUURVAST ONOPENBREEKBAAR VAN DE (AMERIKA) branden ononliomlelijli en zonder uit Ie saan. 4*")/j! jWJ jV||F-V^ Gp11'. ëj JzlT Lenige Gouden .Medaille op de liilcrnalionale Prijskamp te Brussel 1888. LEOPOLDSTKAAT, TE AALST. Heeft de eer het publiek kenbaar te maken, dat hij een magazijn komt te openen van Pianos, voortskomende der beste huizen van Parijs, Naaimachienen, goude en zilvere Zak- horlogiën enz., enz. Hij gelast zich met alle reparaiien. M E II It T V A IV 1IEDEN Ter markt gebracht 00 zakken Hoppe (1888) verkocht aan frs. 17 A 20 volgens keus. PER I IIEGT. 32 LIT. 50 CENT. Tarwefr. 18 50 a 19 50 Masleiuin10 50 18 50 Rogge12 00 12 50 Boekweit00 00 00 00 Haver10 00 18 00 Gcerst15 50 00 00 Ërwlcu00 00 00 00 Uoonen(10 00 00 00 I.ynznod00 00 00 1)0 Siuorzaeil00 00 00 00 Aerdappelen (roode) p. I/-2 heet. 50 8 50 klem (wille)0 00 00 Oh Strooi00 00 00 O') Hooi00 00 00 00 Gezwingeld Vlas 0 00 00 t'O Werk 00 00 00 09 Tahak00 00 00 00 Holer per 5 kilo 0 54 7 05 Wol00 00 -OU CO Eiers de 25I 65 1 72 Viggens per sluk22 50 27 50 De Liefhebbers van goeden CHOCOLAAT gebruiken de gewaarborgd zuiver cacao, suiker en vanille. Groote Wedstrijd, Brussel 1833, eerste diploma. Tentoonstelling der Fransche Laureaten. Londen 1889, gouden medalie. Tentoonstelling van Tunis 1889, eerediploma. Aalst, snelpersd.'ukkerij van Spitaels-Schuermans.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Aankondiger | 1889 | | pagina 5